SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Upravljanje talentima u organizaciji

Upravljanje talentima predstavlja organizovan, strateški proces privlačenja odgovarajućih talenata i njihovo podržavanje da ostvare svoj celokupni potencijal, u skladu sa organizacionim ciljevima kompanije. Proces upravljanja talentima podrazumeva širok spektar aktivnosti, od identifikacije potrebe za talentima i upražnjenih mesta, preko pronalaženja kandidata, njihove selekcije i zapošljavanja, pa sve do obuke i razvoja talenata. Prilikom realizacije ovog procesa važno je definisati koji su to specifični talenti koji su potrebni organizaciji, a potom te potrebe pretočiti u jasna očekivanja i zahteve kroz opis i specifikaciju posla.

Upravljanje talentima značajno je jer pomaže preduzećima da poboljšaju učinak i omogućava im da ostanu konkurentni na tržištu, pokreće inovacije, doprinosi formiranju produktivnih timova, smanjuje fluktuaciju zaposlenih, pozitivno utiče na druge zaposlene itd. Suština je da će svaka organizacija imati beneficije od primene jasno definisane strategije privlačenja, odnosno od razvoja i zadržavanja talenata.

Za upravljanje talentima zadužen je sektor ljudskih resursa, ali i zaposleni, odnosno lideri u celoj organizaciji takođe moraju biti uključeni u ovaj proces. U velikim organizacijama ovo zaduženje je povereno osobi koja je zadužena isključivo za praćenje talentovanih pojedinaca i rad sa njima. Ipak, upravljanje talentima ima i određene nedostatke u pogledu troškova koje ovaj proces zahteva, ali i drugih resursa u smislu vremena i ljudi. Takođe, organizacije postavljaju i pitanje opravdanosti ulaganja u talente, imajući u vidu da oni u svakom trenutku mogu napustiti organizaciju u kojoj deluju.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Upravljanje talentima u organizaciji

Kurs Upravljanje talentima u organizaciji počinje objašnjenjem potrebe za ljudskim resursima i isticanjem ključnih uloga i zadataka u sektoru ljudskih resursa sa akcentom na ulozi lidera i menadžera. Definiše se pojam upravljanja talentima (talent management) i daje se pregled najpoželjnijih poslodavaca sa beneficijama koje nude. Potom se obrađuje pojam talenta i sagledavaju generacije koje imaju različite karakteristike – tradicionalisti, baby boom generacija, generacija X, generacija Y i generacija Z. Daje se pregled četiri tipa ličnosti na osnovu kojih se mogu analizirati pojedinci sa talentom. To su optimista, analitičar, realista i inicijator. Posebna pažnja posvećena je centrima za procenu i razvoj, takozvanim assessment centrima, testovima pouzdanosti i bezbednosti, testovima ličnosti, testovima sposobnosti i testovima znanja. Govori se i o analizi 360 stepeni, koja temeljno analizira sposobnosti, motivaciju, profesionalne sklonosti, sklop ličnosti i uspešnost, i to iz ugla više procenjivača – kolega, podređenih, klijenata, nadređenih itd.

U nastavku kursa objašnjava se proces privlačenja i zadržavanja talenata, odnosno njihov razvoj. Polazi se od identifikacije potrebe za talentima i definisanja načina na koje će oni biti pronađeni, što obično podrazumeva regrutovanje putem oglasa, kontaktiranje sa određenim ustanovama ili specijalizovane onlajn poslovne mreže. Kroz kurs se potom objašnjavaju procesi selekcije, obuke, koučinga, planiranja karijere i motivacije talenata. U završnoj nastavnoj jedinici govori se o borbi koju organizacije vode kako bi pronašle talentovane pojedince, koji predstavljaju veliki potencijal za organizaciju.

Cilj kursa je da polaznike upozna sa pojmom upravljanja talentima, da ukaže na značaj ovog procesa i predstavi njegovu važnost u procesu poslovanja jedne kompanije. Kurs teži tome da polaznici steknu uvid u proces upravljanja (planiranje, potraga, selekcija, razvoj, obučavanje i praćenje).

