Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Finansijski menadžment, Finance Management

Uloga finansija je u poslovnom svetu oduvek bila značajna. Najčešći cilj poslovanja preduzeća je maksimiziranje profita u odnosu na ulaganje. Međutim, to nije uvek tako lako ostvarivo. Upravo zbog toga, nameće se poznavanje aspekata finansijskog menadžmenta kao jednog od glavnih konteksta ostvarivanja poslovnih ciljeva. Finansijski menadžment na osnovu finansijskih izveštaja i drugih relevantnih informacija kreira upravljačke odluke, koje će posle biti osnova rasta i razvoja organizacije. Finansijska funkcija je uključena u brojne poslovne aktivnosti i delovanje svih ostalih funkcija, čak se i smatra da ne postoji funkcija u čijem dijapazonu delovanja ne dolazi do uzajamnih odnosa sa finansijskom funkcijom.

U ovom kursu bavićemo se pojmom, značajem i svim relevantnim aspektima finansijskog menadžmenta. Ukoliko imate usmerena interesovanja ka novčanim poslovima preduzeća, produktivnom korišćenju raspoloživih finansijskih sredstava, želite da izučavate tržište novca i tržište kapitala, finansijske dokumente poput bilansa stanja i bilansa uspeha, zanima

vas investiranje i kako povećati vrednost uloženog kapitala, na pravom ste mestu. Kurs Finansijski menadžment je koncipiran na zanimljiv način, sa velikim brojem primera i proračuna koji će olakšati shvatanje materije koja je predstavljena u okviru osam nastavnih jedinica. Ukoliko želite da postanete uspešan lider u oblasti finansijskog menadžmenta, savladate finansijsko prognoziranje, planiranje, upravljanje, kontrolu i reviziju, onda je ovaj kurs adekvatan izbor za vas. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoFinansijski menadžment i Marketing i marketing menadžment.

Opis i cilj kursa Finansijski menadžment

Kurs Finansijski menadžment sastoji se iz osam nastavnih jedinica. Prva nastavna jedinica se uopšteno bavi pojmom i značajem finansijskog menadžmenta, kao i finansijskim ciljevima preduzeća i finansijskim sistemima, kako bi se polaznicima približila tematika i pojmovi koji će ih uvesti u nastavak kursa. Sledeća nastavna jedinica obrađuje finansijsko planiranje i prognozu. U samom gradivu dati su praktični primeri bilansa stanja i bilansa uspeha i detaljno su objašnjeni. Nastavna jedinica broj tri posvećena je pravilima finansiranja i u sklopu gradiva obuhvaćena su horizontalna i vertikalna pravila finansiranja, izvršena je horizontalna i vertikalna analiza razvoja bilansa stanja i bilansa uspeha i predstavljene su formule i pravila finansiranja. 

U jedinici broj četiri upoznaćete se sa načelima finansiranja kao što su: načelo sigurnosti, stabilnosti, likvidnosti, rentabilnosti, a pored teorijskog dela, dati su i praktični primeri i formule koje se koriste za izračunavanje. U nastavku kursa biće govora o načinima upravljanja troškovima, obrtnim sredstvima i novčanim sredstvima, kao i o upravljanju zalihama. Nastavna jedinica broj šest objašnjava pojam finansiranja i vrste i izvore finansiranja. U njoj su detaljno pojašnjeni svi izvori koje preduzeće može da koristi za finansiranje. U jedinici broj sedam obrađeni su poreski sistemi, a posebna pažnja posvećena je porezu na dobit preduzeća i porezu na dodatu vrednost. Objašnjene su i prednosti i mane različitih poreskih sistema. Na samom kraju kursa detaljno su objašnjene finansijska analiza, kontrola i revizija.

Cilj kursa je da se polaznik upozna sa najznačajnijim funkcijama finansijskog menadžmenta u preduzeću. Nakon kursa polaznik će imati dovoljno znanja za planiranje godišnjih izveštaja i upravljanje projektima. Takođe će steći detaljnije znanje o pravilima finansiranja i saznaće zašto su ona bitna, koja načela u poslovanju je bitno poznavati i koji je njihov značaj. Cilj kursa jeste i da polaznik nauči dosta o načinima finansiranja poslovanja, poreskim sistemima, kao i o osnovama finansijske kontrole, analize i revizije. Na samom kraju kursa polaznik će imati dovoljno znanja o finansijskom menadžmentu, te će mnoge delove kursa moći da primeni i u praksi.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

U čemu se ogleda značaj finansijskog menadžmenta?

Finansijski menadžment ima veliki značaj, pogotovu prilikom sprovođenja operativnog i strategijskog menadžmenta. S obzirom na to da finansijski menadžment prožima sve funkcije u preduzeću, svaka greška finansijskog menadžmenta će uticati na: ljudske resurse, proizvodnju, prodaju, marketing, kao i na mnoge druge funkcije preduzeća. Svoj potencijal najviše ostvaruje u razvijenim zemljama, dok su zemlje u tranziciji tek sad počele da uviđaju značaj finansijskog menadžmenta. 

Zemlje u tranziciji su po prelasku na tržišni model poslovanja morale da usvoje tehnike menadžmenta koje se primenjuju u razvijenim zemljama. Kompanije su bile prinuđene da naprave korenite promene i usvoje principe menadžmenta, među kojima je upravo i finansijski menadžment. Naime, prihvaćen je koncept da je preduzeće alat za sticanje profita i postizanje vrednosti za akcionare. Činjenica da finansijski menadžment prožima sve aspekte poslovanja doprinela je bržem razvijanju finansijskog menadžmenta zemalja u razvoju.

