Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Kurs Efektivna poslovna komunikacija

U svakoj komunikaciji je veoma važno efektivno preneti poruku, odnosno da se prilikom razgovora ne izgubi suština poruke. Kurs Efektivna poslovna komunikacija će vas naučiti kako da postanete efektivan komunikator i koje se sve prepreke susreću u poslovnom okruženju i poslovnoj konverzaciji. Pri savladavanju gradiva, akcenat će biti na načinima najlakšeg prevazilaženja ovih izazova. Svakako, da bismo postali efektivan komunikator, neophodno je obratiti pažnju i na mnogobrojne faktore, od kojih su najznačajniji govor tela, aktivno slušanje i asertivnost. U ovom kursu će biti reči o definisanju samog pojma i vrste poslovne komunikacije, zatim o kompleksnosti kompletnog procesa. 

Efektivna komunikacija govori o relacijama konverzacije, odnosno o razgovoru u okviru internog i eksternog okruženja. Takođe je pokriveno komuniciranje između pojedinaca, dakle celokupnoj mreži sa kanalima konverzacije. Biće objašnjena razlika u odnosima između polova, eventualne barijere u konverzaciji, kao i načini njihovog prevazilaženja. U savremenom svetu, kada se poslovanje u sve većoj meri obavlja putem interneta, veoma je važna efektivna komunikacija. Sa tim ciljem, u okviru ovog kursa bićete upoznati i sa načinima poslovnog online komuniciranja na društvenim mrežama, četu, imejlu, blogu, kao i sa komunikacijom prilikom nastupanja u medijima i korišćenjem druge elektronske komunikacije. Ovo su veoma cenjene veštine poslovnom svetu, ali i u svakodnevnom životu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeFinansijski menadžment i Poslovna administracija.

Opis i cilj kursa Efektivna poslovna komunikacija

Kurs Efektivna poslovna komunikacija sastoji se iz sedam zasebnih celina, odnosno modula. Pojedinačno su obrađeni osnovni elementi komunikacije kao što su pojam, vrste, metodi i kanali komunikacije, zatim verbalna komunikacija, u okviru koje je predstavljen pojam verbalne komunikacije, koja podrazumeva usmenu konverzaciju i intervju, potom neverbalna komunikacija, u okviru koje su obrađena osnovna obeležja neverbalne komunikacije kao važni pojavni oblici poput aktivnog slušanja i govora tela. Asertivnost je takođe zasebna celina, gde je pažnja posvećena samom pojmu asertivnosti, tipovima asertivnosti i asertivnoj kritici. Celina, komunikacija među polovima, obrađuje različitosti u komunikaciji među polovima, kao i njene pojavne oblike kao što su verbalna i neverbalna konverzacija među polovima. 

Akcenat na poslovnoj komunikaciji je u okviru istoimene celine, u okviru koje su obrađene osnove poslovne komunikacije, organizaciona komunikacija, tipovi poslovne komunikacije, efektivni komunikatori, kao i prepreke u komunikaciji. U poslednjoj, ali ne i manje važnoj celini, izložena je materija koja se odnosi na internet poslovnu komunikaciju kao veoma važan segment komunikacije u savremenom svetu. U okviru nje reč je o komunikaciji na internetu, komunikacijskim servisima na internetu, emailingu i društvenim mrežama, zatim komunikaciji na forumu, blogu, kao i nastupanju u medijima.

Efektivna komunikacija pomaže ostvarivanju kvalitetne saradnje, posebno u poslovnom ambijentu. Takođe, cilj su razumevanje i sposobnost odabira odgovarajuće vrste, metoda i kanala komunikacije, kao i komunikacionih mreža koje treba da se koriste u poslovnom okruženju radi postizanja efektivnosti u komunikaciji. Zatim, olakšano savladavanje tehnike uspešne pisane i usmene komunikacije, realizovanja intervjua i pisanja CV-ja, kao i kvalitetne primene neverbalne komunikacije u organizaciji, takođe se pridružuju cilju kursa. Potom, razumevanje asertivnosti i načina prihvatanja asertivne kritike je takođe jedan od krajnjih ciljeva. Možemo da rezimiramo da je cilj kursa učenje o tome kako da postanemo dobri komunikatori. Takođe, znaćemo i na koji način efektivna komunikacija može da iskoristi informacione tehnologije u poslovne svrhe.

Kurs Efektivna poslovna komunikacija će vam odgovoriti na pitanja:

Koje vrste i pravci komunikacije postoje?

