Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Struktura i dizajn organizacije

Organizaciona struktura u preduzeću je logički povezana celina, sastavljena od organizacionih jedinica zaduženih za obavljanje pojedinih vrsta poslova. Organizacioni dizajn je proces u kom se obavljaju menadžerske aktivnosti na stvaranju modela organizacione strukture u skladu sa kontekstom organizacije.

Dizajn se može prikazati organizacionom šemom ili slikom i opisom komponenata i veza organizacije. Na kursu se obrađuju pojmovi strukture i dizajna organizacije. Obrađuju se i osnovni tipovi strukture, osnovni koncepti dizajna i novi pristupi.

Osnovni cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmovima strukture i dizajna organizacije. Cilj kursa je da polaznike upozna sa osnovnim modelima organizacije i da nauče da primene stečeno znanje na praktičnim primerima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Preduzetništvo.

Kurs Struktura i dizajn organizacije - opis i cilj

Kurs se sastoji iz pet nastavnih jedinica koje govore o projektovanju organizacione strukture. U prvoj nastavnoj jedinici definisaćemo organizaciju, organizacionu strukturu i sve osnovne elemente. Objasnićemo pojmove: podela rada, decentralizacija, departmentalizacija, koordinacija. Druga nastavna jedinica je posvećena metodama koje se koriste za snimanje stanja u kojem se organizacija nalazi, radi poboljšanja poslovanja. Objašnjen je postupak opštih istraživačkih metoda, i to: analiza sadržaja, sistemsko posmatranje, anketa, intervju. Zatim, u okviru treće nastavne jedinice izučićemo projektovanje organizacione strukture. To je postupak koji se sastoji iz četiri faze: analiza ključnih događaja, analiza doprinosa, relaciona analiza i sinteza modela organizacione strukture. Svaka faza je detaljno obrađena. Četvrta nastavna jedinica predstavlja osnovne modele organizacione strukture, koji predstavljaju cilj ovog procesa projektovanja. Modeli organizacione strukture organizacije koji su detaljno objašnjeni su: funkcionalna organizaciona struktura, proizvodna organizaciona struktura, procesna organizaciona struktura, teritorijalna organizaciona struktura, divizioni model organizacije, projektni model organizacije, matrični model organizacije, model prema strategijskim poslovnim jedinicama. Na samom kraju nastavne jedinice predstavićemo Mincbergov model organizacione strukture, kao i situacione faktore koji utiču na organizacionu strukturu. Kurs ćemo završiti organizacionom kulturom. Predstavićemo značaj organizacione kulture i objasniti šta koja vrsta organizacione kulture podrazumeva. Detaljno ćemo objasniti: kulturu moći, kulturu uloga, kulturu zadatka i kulturu podrške. Predstavićemo i model ledenog brega, na osnovu koga ćemo razumeti skrivene i vidljive komponente ovog modela.  

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa metodologijom projektovanja organizacione strukture. Osim toga, upoznaće se sa metodama prikupljanja podataka koji će doprineti razvoju njihove karijere. Dobiće više znanja o organizacionim modelima i organizacionoj kulturi kompanije. Kroz prikaz nekoliko metoda za analizu organizacione kulture, detaljnije će se upoznati sa ovom metodologijom. Biće u mogućnosti da prepoznaju u kakvoj organizacionoj kulturi posluju i da se na osnovu toga lakše prilagode.

Kurs Struktura i dizajn organizacije će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Šta je organizacija?

Organizacija predstavlja sastavni deo društva. Nju čini skup ljudi koji su se okupili da bi ostvarili zajednički cilj. Da bi bila uspešna, organizacija treba da bude efikasna, dinamična i fleksibilna. Ovo sve zahtevaju savremeni uslovi poslovanja i veoma promenljivo okruženje. Organizacijom upravlja menadžment preduzeća, koji treba da predvodi i usmerava organizaciju. Odgovarajuće upravljanje organizacijom dovodi do ostvarivanja ciljeva i do zadovoljstva članova organizacije. Veoma bitna aktivnost menadžmenta je uspostavljanje organizacione strukture tako da odgovara zadacima koje treba da ispuni. Mincberg je za organizaciju rekao: „Organizaciona struktura je suma načina na koje organizacija deli posao i zadatke i postiže koordinaciju njihovog reagovanja”.

Koje specifične metode istraživanja možemo primeniti na organizaciju?

Specifične metode se koriste za uže polje istraživanja. U njih svrstavamo: PEST, SWOT, analizu uticaja, metodu scenarija, strukturalnu analizu, benchmarking, metodu portfolija, sistemsku analizu, analizu osetljivosti i slično. Od navedenih metoda možemo da izdvojimo PEST, kao najraspostranjeniju metodu. Ona podrazumeva analiziranje političkih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških faktora na organizaciju. Pored nje, veoma je raspostranjen i benchmarking. Benchmarking podrazumeva učenje od najboljih, to jest primenu određenih gotovih organizacionih rešenja. Strukturalna analiza podrazumeva analiziranje pet sila koje utiču na poslovanje preduzeća. Svaka od njih se može posebno analizirati, ali suština napretka je analiza svih pet sila. U njih spadaju: konkurenti, supstituti, barijere ulaska, pregovaračka moć kupca i pregovaračka moć dobavljača.

Koje vrste organizacione kulture postoje?

Organizaciona kultura je razgraničenje između okruženja i organizacije. Razlikujemo kulturu moći, kulturu uloga, kulturu zadatka i kulturu podrške. Navedena podela je izvršena prema neizvesnosti i moći. 

Kultura moći se odlikuje visokim stepenom moći i niskim stepenom neizvesnosti. Zaposleni ne mogu da utiču na kulturu u organizaciji, već samo prihvataju odranije postavljena pravila. Kultura uloga se svodi na pravila i procedure koje treba da utiču na ponašanje svakoga u firmi. Uticaj lidera ne postoji. Izvor moći je hijerarhija, kao i kontrola informacija. Kultura zadatka – svodi se na odgovarajuće izvršenje zadatka. Osobe koje imaju autoritet su one koje perfektno obavljaju zadatak. Kultura podrške svoje uspehe zasniva na uspesima svojih članova.

Plan i program kursa Struktura i dizajn organizacije

Modul 1: Struktura i dizajn organizacije

  • Organizacija i dimenzije organizacije
  • Metode prikupljanja podataka
  • Postupak projektovanja organizacione strukture
  • Modeli organizacione strukture
  • Organizaciona kultura

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.