Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Često postavljana pitanja

1. Pitanje: Gde mogu da pogledam cene dodatnih usluga na BusinessAcademy?

OdgovorU zvaničnom cenovniku usluga BusinessAcademy, kojem možete pristupiti putem DL platforme u odeljku Dokumenta/Uputstva/Cenovnik.

 

2. Pitanje: Iskoristio sam opciju za besplatno produženje kursa, na koji način mogu da  produžim kurs uz finansijsku naknadu?

Odgovor: Kako biste produžili kurs, neophodno je da pošaljete zahtev na zvaničnu e-mail adresu BusinessAcademy: office@biznis-akademija.com, gde ćete navesti naziv kursa i vreme za koje želite da produžite kurs (14 ili 28 dana), kao i tačan datum od kada želite da Vam kurs bude aktivan. Nakon prijema Vašeg zahteva, kurs Vam se otvara za rad, a račun zadužuje za odgovarajući iznos finansijske naknade na ime produženja kursa. Produženje online kurseva se realizuje uz finansijsku naknadu koja je definisana cenovnikom dodatnih usluga na BusinessAcademy. 

 

3. Pitanje: Ukoliko mi na kraju školske godine preostane veći broj nekompletiranih kurseva, na koji način mogu da nastavim školovanje?

Odgovor: Za online polaznike koji tokom regularne školske godine nisu uspeli da kompletiraju svoje nastavne obaveze iz većine online kurseva postoji mogućnost obnove školske godine. Obnova školske godine podrazumeva ponovno aktiviranje preostalih kurseva na osnovu definisanog plana dodele online kurseva, u inicijalno definisanom vremenskom trajanju, uz priznavanje ranije kompletiranih kurseva. Polaznik u sistemu ostaje evidentiran u generaciji u kojoj je upisan. Obnova školske godine se realizuje od 15-og u mesecu, uz finansijsku naknadu koja je definisana cenovnikom dodatnih usluga na BusinessAcademy. 

 

4. Pitanje: Šta podrazumeva i kako se vrši postupak pauziranja kurseva?

Odgovor: Polaznik ima mogućnost pauziranja trajanja svakog dodeljenog online kursa na najmanje 24 sata i to neograničen broj puta, u roku od godinu dana od početka školovanja. Tokom trajanja pauze polaznik ima mogućnost pristupa online konsultacijama i live streamu predavanja, dok mu je onemogućen pristup nastavnim materijalima iz online kursa.

 

5. Pitanje: Da li obnova školske godine uključuje pravo na besplatna produženja online kurseva i pravo na pauziranje kurseva?

Odgovor: Usluga obnove školske godine ne uključuje pravo polaznika na besplatno  produženje online kurseva za 30% vremena od njihovog inicijalnog trajanja, kao i pravo na pauziranje kurseva. Za obnovu školske godine se definiše plan dodele preostalih online kurseva, koje je polaznik u obavezi da kompletira u cilju ispunjenja uslova za sticanje Sertifikata o završenom programu na BusinessAcademy. U zavisnosti od broja preostalih kurseva definiše se period trajanja obnove školske godine, na mesečnom nivou se obično dodeljuje set od oko deset online kurseva. Kursevi se mogu produžiti samo uz finansijsku naknadu. 

 

6. Pitanje: Da li su tokom obnove školske godine obezbeđene online konsultacije?

Odgovor: Prilikom obnove školske godine nisu predviđene online konsultacije od strane voditelja kursa, jer se podrazumeva da su polaznici imali priliku da iskoriste ovu pogodnost tokom regularnog pohađanja školske godine, međutim, pitanja voditeljima kurseva se mogu postavljati putem privatne poruke.

 

7. Pitanje: Da li tokom obnove školske godine mogu da pratim live stream predavanja?

Odgovor: Tokom obnovljene školske godine, polaznici mogu da gledaju putem video-arhive snimke predavanja koja su predviđena za generaciju kojoj pripadaju, međutim ne postoji mogućnost praćenja live stream predavanja predviđenih za aktuelnu generaciju.

