Započnite karijeru HR menadžera od nule

BusinessAcademy sertifikati

Nakon kompletiranja odabranog programa na BusinessAcademy polaznik može steći sledeće sertifikate:

Sertifikat o ODSLUŠANOM programu BusinessAcademy

a) Tradicionalni polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ukoliko su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

b) Online polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ukoliko su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

Sertifikat o ZAVRŠENOM programu BusinessAcademy

a) Tradicionalni polaznici stiču sertifikat o završenom programu ukoliko su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu, položili sve trimestralne testove ili odbranili završni rad, ispunili nastavne obaveze u okviru dodeljenih obaveznih online kurseva i ako su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

b) Online polaznici stiču sertifikat o završenom programu ukoliko su tokom školske godine, u okviru svih obaveznih i najmanje polovine izbornih kurseva, položili sve testove po modulu, ukoliko su im svi taskovi i assignmenti prihvaćeni od strane voditelja kursa i ukoliko su pri tome u okviru navedenih kurseva osvojili najmanje 50% kredita i ako su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

Kako možete da ispunite svoje nastavne obaveze?

Polaznici svoje nastavne obaveze za sticanje BusinessAcademy sertifikata mogu ispuniti na sledeći način:

a) Tradicionalni polaznici obavezu prisustva na 75% predavanja mogu ostvariti fizičkim prisustvom na nastavi, putem live streama ili putem video arhive live streama.

b) DL polaznici koji putem live streama ili putem video arhive live streama odslušaju ukupan fond časova konkretnog izbornog kursa izvršili su svoje obaveze na isti način kao da su uradili assignmente, taskove i testove, odnosno kao da su ispunili sve nastavne obaveze i kompletirali taj izborni kurs.

Koje zvanje dobijate po završenom programu BusinessAcademy?

Sertifikati o završenom programu BusinessAcademy se izdaju sa zvanjima u zavisnosti od odabranog usmerenja, a primere za sve BusinessAcademy sertifikate možete videti na ovoj strani

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se