Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Planiranje i selekcija ljudskih resursa

Ljudski resursi čine živi faktor svake kompanije, koji svojim znanjem, veštinama i iskustvom doprinose uspešnom ostvarivanju njenih ciljeva. Planiranje ljudskih resursa je proces kojim se, na osnovu očekivanih promena u okruženju, predviđa potreba za ljudskim resursima. Iako određene organizacije shvataju olako ovaj proces, činjenica je da se on ne sme potcenjivati. Zašto? Upravo planiranje omogućava organizaciji da smanji troškove kroz predviđanje i usklađivanje ponude i tražnje za ljudskim resursima i optimizira upotrebu raspoloživih veština i znanja, te unapređuje celokupan proces biznis planiranja.

Planiranje i selekcija ljudskih resursa jedna je od najznačajnijih strateških funkcija menadžmenta, jer zapravo ljudski resursi predstavljaju nezamenjiv faktor uspešnosti svake kompanije. Međutim, veoma je bitno znati odabrati prave ljude za određeno radno mesto. Ovaj postupak biranja se zove selekcija ljudskih resursa. Zapošljavanje obrazovnih i stručnih kadrova osigurava veću efikasnost rada, pa samim tim dolazi do rasta i razvoja kompanije. Selekcija podrazumeva da se prvo definišu karakteristike potrebne za učinkovito obavljanje konkretnog posla, a da se zatim svaki od kandidata oceni prema tome koliko ispunjava zahtevane karakteristike određenog posla.

Upravo ovaj kurs će vam objasniti kako se pravilno sprovodi planiranje i selekcija ljudskih resursa. Polaznici će se bliže upoznati sa ulogom i ciljevima planiranja ljudskih resursa, ali i sa spoljašnjim i unutrašnjim faktorima koji utiču na proces planiranja. Takođe će naučiti kako se realizuje regrutovanje kandidata za posao a detaljno će se informisati i o načinima selekcije pravih kandidata.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Planiranje i selekcija ljudskih resursa

U ovom kursu polaznici će imati prilike da vide zašto je planiranje ljudskih resursa vrlo važna funkcija menadžmenta ljudskih resursa i na koji način ona doprinosi uspešnom ostvarivanju strateških ciljeva organizacije. Moći će da saznaju koji su neki od glavnih ciljeva planiranja ljudskih resursa, ali i koje su organizacijske posledice njihovog neplaniranja. Upoznaće se sa prednostima planiranja ljudskih resursa i razlozima za njihovo planiranje. Imaće priliku da saznaju koji to faktori utiču na planiranje ljudskih resursa. Takođe će saznati o strukturi analize posla, šta je to analiza posla, kako ona izgleda i ko je sprovodi.

Osim toga, otkriće šta obuhvata sastavljanje opisa posla i koje informacije on treba da sadrži. Specifikacija posla je takođe obuhvaćena i polaznici će moći da nauče koji je njen cilj i šta šta ona podrazumeva. U kursu će biti više reči o analizi razmere i analizi trenda, kojima se predviđaju potrebe za zaposlenima na osnovu planirane prodaje i ranijeg odnosa između obima prodaje i broja zaposlenih. Polaznici će moći da vide kako izgleda formular za predstavljanje radnog mesta i kako se predviđa ponuda internih i eksternih kandidata.

Oni koji uspešno kompletiraju ovaj kurs moći će da prepoznaju povezanost regrutovanja i drugih aktivnosti upravljanja ljudskim resursima i zašto je pažljiva selekcija kandidata važna. Biće reči i o podeli intervjua na osnovu broja učesnika, uloge u procesu selekcije i na osnovu ostalih vrsta intervjua, kao što su situacioni intervju, intervju opisa ponašanja, stresni intervju i nedirektivni intervju. Kurs se završava pregledom najvažnijih tehnika u selekciji kadrova, što će polaznicima omogućiti da se upoznaju sa smernicama za vođenje intervjua i da vide šta one obuhvataju. Kurs obiluje primerima i slikama, kao vidom dodatne pomoći u savladavanju lekcija.

Oni koji kompletiraju ovaj kurs znaće da primene zlatno pravilo menadžmenta ljudskih resursa – stavljanje pravih ljudi na prava mesta. Ovo je veoma bitno u poslovanju bilo koje kompanije, kako bi izvršioci efektivno i efikasno obavili poverene zadatke. Cilj kursa je da naučite da uspešno uradite procenu postojećih i budućih ljudskih resursa, kao i da naučite da predvidite tražnju i ponudu za ljudskim resursima i uskladite je.

Kurs Planiranje i selekcija ljudskih resursa odgovoriće vam na sledeća pitanja:

Koja je uloga planiranja ljudskih resursa?

Planiranje ljudskih resursa vrlo je važna funkcija menadžmenta ljudskih resursa koja doprinosi uspešnom ostvarivanju strateških ciljeva organizacije. Da bi strategije bile efikasne, organizacija mora imati pravi broj ljudi koji imaju veštine, znanja i talente za njihovu realizaciju, na pravom mestu. Planovi su instrumenti ostvarivanja strategije.

Planiranje zalazi u budućnost, a kontrola – gleda u prošlost. Jedno bez drugog ne mogu. Jedna od uloga planiranja ljudskih resursa jeste smanjenje troškova poslovanja, pošto uspešno planiranje dovodi do racionalizacije poslovanja i optimiziranja upotrebe raspoloživih ljudskih resursa.

