Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Menadžment informacionih sistema

Razvoj informacionih tehnologija, koji se danas odvija brže nego ikad pre, uticao je na brojne druge pojave – stvaranje novih proizvoda, pojavu konkurencije, brži tok informacija, globalizaciju svetskog tržišta. Složenost savremenog poslovanja i brza dinamika dovele su do toga da je bez podrške informacionih tehnologija nezamislivo donositi poslovne odluke u predviđenom roku i na kvalitetan način. Kako bi se poslovanje odvijalo na racionalan i efikasan način, upotreba informacionih tehnologija postaje neizbežna i predstavlja obavezan alat za donošenje strateških poslovnih odluka. 

Primena informacionih sistema olakšava proces ostvarivanja ciljeva kompanije, ekonomičnije poslovanje, brže dolaženje do optimalog rešenja i povećanje kvaliteta. Velika potreba za bržim i efikasnijim donošenjem odluka u poslovnom okruženju imalo je uticaja na pojavu menadžmenta informacionih sistema. Oblast upravljanja informacionim sistemima predstavlja skup postupaka za sakupljanje, obradu, memorisanje i diseminaciju informacija, koji treba da omogući menadžerima i analitičarima brz, razumljiv i konzistentan uvid u informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka, predviđanja i prognoze.

U skladu sa tim veoma je važno poznavati proces i ključne faze za izgradnju rešenja koja se koriste za razvoj tradicionalnih aplikacija, aplikacija za elektronsko poslovanje i za razvoj web aplikacija. Te faze se odnose na fazu predviđanja, fazu planiranja, fazu razvoja, fazu stabilizacije i fazu distribucije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracijaMenadžment projekata i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Menadžment informacionih sistema

Kurs Menadžment informacionih sistema bavi se pojašnjenjem ključnih pojmova poslovnog informacionog sistema. Polazi se od objašnjenja pojmova sistem, informacioni sistem i menadžment informacioni sistem. Akcenat se stavlja na Microsoft Solution Framework, koji opisuje opšte delove aktivnosti za izgradnju i razvoj rešenja za preduzeća. Svakoj od faza ovog procesa – a to su faza predviđanja, planiranja, razvoja, stabilizacije i distribucije, pristupa se temeljno i opisuje se šta svaka od njih podrazumeva i šta je potrebno u njoj izvršiti kako bi se prešlo na narednu fazu, odnosno kako bi se ovaj proces dalje odvijao. 

Objašnjavaju se i kontrolne tačke kojima se procenjuje da li su zahtevi izvršeni. Ukoliko jesu, omogućavaju prelazak u narednu fazu. Posebna pažnja u kursu posvećena je fazi planiranja prema Microsoft Solution Frameworku, u kojoj se najveći akcenat stavlja na sve bitne koncepte – funkcionalnu specifikaciju i konceptualni dizajn. Takođe, daje se pojašnjenje konceptualnog dizajna, logičkog dizajna i fizičkog dizajna, ali i njihove međuzavisnosti.

Kurs daje i pregled kategorija za klasifikaciju informacija – poslovna, aplikativna, operativna i tehnološka, ali i pregled tehnika za skupljanje informacija – senčenje, intervjuisanje, grupno fokusiranje, pregledi, korisničke instrukcije, simulacija, verzije prilaza.

Cilj kursa Menadžment informacionih sistema jeste da se polaznicima približe ključni pojmovi procesa upravljanja informacionim sistemima i da se pripreme za konkretnu primenu stečenih znanja u organizacionom okruženju. Polaznicima se žele približiti načini za prikupljanje informacija, koji su značajni kako bi se celokupnom procesu pristupilo na što temeljniji način. 

Takođe, cilj je i da se polaznicima ukaže na komponente projektne strukture, i to na strukturu tima, projektnu procenu i projektni raspored. Takođe, teži se tome da polaznici sagledaju koristi od primene informacionih sistema kao podrške prilikom svakodnevnog donošenja odluka u turbulentnom poslovnom okruženju. Teži se tome da se polaznici detaljno upoznaju sa svakom od faza procesa pristupa Microsoft Solution Frameworku, odnosno sa svakom od aktivnosti koja se realizuje. 

Kurs će odgovoriti na pitanja

Koje su ključne faze u Microsoft Solution Frameworku?

Microsoft Solution Framework (MSF) predstavlja metodologiju fleksibilnog pristupa planiranju, projektovanju, razvoju i implementaciji različitih poslovnih sistema kao što su web aplikacije i aplikacije za elektronsko poslovanje. Ključne faze ovog procesa su: faza predviđanja, u kojoj se definišu cilj, opseg projekta i zadaci tima, faza planiranja, koja podrazumeva definisanje specifikacije funkcionalnosti, pripremu radnih planova, predviđanje troškova i rokova, faza razvoja, u kojoj se formira rešenje, faza stabilizacije, u kojoj se vrši testiranje rešenja, faza distribucije, u kojoj se vrši transfer projekta i dobijanje kupčeve potvrde o projektu. Svaka od faza ovog procesa završava se jednom kontrolnom tačkom, a svaka od njih ukazuje na to da li se može preći na sledeću fazu razvoja.

Koje su najvažnije tehnike koje se odnose na prikupljanje informacija?

Neke od najvažnijih tehnika koje se koriste za prikupljanje podataka odnose se na senčenje, intervjuisanje, grupno fokusiranje, preglede, korisničke instrukcije, simulaciju, verzije prilaza… Senčenje podrazumeva posmatranje i slušanje onoga što korisnik ima da kaže. Aktivno senčenje je tehnika kojom se korisniku postavljaju pitanja. Intervju podrazumeva razgovor „jedan na jedan” i postavljanje pitanja širokog opsega koja se ne mogu postaviti prilikom primene tehnike senčenja. 

Grupno fokusiranje podrazumeva intervjuisanje većeg broja ispitanika. Pregledi se odnose na set pitanja koji je kreiran radi dolaženja do potrebnih informacija. Kod korisničkih instrukcija korisnik vodi onog koji prikuplja informacije po aktivnostima koje bi trebalo da se dogode. Simulacija omogućava sakupljanje informacija kreiranjem simulacionog predloženog rešenja. Verzije prilaza omogućavaju sakupljanje informacija ubacivanjem specijalnih funkcija praćenja u aplikaciju. 

Šta je to funkcionalna specifikacija?

Funkcionalna specifikacija počinje kada se od ideje prelazi u fazu realizacije i kreiranja odgovarajućeg programa koji će imati sve funkcije koje su ranije definisane. Njome se definiše šta će biti razvijeno, na koji način i u kom periodu. Funkcionala specifikacija nije namenjena samo naručiocu posla, već i onima koji će raditi na razvoju konkretne aplikacije. Definisanjem funkcionalne specifikacije utvrđuje se da su obe strane razumele šta će njome biti kreirano i koje će elemente ona obuhvatiti. Takođe, ova specifikacija služi i kao ugovor između tima koji ga kreira i kupca kojim se definiše šta je ono što će biti isporučeno. 

Plan i program predavanja

Modul 1: Menadžment informacionih sistema

1.    Opšta teorija informacionih sistema

2.    Faze u MSF proces modelu

3.    Upravljanje fazom predviđanja

4.    Upravljanje fazom planiranja

5.    Upravljanje procesom kreiranja konceptualnog i logičkog dizajna

6.    Upravljanje procesom kreiranja fizičkog dizajna

7.    Upravljanje fazom razvoja

8.    Upravljanje fazom stabilizacije

9.    Upravljaje fazom distribucije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se