Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Marketing istraživanje i MIS

Kurs Marketing istraživanje i MIS upoznaje polaznike sa pojmom, svrhom i značajem marketing istraživanja, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu. U vremenima kada se potrošačima pristupa tek pošto se organizacija dobro informiše o njima i njihovim potrebama, umesto pređašnjeg pristupa kada se potrošačima nametala ponuda dobara i usluga, potrebno je istraživanja o njima uraditi na ispravan način. Oni su postali fokus svake organizacije i njihov cilj je s vremenom preorijentisan od toga da se ostvari dobit na kratke staze ka tome da imaju zadovoljne i verne potrošače koji vode dugoročnom uspehu organizacije.

U kursu se detaljno obrađuju sve faze procesa marketing istraživanja, sa fokusom na ključna pitanja u vezi sa istraživanjem tržišta, potrošača i konkurencije. U okviru kursa će se dobiti informacije o međunarodnom marketing istraživanju gde će biti reči o njegovim fazama procesa, izvorima podataka i informacijama u međunarodnom marketing istraživanju, kao i njegovom odnosu sa marketing informacionim sistemom. 

Polaznici će se upoznati sa karakteristikama marketing informacionog sistema kao informacione baze za donošenje odluka iz raznih domena upravljanja marketingom, sa akcentom na ulozi informacionih tehnologija u marketing istraživanjima. Za organizaciju je od značaja da raspolaže pravim informacijama pre, za vreme i posle donošenja, kao i za vreme sprovođenja marketinških odluka. Informacijama će se u kursu dati poseban značaj jer u današnjem informacionom društvu organizacije koje poseduju bolje informacije imaju konkurentsku prednost.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžmentInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Marketing istraživanje i MIS

Cilj kursa jeste da polaznici upoznaju ceo proces marketing istraživanja i steknu sva potrebna znanja i veštine za njegovo uspešno sprovođenje u organizaciji. Kurs će ih naučiti da shvate značaj marketing istraživanja kao savremene poslovne filozofije koja se bazira na istraživanjima radi kreiranja vrednosti i satisfakcije potrošača. Pomoću informacija koje marketing instraživanja pružaju dolazi se do podizanja nivoa potrošačkog standarda i kvaliteta života jednog društva. Izučavanjem marketing informacionog sistema ispunjava se njegova osnovna funkcija, a to je bolje donošenje odluka. Uz dobro postavljen MIS u jednoj organizaciji biće omogućeni i brži odgovori u pogledu ključnih informacija za poslovno odlučivanje.  

Polaznici treba da razumeju značaj celokupnog istraživanja na različitim tržištima i značaj marketing informacionog sistema za donošenje marketing odluka na različitim nivoima. Marketing istraživanja i MIS su svuda oko nas, neizostavan deo života svakog pojedinca sa kojim se on direktno ili indirektno susreće obavljajući svakodnevne aktivnosti. Pomoću kursa polaznici će naučiti kako da ih prepoznaju i tumače. U vremenu rasta globalnog tržišta, težnji ka utvrđivanju želja kupaca, kao i prelazu sa cenovne na necenovnu konkurenciju, javlja se sve veća potreba za pravovremenim i kvalitetnim informacijama kao neophodnom izvoru za funkcionisanje jedne organizacije.

Cilj svake organizacije je da ostvari uspeh, a da pritom minimizira rizik poslovanja. Ovo se može ispuniti jedino ako se u okviru organizacije donose ispravne marketing odluke na osnovu prikupljenih ispravnih marketing informacija. Da bi se rizik poslovanja smanjio na najmanji mogući, potrebno je obaviti kompleksna marketing istraživanja. U okviru kursa Marketing istraživanja i marketing informacioni sistem bavićemo se izučavanjem kako da organizacija ostvari sve navedeno. 

Polazna osnova za marketing istraživanje predstavlja istraživanje tržišta. Kroz istraživanje tržišta dobija se slika o potrošačima, predviđanju tražnje i prodaje, kao i konkurenciji. Bez kvalitetnih informacija marketing menadžeri su u situaciji da koriste intuiciju ili da nagađaju, što u uslovima dinamičnih promena u okruženju i pojačane konkurencije dovodi do poslovnih promašaja. 

Prikupljanjem kvalitetnih podataka kroz marketing istraživanje umanjuje se rizik poslovanja sa kojim se organizacija suočava i omogućuje se da se isprate promene u okruženju, kao i da se ostvari konkurentska prednost. Rezultati marketing istraživanja nisu namenjeni rutinskom odlučivanju već preduzimanju strategijskih i taktičkih akcija. Kotler navodi da MIS počinje i završava se korisnicima informacija, odnosno marketing menadžeri uviđaju potrebu za relevantnim informacijama i te informacije je potrebno prikupiti i analizirati, kako bi se dobijeni podaci distribuirali menadžerima i da bi im pomogle pri donošenju dobrih poslovnih odluka.

