Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Timski rad

Tim je skup pojedinaca koji zajedno postižu rezultate koje ne bi bili u stanju da ostvare radeći pojedinačno, bez dogovora i koordinacije. Preduzeća su svesna da svaki pojedinac postiže više u timu nego što bi to mogao sam i upravo zbog toga teže njihovom formiranju pri rešavanju nekih kompleksnih zadataka.

Timski rad je ključ uspešnog poslovanja i, osim što doprinosi celokupnoj uspešnosti kompanije, on utiče i na lični rast i razvoj svakog pojedinca unutar tima. Rad u timu se trenutno smatra za najbolji način organizovanja rada, jer povećava motivisanost članova unutar organizacije, poboljšava međuljudske odnose, doprinosi racionalnom korišćenju resursa itd.

Uspešnost tima je u direktnoj vezi sa razumevanjem timskih uloga, stoga ćemo mi u kursu posebnu pažnju posvetiti opisivanjem tih uloga. Rad u timu može biti izvor zadovoljstva zbog postignutih rezultata, ali može biti i izvor nezadovoljstva svih članova tima. Upravo zbog toga je važna uloga vođe tima, kao glavne karike koja usmerava ostale članove ka ostvarenju zajedničkog cilja.

Članovi tima treba da budu osobe sa posebnim znanjima i veštinama kako bi zajednički uspeli da izvrše zadatke efikasno i efektivno. Mnogi autori se slažu da će značaj timskog rada biti sve veći kako vreme odmiče, stoga ćemo mi u kursu nastojati da objasnimo važnost timskog rada, načine osnivanja i pravilnog vođenja timova.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracijaInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Timski rad

U kursu Timski rad polaznici će se najpre upoznati sa pojmom organizacije i organizacione strukture. Detaljnije ćemo objasniti birokratsku organizacionu strukturu i elemente od kojih se ona sastoji. Takođe ćemo navesti njene prednosti u odnosu na druge oblike društvene strukture. Zatim ćemo opisati matričnu organizacionu strukturu, kao prelazno rešenje između tradicionalne birokratske i nove fleksibilne strukture. Polaznike ćemo detaljnije upoznati sa timskom organizacionom strukturom, njenim karakteristikama i nastankom, koji se veže za osamdesete godine prošlog veka i velike kompanije kao što su Volvo, General Foods itd. Definisati ćemo prednosti i nedostatke ove strukture. U kursu će biti više reći o timovima i razlozima njihovog osnivanja.

Navešćemo načelne kriterijume za izbor članova tima u organizaciji, kao što su potrebno tehničko znanje, iskustvo u timskom radu, spremnost za prihvatanje odgovornosti itd. Ovi kriterijumi su veoma bitni kako bi tim bio kvalitetno formiran i mogao na najbolji način odgovoriti na postavljene zadatke. Predstavićemo vrste timova koji postoje u organizaciji, kao što su projektni timovi, radni timovi, autonomni radni timovi, virtuelni timovi itd. Polaznicima ćemo približiti šta je potrebno da timski rad bude učinkovit i koji su uzroci zbog kojih tim ne funkcioniše na pravi način. Planiramo detaljno objasniti i sve četiri faze kroz koje prolazi tim u toku svog formiranja.

Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs znaće koji modeli organizacije preovladavaju u praksi, te adekvatno prepoznati razliku između tima, formalnih i neformalnih grupa. Takođe će naučiti koji su zadaci vođe tima i koje veštine on treba da poseduje da bi došao na poziciju centralne figure u timu. Polaznici će umeti da prepoznaju vrste timova koje egzistiraju u praksi, te identificirati razlike i sličnosti između njih. Cilj kursa je da poduči polaznike da budu u mogućnosti da prepoznaju različite uloge između članova timova, kao što su uloga vizionara, pragmatičara, arbitara, koordinatora, provokatora, mirotvorca i instruktora. Takođe, po završetku kursa polaznici će biti u mogućnosti uočiti simptome koji pokazuju da tim prolazi kroz krizu, što može biti veoma korisno u realnom poslovanju.