Komuniciranje je veština koja se može naučiti, odnosno uvežbati i usavršiti. Profesionalnom komunikacijom se smatra razgovor koji podrazumeva doslednu, urednu i tačnu konverzaciju gde ljudi predstavljaju sebe, ali i firmu u kojoj su zaposleni. Dakle, svaki put kada nastupimo u komunikaciji na takav način, mi predstavljamo pozitivnu sliku o sebi i firmi koju zastupamo. 

Postoji dosta vrsta komunikacije, pa tako razlikujemo signalnu i simboličku komunikaciju, verbalnu i neverbalnu, posrednu i neposrednu, jednosmernu i uzajamnu, interpersonalnu i intrapersonalnu komunikaciju, zatim masovnu, usmenu i pisanu, kao i poslovnu konverzaciju. Pravce komunikacije diktira u stvari struktura organizacije. U skladu sa tim, imamo komunikaciju „nadole”, odnosno komunikaciju koja ide od nadređenog do podređenog, zatim komunikaciju „nagore”, koja ide od podređenog do nadređenog, i horizontalnu komunikaciju, koja podrazumeva komunikaciju na istom hijerarhijskom nivou. 

Šta podrazumeva verbalna komunikacija?

Verbalnu komunikaciju čine pisana i usmena komunikacija u kojoj se koriste reči. Usmeno verbalno komuniciranje predstavlja najveći deo ukupne konverzacije u poslovnom svetu, pri čemu poslovni razgovori zauzimaju posebno važno mesto. Dakle, usmeni razgovor se javlja u vidu monologa, što podrazumeva okrenutost ka sebi, ali, bez obzira na to, govor je upućen slušaocima, i dijaloga, kao osnovnog vida komuniciranja u poslovnom okruženju koji kao takav zahteva učešće najmanje dve osobe. 

U poslovanju se koriste i različiti tipovi interne i eksterne pisane komunikacije, a način pisane komunikacije reflektuje sliku poslovanja, odnosno komunikacija koja izgleda poslovno i profesionalno odaje sliku profesionalnosti i organizacije sa kojom se može uspešno poslovati. Najčešći tipovi pisane komunikacije su izveštaji, pisma, zapisnici, faks i imejl. 

Šta je neverbalna komunikacija?

Neverbalna komunikacija je komunikacija koja se odvija bez reči, tj. podrazumeva konverzaciju koja se ostvaruje putem komunikacionih oblika koji nisu zasnovani na rečima. Neverbalna komunikacija najčešće koristi „govor tela”, kojim se ljudi služe, često nevoljno, da bi istakli ono što žele da kažu. Dakle, neverbalna komunikacija obuhvata komunikaciju pomoću „govora tela” – putem dodira, pogleda, upotrebom vremena i prostora. 

Mnogi ljudi razgovaraju na neadekvatan način, utrkujući se ko će pre nešto reći, što se zove egocentrični govor, što je u stvari nasuprot prave komunikacije, koja pored pričanja sadrži i aktivno slušanje sagovornika. Sasvim je logično, ukoliko želimo da razumemo svet oko sebe, neophodno je da aktivno slušamo šta on ima da kaže. 

efektivna komunikacija

Šta je asertivnost i koji su njeni tipovi?

Asertivnost podrazumeva direktan, iskren i adekvatan način izražavanja osećanja, misli i uverenja, uz uvažavanje prava drugih ljudi. Nasuprot toga je agresija, koja uključuje samoizražavanje karakteristično po ugrožavanju prava ljudi i ometanju drugih da postignu svoje ciljeve. Postoji nekoliko tipova asertivnosti, kao što je bazična asertivnost, koja podrazumeva zauzimanje za sebe u nekoj situaciji, zatim empatička asertivnost, koja podrazumeva bazičnu asertaciju sa dodatkom izražavanja svojih osećanja povodom toga. 

Tu je i eskalirajuća asertivnost, koja podrazumeva postepeno povećavanje svoje asertivnosti do konačnog nepokolebljivog stava bez kompromisa, zatim ugovorna opcija, gde se pruža mogućnost drugoj osobi da promeni ponašanje pre nego što preduzmemo krajnje mere. Konfrontativna asertivnost je tip asertivnosti koji se koristi kada na bilo koji način konfrontiramo, kad se suočavamo i izražavamo suprotno mišljenje. Na kraju, klasična asertacija, ja-asertivnost: iz ja-poruke su proistekle sve ostale forme asertacije kako bi dopunile osnovnu ja-poruku. 