 

8. Pitanje:  Da li je moguće zamrznuti nastavne obaveze na BusinessAcademy?

Odgovor: Online polaznici tekuće školske godine, jednom u toku iste, imaju na raspolaganju i uslugu zamrzavanja školske godine, koja se odobrava u trajanju do 3 meseca i podrazumeva oslobađanje polaznika od ispunjavanja nastavnih obaveza u periodu trajanja statusa zamrzavanja školske godine. Navedena usluga se odobrava isključivo polaznicima koji redovno izmiruju dospele finansijske obaveze i to na osnovu molbe poslate pismenim putem, na zvaničnu e-mail adresu BusinessAcademy: office@biznis-akademija.com

 

9. Pitanje: Da li se tokom trajanja statusa zamrzavanja mogu ispunjavati nastavne obaveze za ranije dodeljene kurseve? 

Odgovor: Usluga zamrzavanja školske godine podrazumeva odlaganje naredne dodele online kurseva za period od maksimum 3 meseca, dok se, takođe, i trajanje kurseva koji su aktivni u momentu odobravanja statusa zamrzavanja pomera za isti period. 

 

10. Pitanje: Da li se nakon korišćenja statusa zamrzavanja, takođe, pomera rok za korišćenje opcija za besplatno produženje kurseva?

Odgovor: Bez obzira na status zamrzavanja školske godine, opcija za besplatno produženje online kurseva je dostupna u roku od godinu dana od početka školovanja.

 

11. Pitanje: Šta je to ponovni upis?

Odgovor: Usluga ponovnog upisa uključuje sva prava polaznika definisana osnovnim Ugovorom o školovanju, predviđena je za polaznike prethodnih generacija koji nisu kompletirali nijedan kurs i podrazumeva dodelu svih kurseva predviđenih planom i programom za izabrani program specijalizovane obuke. Za polaznike koji pošalju molbu za ponovni upis do februara meseca, usluga ponovnog upisa može da se realizuje u tekućoj školskoj godini, dok se usluga ponovnog upisa zahtevana molbom primljenom nakon februara realizuje od naredne školske godine.

 

12. Pitanje: Do kada mogu da iskoristim svoje pravo na besplatnu prijavu polaganja međunarodnih ispita?

Odgovor: Pravo na besplatnu prijavu polaganja međunarodnih ispita možete iskoristiti u jednom od rokova u periodu od godinu dana nakon regularnog završetka školske godine, prema uslovima definisanim Ugovorom o školovanju.

 

13. Pitanje: Koliko izbornih kurseva treba da kompletiram na online nastavi?

Odgovor: Na DL platformi u odeljku Podrška učenju / Raspored  možete videti sve online kurseve koji su predviđeni prema planu i programu za odsek koji pohađate. Obeleženi su obavezni i izborni kursevi, a na kraju školske godine je potrebno da imate kompletirane sve obavezne i polovinu izbornih kurseva. Na samom dnu ove stranice naveden je ukupan broj izbornih i ukupan broj obaveznih kurseva za Vaš smer.

 

14. Pitanje: Da li je, za online polaznike, predviđena izrada završnog rada?

Odgovor: Izrada završnog rada predviđena je za DL polaznike smera Preduzetništvo i predstavlja izradu biznis plana. Na Vašoj DL platformi u odeljku Podrška učenju / Raspored možete videti datum dodele ovog kursa, period njegovog trajanja, odnosno datum završetka. Ovaj kurs je izborni kurs za polaznike na ostalim smerovima. 

 

15. Pitanje: Da li je kurs potrebno produžiti odmah nakon što istekne?

Odgovor: Jedno besplatno produženje za svaki kurs možete koristiti onda kada Vama najviše odgovara, a svakako u periodu trajanja školske godine. Naredno pojedinačno produženje, koje se vrši uz finansijsku nadoknadu, možete izvršiti i nakon završetka školske godine.

 

16. Pitanje: Da li mogu da pošaljem svoj rad putem privatne poruke?

Odgovor: Vaše radove šaljete isključivo na mesto koje je predviđeno za upload urađenih taskova i assignmenta. Kada rad pošaljete putem poruke, voditelji kurseva nemaju tehničku mogućnost da rad i ocene. Opcija za slanje poruka služi isključivo za postavljanje pitanja voditeljima kurseva.

