SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Životni ciklus organizacije

Organizacije su postale bitan deo modernog društva. Organizacije čine grupe ljudi koji pod nadzorom menadžera rade na organizovan način kako bi ostvarili određene ciljeve. Od njih se očekuje da brzo i uspešno odgovore na zahteve koje tržište postavlja pred njih i da budu korak ispred konkurencije. Vođenje organizacije je menadžerski posao. Organizacija se nalazi u stalnom razvoju kako bi se održala i opstala. Piter Draker (Peter Drucker) rekao je da je osnov menadžmenta da učini ljude svesnim zajedničkih mogućnosti dajući im zajedničke ciljeve, sistem vrednosti, odgovarajuću organizacionu strukturu i priliku za razvoj kako bi se odgovorilo na promene.

Životni ciklus organizacije je bitan zbog stvaranja imidža i dobrog poslovnog rezultata. Duži životni ciklus organizacije znači da su potrošači zadovoljni kvalitetom, poverenje je uspostavljeno i zbog toga preduzeće i dalje posluje. Model koji prikazuje životni ciklus preduzeća možemo da podelimo u četiri faze: preduzetnička faza, kada se preduzeće tek gradi, faza rasta, faza formiranja i faza elaboracije. Svaka faza razvoja organizacije ima svoje specifičnosti i zahteva različite stilove rukovođenja, a često i drugačije pristupe pri rešavanju problema. Ključni faktor za efikasnost i dobro upravljanje jeste dobro poznavanje dinamike faze u kojoj se preduzeće nalazi u datom trenutku. Postoje mnoge teorije kada je životni ciklus organizacije u pitanju, a kurs će obraditi one najznačajnije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programOdnosi s javnošću i Prodaja i menadžment prodaje.

Opis i cilj kursa Životni ciklus organizacije

U kursu je obrađen pojam životnog ciklusa organizacije i detaljno je objašnjena svaka faza ovog ciklusa, i to sa stanovišta različitih teorija. Za svaku fazu data su osnovna obeležja, navedeni karakteristični problemi, krize, mogući načini za njihovo rešavanje, kao i preporučeni stilovi rukovođenja menadžmentom. Takođe, opisane su i organizacione promene, odnosno organizacioni razvoj, organizaciona transformacija, reinženjering, reorganizacija i smanjivanje preduzeća. Prva nastavna jedinica vodi polaznike kroz modele razvoja preduzeća prema različitim autorima kao što su Čerčil i Luis (Churchill & Lewis) i Kes van Montfort (Kees Van Montfort). Čerčil i Luis su razvili model rasta, koji se, pre svega, odnosi na mala i srednja preduzeća. 

Osnova ove teorije zasniva se na tome da preduzeće tokom svog životnog ciklusa prolazi kroz pet faza: nastanak, opstanak, uspeh, preuzimanje i zrelost. Kes van Montfort smatrao je da tradicionalni modeli rasta ne prikazuju faze u životnom ciklusu malih i srednjih preduzeća na odgovarajući način, kao i da ne poklanjaju dovoljno pažnje samom preduzetniku

Druga nastavna jedinica je u potpunosti i detaljno posvećena objašnjenju životnog ciklusa organizacije prema Grajneru (Greiner), gde se životni ciklus svake organizacije sastoji od pet faza (faza kreativnosti, faza usmeravanja, faza delegiranja, faza koordinacije i faza saradnje), a svaku od njih karakteriše određen stil menadžmenta, kao i unapred poznati tip krize. Treća nastavna jedinica posvećena je životnom ciklusu organizacije prema Adižesu (Adizes).

Ova teorija opisuje kako se i zašto menja organizaciona struktura preduzeća i pomaže organizacijama da identifikuju različite unutrašnje barijere koje ih sprečavaju da budu uspešnije. Faze životnog ciklusa organizacije prema modernoj Adižesovoj teoriji jesu: faza udvaranja, doba povoja, faza go-go, faza adolescencije, top-forma, stabilna organizacija, aristokratija, rana birokratija, birokratija i smrt.

Četvrta jedinica obrađuje upravljačke odluke, a u petoj su obrađene organizacione promene kroz Levinov model. Cilj ovog kursa jeste da polaznicima približi i opiše svaku fazu u životnom ciklusu organizacije, te da ih upozna sa različitim teorijama i modelima razvoja preduzeća. Takođe, cilj je da se polaznici obuče kako da se ponašaju i reaguju u svakoj od faza kako bi preduzeće doveli u top-formu, a potom ga i što duže zadržali tu. Pored ovoga, polaznici će biti upućeni u metode kojima se mogu sprečiti otpori koji gotovo uvek prate promene koje se uvode.

