Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Razvoj biznis plana

Poslednjih godina najpopularnija kategorija menadžmenta jeste biznis plan jer je on, pre svega, osnovni pregovarački akt prilikom obezbeđivanja dodatnih finansijskih sredstava. Pored navedenog razloga, potreba za njim, kao i njegova primena u praksi, mnogo je veća. Naime, postoje brojni primeri biznis plana gde je važno na pravi način pristupiti otvaranju nove firme, ulaganju u novi pogon, rekonstrukciji postojećeg, proširenju proizvodnje, kao i uvođenju novog ili unapređenju postojećeg proizvoda. 

Takođe, kada preduzeće traži nove partnere, razvija se biznis plan. On je neophodan i u situacijama kada se poslovanje nađe u teškoćama, sa ciljem njegovog oživljavanja, kao i u slučaju reorganizacije poslovanja. Mnogi primeri biznis plana govore o važnosti donošenja dobrih finansijskih odluka. Loše planiranje uzrokuje nemogućnost samostalnog finansiranja novog poslovnog poduhvata, što često dovodi do prodaje dela preduzeća, pa i čitavog poslovanja. Zato se plan izrađuje u svim prilikama kada se testira neka poslovna ideja, čak i kada ona ne zahteva finansijska ulaganja.

Za preduzetnika je planiranje poslovanja od izuzetne važnosti, ono za njega predstavalja jasan i poznat pravac ka zacrtanom cilju i olakšava donošenje važnih odluka, ono će ukazati na probleme na koje treba obratiti pažnju i kako ih izbeći. Biznis plan predstavlja razrađenu poslovnu ideju u svim neophodnim segmentima koja je predstavljena u pisanom obliku. Treba da pruži odgovor na sledeća pitanja: Ko radi? Šta radi? Za koga? Kako? Čime? Koliko to košta? Šta se time dobija?

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursaMenadžment projekata i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Razvoj biznis plana

Biznis plan je dokument kojim se definiše biznis, ono što preduzetnik želi da radi i način na koji to namerava da postigne. Na kursu ćete naučiti šta sve biznis plan treba da sadrži: strukturu posla, opis proizvoda ili usluga, kako pridobiti korisnike, potencijale razvoja i izvore finansiranja, zatim interne i eksterne dobrobiti izrade biznis plana, kao i pretpostavke koje njegova izrada treba da prati. Takođe, bićete upoznati i sa formalnim zahtevima prezentacije same sadržine tog plana.

Kurs obrađuje tematske celine kao što su pojam i primeri biznis plana, njegov značaj za uspešno poslovanje moderne kompanije i veštine potrebne za strateško planiranje, zatim funkcije i dobrobiti njegovog kreiranja, njegove ključne elemente. Saznaćete o pojmu i značaju analize tržišta radi razvoja plana poslovanja, zatim o kreiranju marketinškog plana, proizvodnog i menadžment plana, finansijskog plana kao njegovog veoma važnog elementa, ali i o značaju i ulozi SWOT analize u te svrhe. Takođe ćete naučiti i o važnosti zaključnih razmatranja u okviru samog investicionog plana, gde svi zaključci moraju da budu kredibilni i dokumentovani. Tokom kursa ćete otkriti koji su to primeri biznis planova i koja metodologija najefikasniji i na koji način se pristupa njihovoj izradi. 

Osnovni cilj ovog kursa jeste samostalna izrada vlastitog biznis plana, odnosno ovladavanje veštinom njegovog kreiranja. Jednostavnije rečeno, cilj je da naučite šta je sve bitno kada hoćete da celokupni poslovni poduhvat pretočite u ozbiljan poslovni plan. Dakle, cilj je razumevanje osnove njegove izrade, situacija za koje se on izrađuje, razumevanje razlike između njegovih internih i eksternih funkcija, kao i upoznavanje sa različitim metodologijama izrade planova poslovanja i njihove primene u konkretnim situacijama, zatim razumevanje važnosti svih delova poslovnog plana i bitnosti njihovog obuhvatanja za biznis plan kao celinu. U tome se vidi neophodnost definisanja cilja poslovnog plana, kao i razumevanja poslovne ideje, odnosno sopstvenog poslovanja sa svim njegovim uticajnim faktorima.

Kurs Razvoj biznis plana odgovoriće vam na pitanja:

Koje su eksterne i interne funkcije biznis plana?