 

17. Pitanje: Na koji način se kompletiraju kursevi?

Odgovor: Da bi se jedan kurs smatrao kompletiranim, neophodno je da uradite sve testove po modulu koji su njime predviđeni, kao i da su Vam svi zadaci prihvaćeni od strane voditelja kursa, kao i da ste pri tome osvojili više od 50% kredita. Dakle, nije dovoljno samo da imate preko 50% kredita, već je obavezno da uradite i predviđene zadatke i testove.

 

18. Pitanje: Na koji način online polaznici biraju izborne kurseve?

Odgovor: Na Vašu DL platformu će u toku školske godine, svakog meseca biti dodeljivani kako obavezni, tako i izborni kursevi. Što se tiče izbornih kurseva, potrebno je da se opredelite za minimum polovinu od ukupnog broja izbornih kurseva koji vam se dodele u toku školske godine. Izborni kurs će se smatrati odabranim ukoliko počnete sa rešavanjem testova i izradom assignmenta i taskova u okviru datog kursa. Takođe, praćenje izbornih kurseva putem live streama računaće Vam se kao da ste uradili testove, assignmente i taskove. Live stream nije dostupan za sve izborne kurseve već samo za one kurseve za koje je predviđeno održavanje tradicionalne nastave.

 

19. Pitanje: Šta su obavezni, a šta izborni kursevi?

Odgovor: U okviru nastavnog plana i programa svakog smera postoje obavezni i izborni kursevi. Obavezni kursevi predstavljaju kurseve koji se moraju kompletirati po nastavnom planu i programu. Kod izbornih kurseva, online polaznik nije u obavezi da kompletira sve kurseve predviđene za njegov smer, već samo one koje izabere (minimum 50%). Tradicionalni polaznici nemaju obavezu kompletiranja izbornih online kurseva.

 

20. Pitanje: Šta je to test za procenu znanja engleskog jezika?

Odgovor: Kako bismo Vam dodelili odgovarajuće kurseve engleskog jezika na osnovu kojih ćete unapređivati svoje znanje i konverzaciju, neophodno je da uradite test procene znanja engleskog jezika. U tu svrhu, na DL platformi će  Vam odmah po početku školske godine biti dodeljen online kurs Procena znanja engleskog jezika, koji sadrži test za procenu nivoa znanja engleskog jezika. Rok za izradu testa u okviru ovog kursa možete videti kada postavite kursor miša na naziv svakog kursa, ali Vam svakako preporučujemo da ga uradite što pre.

 

21. Pitanje: Na kursu sam osvojila više od 50% kredita, ali kurs i dalje nije kompletiran. Zašto?

Odgovor: Da bi se jedan kurs smatrao kompletiranim, neophodno da je uradite sve testove po modulu koji su njime predviđeni, kao i da su Vam svi zadaci prihvaćeni od strane voditelja kursa, kao i da ste pri tome osvojili više od 50% kredita. Dakle, nije dovoljno samo da imate preko 50% kredita, već je obavezno da uradite i predviđene zadatke i testove.

 

22. Pitanje: Iz kojih se materijala tradicionalni polaznici spremaju za trimestralno testiranje?

Odgovor:Polaznici koji nastavu pohađaju na tradicionalan način materijale za pripremu trimestralnih testova mogu pronaći na DL platformi u odeljku Podrška učenju/MaterijaliNa testovima će se naći gradivo koje je obuhvaćeno prezentacijama sa održanih predavanja iz kurseva predviđenih planom i programom u trimestru na koji se testiranje odnosi.

 

23. Pitanje: Na samom kursu nisam osvojio dovoljno procenata za prolaz? Šta da radim u tom slučaju?

Odgovor: U slučaju da na kursu niste osvojili potreban procenat kredita za prolaz, potrebno je da se javite voditelju kursa, kako bi pronašli način putem koga ćete nadomestiti potreban procenat kredita.

