Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Kurs Životni ciklus organizacije

Organizacije su postale bitan deo modernog društva. Organizacije čine grupe ljudi koji pod nadzorom menadžera rade na organizovan način kako bi ostvarili određene ciljeve. Od njih se očekuje da brzo i uspešno odgovore na zahteve koje tržište postavlja pred njih i da budu korak ispred konkurencije. Vođenje organizacije je menadžerski posao. Organizacija se nalazi u stalnom razvoju kako bi se održala i opstala. Piter Draker (Peter Drucker) rekao je da je osnov menadžmenta da učini ljude svesnim zajedničkih mogućnosti dajući im zajedničke ciljeve, sistem vrednosti, odgovarajuću organizacionu strukturu i priliku za razvoj kako bi se odgovorilo na promene.

Životni ciklus organizacije je bitan zbog stvaranja imidža i dobrog poslovnog rezultata. Duži životni ciklus organizacije znači da su potrošači zadovoljni kvalitetom, poverenje je uspostavljeno i zbog toga preduzeće i dalje posluje. Model koji prikazuje životni ciklus preduzeća možemo da podelimo u četiri faze: preduzetnička faza, kada se preduzeće tek gradi, faza rasta, faza formiranja i faza elaboracije. Svaka faza razvoja organizacije ima svoje specifičnosti i zahteva različite stilove rukovođenja, a često i drugačije pristupe pri rešavanju problema. Ključni faktor za efikasnost i dobro upravljanje jeste dobro poznavanje dinamike faze u kojoj se preduzeće nalazi u datom trenutku. Postoje mnoge teorije kada je životni ciklus organizacije u pitanju, a kurs će obraditi one najznačajnije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Životni ciklus organizacije

U kursu je obrađen pojam životnog ciklusa organizacije i detaljno je objašnjena svaka faza ovog ciklusa, i to sa stanovišta različitih teorija. Za svaku fazu data su osnovna obeležja, navedeni karakteristični problemi, krize, mogući načini za njihovo rešavanje, kao i preporučeni stilovi rukovođenja menadžmentom. Takođe, opisane su i organizacione promene, odnosno organizacioni razvoj, organizaciona transformacija, reinženjering, reorganizacija i smanjivanje preduzeća. Prva nastavna jedinica vodi polaznike kroz modele razvoja preduzeća prema različitim autorima kao što su Čerčil i Luis (Churchill & Lewis) i Kes van Montfort (Kees Van Montfort). Čerčil i Luis su razvili model rasta, koji se, pre svega, odnosi na mala i srednja preduzeća. 

Osnova ove teorije zasniva se na tome da preduzeće tokom svog životnog ciklusa prolazi kroz pet faza: nastanak, opstanak, uspeh, preuzimanje i zrelost. Kes van Montfort smatrao je da tradicionalni modeli rasta ne prikazuju faze u životnom ciklusu malih i srednjih preduzeća na odgovarajući način, kao i da ne poklanjaju dovoljno pažnje samom preduzetniku. 

Druga nastavna jedinica je u potpunosti i detaljno posvećena objašnjenju životnog ciklusa organizacije prema Grajneru (Greiner), gde se životni ciklus svake organizacije sastoji od pet faza (faza kreativnosti, faza usmeravanja, faza delegiranja, faza koordinacije i faza saradnje), a svaku od njih karakteriše određen stil menadžmenta, kao i unapred poznati tip krize. Treća nastavna jedinica posvećena je životnom ciklusu organizacije prema Adižesu (Adizes).

Ova teorija opisuje kako se i zašto menja organizaciona struktura preduzeća i pomaže organizacijama da identifikuju različite unutrašnje barijere koje ih sprečavaju da budu uspešnije. Faze životnog ciklusa organizacije prema modernoj Adižesovoj teoriji jesu: faza udvaranja, doba povoja, faza go-go, faza adolescencije, top-forma, stabilna organizacija, aristokratija, rana birokratija, birokratija i smrt.

Četvrta jedinica obrađuje upravljačke odluke, a u petoj su obrađene organizacione promene kroz Levinov model. Cilj ovog kursa jeste da polaznicima približi i opiše svaku fazu u životnom ciklusu organizacije, te da ih upozna sa različitim teorijama i modelima razvoja preduzeća. Takođe, cilj je da se polaznici obuče kako da se ponašaju i reaguju u svakoj od faza kako bi preduzeće doveli u top-formu, a potom ga i što duže zadržali tu. Pored ovoga, polaznici će biti upućeni u metode kojima se mogu sprečiti otpori koji gotovo uvek prate promene koje se uvode.

Kurs Životni ciklus organizacije odgovoriće vam na pitanja:

Šta su modeli životnog ciklusa malih i srednjih preduzeća prema Čerčilu i Luisu i Kesu van Montfortu?

Čerčil i Luis su 1983. godine razvili teoriju, tj. model rasta koji se, pre svega, odnosi na mala i srednja preduzeća. Faza nastanka – preduzeće se u ovoj fazi suočava sa problemima privlačenja kupaca, pokušava da zadovolji njihove potrebe, kao i da obezbedi sredstva za pokriće troškova osnivanja preduzeća. Faza opstanka – u ovoj fazi problem pukog preživljavanja je prevaziđen i preduzeće teži ostvarenju profita, koje bi delom bilo namenjeno i finansiranju rasta.