Kurs Marketing istraživanje i MIS odgovoriće vam na sledeća pitanja:

Šta predstavlja marketing istraživanje?

Marketing istraživanje se definiše kao funkcija koja putem informacija povezuje potrošače, kupce i javnost sa marketing menadžerima – informacije se koriste za identifikovanje i definisanje marketinških mogućnosti i problema. Pomoću istraživanja rešavaju se konkretni marketinški problemi fokusirajući se podjednako i na dugoročne i na kratkoročne odluke koje menadžeri donose. Zahvaljujući marketing istraživanju menadžeri su sposobni da uoče slabosti organizacije i održavaju performanse na planiranom nivou. U praksi je često slučaj da preduzeća angažuju specijalizovane istraživačke agencije da obave istraživanje umesto njih. Prednost takvog opredeljenja je profesionalizam i mogućnost ispunjavanja specijalnih zahteva. Ovakav vid istraživanja može se dobiti i u pojedinim državnim agencijama specijalizovanim za marketinška istraživanja, kao i u okviru univerzitetskih centara i školi.

Šta je predmet marketing istraživanja?

Marketing istraživanje predstavlja bazičan način u traženju novih šansi na tržištu i često se meša sa istraživanjem tržišta koji je samo njegov deo. Istraživanjem tržišta menadžeri dobijaju odgovor na osnovno pitanje – da li postoji tržište za proizvodima i uslugama preduzeća? Ukoliko šansa postoji, ponuda se mora uskladiti sa zahtevima i željama potrošača u konkurentskim uslovima poslovanja. Istraživanje obuhvata postupak definisanja problema, definisanja cilja istraživanja, određivanja metoda i tehnika za prikupljanje podataka, određivanje uzorka i pribavljanje podataka, analiza i interpretacija dobijenih podataka i na kraju priprema izveštaja kojim se sagledavaju dobijeni rezultati i vrši se dalja njihova interpretacija. Kroz izveštaj organizacije se može zaključiti da li će se prikupljeni rezultati marketing istraživanja na adekvatan način i upotrebiti.

Koje su metode međunarodnog marketing istraživanja?

U zavisnosti od vrste informacija koje je potrebno prikupiti, razlikuju se dva metoda međunarodnog istraživanja: primarni i sekundarni izvori informacija. Sekundarni izvori podataka su oni podaci koji su već prikupljeni radi neke druge svrhe. Njihova prednost se sastoji u nižim troškovima prikupljanja, minimalnom vremenu koje je potrebno uložiti da se do njih dođe, a nekad mogu biti i precizniji od primarnih izvora. Nedostaci se ogledaju u tome što nisu primarno prikupljeni za aktuelnu svrhu, mogu biti nedovoljno tačni i zastareli.

Izvori ovakvih podataka su obično u okviru interne organizacije (računovodstveni izveštaji, podaci o prodaji, budžetu i slično), dok mogu biti i eksterni (javno dostupni podaci publikovani u raznim izveštajima, časopisima ili objavljivani putem interneta). Kod primarnih izvora podataka prednost je u tome što su ažurni, precizni, dostupni su preduzeću, dok nedostaci leže u visokim troškovima i potrebnom vremenu za njihovo prikupljanje. Primarni podaci koji najviše zanimaju organizaciju su pre svega demografske i sociološke karakteristike potrošača.

Plan i program predavanja

1. Marketing istraživanja

 • Pojam i značaj marketing istraživanja
 • Područja, organizacija i postupak marketing istraživanja
 • Proces marketing istraživanja
 • Uzorkovanje i prikupljanje podataka

2. Sistem marketing istraživanja

 • Istraživanje tržišta
 • Segmentacija i izbor ciljnog tržišta
 • Istraživanje potrošača i njihovog zadovoljstva
 • Istraživanje i merenje tražnje
 • Istraživanje konkurencije
 • Istraživanje konkurentnosti organizacije

3. Međunarodna marketing istraživanja

 • Proces međunarodnih marketing istraživanja
 • Faze procesa međunarodnih marketing istraživanja
 • Izvori podataka u međunarodnom marketing istraživanju
 • Informacione osnove međunarodnih marketing istraživanja
 • Odnos međunarodnih marketing istraživanja i MIS-a
 • Istraživanje međunarodnog marketing okruženja

4. Marketing informacioni sistemi

 • Karakteristike MIS-a
 • Implementacija MIS-a
 • Analiza i komponente MIS-a
 • Informacijski podsistemi MIS-a

5. Marketing istraživanja i IT

 • Uloga informacionih tehnologija u marketing istraživanju
 • Sistemi za automatizaciju prodaje
 • Sistemi za podršku odlučivanju u marketing istraživanju
 • Data Mining

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.