Najznačajniji pozitivni aspekti finansijskog menadžmenta su:

 • bolje finansijske performanse,
 • bolja procena rizika,
 • postavljanje ostvarljivih ciljeva,
 • bolje donošenje odluka,
 • poboljšanje dugoročne strategije preduzeća,
 • unapređenje komunikacije sa kupcima.

Koja je razlika između bilansa uspeha i bilansa stanja?

Planiranim bilansom uspeha planira se finansijski rezultat preduzeća, takozvana neto dobit. Planirana neto dobit definiše rentabilnost u poslovanju preduzeća, kao i činioce koji očuvavaju i uvećavaju imovinu preduzeća. Pored toga, doprinosi i održanju solventnosti. U okviru izrade planiranog bilansa uspeha ispituje se samo postojanje rizika i mogućnosti njegovog smanjenja. Plan bilansa uspeha pokazuje očekivani iznos i strukturu finansijskog rezultata preduzeća za određeni period. Ovaj plan se analitički raščlanjuje po mesecima i tromesečno, odnosno po vrstama proizvoda, prodajnim teritorijama i kupcima.

Planski bilans stanja pokazuje mogućnost preduzeća da održava solventnost, kao i mogućnost finansiranja u kraćem i dužem vremenskom periodu, to jest za čitav period planiranja. Ishod planiranog bilansa stanja jeste prikaz očekivanog finansijskog stanja preduzeća krajem planske godine, kao i na kraju meseca, odnosno tromesečja u toku određene godine.

Šta predstavljaju porezi, koje su njihove opšte karakteristike i koje vrste poreza najčešće srećemo u praksi?

Porez je najosnovniji, najstabilniji i najzastupljeniji oblik javnih prihoda u svim državama na svetu.

Opšte karakteristike poreza su:

 1. prisilnost poreza,
 2. odsustvo neposredne protivnaknade,
 3. novčano davanje i
 4. to što nije unapred utvrđeno na šta će se prikupljeni iznos utrošiti.

U praksi se najčešće koriste sledeće vrste poreza:

 • porez na dobit preduzeća,
 • porez na dodatu vrednost (PDV),
 • porez na promet,
 • porez na dohodak građana,
 • porez na imovinu, u koji spadaju porez na imovinu u „statici”, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava i porez na finansijske transakcije,
 • porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara,
 • porez na fond zarada.

Plan i program predavanja

1. Pojam i značaj finansijskog menadžmenta

 • Pojam finansijskog menadžmenta
 • Predmet finansijskog menadžmenta
 • Finansijski ciljevi preduzeća
 • Finansijski sistem preduzeća
 • Značaj finansijskog menadžmenta

2. Finansijsko prognoziranje i planiranje

 • Pojam finansijskog planiranja
 • Svodno finansijsko planiranje
 • Godišnji finansijski plan
 • Plan bilansa uspeha i bilansa stanja
 • Planiranje novčanih tokova gotovine
 • Instrumenti kontrole tokova gotovine

3. Pravila finansiranja

 • Horizontalna pravila finansiranja
 • Zlatno bankarsko pravilo
 • Zlatno bilansno pravilo
 • Finansiranje dugoročnih ulaganja
 • Finansiranje ulaganja u kratkoročnu imovinu
 • Vertikalna pravila finansiranja
 • Pravilo finansiranja 2 : 1
 • Pravilo finansiranja 1 : 1
 • Pravilo o odnosu novca i kratkoročnih izvora

4. Načela finansiranja

 • Načelo sigurnosti
 • Načelo stabilnosti
 • Načelo likvidnosti
 • Načelo solventnosti
 • Načelo rentabilnosti
 • Načelo fleksibilnosti
 • Načelo rizika finansiranja
 • Načelo povoljne slike finansiranja
 • Načelo nezavisnosti finansiranja

5. Upravljanje finansijskim sredstvima preduzeća

 • Ciklus finansiranja
 • Investiranje
 • Upravljanje obrtnim sredstvima
 • Bruto i neto obrtna sredstva
 • Upravljanje novčanim sredstvima
 • Troškovi upravljanja novcem
 • Upravljanje gotovinom
 • Upravljanje zalihama
 • Optimalne zalihe
 • Troškovi upravljanja zalihama
 • Aktivnosti finansijskog menadžmenta

6. Pojam i oblici finansiranja preduzeća

 • Pojam finansiranja
 • Vrste finansiranja
 • Interni izvori finansiranja
 • Eksterni izvori finansiranja

7. Poreski tretman preduzeća

 • Pojam i značaj poreskog sistema
 • Vrste poreza
 • Porez na dobit preduzeća
 • Poreski podsticaji i olakšice kod poreza na dobit preduzeća
 • Porez na dodatu vrednost (PDV)
 • Akcize
 • Doprinosi

8. Pojam finansijske analize, kontrole i revizije

 • Etape finansijske analize
 • Zadaci i ciljevi finansijske analize
 • Finansijski rezultat
 • Finansijske evidencije
 • Finansijske informacije
 • Finansijska kontrola i revizija
 • Interna i eksterna kontrola
 • Revizija
 • Rizik
 • Poslovni leveridž
 • Finansijski leveridž

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se