 

24. Pitanje: Šta ukoliko se određeno predavanje održava nakon isteka kursa?

Odgovor: Online kursevi sadrže sve materijale potrebne za ispunjenje nastavnih obaveza online polaznika, dok je mogućnost praćenja predavanja koja se održavaju na tradicionalnoj nastavi, putem live streama ili video-arhive, samo dodatna pogodnost u cilju dopune znanja na temu kursa. Dakle, DL polaznici mogu ispuniti svoje nastavne obaveze nezavisno od predavanja koja se održavaju na tradicionalnoj nastavi. Nakon isteka online izbornog kursa, praćenjem predavanja za isti kurs, online kurs će se kompletirati iako je neaktivan.

 

25. Pitanje: Da li je rezime kursa dovoljan za njegovo uspešno kompletiranje?

Odgovor: Rezime kursa nije dovoljan za savladavanje materije kursa, on služi kao podsetnik. Da biste kompletirali online kurs potrebno je da detaljno pređete i savladate materiju nastavnih jedinica, odnosno da Vam taskovi i/ili assignmenti budu prihvaćeni od strane voditelja kursa, a testovi po modulu urađeni sa uspehom minimum od 50%.

 

26. Pitanje: Gde mogu da prodiskutujem sa ostalim polaznicima na
određenu temu?

Odgovor: U cilju razmenjivanja znanja i iskustava na određene teme koje su u skladu sa temama koje se izučavaju na BusinessAcademy formiran je EduWall, kojem se pristupa putem DL platforme i odeljka Podrška učenju / EduWall.

 

27. Pitanje: Koja je razlika između testova napredovanja i testova po modulu kod online kurseva?

Odgovor: Svaki online kurs sadrži testove napredovanja za svaku nastavnu jedinicu, u vidu pripreme za rešavanje testa po modulu. Testove napredovanja možete raditi neograničeni broj puta i ostvareni uspeh ne ulazi u finalni uspeh za konkretan kurs. Testove po modulu možete otvoriti samo jednom. Pitanja u oba testa su koncipirana po istom principu, ali se ne poklapaju.

 

28. Pitanje: Da li je prisutvo chat konsultacijama obavezno?

Odgovor: Prisustvo konsultacijama nije obavezno i neće uticati na dobijanje sertifikata ali ga svakako preporučujemo. U slučaju da niste u mogućnosti da prisustvujete chat konsultacijama nije obavezno da se javljate voditelju kursa. Ukoliko imate neko pitanje, uvek ga možete postaviti voditelju kursa slanjem poruke, putem opcije Postavi pitanje voditelju.

 

29. Pitanje: Šta da radim ukoliko nisam u mogućnosti da odgledam predavanje onda kada se ono održava? Da li postoji mogućnost da ga naknadno odgledam?

Odgovor: Sva predavanja možete i naknadno odgledati, onda kada Vama to najviše odgovara. Ona se smeštaju na Vašu DL platformu u odeljak Podrška učenju / Video-arhiva.

 

30. Pitanje: Da li je moguće ponovo polagati trimestralni test koji se ne položi?

Odgovor: Za polaznike koji polože dva trimemestralna testa od ukupno tri, na kraju školske godine se organizuje ponovno trimestralno testiranje, kada se polaže trimestralni test koji polaznik nije položio. 

 

31. Pitanje: Na koji način tradicionalni polaznici biraju izborne kurseve?

OdgovorNa DL platformi u odeljku Podrška učenju/Odabir izbornih kurseva možete videti spisak svih izbornih kurseva za koje se održava predavanje na tradicionalnoj nastavi. Važno je da među tim izbornim kursevima odaberete tačno 50% onih koje želite da pratite. Klikom na opciju Snimi, koja se nalazi na dnu strane, izborni kursevi koje ste čekirali će se uzeti u obzir prilikom evidentiranja prisustva na nastavi, dok oni koje niste čekirali – neće.

 

32. Pitanje: Na koji način mogu da završim školovanje ukoliko na kraju školske godine nemam dovoljan procenat posećenosti nastave?

Odgovor: Tradicionalni polaznici koji na kraju školske godine nemaju dovoljan procenat posećenosti nastave, mogu formalno biti oslobođeni ove nastavne obaveze prelaskom na Tradicionalno program + varijantu školovanja. Prelazak sa Tradicionalne varijante školovanja na Tradicionalno program + varijantu se realizuje uz finansijsku naknadu koja je definisana cenovnikom dodatnih usluga na BusinessAcademy.

