Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

SWOT analiza kurs

SWOT analiza predstavlja neophodan alat u savremenom poslovanju. Reč je o metodi marketinškog planiranja koja pomaže prilikom definisanja okruženja kompanije i veza koje postoje između njih. Posebno je bitno poznavati i jasno definisati osnovne vrste okruženja i njihove karakteristike, a onda i prepoznati izazove i konkurencije u njima. Na taj način moguće je jasno odrediti njihov potencijalni uticaj na strateško upravljanje poslovanjem. U okruženju kompanije mogu se raspoznati kako njegove pretnje, tako i njegove šanse.  

Ova tehnika strateškog planiranja ili SWOT analiza može biti korisna ne samo za različite tipove poslovnih organizacija već i za individualno karijerno upravljanje. Zahvaljujući ovoj metodi, moguće je identifikovati snage, slabosti, prilike (šanse) i pretnje jednog poslovanja ili projekta. Ova analiza je posebno korisna pred fazu donošenja bitnih poslovnih ili karijernih odluka. Tako je, na primer, mnogo lakše rešiti kako povećati prodaju preko webshopa kada imate dodatne podatke. SWOT je značajan i kao alat za evaluaciju strateških pozicija poslovne organizacije u savremenom poslovnom kontekstu.

Zahvaljujući detaljnoj analizi, definišu se specifični ciljevi i identifikuju interni i eksterni faktori koji mogu pomoći ili naštetiti poslovanju. Drugim rečima, postavljanjem pitanja i davanjem konkretnih odgovora dolazi se do smislenih informacija u okviru svake kategorije, što ovaj alat čini posebno korisnim u jasnom definisanju kompetitivnih vrednosti jedne kompanije ili pojedinca. Informacije koje se dobijaju SWOT analizom mogu biti vrlo korisne u dostizanju definisanih ciljeva i za kasnije korake planiranja.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeMarketing i marketing menadžment i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa SWOT analiza

U ovom kursu biće reči o SWOT analizi, koja je jedna od najčešće korišćenih tehnika strateškog upravljanja. Nastala je na Stanfordskom istraživačkom institutu na osnovu posmatranja rada i neuspeha strateškog planiranja 500 najjačih svetskih kompanija, a njen kreator je Albert S. Hamfri (Albert S. Humphrey).

Kurs se temeljno bavi svakim od faktora SWOT analize, kako onim interne prirode (snagama i slabostima), tako i faktorima okruženja (šansama i pretnjama). U kursu se, kroz primere brojnih kompanija, daje prikaz ovih faktora i procena njihovog uticaja na poslovanje kompanije, ali se sagledava i celokupna analiza sa ciljem ostvarivanja boljeg rezultata uz maksimizovanje profita i minimizovanje troškova poslovanja. Takođe, stavlja se akcenat na proces otkrivanja gore navedenih faktora prilikom težnje da se kompanija strateški pozicionira, unapredi poslovanje, prevaziđu pretnje, prepoznaju mogućnosti i prilike i pronađu načini putem kojih se mogu maksimalno iskoristiti prilike i snage poslovanja u odnosu na konkurenciju. Kroz celokupan kurs daju se realni primeri sva četiri faktora, koja značajno olakšavaju proces razumevanja ove analize.

Cilj kursa SWOT analiza jeste upoznavanje polaznika sa ključnim pojmovima ove analize. Teži se tome da polaznici saznaju više o nastanku i razvoju ove analize, njenoj upotrebi i primenama u različitim poslovnim okruženjima, kao i o njenom vizuelnom prikazu. Pažnja se posvećuje prednostima koje ova analiza ima, ali i određenim nedostacima, odnosno kritikama koje iznose pojedini autori.