Danas se sve više organizacija i njihovih menadžera okreće planiranju ljudskih resursa kao sastavnom delu planiranja celokupnog poslovanja i razvoja. 

Koje su posledice neadekvatnog planiranja ljudskih resursa?

Postoje brojne posledice neadekvatnog planiranja ljudskih resursa, a mi ćemo nabrojati samo neke sa kojima se kompanija može suočiti:

 • Potraga za odgovarajućim izvršiocima, posebno menadžerima ili specifičnim stručnjacima, može potrajati veoma dugo ako se planiranje ne vrši na vreme.
 • Regrutovanje stručnjaka van organizacije za neko menadžersko mesto ili neku važnu stručnu poziciju može izazvati odlazak nekih za preduzeće važnih ljudi, zato što su oni očekivali taj položaj.
 • Događa se da preduzeća otpuštaju ili stavljaju „na čekanje“ nedavno zaposlene zbog nepredviđenog smanjenja proizvodnje, a to izaziva ne samo ekonomske već i socijalne šokove i probleme.
 • Kako je sastavni deo planiranja ljudskih resursa i planiranje unapređenja i individualnih karijera, česta posledica nepostojanja planiranja je odlazak najsposobnijih ljudi, jer organizacija ne vodi računa o svojim zaposlenima, te oni ne vide mogućnost razvoja karijere i perspektivu za sebe.
 • U slučajevima nepredviđeno velikog viška zaposlenih, kompanije u svetu uvode stimulativne programe prevremenog penzionisanja i dobrovoljnih odlazaka.
 • Nedostatak planiranja ljudskih resursa često je najvažniji faktor nemogućnosti prikladnog odgovora na poteze konkurencije ili iznenadne tehnološke promene.

Koje su smernice za adekvatno vođenje intervjua?

 • Planirajte intervju – Počnite tako što ćete pregledati prijavu i biografiju kandidata i obratiti pažnju na oblasti koje nisu dovoljno jasne ili koje ukazuju na prednosti i nedostatke. Proučite specifikaciju radnog mesta i planirajte da započnete razgovor sa kandidatom sa znanjem o tome koje sve osobine idealan kandidat treba da poseduje.
 • Strukturirajte intervju – Strukturiranje doprinosi većem stepenu doslednosti, ali vam i omogućava da se uverite da postavljate prava pitanja pomoću kojih ćete moći da predvidite kako će se kandidat pokazati na poslu. 
 • Uspostavite prijateljski odnos – Osnovni cilj intervjua je da se sazna nešto o kandidatu. Da biste u tome uspeli, razgovor morate početi tako da se kandidat opusti. Kandidata dočekajte srdačno i počnite razgovor nekim neobaveznim pitanjem, recimo u vezi sa vremenom ili uslovima u saobraćaju tog dana.
 • Postavljajte pitanja – Pokušajte da ispoštujete svoj strukturirani formular za intervjuisanje ili pitanja koja ste unapred pripremili. 
 • Privedite intervju kraju – Pre završetka ostavite nešto vremena da odgovorite na pitanja kandidata i, ako je to prikladno u datim okolnostima, predstavite tada svoju firmu u pozitivnom svetlu. Recite kandidatu da li ste zainteresovani za njega. Ukoliko jeste, informišite ga o tome koji je naredni korak. Isto tako, ukoliko želite da odbijete kandidata, to učinite na diplomatski način, npr. rečima: Iako su vaše kvalifikacije impresivne, ima drugih kandidata čije iskustvo više odgovara našim zahtevima.
 • Analizirajte intervju – Pošto kandidat ode, analizirajte beleške koje ste napravili tokom razgovora s njim, popunite strukturirani formular za intervjuisanje, ako to niste učinili u toku razgovora, dok su vam utisci još sveži.

Plan i program predavanja

1. Planiranje ljudskih resursa

 • Uloga planiranja ljudskih resursa
 • Ciljevi planiranja ljudskih resursa
 • Organizacijske posledice (ne)planiranja ljudskih resursa
 • Prednosti planiranja ljudskih resursa

2. Faktori koji utiču na planiranje ljudskih resursa

 • Spoljašnji faktori
 • Neizvesnost okoline
 • Tržište rada
 • Zakonska regulativa
 • Sindikati
 • Unutrašnji faktori
 • Poslovna strategija
 • Vrsta posla i stručna kvalifikacija
 • Vremenski horizont planiranja
 • Vrsta i kvalitet informacija za predviđanje

3. Analiza i specifikacija posla

 • Definicija analize posla
 • Sastavljanje opisa posla
 • Pisanje specifikacije posla

4. Regrutovanje kandidata za posao

 • Planiranje i predviđanje radne snage
 • Potrebe za ljudskim resursima
 • Predviđanje ponude internih kandidata
 • Predviđanje ponude eksternih kandidata

5. Selekcija zaposlenih

 • Zašto je pažljiva selekcija važna?
 • Centri procene menadžmenta
 • Intervjuisanje potencijalnih kandidata
 • Vrste intervjua prema broju učesnika
 • Vrste intervjua prema ulozi u procesu selekcije
 • Ostale vrste intervjua
 • Smernice za vođenje intervjua

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se