 

33. Pitanje: Zašto mi je pored nekih kurseva crveni znak uzvika?

Odgovor: Ukoliko neki kurs ističe za manje od 10 dana, pored njegovog naziva će se pojaviti znak uzvika kao upozorenje.

 

34. Pitanje: Kako mogu da vidim koliko je trajanje određenog kursa, odnosno u kom periodu je potrebno da ispunim predviđene nastavne obaveze?

Odgovor: Trajanje svakog kursa, kao i datume svake dodele, možete videti kada postavite kursor miša na naziv svakog kursa, kao i u odeljku Podrška učenju / Raspored. Ukoliko kurs ne kompletirate u periodu njegovog trajanja, možete ga jednom besplatno produžiti, onda kada Vama to odgovara, a u periodu trajanja školske godine. Naredno produženje vrši se uz finansijsku naknadu.

 

35. Pitanje: Šta je to LINKeduTV? Na koji način je moguće pristupiti?

Odgovor: LINKeduTV predstavlja internet edukativnu televiziju koja omogućava pristup najzanimljivijim predavanjima iz brojnih oblasti (marketing, IT, menadžment, biznis, ekonomija, programiranje), koja će Vam pomoći da dodatno unapredite svoja znanja i karijeru. Da biste pristupili besplatnim sadržajima, potrebno je da se na sajtu www.linkedu.tv​ prijavite sa Vašim pristupnim podacima koje ste dobili u mailu, odmah nakon upisa, odnosno pristupnim podacima koje koristite za logovanje na DL platformu

 

36. Pitanje: Odgledala sam snimak predavanja izbornog kursa iz repozitorijuma, ali on nije kompletiran. Zašto?

Odgovor: Predavanje koje ste odgledali je predavanje iz Repozitorijuma i kurs na osnovu toga ne može biti kompletiran. Kompletiranje izbornih kurseva predviđeno je za one kurseve čiji se snimak predavanja nalazi u odeljku Video-arhive.

 

37. Pitanje: Koja je to dodatna literatura potrebna za uspešno kompletiranje kurseva?

Odgovor: Sva potrebna literatura neophodna za uspešno kompletiranje kurseva nalazi se na Vašoj DL platformi. Zadaci i odgovori pitanja iz testa po modulu sadržani su u samom nastavnom materijalu kursa.

 

38. Pitanje: Kakva je razlika između taska i assignmenta?

Odgovor: Suštinske razlike nema, jedina napomena za taskove je da nakon što Vam instruktor prihvati određeni task, Vama postaju vidljivi i taskovi drugih polaznika koje je instruktor prihvatio.

 

39. Pitanje: Kojom dinamikom se dodeljuju DL kursevi?

Odgovor: Svakog meseca na DL platformi biće Vam dodeljen odgovarajući broj kurseva. Raspored kojim će kursevi biti dodeljivani, možete videti na Vašoj DL platformi, u odeljku Podrška učenju / Raspored. Ovde možete videti i datum početka kursa (odnosno njegove dodele), kao i datum njegovog završetka.

 

40. Pitanje: Koja je razlika između testova napredovanja i trimestralnih testova (za tradicionalne polaznike)?

Odgovor: Testovi napredovanja (testovi pripreme) sadrže pitanja iz gradiva u okviru kurseva predviđenih planom i programom odgovarajućeg smera u okviru meseca na koji se test napredovanja odnosi. Pripremna testiranja nisu obavezna, ali je poželjno da im prisustvujete kako biste proverili svoje znanje i adekvatno se pripremili za trimestralno testiranje. Trimestralni testovi sadrže pitanja iz gradiva u okviru kurseva, predviđenih planom i programom smera koji pohađate, a u okviru trimestra na koji se odnosi trimestralni test. Trimestralna testiranja su obavezna i predstavljaju jedan od uslova za sticanje sertifikata o završenom programu na BusinessAcademy. Polaznici koji postignu zadovoljavajući uspeh na sva tri trimestralna testa biće oslobođeni obaveze izrade završnog rada, dok će polaznici koji ne polože jedan od testova imati priliku da naknadno polažu jedan test koji im nedostaje. 