Osnovni cilj kursa je da polaznici steknu znanja o ključnim aktivnostima u okviru procesa odabira talenata i upravljanja njima, da primene ta znanja u praksi i da nauče strategije i tehnike za motivisanje talentovanih pojedinaca.

Kurs Upravljanje talentima u organizaciji će odgovoriti na pitanja:

1. Kako se vrši razvoj talenata u organizaciji?

Imajući u vidu da razvoj talenata u najvećoj meri na duže staze daje doprinos performansama na nivou organizacije, jasno je da bi ovoj aktivnosti trebalo posvetiti značajnu pažnju. Zbog toga je veoma važno definisati jasnu politiku upravljanja talentima – aktivnosti, rokove i konkretne korake. Razvoj talenata bi trebalo imati u vidu već prilikom planiranja resursa, ali i kasnije – tokom regrutovanja, procene, planiranja i razvoja karijere, angažovanja, planiranja mentorstva, učenja i razvoja. Jedna od često korišćenih metoda razvoja talenata koja se dobro pokazala u praksi jeste mentorstvo. Mentorstvo podrazumeva relaciju pojedinca kod koga je prepoznat talenat i iskusnog lidera, odnosno profesionalca koji je van postojećeg lanca komandovanja.

2. Kako zadržati talente u organizaciji?

Kada govorimo o talentima, kompanije razumeju da je potrebno uložiti izuzetan napor ne samo u njihovo privlačenje već i u njihovo zadržavanje u organizaciji, imajući u vidu veliku potražnju za njima. Finansijska nadoknada za pojedince koji su u organizacijama prepoznati kao talenti više nije dovoljan razlog za njihovo dugoročno zadržavanje na određenoj poziciji, odnosno u jednoj kompaniji. Kompanije stalno pronalaze nove načine i pogodnosti kojima bi zadržale talente i pozitivno uticale na njihovo zadovoljstvo poslom i radnim okruženjem. Mogu im ponuditi fleksibilno radno vreme, rad od kuće, rad u virtuelnom okruženju, učešće u akcijama, odnosno profitu kompanije, plaćene godišnje odmore, mogućnost usavršavanja i napredovanja i sl.

3. Kako se vrši identifikacija talenata?

Brojni su načini putem kojih je moguće prepoznati potencijalnog zaposlenog sa određenim talentom. Najčešće se u tu svrhu koriste različiti assessment centri, koji primenom različitih tehnika vrše procene o sposobnostima, znanjima i veštinama kandidata. Takođe, u ovu svrhu se mogu koristiti i različite vrste testova, kao što su testovi pouzdanosti i bezbednosti, koji se obično koriste za pozicije koje imaju direktan kontakt sa klijentima. U upotrebi su još i testovi ličnosti, kao i testovi sposobnosti. Cilj svih ovih alata je sagledavanje specifičnih karakteristika, afiniteta i osobina i pronalaženje onih koji bi za kompaniju predstavljali dobru povratnu informaciju i jasno identifikovali pojedince sa određenim talentima.

Drvene kockice koje ilustruju šemu za upravljanje talentima u organizaciji

Plan i program kursa Upravljanje talentima u organizaciji

1. Menadžment talenata u kontekstu ljudskih resursa 

 • Potreba za ljudskim resursima,
 • Uloge i zadaci u oblasti ljudskih resursa,
 • Upravljanje talentima (talent management),
 • Najpoželjniji poslodavci

2. Ko su pojedinci sa talentom, kako ih prepoznati? 

 • Pojam talenata,
 • Ispoljavanje talenata,
 • Centri za procenu i razvoj

3. Razvijanje talenata i upravljanje njima

 • Upravljanje talentima,
 • Strategijsko upravljanje,
 • Razvijanje talenata

4. Globalni „rat” za talente 

 • Nastanak globalnog „rata” za talente,
 • Kako zadržati talente

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se