Započnite karijeru HR menadžera od nule

Šta radi poslovni administrator?

Koja su zaduženja poslovnog administratora i zašto je on važan deo svake firme?

Modernizacija poslovanja sve više zahteva visokoobrazovane stručnjake iz sfere administracije. U kompanijama pozicija poslovnog administratora svaki dan sve više dobija na značaju. Nijedna firma ni organizacija ne može uspešno poslovati bez stručne administracije. Tako da je izvesno da se poslovi vezani za administraciju pozicioniraju među najzastupljenijim zanimanjima u svetu.

sta radi poslovni administrator, poslovni administrator

Kako se poslovno okruženje menja, tako se menjaju i usavršavaju zadaci poslovnog administratora. Iz tog razloga je važno pratiti sve promene u metodama poslovanja, unapređivati svoja znanja i veštine.

Poslovni administrator je osoba koja za kompaniju vodi računa o dokumentaciji i evidenciji. U većini slučajeva sarađuje sa knjigovođama, zbog pripreme dokumentacije za knjiženje. Širok je spektar poslovnih aktivnosti koje poslovni administratori mogu da obavljaju u nekom preduzeću, ustanovi, instituciji ili bilo kojoj poslovnoj organizaciji. 

Ako ste zainteresovani za posao poslovnog administratora, pogledajte program: Poslovna administracija

Osobine koje čine dobrog poslovnog administratora

Kako bi što efikasnije obavljao svoje aktivnosti, poslovni administrator pored stručnosti iz svoje branše, mora posedovati snažne organizacione veštine. Snalaženje sa, često, preobimnom dokumentacijom i kratkim rokovima su glavne odlike ljudi koji rade u administraciji. 

Poslovni administratori moraju pokazati primenu brzog logičkog mišljenja u koordinaranju poslovnim aktivnostima, gde, pre svega, posreduju između sfere odlučivanja i sfere izvršenja u okviru preduzeća. Takođe, kako su gotovo sve poslovne aktivnosti vezane za rokove, potrebno je posedovati i izraženu odgovornost za poštovanje određenih vremenskih termina.

Neke od osnovnih odlika koje bi svako ko se bavi ovim poslom trebalo da poseduje :

  • sistematičnost i organizovanost,
  • izrazita komunikativnost i otvorenost (naročito pisane komunikacije),
  • analitičnost i odgovornost,
  • praktično znanje iz osnova poslovne korespondencije i dokumentacije,
  • napredan nivo poznavanja rada na računaru i programa za vođenje knjiga,
  • poznavanje nekog stranog jezika.

poslovni administrator opis posla

Osnovna zaduženja - administrativni poslovi

Administrator priprema i ispostavlja račune, vodi evidenciju o dospelim obavezama plaćanja troškova poslovnog prostora. Sve češće poslovi administracije se odnose i na knjiženje ulaznih i izlaznih faktura.

U njihovu nadležnost spada telefonska komunikacija i elektronska korespondencija, pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima kao i popunjavanje različitih formulara, popunjavanje i arhiviranje dokumenata, kao i odgovornost za povereni novac.

U oblasti poslova korespondencije i komunikacije poslovni administratori

- rade sa tekućom poštom i aktima 
- primenjuju sredstva veze - usmene, pisane, elektronske, vizuelne i auditivne 
- sastavljaju i izdaju različite vrste podnesaka - zahteva, molbi, prijava, predloga 
- obavljaju usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, komitentima, poreskim i socijalnim službama 
- pripremaju sastanke, sednice, promocije, prezentacije i organizuju službena putovanja.

U oblasti knjigovodstva poslovni administratori obavljaju

- blagajničke poslove 
- isplaćuju troškove, porez i druge fiskalne obaveze 
- prikupljaju knjigovodstvena dokumenta i dostavljaju na knjiženje.

Poslovi koje može da obavlja poslovni administrator

Zahvaljujući širokom spektru sposobnosti i ovladavanju različitih veština, poslovni administrator je potreban svakoj kompaniji. Bilo da je u pitanju mali biznis, ili jedna od najuspešnijih korporacija na svetu, poslovni administratori su neophodan resurs za uspešno poslovanje

Veštine i znanja koja ćete steći nakon školovanja za poslovnog administratora su:

• komunikacione veštine
• rad u timu
• upravljanje vremenom
• donošenje odluka
• upravljanje poslovnom dokumentacijom
• upravljanje klijentima i kupcima
• uspostavljanje dobrih odnosa sa javnošču
• pretraživanje i korišćenje informacija sa Interneta
• kako se pravi dobra prezentacija
• kako se vodi poslovna komunikacija na engleskom jeziku

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se