 

41. Pitanje: Šta je to PDP?

Odgovor: Personal Development Program (PDP) je koncipiran kao niz praktičnih radionica i treninga na kojima ćete preuzeti transverzalne veštine (motivacija, samopouzdanje, fokusiranje, koncentracija, selekcija prioriteta i dr.) neophodne za uspešno obavljanje posla, ali i za sticanje konkurentskih prednosti, atraktivnih za buduće poslodavce ili poslovne partnere. Više informacija o PDP programu možete naći ovde.

 

42. Pitanje: Da li PDP program utiče na sticanje sertikata o završenom programu na BusinessAcademy?

Odgovor: Pohađanje Personal Development Programa (PDP) nije obavezno i ne utiče na uslov za sticanje sertifikata o odslušanom, odnosno završenom programu na BusinessAcademy. 

 

43. Pitanje: Koji su uslovi za sticanje Sertifikata o završenom programu  za DL polaznike?

Odgovor: Za sticanje Sertifikata o završenom programu na online nastavi, potrebno je da kompletirate sve obavezne i minimum polovinu izbornih kurseva i izmirite sve finansijske obaveze prema Akademiji.  

 

44. Pitanje: Koji su uslovi za sticanje Sertifikata o odslušanom programu  za DL polaznike? 

Odgovor: Za sticanje Sertifikata o odslušanom programu potrebno je da tokom školske godine u okviru dodeljenih online kurseva pređete 75% nastavnog materijala i izmirite sve finansijske obaveze prema Akademiji.

 

45. Pitanje: Koji su uslovi za sticanje Sertifikata o završenom programu na BusinessAcademy za tradicionalne i Program + polaznike?

Odgovor: Sertifikat o završenom programu BusinessAcademy na tradicionalnoj i Program + nastavi za određeni program se izdaje ukoliko je polaznik bio prisutan na najmanje 75% predavanja, odbranio završni rad ili položio sve trimestralne testove u toku školovanja, kompletirao obavezne online kurseve i izmirio u celosti sve finansijske obaveze prema akademiji. Za Program + polaznike je potrebno da 75% materijala u okviru dodeljenih kurseva bude pređeno, da je polaznik odbranio završni rad ili položio sve testove u toku školovanja, položio obavezne online kurseve i izmirio u celosti sve finansijske obaveze prema Akademiji. Tradicionalni polaznici obavezu prisustva na 75% predavanja mogu ostvariti fizičkim prisustvom na nastavi, putem live streama ili putem video arhive live streama.

 

46. Pitanje: Koji su uslovi za sticanje sertifikata o odslušanom programu na BusinessAcademy za tradicionalne i Program + polaznike?

Odgovor: Sertifikat o odslušanom programu BusinessAcademy na tradicionalnoj i Program + nastavi za određeni program se izdaje ukoliko je polaznik bio prisutan na najmanje 75% predavanja i izmirio u celosti sve finansijske obaveze prema Akademiji. Za Program + polaznike je potrebno da 75% materijala u okviru dodeljenih kurseva bude pređeno i da su sve finansijske obaveze prema Akademiji izmirene u celosti. 

 

47. Pitanje: Kakva je procedura za odbranu završnih radova za tradicionalne polaznike?

Odgovor: Koordinator nastave, na osnovu predloga polaznika, definiše konačnu temu i termin odbrane završnog rada. Polaznik je dužan da, po završetku izrade završnog rada, isti dostavi u elektronskoj formi na mejl adresu: office@biznis-akademija.com, dok jedan primerak rada u štampanoj verziji predaje prilikom odbrane. Odbrana završnog rada se organizuje pred tročlanom komisijom u prostorijama BusinessAcademy.

Za sve polaznike BusinessAcademy prva prijava odbrane završnog rada je besplatna, dok je za svaku sledeću prijavu neophodno uplatiti naknadu definisanu zvaničnim cenovnikom BusinessAcademy. Odbrana završnog rada se smatra prijavljenom kada koordinator nastave pismenim putem polazniku odobri urađeni rad na predloženu temu i definiše termin odbrane.

