SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Međunarodni menadžment

Osamdesetih godina prošlog veka vodeće svetske industrijalizovane nacije započele su eru saradnje u kojoj su iskoristile prednosti zajedničkog rada kako bi poboljšale sopstvene ekonomije. Ove saradnje otvorile su vrata kompanijama svih veličina i iz različitih sfera poslovanja da uđu na međunarodno tržište. Danas je međunarodni menadžment nešto što se svakodnevno odvija i targetira sve ljude. Kako pojedinci, tako i organizacije mogu da imaju i lokalno i globalno poslovno okruženje u kom se susreću i posluju sa različitim kulturama, trgujući robom i uslugama preko nacionalnih granica. Trgovinske barijere se sve više smanjuju, te preduzeća imaju dodatni stimulans da traže tržišne mogućnosti u inostranstvu. Kada perspektiva domaćeg tržišta nije dovoljna za postizanje i održavanje uspeha, ili preduzeće želi da pridobije nova tržišta i potrošače, preduzeća se opredeljuju za poslovanje van zemlje. Različite nacije imaju različite konkurentne snage i karakteristike, što, pored pojačavanja konkurencije, izaziva i obogaćeniji život novim dobrima i uslugama. To znači da preduzeća koja posluju van okvira svoje zemlje moraju biti upoznata sa kulturnim, pravnim, političkim i socijalnim razlikama među zemljama u kojima prodaju svoju robu ili usluge, ali i u zemljama u kojima nabavljaju neophodne inpute. Osnovne odgovornosti menadžera za planiranjem, organizovanjem, vođenjem i kontrolom ostaju iste, međutim, usled poslovanja van okvira zemlje, one postaju komplikovanije i izazovnije kako preduzeće ulazi u multikulturalno okruženje. Usled tendencija rasta ovog vida poslovanja, potrebno je planirati sve konkurentniju i nepredvidljiviju budućnost.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Međunarodni menadžment

Kurs međunarodni menadžment se sastoji od šest nastavnih jedinica. U prvoj nastavnoj jedinici su obuhvaćena uvodna razmatranja o samom pojmu međunarodnog menadžmenta, kao i najznačajnijim razlozima za izlazak preduzeća na tržište van zemlje u kojoj posluje. Jedan deo govori o tome kako stavovi menadžmenta, rezultati analiza međunarodnog okruženja, tržišta, kupaca, odnosno potrošača, i međunarodna konkurencija utiču na konačnu odluku o proširivanju poslovanja na međunarodno tržište. Biće reči i o mogućim barijerama koje se mogu javiti prilikom proširenja poslovanja. U sledećoj nastavnoj jedinici se govori o strategijama pomoću kojih preduzeća mogu da istupe i posluju na međunarodnom tržištu, kao i o prednostima i nedostacima svake od strategija. Biće reči i o krakteristikama menadžera i načinima poslovanja u različitim delovima sveta. Značajan deo posvećen je i pronalaženju i razvoju kadrova, kao i brojnim kulturnim razlikama koje postoje u zavisnosti od tržišta na kome se posluje.

Cilj kursa jeste da približi polaznicima način poslovanja na tržištu koje se nalazi van domaće zemlje. Usled nastupajuće globalizacije, poslovanje van okvira zemlje ima sve veću primenu. Polaznici će biti upoznati sa faktorima i okolnostima na koje je naročito važno obratiti pažnju kako bi njihov nastup na ovom tržištu bio što bolje organizovan. Cilj je pojašnjavanje studentima pojmova i značaja, strategija i veština, upravljanja međunarodnim poslovnim operacijama radi osposobljavnja za poslovanje u međunarodnim uslovima.

Takođe, studenti će se upoznati sa globalnim poslovnim okruženjem i uslovima u kojima posluju današnje međunarodne/globalne kompanije. Cilj je da shvate šanse i izazove sa kojima se kompanije suočavaju kad proširuju svoje poslovanje na međunarodno tržište, kao i kad imaju strane kompanije kao konkurente na domaćem tržištu; da upoznaju proces internacionalizacije kompanija, organizacione forme i strategije međunarodnih kompanija, kao i specifičnosti u različitim kulturama koje je potrebno poznavati i poštovati u međunarodnom poslovnom okruženju. Ukoliko preduzeće želi da posluje uspešno i profitabilno i da njegov rad i uspeh budu priznati u celom svetu, neophodno je da bude povezano sa internacionalnim partnerima u skladu sa potrebama za finansijskim i realnim internacionalnim kapitalom.

Kurs Međunarodni menadžment će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Šta je izvoz?

Izvoz omogućava korporaciji da proširi svoje poslovanje na inostranom tržištu uz zadržavanje postojećeg broja zaposlenih, kao i da ostvari dodatne prihode od poslovanja van domaćeg tržišta. Ovo je najbrži i najjednostavniji način ulaska na inostrano tržište, a njegove prednosti odnose se i na nizak rizik. Ovakav način ulaska na inostrano tržište obično sprovode male organizacije onda kada im nedostaju potrebni resursi, kada je drugi oblik angažovanja neodgovarajući ili zbog neodgovarajućih političkih ili ekonomskih uslova. Sprovođenje izvoza na makroekonomskom nivou značajno je jer obezbeđuje zemljama inostranu valutu, zaposlenost, viši životni standard i sl. Na nivou kompanije izvoz doprinosi konkurentskoj prednosti, poboljšava finansijski položaj itd.

2. Direktne investicije?

Direktne strane investicije predstavljaju krajnji oblik uključivanja u inostrano poslovanje. To je oblik ulaganja kod kog ulagač obezbeđuje pravo svojine, kontrole i upravljanja nad firmom, odnosno svaki oblik kretanja kapitala u određeno preduzeće u inostranstvu kojim se stiče vlasnička kontrola. Glavni motiv ulaganja jeste težnja za proširenjem postojećih tržišta, odnosno osvajanja novih, a sve radi povećanja profita. Primarni motiv zemlje primatelja jeste to što investitori raspolažu znanjem, tehnologijom i finansijskim sredstvima, te se od njih očekuje da doprinesu povećanju efikasnosti domaćih preduzeća i da unaprede upravljanje preduzećem. Pored toga, strane direktne investicije se smatraju najboljim načinom oporavka zemalja u tranziciji.

3. Šta je zajedničko ulaganje?

Zajedničko ulaganje nastaje kada dve firme formiraju treću kako bi unapredile ekonomske aktivnosti. Ovaj oblik poslovanja predstavlja širi oblik učešća na međunarodnim tržištima od izvoza ili licenciranja. Na taj način izbegavaju se troškovi pregovaranja i ugovaranja, a spajanjem administrativnih i transportnih troškova dolazi do njihove redukcije. Najveći značaj zajedničkog ulaganja ogleda se u tome što se kombinuju snage uključenih partnera. Na primer, ukoliko dolazi do spajanja manje i veće kompanije, manja će u firmu uneti snagu i inicijativu, a veća kapital i razvijeni marketing. Ovakav nastup na međunarodnim tržištima omogućava partnerima značajne konkurentske prednosti. Takođe se eliminišu brojne carinske i necarinske barijere.

Plan i program kursa

Modul 1 – Međunarodni menadžment

  1. Pojam i značaj međunarodnog menadžmenta
  2. Izlazak na međunarodno tržište
  3. Strategije poslovanja na međunarodnom tržištu
  4. Međunarodne licence i međunarodne franšize
  5. Karakteristike menadžmenta u određenim državama
  6. Međunarodni menadžment ljudskih resursa

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se