Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Upravljanje promenama

Moderan način života, savremeni način poslovanja kao i brze promene u društvu, koje se dešavaju svakodnevno, uslovili su razvoj upravljanja promenama. Preduzeća treba da budu dobro organizovana i spremna za efikasno upravljanje promenama koje se dešavaju zato što je to jedini način da se opstane na tržištu. Promene su i deo razvoja jedne organizacije i njenog rasta i cilj je da se preduzeće prilagodi i održi u novim uslovima.

Lideri koji sprovode promene imaju informacije koje su neophodne da bi se upravljalo njima u organizaciji, a ukoliko ih nemaju, u poziciji su da dođu do njih. Na koji način, u kom trenutku i u kojoj meri se ove informacije koriste određuje stepen do kojeg će se efektno upravljati promenama u očima onih koji prate lidera

Generalno gledano, promene mogu da se podele na interne (promene unutar preduzeća) i eksterne (promene u okolini). Promene u okolini preduzeća opet možemo da podelimo dalje na: političke, tehnološke, ekonomske, društvene, finansijske pa i ekološke promene. Npr. političke promene izuzetno jako pogađaju i utiču na ekonomiju, time i na rad kompanija. Političke promene se odnose na promenu odnosa sa drugim državama, promene u upravljanju državom, tj. promene u vladajućim strankama. U današnje vreme kada se svaki segment života oslanja na tehnologiju i čitava struktura organizacije se na nju oslanja, tako da je logično da su tehnološke promene bitne za organizacije. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursaCambridge poslovni program i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Upravljanje promenama

Sposobnost upravljanja promenama sve više dobija na značaju zbog karaktera savremenog poslovnog okruženja. Na kursu se obrađuju vrste i nivoi organizacionih promena, faze upravljanja promenama, kao i uloge učesnika u procesu uvođenja promena. Akcenat se stavlja na otpore promenama i načine redukovanja otpora, kao i strategije i principe tokom upravljanja promenama.

Promene su u vezi sa: inovacijama, izmenjenim ili novim uslovima poslovanja, kriznim situacijama u organizaciji, novim događanjima, kako u organizaciji tako i u okolini, novim resursima itd. Prva nastavna jedinica je detaljno obradila sam pojam promena i njihove vrste. Druga nastavna jedinica se fokusira na procese upravljanja promenama, u kursu su detaljno obrađeni osnovni procesi upravljanja promenama kao što su planiranje promena, uvođenje promena, kontrola i uvođenje upravljanja promenama. 

Naredna nastavna jedinica se zasniva na strategiji i principima upravljanja promenama. Četvrta nastavna jedinica obrađuje plan sprečavanja otpora promenama, jer je otpor veoma česta pojava tokom svih faza upravljanja promenama. Promene u većini slučajeva izazivaju određene reakcije kod zaposlenih u organizaciji. Takođe, u zavisnosti od psihofizičkih osobina, sredine, shvatanja namera i ciljeva promena, one se lakše ili teže prihvataju, pri čemu ljudi prolaze kroz različite faze. Na osnovu svoje prirode, utiču na poziciju i sigurnost članova organizacije i, samim tim, među zaposlenima se javljaju značajni otpori koji su, pre svega, posledica neizvesnosti oko toga koja će biti sudbina pojedinaca, organizacije i njenih delova u budućnosti. 

Da bi se uspešno sprečila pojava otpora promenama, neophodno je kroz pet faza razviti plan aktivnosti sprečavanja otpora: upravljanje organizacijom od samog početka mora biti urađeno na pravi način, otpor promenama se mora očekivati, otporima se treba baviti na formalan način, treba identifikovati suštinske razloge nastajanja otpora, uključiti „prave” menadžere. U poslednjoj nastavnoj jedinici objašnjeno je ko su učesnici u upravljanju promenama.

Osnovni cilj kursa je da polaznici steknu praktična znanja i iskustva u oblasti upravljanja promenama, da upoznaju osnovne pojmove uvođenja promena i njihovo iniciranje i da identifikuju glavne pokretače koji se obično nalaze u osnovi potreba za promenom, ali i za otporom.

Kurs Upravljanje promenama će vam odgovoriti na pitanja

Pojam i vrste promena?