Kurs Timski rad će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Šta su formalne grupe, a šta neformalne?

Pod formalnim grupama podrazumevamo oblik društvenih grupa koje su jasno vidljive, hijerarhijski ustrojene, pravno uređene (legalizovane) sa utvrđenim zadacima, ciljevima i funkcijama koje obavljaju. Primer formalnih grupa u organizaciji su osnovna organizacija sindikata, upravni odbor, komisije, timovi, direkcije i drugo. Sa druge strane, neformalna grupa je onaj deo organizacije koji pravno nije uređen, ali defakto postoji i deluje u organizaciji. Osnov za njihov nastanak je u prvom redu lični interes, mada može biti i interes nekog od menadžera organizacije ako je u pitanju njegov lični interes koji želi da ostvari preko neformalne grupe. Neformalna grupa je redovni pratilac formalne organizacije.

Koja je uloga vođe tima?

Vođa je centralna figura u timu. On je bez sumnje faktor identifikacije i instrument za zadovoljavanje ciljeva grupe. Vođa ostvaruje veliki broj uloga poput izvršnog organa, stratega, planera, ideologa, stručnjaka, organizatora, kontrolora itd. Osnovni zadaci vođe tima su da sa saradnicima izrađuje standarde rada i ponašanja članova tima, sluša svoje saradnike o problemima sa kojima se suočavaju i idejama, sugestijama i predlozima koje daju, motiviše članove tima da se aktivno uključe u iznalaženju novih metoda za ostvarenje postavljenih ciljeva, stalno poboljšava radnu klimu u timu, dajući članovima tima da u hodu rešavaju iskrsle probleme, nagrađuje svaki uspeh u realizaciji postavljenih zadataka. Vođa je taj koji ohrabruje članove tima za predstojeće zadatke i time povećava njihovu samosvest.

Šta je potrebno za uspešan timski rad?

Da bi timski rad bio uspešan, potrebno je:

 • obezbediti prostor i tehnička i finansijska sredstva neophodna za funkcionisanje tima;
 • obaviti edukovanje članova tima za postavljene zadatke, jer je obučen tim i motivisan i uspešan tim;
 • dodeliti uloge, zadatke i odgovornosti svakom članu tima, s tim da prihvatanje uloga mora biti na dobrovoljnoj bazi;
 • utvrditi standarde i pravila ponašanja i sa njima upoznati sve članove tima;
 • utvrditi merila procene ostvarenih rezultata i način nagrađivanja;
 • svakom dodeliti zadatke prema radnim sposobnostima;
 • permanentno pratiti rad svakog člana tima i postepeno im poveravati složenije poslove;
 • postignute rezultate javno objaviti, što je način dodatnog motivisanja;
 • nagraditi i proslaviti svaki uspeh tima;
 • redovno održavati sastanke, kako formalne tako i neformalne. Ne isključiti mogućnost telefonskih sastanaka, uz upotrebu računara i elektronske pošte.

Plan i program predavanja

1. Organizaciona struktura

 • Termin organizacija
 • Organizaciona struktura
 • Birokratska organizaciona struktura
 • Autoritet
 • Birokratija
 • Timska organizaciona struktura

2. Formiranje i organizovanje timova

 • Tim
 • Formalna i neformalna grupa

3. Vrste timova i uloge u timu

 • Menadžment timova
 • Projektni timovi
 • Autonomni radni timovi
 • Krugovi kvaliteta
 • Radni timovi
 • Virtuelni timovi
 • Uloge u timu
 • Timski rad u organizaciji
 • Kohezija grupe
 • Faza formiranja tima
 • Faza krize
 • Faza normalizacije
 • Faza stvaralaštva i efektivnosti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se