Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

SWOT analiza kurs

SWOT analiza je jedna od najčešće korišćenih tehnika strateškog upravljanja, koja je nastala na Stanford univerzitetu na osnovu posmatranja rada i neuspeha strateškog planiranja 500 najjačih svetskih kompanija, a njen kreator je Albert S. Hamfri (Albert S. Humphrey). Najpre se alat kojim su se mogle istražiti ove kritične oblasti nazvao SOFT. 

Ova skraćenica je akronim od reči Satisfactory (zadovoljavajuće) – ono što je dobro u sadašnjosti, Opportunity (prilika) – ono što je dobro u budućnosti, Fault (greška) ili ono što je dobro u sadašnjosti, a Threat (pretnja) kao ono što je loše u budućnosti. Međutim, na konferenciji koja je održana 1964. godine Fault je promenio ime u Weakness, Satisfactory u Strengths, na osnovu čega imamo SWOT analizu.

Danas, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats analiza, predstavlja efikasan alat za razumevanje i donošenje odluka u različitim situacijama. Koristimo je u situacijama kada želimo strateški da pozicioniramo preduzeće, unapredimo poslovanje, pozicioniramo se na tržištu, naučimo kako da prepoznamo i prevaziđemo pretnje, prepoznamo mogućnosti i prilike i pronađemo način na koji možemo maksimalno da iskoristimo prilike i snage svog poslovanja u odnosu na konkurenciju.

Pre svega, SWOT analiza nam pomaže da upoznamo svoje interno i eksterno okruženje kako bismo definisali prostor za ostvarivanje boljeg rezultata uz maksimiziranje profita i minimiziranje troškova svog poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuMarketing i marketing menadžment i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa SWOT analiza

Kurs SWOT analiza bavi se pre svega relacijama između kompanije i okruženja, gde su one grupisane na primarne, sekundarne i tercijarne. Najpre se razmatra makroekokruženje kompanije pod kojim podrazumevamo sledeće činioce: političko-pravne, ekonomske, sociološko-kulturne, tehničko-tehnološke, demografske i prirodne. Takođe, razmatra se mikrokruženje kompanije, gde spadaju kupci, dobavljači, konkurencija, razne posredničke agencije, finansijske institucije i javno mnjenje. 

Kurs se takođe bavi trendovima u analizi tržišta, proceni marketing mogućnosti, tipovima sredine, odnosno okruženja u kojem posluje kompanija, kao i situacionom analizom. Sa tim su takođe u uskoj vezi i dodatne analize tržišta, te kurs obrađuje i instrumente procene potencijala tržišta, ispitivanja tržišta konkurencije, kao i tendencije u marketing istraživanju. 

Analiza konkurencije je veoma važna, jer može u velikoj meri da utiče na strateško planiranje poslovanja. Pre svega, s ciljem kreiranja svoje marketinške strategije, kompanija treba da raspolaže najširim spektrom informacija u vezi sa konkurentima. SWOT analiza će svakako pomoći da dobijene informacije blagovremeno obradi, proceni njen uticaj na poslovanje i pravilno odreaguje na njih. 

Na osnovu prethodno obrađenih elemenata u vezi sa okruženjem kompanije, akcenat je stavljen na elemente SWOT analize, i to kako interne – slabosti i snage, tako i eksterne – opasnosti i šanse. Primenom SWOT analize je zaokružena celina kursa. Primeri koji su obrađeni u kursu definišu snage, slabosti, prilike i šanse konkretnih kompanija, a na taj način je razumevanje primene predmetne analize na najvišem nivou.

Cilj kursa SWOT analiza je pre svega razumevanje internog i eksternog okruženja kompanije ili organizacije s ciljem što preciznijeg definisanja faktora SWOT analize kako onih iz internog okruženja poslovanja, odnosno slabosti i snaga, tako i onih iz eksternog okruženja, tj. pretnji i šansi. Dakle, cilj je svakako osposobljavanje za uočavanje slabosti svog poslovanja s ciljem preventivnog delovanja i njihovog konačnog prevazilaženja. Takođe, cilj je sposobnost izdvajanja svojih snaga i njihova implementacija u strateško planiranje koje je usmereno ka ostvarenju tržišnog uspeha i profita.

Kurs SWOT analiza će vam odgovoriti na pitanja:

Šta spada u mikrookruženje, a šta u makrookruženje kompanije?