Cilj kursa SWOT analiza je, pre svega, razumevanje internog i eksternog okruženja kompanije ili organizacije sa ciljem što preciznijeg definisanja faktora SWOT analize, kako onih iz internog okruženja poslovanja, odnosno slabosti i snaga, tako i onih iz eksternog okruženja, tj. pretnji i šansi. Dakle, cilj je svakako osposobljavanje polaznika za uočavanje slabosti poslovanja radi preventivnog delovanja i njihovog konačnog prevazilaženja. Takođe, cilj je osposobljavanje polaznika da izdvoje snage i implementiraju ih u strateško planiranje koje je usmereno ka ostvarenju tržišnog uspeha i profita.

Kurs SWOT analiza će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je SWOT analiza?

SWOT analiza predstavlja interno-eksternu analizu koja proučava četiri faktora – dva faktora su interne, a dva faktora su eksterne prirode. Faktori koji se posmatraju unutar kompanije – interni faktori – jesu snage i slabosti kompanije. To su svi oni aspekti poslovanja na koje kompanija ima direktan uticaj. Kada ih identifikuje, kompanija teži da iskoristi svoje snage, a slabosti želi da minimizuje ili potpuno eliminiše.

Sa druge strane, faktori koji se posmatraju izvan organizacije i na koje ona ima veoma malo uticaja nazivaju se eksterni faktori. U tom kontekstu govorimo o pretnjama i šansama. Kao i kod internih faktora, teži se izbegavanju pretnji, a korišćenju šansi.

Jedna od varijanti SWOT analize jeste TOWS matrica, koja, pored sagledavanja ovih faktora, stavlja interne i eksterne faktore u korelaciju, što kasnije ukazuje na dalju strategiju.

Koji su interni elementi SWOT analize?

Interni elementi SWOT analize su i oni elementi koji oslikavaju sadašnjost poslovanja, a to su slabosti i snage naše kompanije. Snage su odgovori na pitanja šta preduzeće čini dobrim i uspešnim u datoj delatnosti i navodimo ih u prvom polju matrice SWOT analize. Dakle, snage su prednosti kompanije naspram konkurencije, premise zbog kojih kupci vrednuju našu kompaniju i faktori koji kompaniju izdvajaju od ostalih sličnih na tržištu. Tu su i troškovne prednosti, iskustvo i tradicija kao komparativna prednost naše kompanije, pristup važnim resursnim tehnologijama koji potpomažu liderstvo naše kompanije, kao i originalan korporativni imidž

Slabosti su takođe interni faktor SWOT analize i predstavljaju manjkavosti naše kompanije. Dakle, u okviru slabosti definišemo ono što kompanija radi loše i način na koji se trenutna situacija može popraviti, ono u čemu je konkurencija bolja/efikasnija od nas, nedostatke svog poslovanja, visoke troškove, nedostatak određenih marketing aktivnosti i sl.

Koji su eksterni elementi SWOT analize?

Šanse i opasnosti su eksterni faktori SWOT analize. Potencijalne mogućnosti koje preduzeće može iskoristiti iz eksternog okruženja su šanse. Kao šanse prepoznajemo postojanje nepokrivene tržišne niše, zatim očekivanje nekog pozitivnog zakonskog propisa kojim je moguće smanjenje trgovačkih barijera, postojanje tendencije porasta kupovine proizvoda ili usluge koje kreira naša kompanija, kao i postojanje zvanične potvrde o jačanju kupovne snage stanovništva. 

Opasnosti predstavljaju takođe eksterni faktor tržišta po jednu kompaniju. Na osnovu toga je potrebno usmeriti sve napore i aktivnosti marketinga radi očuvanja i napretka biznisa. Opasnosti se javljaju u vidu pada tražnje za proizvodom/uslugom, rasta pregovaračke snage kupaca i dobavljača, nedostatka resursa, sporog rasta tržišta, pojave novih konkurenata, pada životnog standarda i sl.

Šta je SWOT analiza

Plan i program predavanja

Modul 1 – SWOT analiza

  1. Ključni pojmovi SWOT analize
  2. Interni faktori SWOT analize
  3. Eksterni faktori SWOT analize
  4. Primer SWOT analize

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se