 

48. Pitanje: Kakva je procedura pisanja završnog rada za DL polaznike?

Odgovor: Izrada završnog rada predstavlja izradu biznis plana, za polaznike smera Preduzetništvo je u formi obaveznog kursa, dok je za polaznike svih ostalih smerova u formi izbornog kursa. Na Vašoj DL platformi u odeljku Podrška učenju / Raspored možete videti datum dodele ovog kursa, period njegovog trajanja, odnosno datum završetka. Potrebno je da se završni rad dostavi minimum 7 dana pre isteka inicijalnog trajanja kursa. Završni rad se dostavlja u Word dokumentu, klikom na taster Uploaduj novi fajl u okviru dodeljenog kursa.

 

49. Pitanje: Koji su rokovi za odbranu završnog rada za tradicionalne polaznike?

Odgovor: U skladu sa pravilima školovanja na BusinessAcademy, završni rad možete braniti u sledećim terminima: jul, septembar (redovni rokovi), januar, april (vanredni rokovi).

 

50. Pitanje: Koji su uslovi za izlazak na polaganje međunarodnih ispita?

Odgovor: U cilju prijave polaganja međunarodnih ispita, potrebno je ispuniti predviđene uslove, odnosno ispunjenost uslova za dobijanje Sertifikata o odslušanom programu na BusinessAcademy ili Sertifikata o završenom programu na BusinessAcademy. 

 

51. Pitanje: Koje međunarodne ispite imam prava da polažem?

Odgovor: U Vašem Ugovoru o školovanju možete proveriti za koji međunarodni ispit imate mogućnost jedne besplatne prijave. Detaljnije informacije o dostupnim međunarodnim sertifikatima na BusinessAcademy možete saznati putem Online Servisa u okviru odeljka Sertifikacija.

 

52. Pitanje: Kako pozajmiti knjigu iz biblioteke?

Odgovor: Knjige iz biblioteke se rezervišu putem Dl platforme i odeljka Biblioteka. Knjige se iznajmljuju na osnovni vremenski rok od 15 dana. Možete da tražite produženje roka ukoliko nema zainteresovanih polaznika na listi čekanja za istu knjigu. Prekoračenje roka za vraćanje literature iz biblioteke se naplaćuje 5 evra po započetoj nedelji, a račun se automatski zadužuje za ovaj iznos.

 

53. Pitanje: Kako se koristi elektronska biblioteka?

Odgovor: Kao što znate, biblioteci Ebook Central pristupate putem DL platforme, u okviru sekcije Podrška učenju, u okviru opcije Online biblioteka Ebook Central. Knjige možete da preuzmete u potpunosti ili po poglavljima, možete da ih kopirate, štampate, dodate na svoju „policu sa knjigama”, obeležite najvažnije, dodate napomenu ili označite bookmarkom. Možete ih čitati online, gde god da se nalazite, a možete preuzimati i delove knjiga u pdf formatu i čitati ih offline. Ukoliko želite, možete kreirati i sopstveni Ebook Central nalog i preuzeti pdf cele knjige. Na taj način knjige možete pozajmiti na 14 dana, tako što ćete ih downloadovati na PC ili tablet, i čitati u Adobe Digital Editionu. Nalog se kreira kao i na većini drugih platformi, ostavljanjem svog imena, imejl adrese i određivanjem lozinke kojom ćete se ubuduće logovati na svoj Ebook Central nalog. Postoje tri jednostavna koraka prilikom pozajmljivanja knjige – najpre će vam tražiti da odredite uređaj na koji preuzimate knjigu, zatim da downloadujete program Adobe Digital Edition kako biste mogli da otvorite pdf, ukoliko to već nemate na računaru, i na kraju, da preuzmete knjigu i počnete sa čitanjem.

 

54. Pitanje: Šta je tajmer?

Odgovor: Kako biste imali dovoljan procenat pređenog gradiva za konkretan kurs, neophodno je da se u nastavnim jedinicama zadržite predviđeno vreme kako bi sistem evidentirao Vaše praćenje materije. U gornjem desnom uglu svake nastavne jedinice stoji tajmer koji odbrojava minute i tek nakon isteka predviđenog vremena evidentira se procenat pređenog gradiva.  

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se