Generalno gledano, promene predstavljaju proces prilagođavanja izmenjenim ili novim situacijama ili uslovima. Takođe, predstavljaju manju ili veću adaptaciju organizacije na nove događaje i uslove kako u samoj organizaciji, tako i u okolini. Upravljanje promenama možemo definisati kao proaktivnu potragu za novim načinima obavljanja poslova, ponašanja, verovanja i implementacije novih strategija. Promena je nastupila tek u trenutku kada su je svi oni na koje se odnosi prihvatili i kada je dobila trajni karakter. Postoje različite vrste promena, npr. planirane i neplanirane. Pored toga, postoji podela na: alfa, beta i gama promene. Balogun i Hailey navode četiri vrste promena: evolucija, revolucija, adaptacija i rekonstrukcija.

Strategije i principi upravljanja promenama?

Kao što smo već videli, upravljanje promenama predstavlja izuzetno složen proces čije sprovođenje zahteva kreiranje sveobuhvatne strategije na svim organizacionim nivoima i u svim delovima organizacije. Pristup kreiranja jedinstvenog okvira sprovođenja promena pokazao se kao veoma neefikasan. 

Neke od situacija u kojima se mora kreirati strategija upravljanja promenama mogu biti: akvizicija kompanije jednake ili slične veličine, obuka dobavljača da rade sa novom verzijom procedura i formulara, relokacija kancelarija u okviru iste zgrade, implementacija CRM rešenja u okviru organizacije, preorijentacija organizacije sa funkcionalnog na procesni oblik organizovanja, puštanje novog proizvoda na tržište. Prilikom kreiranja strategije upravljanja promenama na umu se moraju imati tri vrlo značajna elementa: upoznatost sa činjeničnim znanjem, struktura podrške i analiza strategije.

Uloge u procesu upravljanja promenama?

Učesnici u upravljanju promenama su: tim za upravljanje promenama, menadžeri višeg i visokog nivoa, menadžeri srednjeg i niskog nivoa, projektni tim, pomoćne funkcije u realizaciji projekta. Da bi se proces upravljanja promenama sproveo na pravi način, neophodno je proučiti značaj svake od ovih uloga, kao i koji su njeni zadaci tokom promena, što je i prikazano u sledećem delu nastavne jedinice. 

Tim za upravljanje promenama igra jednu od najznačajnijih uloga u ovom procesu. Obaveze ovog tima odnose se na veliki broj aktivnosti, od kojih su najznačajnije realizacija strukturirane metodologije upravljanja promenama, formulisanje strategije, razvoj planova i podrška ostalim ulogama. Realizacija strukturirane metodologije upravljanja promenama podrazumeva da se umesto pristupa funkcionisanja po ad hoc principu upravljanju promenama pristupa sa jasno definisanom namerom i svrhom njihovog sprovođenja.

Formulisanje strategije pre svega podrazumeva procenu veličine promena i svih pojedinaca i delova organizacije na koje će predviđene promene uticati. Razvoj planova zasnovanih na strategiji rada podrazumeva kreiranje prilagođenog seta planova za usmeravanje ljudi u smeru promena. Ovi planovi uključuju i plan komunikacija, mapu puta za sponzore promena, plan obuke i plan rešavanja otpora prema promenama. Pružanja podrške ostalim ulogama u procesu promena realizuje tim za upravljanje promenama, čije je zadatak i da pruži podršku svim ostalim ulogama koje se pojavljuju tokom njih.

Plan i program predavanja

1. Pojam i vrste promena
  • definicija i vrste promena, njihov značaj za preduzeće
2. Procesi upravljanja promenama
  • osnovni procesi promena, komunikacija o uvođenju promena, njihovo sprovođenje, praćenje i kontrola
3. Strategije i principi upravljanja promenama
  • elementi strategije upravljanja promenama, upoznatost sa činjeničnim stanjem, principi upravljanja promenama
4, Plan sprečavanja otpora promenama
  • reakcija zaposlenih na promene, plan aktivnosti sprečavanja otpora
5. Uloge u procesu upravljanja promenama
  • učesnici u procesu upravljanja promenama

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se