Započnite karijeru HR menadžera od nule

Upravljanje timovima u projektima

Tim predstavlja grupu ljudi koja zajednički i povezano radi na ostvarenju zajedničkog cilja. Tim koji radi na upravljanju projektom je tipičan primer tima i timskog rada koji je neophodan za realizaciju određenog posla ili zadatka. Na kursu se obrađuje pojam tima i timskog rada, sa posebnim akcentom na timski rad na projektu. Obrađuju se vrste timova, faze u razvoju projektnog tima i formiranje projektnog tima. Takodje, polaznici će učiti o funkcionisanju projektnog tima i motivaciji članova tima. 

Na kursu Upravljanje timovima u projektima polaznici će se upoznati sa pojmom tima i projektog tima. Takođe, učiće o značaju timskog rada na projektu koji je neophodan za realizaciju zadataka i poduhvata koji zahtevaju zajednički rad i povećanu kolektivnu snagu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursaMenadžment projekata i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Upravljanje timovima u projektima

Kurs započinjemo definisanjem grupe i tima, kao i osnovnim pojmovima koji su potrebni za razumevanje suštine pojma tima. Ukazaćemo na značaj upravljanja timom na odgovarajući način, kao i na značaj zajedničkih timskih vrednosti. Zatim prelazimo na načela kojih se treba držati pri upravljanju timom.

Proći ćemo detaljno kroz principe kojih se treba pridržavati kako bi se ostvarivala uspešna saradnja između članova tima.Tim se u poslovnom procesu sastavlja da bi uspešno izvršio određene zadatke, koji nekad utiču na kvalitet odnosa između članova. Zbog navedenog, u kursu ćemo se osvrnuti i na održavanje balansa između izvršavanja zadataka i očuvanja dobrih međusobnih odnosa članova tima. U timu svako ima svoju ulogu, pa je treća nastavna jedinica posvećena upravo ulogama koje mogu da imaju članovi tima. Bavićemo se osobinama svake uloge.

Zatim prelazimo na faze razvoja timova. Svaki tim ima zajedničke faze kroz koje prolazi od osnivanja pa sve do prestanka postojanja. Prelazak iz jedne faze u drugu često zahteve određene intervencije, koje ćemo detaljno obraditi. Peta nastavna jedinica je posvećena konfliktima. Vrlo retko se dešava potpuno saglasje između pojedinaca u timu, ali to nije ni preporučljivo. Razmotrićemo razloge nastanka konflikata, kao i načine za njihovo rešavanje. Na samom kraju posvetićemo pažnju tome šta sve treba tim da poseduje da bi bio uspešan. Uspešnim timom rukovodi i dobar menadžment, pa ćemo proći kroz načine na koje upravljački kadar usmerava uspešan tim. Uigran tim koji predvodi odgovarajuća uprava siguran je put do uspešno obavljenih zadataka.

Cilj kursa jeste sticanje znanja iz oblasti upravljanja timom kao jedne od ključnih aktivnosti menadžera. Razumećete značaj uspešnog tima u preduzeću i savladaćete principe na koje se oslanja svaki uspešan tim. Savladaćete načine za prevazilaženje konflikata i moći ćete da pomognete drugima u nastojanju da se nose sa konfliktom u timu. Shvatićete značaj zajedničkih vrednosti koje bi trebalo da delite sa kolegama u timu. Razumećete na koji način se adekvatno upravlja timom da bi on efikasno i efektivno obavljao zadatke.

Kurs Upravljanje timovovima u projektima će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Zbog čega je važno upravljati timom?

Zahvaljujući timovima u preduzeću poslovi se obavljaju efikasnije i efektnije. Motivisan tim, koji teži ka istom cilju i deli iste vrednosti, veoma je značajan faktor uspeha svakog preduzeća. Veoma je važno da svaki tim posluje po principima poverljivosti i međusobnog poverenja i da postoji podela rada. Dobar tim podrazumeva jasnu raspodelu ovlašćenja i odgovornosti, pristup potrebnim sredstvima, jednakost između članova, pristup informacijama i pozitivnu atmosferu. Menadžment preduzeća je zadužen za motivaciju, iskorišćavanje potencijala svakog pojedinca i sinergije tima. Glavni cilj tima je ostvarivanje zajedničkih ciljeva, a preduslov za to jeste omogućavanje saradnje između članova. Upravljati timom znači ulagati u sopstvene uspehe.

2. Kako se raspodeljuju uloge između članova tima?

Tim je skup pojedinaca od kojih svako ima određene specifične karakteristike. S obzirom na razlike između ljudi, najbolje je da svako obavlja poslove koji odgovaraju njegovim osobinama, preferencijama i sposobnostima. Postoji mnogo uloga koje svaki član tima može da preuzme, ali je bitno da se one međusobno dopunjuju. U zavisnosti od prirode tima, jedna osoba može da ima i više uloga. Da bi tim efikasno funkcionisao, veoma je značajno da svako doprinese radu tima u sladu sa svojim osobinama i sposobnostima. Uloge koje možete imati u timu su: lider, kreativac, optimista, praktičar, finišer, kontrolor, analitičar i timski igrač.

3. Na koji način treba rešiti konflikt?

Konflikti su normalna pojava u svakom timu, s obzirom na to da je tim sačinjen od pojedinaca koji imaju različite osobine, karakter i preferencije. Najbitnije je na koji način se rešavaju nastali konflikti. Konflikti se u preduzeću rešavaju na konstruktivan način kroz sledeće korake:

  • priznavanjem sukoba,
  • definisanjem predmeta sukoba,
  • traženjem rešenja.

Veoma je bitno rešiti konflikte zbog nastavka saradnje između članova tima. Konflikt može da naruši sinergiju tima, ali može i da bude veoma koristan. Konstruktivan konflikt je i poželjan, zbog iskazivanja različitog mišljena, pružanja novih ideja timu i sličnog. Treba voditi računa o tome da sukob ne pređe poželjnu granicu.

Plan i program kursa Upravljanje timovima u projektima

Modul 1: Upravljanje timovima u projektima

  1. Značaj timskog rada
  2. Faze razvoja tima i načela upravljanja timom
  3. Uloge u timu
  4. Konflikti u timu
  5. Pretpostavke uspešnog tima

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se