SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Tržišni odnosi s javnošću

Tržišni odnosi s javnošću podrazumevaju proces planiranja, izvođenja i ocene programa odnosa s javnošću kojima se podstiče povećana potražnja i zadovoljstvo kupaca. Kako su kupci jedna od osnovnih ciljnih grupa odnosa s javnošću krajnji cilj odnosa s javnošću može da se značajno podudari sa ciljevima ostalih marketinških aktivnosti. Tržišni odnosi s javnošću su deo i marketinga i odnosa s javnošću, odnosno pripadaju i marketing funkciji i predstavljaju instrument promocije, odnosno marketinške komunikacije. Na ovom kursu polaznici će naučiti kako se formiraju odnosi kojima će se zadovoljiti potrebe kupaca i stvoriti lojalni, doživotni potrošači. Naučiće na koji način se komunicira sa krajnjim korisnicima usluga tako da to ne bude otvoreni marketing, već građenje odnosa poverenja i utiska kod potrošača da se vodi računa o njihovm potrebama. 

Cilj kursa je da polaznici nauče da primenjuju, uz ostale instrumente integrisane marketinške komunikacije, znanja o tržišnim odnosima s javnošću a u cilju informisanja potencijalnih i sadašnjih potrošača o proizvodima, uslugama i uslovima prodaje. Polaznici će naučiti kako da utiču na svest i ponašanje sadašnjih i potencijalnih potrošaca i korisnika, a u pravcu njihove motivacije za kupovinu i za stupanje u dugoročne odnose sa njihovom organizacijom, bazirane na međusobnom poverenju i lojalnosti. Konkurencija na tržištu je velika i upravo kvalitetno odrađena komunikacija sa krajnjim potrošačima može da bude tas na vagi, koji će ih dovesti baš do vaše usluge ili proizvoda, ali ono što je još važnije, što će ih tamo i zadržati. To je glavni cilj kvalitetnih tržišnih odnosa sa javnošću. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžment i Odnosi s javnošću.

Opis i cilj kursa Tržišni odnosi sa javnošću

Kurs se sastoji iz pet nastavnih jedinica, u kojima se objašnjava termin tržišnih odnosa s javnošću, njegova uloga i značaj za kompaniju. Tržišni odnosi s javnošću primenjuju se kroz nekoliko aktivnosti koje čine sastavni deo ove oblasti. Biće reči o samom pojmu odnosa s javnošću i tržišnih odnosa s javnošću, analiziranju toga zašto je danas važno da jedna kompanija, pored kvalitetnih proizvoda, neguje i pozitivan imidž u očima ciljnih javnosti, na koji način tržišni odnosi s javnošću predstavljaju marketinšku aktivnost i koji su osnovni zadaci tržišnih odnosa s javnošću. Kroz nastavne jedinice upoređuju se pojmovi poput relacionog marketinga i tržišnih odnosa s javnošću, poslovanje u okviru poslovnih mreža, poslovni odnosi i njihovi učesnici... Polaznici će imati priliku da se informišu o različitim vrstama lojalnosti kojima se kupac povezuje sa kompanijom i njenim proizvodima. Detaljno su objašnjene bihevioristička i emocionalna lojalnost sa svim svojim elementima. Prikazano je kreiranje lojalnosti kod kupaca brendom i kvalitetom proizvoda. Kao i svaka oblast u poslovanju, odnosi s javnošću se nose sa krizom u svojoj primeni. Jedna nastavna jedinica je posvećena kriznim odnosima s javnošću i strategijama koje se u tim situacijama mogu primeniti. Kompanija mora demantovati konkretne neistinite informacije, ali to ne bi trebalo da uradi u svakoj situaciji.

