Postani deo generacije 2020/21

Plan i program - Menadžment ljudskih resursa

Program Menadžment ljudskih resursa primarno nudi obuku za upravljanje i planiranje ključnim faktorom uspešnog poslovanja svake kompanije – ljudskim resursima. Programom je obuhvaćeno opšte potrebno znanje iz oblasti menadžmenta, načini savremenog poslovanja, odn. radni ambijent menadžera ljudskih resursa sa pogodnostima i teškoćama na koje nailazi, do specifičnosti vezanih za samu prirodu njegovog posla, a koje su od presudnog značaja za uspešno izvršavanje svih zadatka.

Za svaku poslovnu situaciju postoji povoljno rešenje. Važan je izbor!

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Poslovna dokumentacija, Business Documentation* 3 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovno pravo, Business Law* 3 Izborni
Međunarodno poslovno pravo, International Business Law* 3 Izborni
Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Etdics of Individuals and
Organization
3 Izborni
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS* 3 Izborni
SWOT analiza, SWOT Analysis 3 Izborni
Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation 3 Izborni
Strateški marketing, Strategic Marketing 6 Izborni
Upravljanje marketingom, Marketing Management* 3 Izborni
Digitalni Marketing, Digital Marketing 6 Izborni
Interni marketing, Internal Marketing* 3 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Izborni
Marketing planiranje, Marketing planning 6 Izborni
Međunarodni marketing, International Marketing 6 Izborni
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Obavezan
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Finansijski menadžment, Financial Management
12 Izborni
Osnovi ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Mikroekonomija, Microeconomics* 12 Izborni
Makroekonomija, Macroeconomics* 12 Izborni
Međunarodna ekonomija, International Economics* 6 Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers 6 Izborni
Berzansko poslovanje 6 Izborni
Računovodstvo, Accounting 9 Izborni
Računovodstvo troškova, Cost Accounting 6 Izborni
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Funkcije menadžmenta, Management Functions 3 Izborni
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle 3 Izborni
Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design 3 Izborni
Moć i autoritet, Power and Authority* 3 Izborni
Organizaciono ponašanje, Organizational Behavior* 3 Izborni
Liderstvo, Leadership 3 Izborni
Upravljanje promenama, Change Management* 3 Izborni
Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business 6 Izborni
Menadžment znanja, Knowledge Management* 3 Izborni
Strategijski menadžment, Strategic Management 6 Izborni
Multinacionalne kompanije, Multinational Companies* 3 Izborni
Upravljanje radnim performansama, Performance Management* 6 Izborni
Upravljanje konfliktima, Conflict Management* 3 Izborni
Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control* 6 Izborni
Krizni menadžment, Crisis Management 3 Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management* 3 Izborni
Korporativna odgovornost* 3 Izborni
Sistemi menadžmenta kvalitetom, Quality Management Systems* 6 Izborni
Operacioni menadžment, Operations Management* 6 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera* 3 Izborni
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Obavezan
Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection 3 Obavezan
Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resource Finding 3 Obavezan
Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting
and termination of employment*
3 Obavezan
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Obavezan
Praćenje i razvoj ljudskih resursa; Human Resouce Monitoring and Development 3 Obavezan
Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation 3 Obavezan
Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment* 3 Obavezan
Sistem nagrađivanja, Compensation Systems* 6 Obavezan
Strateško upravljanje ljudskim resursima, Strategic HR Management* 6 Obavezan
Coaching* 3 Obavezan
Psihologija ličnosti, Personality Psychology* 6 Obavezan
Psihologija organizacije, Organization Psychology* 6 Obavezan
Zaštita na radu, Workplace Safety* 3 Obavezan
Međuljudski odnosi u organizaciji, Employee Relations* 6 Obavezan
Afirmativna aktivnost u zapošljavanju, Affirmative Action in Employment* 3 Obavezan
Upravljanje talentima u organizaciji 3 Obavezan
Sindikalno i nesindikalno organizovanje, Unionized and Non-unionized organization* 3 Obavezan
Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulations* 3 Obavezan
Mobing 3 Obavezan
Analiza posla, Work Analysis 3 Obavezan
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnovi menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Upravljanje timovima, Team Management* 3 Izborni
Upravljanje komunikacijama na projektima, Project Communication Management 3 Izborni
Upravljanje investicijama, Investment Management* 6 Izborni
Programski paket za upravljanje projektima, MS Project* 6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods and Techniques 3 Izborni
Finansiranje projekata, Project Financing* 6 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću i promocija 6 Obavezan
Interni odnosi s javnošću* 6 Izborni
Lobiranje, Lobbyng* 3 Izborni
Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija* 3 Izborni
Interkulturne komunikacije* 3 Izborni
Korporativne komunikacije* 3 Izborni
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Izborni
Menadžment informacionih sistema, Management Information Systems* 6 Izborni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Izborni
Blokčejn Tehnologije, Blockchain Technologies 6 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS* fond  Obavezan / Izborni
ECDL osnove računara* 10 Obavezan
ECDL osnove intetrneta
4 Obavezan
ECDL obrada teksta* 14 Obavezan
ECDL tabelarne kalkulacije* 16 Obavezan
ECDL prezentacije* 12 Izborni
ECDL obrada slika*
12 Izborni
ECDL obrada internet stranica*
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREGIN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)* 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)* 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik* 24 Izborni
Nemački jezik A1, A1 Level German* 36 Bonus
Nemački jezik A2, A2 Level German* 36 Bonus
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na programu Menadžment ljudskih resursa besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE
Samospoznaja i samopouzdanje 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3 Izborni
Interpersonalne veštine 3 Izborni
Veštine adaptacije 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3 Izborni
Timski rad 3 Izborni
LIČNOST
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing* 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers* 6 Izborni
Inteligencija, Intelligence* 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranje* 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology* 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management* 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation* 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement* 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation* 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.

Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.