Kada imamo u vidu kriterijum korisnika biznis plana i svrhu njegovog kreiranja, generalno gledano, razlikujemo interni i eksterni biznis plan. Interni se priprema sa ciljem zadovoljenja potreba internih korisnika, odnosno menadžmenta kompanije. Tada je reč o dokumentu u vidu „budžeta”, „prodajno-finansijskog plana” i „operativnog plana”. Tada su njegove osnovne funkcije merenje efikasnosti preduzeća, kao i stvaranje okvira za donošenje odluka. Radi zadovoljenja potreba eksternih korisnika, odnosno strateških partnera, banaka, investicionih fondova i sl., dokument se javlja u funkciji „investicionog plana”, „kreditnog zahteva” i sl. Eksterni biznis plan je osnova za bolje upoznavanje spoljnih saradnika sa ciljevima, strukturom poslovanja, specifičnostima i ostvarenim performansama preduzeća. Ovo je posebno važno kada je potrebna podrška eksternih stejkholdera. Takođe, važno je i kada su potrebna dodatna finansijska sredstva, kao i prilikom izražavanja namera preduzeća sa ciljem sprečavanja ili neutralisanja akcija konkurenata ili nosilaca ekonomske politike. 

Koji su elementi biznis plana?

Biznis plan čine njegovi elementi koje je neophodno obraditi kako bi ispunio svoj cilj i svrhu. Naime, na samom početku, u uvodnom delu, navode se osnovni podaci o preduzeću i sam sadržaj biznis plana. Zatim se opisuje poslovna aktivnost, a nakon toga se ocenjuje tržišna pozicija na osnovu analize tržišta u okviru marketing plana. Odmah nakon toga se predstavlja proizvodni plan, koji obuhvata plan fizičkog obima i strukture proizvodnje, analizu lokacije, kao i faktore koji utiču na potrebe proizvodnje, izbor dobavljača, radnu snagu, troškove, projekcije kapitalnih ulaganja, istraživanje tehničkih rezultata i dodatne pomoći. Menadžment plan je jedan od najvažnijih elemenata jer u tom delu predstavljamo sebe i ljude sa kojima radimo. SWOT analiza je važan element jer rezultuje time da se u okviru biznis plana predstave elementi koji imaju najviše uticaja na poslovanje. Finansijski plan, koji je takođe od ključnog značaja, a koji se predstavlja na kraju u vidu finansijske celine, obuhvata i sintetizuje sve neutralno iskazane materijalne planove iz prethodnih segmenata. Na kraju se u vidu priloga prilažu statistike, cenovnici, rezultati istraživanja, katalozi i reklamni materijali i slično.

Koje su greške prilikom pisanja biznis plana?

Izradi biznis plana važno je pristupiti ozbiljno i blagovremeno. Pre svega, ne treba čekati pravo vreme, bolje ljude ili pojavu investitora, jer može biti kasno dok se sve okolnosti poklope. Prilikom pripreme biznis plana velika greška može nastati ukoliko se poistovete pojmovi gotovine i profita. Potrebno je obratiti pažnju na razgraničenje pojmova kao što su tokovi gotovine i profit, jer ukoliko nemamo gotovinu, čak i poslovanje koje je profitabilno može doći do bankrota. Takođe, ukoliko se pretera sa prioritetima, plan poslovanja gubi svrhu, tako da prilikom izrade treba voditi računa o prioritetima u poslovanju. Ne treba precenjivati poslovnu ideju, poslovna ideja može doneti profit samo na osnovu biznisa koji se može izgraditi oko nje. Poistovećivanje koncepta plana i planiranja takođe je jedna od grešaka koja se može napraviti, dakle, u poslovanju treba slediti koncept planiranja koje se ne završava kada se napiše poslovni plan. Nerealnost prilikom iskazivanja vrednosti može skupo koštati biznis, tako da je potrebno biti realan prilikom iskazivanja cifara, jer to neće koristiti ni samoj firmi niti investitoru, a i brzo se otkrije.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Razvoj biznis plana

  • Pojam biznis plana
  • Funkcije, koristi i razvoj biznis plana
  • Elementi biznis plana
  • Analiza tržišta
  • Marketinški plan
  • Proizvodni i menadžment plan
  • Finansijski plan
  • SWOT analiza
  • Zaključna razmatranja

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se