Definisanje pojma tržišnih odnosa s javnošću i njegova diferencijacija u odnosu na druge podoblasti odnosa s javnošću i marketinga neki su od osnovnih ciljeva ovog kursa. Polaznici će imati prilike da se upoznaju sa ovim terminima, da nauče koje su aktivnosti tržišnih odnosa s javnošću i na koji način mogu da ih primene. Kroz praktične primere, cilj ovog kursa je da prikaže primenu tržišnih odnosa s javnošću u praksi u kompanijama različitih veličina. Polaznici će se upoznati sa lojalnošću kupaca i sa načinom razvijanja te lojalnosti u odnosima s njima. Pored toga, nakon pređenog kursa, polaznici će moći da kreiraju strategiju rešavanja kriznih situacija u tržišnim odnosima s javnošću.

Kurs Tržišni odnosi sa javnošću će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Koji su elementi marketinškog miksa?

Product (proizvod) – odnosi se na sve što organizacija može ponuditi tržištu kako bi se zadovoljile potrebe potrošača. Pod njim se podrazumeva kvalitet, marka, pakovanje, dizajn, garancije i sl.

Price (cena) – odnosi se na novčani iznos koji potrošači izdvajaju za proizvod. Pri određivanju cene se razmatraju troškovi i to da li organizacija može sa njima da se uklopi u cenu, cene konkurentskih proizvoda i spremnost potrošača da plati za proizvod određen novčani iznos.

Place (distribucija) – odnosi se na način distribuiranja proizvoda i lokacije na kojima on može biti kupljen. Osnovni zadatak distribucije je da obezbedi raspoloživost proizvoda potrošačima.

Promotion (promocija) – odnosi se na način na koji je proizvod marketinški prezentovan potrošačima. Organizacija donosi odluke o načinu promocije, budžetu za promociju itd.

Koji su zadaci tržišnih odnosa s javnošću?

 • Obezbeđivanje pozitivnog publiciteta za proizvod i formiranje imidža novog proizvoda.
 • Formiranje baze podataka koja sadrži informacije koje bi kupac mogao zahtevati i obezbeđivanje mesta na kojima bi potrošači mogli dobiti takve informacije.
 • Planiranje i sprovođenje raznolikih oblika komunikacije sa potrošačima radi iznošenja kompleksnijih argumenata o prednostima konkretnog proizvoda i uveravanja da su potrošači uvideli i razumeli njegove glavne atribute.
 • Izrada prodajnih brošura i prospekata i planiranje i izvođenje raznih oblika prezentacije proizvoda.
 • Sponzorisanje događaja usko povezanih sa ciljnom grupom potrošača.
 • Koordinacija, odnosno staranje o tome da potrošači dobiju pravu sliku o proizvodu na osnovu usklađenih poruka ostalih promocijskih instrumenata i sprečavanje konfliktnog shvatanja poruka.

Koje su strategije odgovora na krizu?

 • Strategija prebacivanja krivice – organizacija koristi strategiju prebacivanja krivice kada želi da negira svoju povezanost sa krizom.
 • Strategija minimiziranja – organizacija ne poriče svoju odgovornost za nastalu krizu i pokušava da umanji stvarne efekte štete.
 • Strategija bez komentara – nekada organizacija smatra da je bolje da ne komentariše nastalu krizu.
 • Strategija kompenzacije – organizacija pokušava da novčanom nadoknadom umanji štetne efekte krize.
 • Strategija korekcije podrazumeva – korektivne akcije koje obuhvataju popravljanje šteta koje su nastale krizom i prevencije u slučaju ponavljanja krize.
 • Strategija izvinjenja – podrazumeva prihvatanje potpune odgovornosti organizacije za nastalu krizu i njeno pozivanje potrošača da joj oproste za nastalu krizu.

Plan i program kursa

Modul 1 – Tržišni odnosi s javnošću

 • Pojam tržišnih odnosa s javnošću
 • Uloga i značaj tržišnih odnosa s javnošću
 • Relacioni marketing kao komplement tržišnih odnosa s javnošću
 • Lojalnost kupaca
 • Krizna komunikacija u odnosima sa kupcima

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se