Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju osmišljen je kako bi vam omogućio da se upoznate sa svim operacionim istraživanjima u poslovanju, numeričkim metodama u finansijama, kao i sa statističkim modelima u finansijama. Osim toga, kurs će vam predstaviti i statističke metode u marketingu, elemente dinamičkih analiza i matematičke modele efikasnosti. 

Kako predavanja budu odmicala, susretaćete se sa sve kompleksnijim lekcijama koje će biti fokusirane na teorije igara, metode optimizacije, ali i pouzdanost i raspoloživost računarskih sistema. Uz to, tokom kursa ćete saznati i koje su to formalne metode za inteligentne sisteme. 

Početne metodske jedinice obuhvataju analizu ponude i tražnje, kao i troškova, prihoda i dobitka kao osnovnih parametara poslovanja. Zatim sledi upoznavanje sa predstavljanjem podataka i sa osnovama njihovog tumačenja. Potom se sagledavaju osnove procesa poslovnog odlučivanja, kao i značaj marketing istraživanja za odlučivanje sa primerima primene u praksi. Na kraju, obrađena je i teorija igara, koja ima značajnu primenu u analizi, formulisanju i primeni poslovne strategije.

Cilj ovog kursa jeste da se svi polaznici nakon uspešno odslušanih predavanja detaljno upoznaju sa metodama i tehnikama koje će moći da primene u svom poslovanju. S obzirom na to da je tokom kursa jedan deo gradiva jasno definisano istraživanje kao način prikupljanja podataka, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa načinima prezentacije podataka (tabelarno i grafički) u zavisnosti od potrebe analize.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjeInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Preduzetništvo.

Opis i cilj kursa Kvantitativne metode u poslovanju

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju se sastoji iz dva modula. Prvi modul je posvećen procesu odlučivanja. U procesu odlučivanja, fokus je stavljen na prikupljanje podataka i na njihovu analizu kao neke od ključnih tačaka za donošenje optimalne odluke. U prvom modulu je definisan proces odlučivanja, definisani su načini prikupljanja podataka u marketinškom istraživanju, kao i načini njihove prezentacije. Nijedna odluka se ne može doneti ako nije zasnovana na podacima koji će da potkrepljuju akciju koju treba preduzeti.

Podaci koji se prikupljaju imaju veliki značaj, jer od kvaliteta podataka koji se prikupljaju zavisiće i kvalitet konkretne odluke koja se na osnovu njih donosi. Da bi se podaci tumačili na jednostavniji način a i bili pregledniji za izučavanje, obično se grafički prikazuju. Drugi modul je posvećen metodama i tehnikama koje su potrebne svakom poslovanju da bi uspešno poslovalo. Ovde su opisane matrične igre, Delfi metoda, kao i teorija verovatnoće. U okviru matričnih igara biće obrađena zatvorenikova dilema, koja je matrične igre i proslavila. Delfi metoda je primer kvalitativne metode koja se primenjuje u poslovanju i predstavlja paralelu u odnosu na kvantitativne metode.

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim koracima procesa odlučivanja i metoda koje se koriste za tu svrhu. Polaznici će se upoznati sa metodama i tehnikama koje će moći da primene u svom poslovanju i da ga na taj način unaprede. Kako je u prvom modulu definisano istraživanje kao način prikupljanja podataka, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa načinima prezentacije podataka (tabelarno i grafički), u zavisnosti od potrebe analize. Na koji način posluje organizacija zavisi pre svega od odluka koje njen menadžment donosi. Kako je okruženje u kojem današnje organizacije posluju pretežno nesigurno i nepredvidljivo usled tendencije rasta tehnologija i informacionog sistema, globalizacije i mnogih drugih faktora, liderstvo je postalo veština vrhunskih stručnjaka da na nepredviđene situacije reaguju tako što donose odluku koja organizacije plasira na vrh.

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je popis?

Podaci o elementima osnovnog skupa, to jest uzorci, mogu se prikupiti putem anketa. Ukoliko su uključeni svi elementi osnovog skupa, anketa se naziva popisom. Imajući u vidu da je osnovni skup često veoma veliki, te su zato potrebna velika novčana izdvajanja i dug vremenski period da se podaci prikupe, u praksi se popis sprovodi samo u određenim situacijama. Kao primer popisa možemo navesti popis stanovništva koji se sprovodi na svakih 10 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se prikupili podaci o osnovnim geografskim, demografskim, socioekonomskim, etno-kulturalnim i drugim karakteristikama svih osnovnih jedinica popisa. Popis iziskuje dosta vremena i finansijskih sredstava da bi se sproveo.

Šta je uzorak?

Zbog velikih troškova i činjenice da iziskuje dosta vremena kako bi se sprovela, anketa se najčešće sprovodi na osnovu izabranog uzorka. Ovakav vid ankete se naziva uzoračka anketa. Kao primer uzoračke ankete, umesto anketiranja celokupnog stanovništva, u SAD se izabere samo 1.000 stanovnika koji će učestvovati u anketiranju. Cilj uzoračke ankete je da se dođe do zaključka o karakteristikama osnovnog skupa iz koga uzorak potiče. Rezultati do kojih se došlo putem uzoračke ankete trebalo bi da budu nalik rezultatima koji bi bili dobijeni ukoliko bi se sproveo popis. Na primer, ukoliko bi uzoračkom anketom želelo da se dođe do podataka o obrazovanju stanovništva u SAD, onda treba voditi računa da se obuhvati stanovništvo iz različitih obrazovnih kategorija u skoro istoj srazmeri u kojoj su one zastupljene u osnovnom skupu, to jest na nivou države.

Kako se mogu prikazati grafički podaci?

Prikazivanje statističkih serija preko grafikona, odnosno dijagrama, veoma je popularno, zbog velike preglednosti, sugestivnosti i informativnosti. Postoji veliki broj načina grafičkog prikazivanja serija statističkih podataka. Način na koji će određena statistička serija biti prikazana, odnosno vrsta grafičkog prikaza koja će biti iskorišćena, najviše zavisi od prirode pojave koju statistička serija predstavlja.

Grafički prikazi u koordinatnom sistemu služe za prikazivanje i analiziranje podataka obuhvaćenih rasporedima frekvencija i vremenskim serijama. Postoji više načina na koje se podaci mogu prikazati, a neki od najčešće korišćenih su:

 • dijagram rasturanja,
 • linijski dijagram,
 • bar-dijagram,
 • bar-dijagram sa dva obeležja,
 • histogram,
 • pie chart,
 • kumulativni dijagram dinamike,
 • polarni dijagram itd.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Odlučivanje i istraživanje

 • Proces odlučivanja i neizvesnost – proces odlučivanja, neizvesnost
 • Marketinško istraživanje – osnovni skup i uzorak
 • Merne skale, serije i obeležja – kvalitativne i kvantitativne promenljive, merne skale, statističke serije
 • Grafičko prikazivanje podataka – negrupisani podaci, prikazivanje podataka, grafičko prikazivanje

Modul 2 – Metode i teorije za efikasno poslovanje

 • Teorija igara – vrste igara, Zatvorenikova dilema, Igra uveravanja, Igra kukavice, proste i mešovite matrične igre
 • Teorija verovatnoće – verovatnoća, slučajna promenljiva
 • Delfi metoda – istorija Delfi metode, postupak sprovođenja Delfi metode, primena Delfi metode u rešavanju neizvesnih investicionih problema, prednosti i nedostaci Delfi metode

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se