Faza uspeha – u zavisnosti od toga da li vlasnik preduzeća želi da se zadrži i stabilizuje na postojećem, dostignutom nivou ili da svoje napore usmeri ka daljem rastu, treća faza (faza uspeha) može se razložiti na dve podfaze: podfazu dezangažovanja i podfazu rasta. Faza uzleta kompanije (takeoff) – ključna pitanja koja se javljaju u ovoj fazi jesu kako finansirati rast i kako obezbediti da dotok gotovog novca bude dovoljan. Faza zrelosti – preduzeće koje sa uspehom pređe fazu uzleta (faza take-off) ulazi u fazu zrelosti.

Kako kaže Kes van Montfort, životni ciklus organizacije prolazi kroz četiri faze, i to: faza startup, faza stabilizacije, faza konsolidacije biznisa i faza tzv. duge vuče. U početnoj fazi preduzetnik raspolaže znanjem i kapitalom neophodnim za otpočinjanje biznisa. U drugoj fazi, fazi stabilizacije, koja će trajati narednih 12–18 meseci, rast preduzeća počinje polako da se stabilizuje, ostvaruju se prvi uspesi, razvija se biznis i javlja se potreba za povećanjem broja proizvodnih radnika kako bi se odgovorilo na tražnju. U fazi konsolidacije preduzeće raste i sazreva, spremno je da koristi šanse i mogućnosti iz okruženja, a i osposobljeno je da efikasnije rešava probleme.

Šta je životni ciklus organizacije po Grajneru?

Osnove ovog modela zasnivaju se na stanovištu da se preduzeće svakodnevno suočava sa brojnim menadžerskim problemima koji se rešavaju primenom različitih metoda organizovanja i upravljanja. Faza kreativnosti – tokom perioda početnog poslovanja preduzetnici (osnivači) raspolažu određenim proizvodnim ili uslužnim kompetencijama na osnovu kojih se ostvaruju rast i razvoj preduzeća. Faza rasta (rast kroz upravljanje) – u drugoj fazi nova menadžerska struktura počinje da razvija pojedine poslovne funkcije kao što su: prodaja, marketing, proizvodnja, finansije. Faza delegiranja – ako preduzeće uspešno savlada krizu autonomije, nastupa period rasta, u kojem se razvija decentralizovana organizaciona struktura. Faza koordinacije – kriza nadzora može se rešiti uvođenjem sistema kontrole. Faza saradnje – posle određenog vremena preduzeće se razvija do tačke kada su iscrpljene sve mogućnosti za dalji rast.

Šta je životni ciklus organizacije prema Adižesu?

Udvaranje predstavlja prvu fazu, u kojoj organizacija zvanično još uvek ne postoji, već se javlja samo kao ideja kod osnivača. Osnivač poseduje viziju i ima određene ciljeve, ali oni nisu precizno definisani. Doba povoja – u ovoj fazi dolazi do pomeranja fokusa sa ideje na konkretne rezultate. Priče se zanemaruju, celokupna pažnja se usmerava na delovanje, tj. rad, a javljaju se i prva iskušenja. U trećoj fazi (faza go-go) razvoja uspešno je prevaziđen problem nedostatka gotovog novca, prodaja je porasla, a kompaniju karakterišu brz i dinamičan rast. Prelazak iz faze go-go u fazu adolescencije predstavlja najdramatičniji prelaz tokom životnog ciklusa organizacije. 

Ona se rađa po drugi put, ali bez svog osnivača, s obzirom na to da je posao prevazišao njegove lične sposobnosti i sposobnosti osoba iz njegovog najbližeg okruženja. Top-formom naziva se vrhunac sposobnosti i vitalnosti preduzeća, odnosno to je optimalna tačka životnog ciklusa organizacije. Stabilna organizacija je karakteristika organizacije koja postepeno počinje da stari. Posledice opadanja fleksibilnosti u fazi stabilne organizacije počinju da se osećaju u fazi aristokratije. 

Akcenat se stavlja na to kako se radi, a ne na šta i zašto se radi. Prelaz u ovu fazu je izuzetno brz. Javljaju se brojni unutrašnji sukobi, akcenat se stavlja na to ko je izazvao određeni problem, a ne na to kako da se taj problem reši. Fazu birokratije najbolje možemo opisati kao starca koji želi da se izoluje iz svoje sredine i koji ne želi da ga previše uznemiravaju. Do smrti organizacije dolazi kada niko od stejkholdera nije zainteresovan za njen dalji opstanak.

Plan i program predavanja

1. Uvod u životni ciklus organizacije
  • modeli životnog ciklusa malih i srednjih preduzeća
2. Životni ciklus organizacije po Grajneru
  • kako svako preduzeće može da koristi Grajnerov model
3. Životni ciklus organizacije po Isaku Adižesu
  • sve faze razvoja preduzeća
4. Upravljačke uloge u organiziciji
  • PAEI funkcije kroz faze životnog ciklusa
5. Organizacione promene
  • Levinov model upraljvanja promenama

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.