Koji je osnovni razlog različitosti komunikacije među polovima?

Smatra se da je osnovni razlog različitosti u komunikaciji između polova u stvari način na koji se odnosi razvijaju tokom detinjstva. Kod devojaka je fokus na načinu uspostavljanja prijateljstva i priči od suštinskog značaja za ovaj proces. Dakle, od suštinskog značaja za razvoj devojaka su deljenje tajni, priča o iskustvima, otkrivanje problema i mogući načini reagovanja na događaje. Za razliku od devojčica, dečaci imaju drugačiji pristup prijateljstvu, mada njihovo druženje nije manje duboko, samo je drugačije. Muška druženja imaju tendenciju da budu brojnija i više fokusirana na aktivnosti nego na razgovor. Upravo ova diferencijacija dovodi do suštinske razlike u komunikaciji u odraslom dobu. 

Koji su saveti za uspešnu komunikaciju sa stranim poslovnim partnerom?

Kako bi komunikacija sa stranim poslovnim partnerima bila efektivna i uspešna, svakako je važno poštovati poslovne, etičke i religiozne razlike. Pored toga, vladanje pravilima dobrog poslovnog ponašanja koje važi u zemlji je važno kako bi se to pokazalo stranom poslovnom partneru. Ponašanje u komuniciranju je važno prilagoditi zahtevima poslovne kulture kao gost i kao domaćin. 

Takođe, u prilog uspešnoj poslovnoj komunikaciji sa stranim partnerom svakako ide poznavanje jednostavnih fraza na jeziku poslovnog partnera, koje se koriste prilikom pozdravljanja ili za zahvalnost. Svaki poslovni kontakt je poželjno iskoristiti za reklamiranje domaćih znamenitosti i specifičnosti naše zemlje. Vrlo važno je u cilju efektivne komunikacije pripremiti poslovnu dokumentaciju na oba jezika.

Na šta je potrebno obratiti pažnju u cilju efektivne komunikacije na internetu?

Kako u realnom svetu, tako i na internetu, s ciljem efektivne komunikacije treba voditi računa o tome kako se prenose poruke. Na internetu vladaju posebna pravila i razvijeni su neuobičajeni komunikacijski signali. Radi brže komunikacije na internetu, tom pilikom se koristi mnogo skraćenica, znakova i zagonetnih simbola. Osnovna pravila koje je neophodno uvažavati na internetu su svakako poštovanje autorskih prava, zatim zabrana objavljivanja poruka sagovornika trećim licima, pažnja prilikom formatiranja teksta jer postoji mogućnost da sagovornik neće videti vašu poruku na isti način kao i vi. 

Takođe, veoma je važno da se potpišete prilikom internet komunikacije na kraju svoje poruke, jer postoji verovatnoća da internet programi ne prikažu sve podatke iz zaglavlja poruka. Pre pristupanja samoj internet komunikaciji važno je najpre se uputiti čitanjem ranije napisanih informacija radi izbegavanja postavljanja pitanja na koja je ranije već odgovoreno. Kako bi se ostvarila efektivna komunikacija na internetu, važno je poštovati formalna i neformalna pravila ponašanja.

Plan i program predavanja

1. Komunikacija

 • Komunikacija
 • Vrste komunikacije i komunikacionih mreža 
 • Metodi i kanali komunikacije 

2. Verbalna komunikacija 

 • Pisana komunikacija 
 • Usmena komunikacija
 • Intervju 

3. Neverbalna komunikacija 

 • Obeležja neverbalne komunikacije 
 • Aktivno slušanje 
 • Govor tela

4. Asertivnost

 • Asertivnost 
 • Tipovi asertivnosti 
 • Asertivna kritika

5. Komunikacija među polovima

 • Različitost u komunikaciji među polovima 
 • Verbalna komunikacija između polova
 • Neverbalna komunikacija između polova 

6. Komunikacija u organizaciji 

 • Osnove poslovnog komuniciranja
 • Organizaciona komunikacija 
 • Tipovi poslovne komunikacije 
 • Efektivni komunikatori 
 • Prepreke efektivnoj komunikaciji 

7. Internet poslovna komunikacija

 • Komunikacija na internetu
 • Komunikacijski servisi na internetu 
 • Emailing i društvene mreže
 • Chat
 • Forum i blog
 • Nastupanje u medijima i elektronska komunikacija 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.