Prilikom analize, okruženje kompanije možemo podeliti na makrookruženje i mikrookruženje. U makrookruženje kompanije ubrajamo, pre svega, političko-pravno okruženje, jer svaka država s ciljem pravnog regulisanja tržišta donosi određene zakone i propise, zatim ekonomsko okruženje, koje determiniše ponašanje preduzeća na tržištu praćenjem ključnih ekonomskih pokazatelja, kao što su promena realnog dohotka, inflacija, štednja stanovništva i koncept potrošnje. 

Kako supkulture grupacija potrošača mogu biti od velikog interesa za marketing kao posebna ciljna tržišta, tako je i sociološki-kulturno okruženje deo makrookruženja. Tehničko-tehnološko okruženje takođe spada u ovu grupu okruženja, jer je veoma važno za modernizaciju proizvodnje i samog proizvodnog procesa. U ovoj grupi je i demografsko okruženje, koje predstavlja osnovu razvoja tržišta, kao i prirodno okruženje, koje je u vezi sa energentima i resursima neophodnim za proizvodnju. Mikrookruženje čine kupci, dobavljači i konkurencija.

Koji su interni elementi SWOT analize?

Interni elementi SWOT analize su i oni elementi koji oslikavaju sadašnjost poslovanja, a to su slabosti i snage naše kompanije. Snage su odgovori na pitanja šta preduzeće čini dobrim i uspešnim u datoj delatnosti i navodimo ih u prvom polju matrice SWOT analize. Dakle, snage su prednosti kompanije naspram konkurencije, premise zbog kojih kupci vrednuju našu kompaniju i faktori koji kompaniju izdvajaju od ostalih sličnih na tržištu. Tu su i troškovne prednosti, iskustvo i tradicija kao komparativna prednost naše kompanije, pristup važnim resursnim tehnologijama koji potpomažu liderstvo naše kompanije, kao i originalan korporativni imidž. 

Slabosti su takođe interni faktor SWOT analize i predstavljaju manjkavosti naše kompanije. Dakle, u okviru slabosti definišemo ono što kompanija radi loše i način na koji se trenutna situacija može popraviti, ono u čemu je konkurencija bolja/efikasnija od nas, nedostatke svog poslovanja, visoke troškove, nedostatak određenih marketing aktivnosti i sl.

Koji su eksterni elementi SWOT analize?

Šanse i opasnosti su eksterni faktori SWOT analize. Potencijalne mogućnosti koje preduzeće može iskoristiti iz eksternog okruženja su šanse. Kao šanse prepoznajemo postojanje nepokrivene tržišne niše, zatim očekivanje nekog pozitivnog zakonskog propisa kojim je moguće smanjenje trgovačkih barijera, postojanje tendencije porasta kupovine proizvoda ili usluge koje kreira naša kompanija, kao i postojanje zvanične potvrde o jačanju kupovne snage stanovništva. 

Opasnosti predstavljaju takođe eksterni faktor tržišta po jednu kompaniju. Na osnovu toga je potrebno usmeriti sve napore i aktivnosti marketinga radi očuvanja i napretka biznisa. Opasnosti se javljaju u vidu pada tražnje za proizvodom/uslugom, rasta pregovaračke snage kupaca i dobavljača, nedostatka resursa, sporog rasta tržišta, pojave novih konkurenata, pada životnog standarda i sl.

Šta je SWOT analiza

Plan i program predavanja

1. Analiza okruženja kompanije – relacije između kompanije i okruženja (primarne, sekundarne i tercijarne), makrookruženje kompanije, mikrookruženje kompanija

2. Metode analize kompanije – trendovi u analizi tržišta (opšti razvojni trend, ciklične oscilacije, sezonske oscilacije i slučajne oscilacije), procena marketing mogućnosti, tipovi okruženja u kojem posluje kompanija (interna, operativna i makrosredina), situaciona analiza

3. Dodatna analiza tržišta – instrumenti procene potencijala tržišta (instrument logičkih podataka i instrument direktnih podataka), ispitivanje tržišta konkurencije, tendencije marketing istraživanja

4. SWOT analiza – interni faktori SWOT analize (slabosti i snage) i eksterni faktori SWOT (analize, pretnje i šanse)

5. Primena SWOT analize – SWOT analiza/matrica za proizvodno preduzeće i SWOT analiza/matrica za uslužno preduzeće

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.