Kurs Životni ciklus organizacije odgovoriće vam na pitanja:

Koje su faze životnog ciklusa organizacije prema Grejneru?

Prema Grejneru, životni ciklus svake organizacije sastoji se od pet faza (faza kreativnosti, faza usmeravanja, faza delegiranja, faza koordinacije i faza saradnje), a svaku od njih karakterišu određeni stil menadžmenta i unapred poznati tip krize. Ukoliko preduzeće uspe da savlada krizu i prilagodi se promenama koje ona nameće, može preći u narednu fazu rasta. U suprotnom, preduzeće se gasi i umire. Prema Grejneru, trajanje svake faze uslovljeno je brzinom razvoja tržišta na kome preduzeće posluje. Što je duže trajanje određene faze, to je sprovođenje organizacionih promena teže. Napomenimo da su za mala i srednja preduzeća relevantne samo prve četiri faze modela.

Koje su glavne karakteristike životnog ciklusa organizacije po Adižesu?

Faze životnog ciklusa organizacije prema modernoj, Adižesovoj teoriji su: faza udvaranja, doba povoja, go-go faza, faza adolescencije, top-forma, stabilna organizacija, aristokratija, rana birokratija, birokratija i smrt. Faze od udvaranja do top-forme predstavljaju faze rasta, dok su faze od stabilnosti do smrti faze starenja organizacije. Prema Isaku, do procesa starenja ne mora doći u organizacijama, već organizacija može večito da se nalazi u top-formi, pod uslovom da se stalno podmlađuje. Njegova teorija opisuje kako i zašto se menja organizaciona struktura preduzeća i pomaže organizacijama da identifikuje različite unutrašnje barijere koje ih sprečavaju da budu uspešnije. Za razliku od stanovišta klasičnih teorija, Adižes ističe da hronološka starost i veličina preduzeća ne određuju njegovu poslovnu sposobnost. Faktori koji su u ovom slučaju značajniji su: spoljašnja i unutrašnja fleksibilnost organizacije i stepen kontrole sopstvenih procesa.

Koje su 4 osnovne upravljačke uloge?

P – uloga proizvođača

Ovu ulogu karakteriše usmerenost prema zadatku, a vizija i preduzimljivost ovde ne postoje. Problemi nastaju kada bi ovakav menadžer trebalo da rukovodi nekolicinom ljudi, jer on nije integrator i prevashodno je orijentisan na postizanje rezultata. Adižes ovakve menadžere naziva „usamljenim jahačima”. 

A – uloga administratora

Ovaj stil rukovođenja bazira se na upravljanju organizacijom na osnovu već definisanih pravila, tj. sve aktivnosti moraju biti dokumentovane. Teži se stvaranju novih pravila, novih operativnih procedura i politika organizacije. Ukratko, ovakvom menadžeru forma je važnija od funkcije. Često se naziva birokratom. 

E – uloga preduzetnika

Preduzetnik je ličnost koja predlaže nove projekte, menja postojeće, puna je novih ideja i spremna na rizik. Okrenut je budućnosti i pomaže organizaciji da se suoči sa promenama. Predviđa buduće potrebe klijenata/potrošača i priprema organizaciju da ih zadovolji. Međuljudski odnosi, organizaciona klima i detalji u vezi sa obavljanjem posla ovde su potpuno nevažni. Adižes ovakav stil upravljanja naziva „palikućama”. 

I – uloga integratora

Integrator je orijentisan na ljude i njihove međusobne odnose. Ovakve ličnosti nemaju sopstvene ideje, već prate odluke drugih. Adižes ih naziva „pomnim pratiocima”. Integrisanje podrazumeva menjanje organizacione kulture u kojoj dominiraju vrednosti međuzavisnosti. 

Plan i program predavanja

1. Uvod u životni ciklus organizacije
  • modeli životnog ciklusa malih i srednjih preduzeća
2. Životni ciklus organizacije po Grajneru
  • kako svako preduzeće može da koristi Grajnerov model
3. Životni ciklus organizacije po Isaku Adižesu
  • sve faze razvoja preduzeća
4. Upravljačke uloge u organiziciji
  • PAEI funkcije kroz faze životnog ciklusa
5. Organizacione promene
  • Levinov model upraljvanja promenama

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se