Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Međunarodne finansije

Proces globalizacije se najbolje vidi u oblasti finansija, tačnije u sferi međunarodnih finansijskih institucija. Ovaj proces i proces liberalizacija svetske privrede doveli su do povezivanja nacionalnih finansijskih tržišta u jedno globalno tržište na kojem je obim transakcija pružio osnovu za lakše međunarodno kretanje kapitala. Teško da ijedna zemlja može funkcionisati bez saradnje sa drugom. Današnje privrede imaju otvoren karakter i često razmenjuju proizvode i usluge sa inostranstvom. Raznovrsnost transakcija i njihov dinamičan rast na finansijskom tržištu, osim što su pružili finansijsku podlogu za brži privredni rast, pokrenuli su i brojna pitanja u pogledu rizika pojave međunarodnih finansijskih kriza. Na neka od tih pitanja odgovor možete pronaći upravo u našem kursu Međunarodne finansije. Ovaj kurs će pomoći polaznicima da što bolje shvate funkcionisanje osnovnih koncepata međunarodnih finansija. Međunarodne finansije obuhvataju teorijske osnove platnog bilansa i deviznog kursa, te međunarodnu monetarnu politiku i praksu, koje se odnose na razvoj i funkcionisanje međunarodnog monetarnog sistema, ulogu međunarodnih finansijskih institucija, deviznokursne režime, monetarne integracije i kretanje kapitala, kao i finansijska tržišta. Sve navedeno će biti obrađeno u sklopu nastavnih jedinica kursa. 

Kurs će pružiti polaznicima mogućnost da steknu funkcionalna znanja iz oblasti međunarodnih finansija i da stečena znanja primene u rešavanju konkretnih problema u ovoj oblasti. Naučiće kako da izbegnu potencijalne rizike koji vrebaju na međunarodnom finansijskom tržištu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeMeđunarodno poslovanje i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Međunarodne finansije

Međunarodne finansije su naučna disciplina koja se bavi monetarnim aspektima međunarodnih ekonomskih odnosa. Kao i druge naučne discipline, i međunarodne finansije imaju svoju teoretsku i praktičnu osnovu. Prilikom pisanja ovog kursa pokušali smo da obradimo sva aktuelna pitanja u vezi sa međunarodnim finansijama koja polaznicima mogu poslužiti kao osnovna literatura za razumevanje ove oblasti.

Na početku kursa definisaćamo pojam međunarodnih finansija. Reći ćemo više i o međunarodnom kretanju kapitala i njegovim oblicima, u koje spadaju međunarodni zajmovni kapital, portfolio investicija i direktne investicije. Predstavićemo faktore koji su imali snažan uticaj na razvoj međunarodne trgovine. Polaznici će u kursu naučiti nešto više o devizama, kao potraživanju koje je nominirano u stranoj valuti, te razlici između konvertibilne i nekonvertibilne devize. Takođe će znati i da prepoznaju razliku između nominalnog i realnog deviznog kursa. Veoma detaljno ćemo predstaviti međunarodne finansijske institucije, od kojih su najznačajnije Međunarodni monetarni fond i Međunarodna banka za obnovu i razvoj, osnovani 1994. godine u Breton Vudsu.

Polaznici koji uspešno završe ovaj kurs razumeće pojam međunarodnih finansija. Znaće šta su devizni sistem, devizni kurs i devizno tržište. Moći će na praktičnim primerima da prepoznaju promene deviznog kursa, kao što su apresijacija, depresijacija, devalvacija i revalvacija. Biće veoma detaljno upoznati sa Međunarodnim monetarnim sistemom, događajima u istoriji koji su imali uticaj na njegov razvoj, poput uspostavljanja Zlatnog standarda i potpisivanja Bretonvudskog sporazuma. Razumevanje rada međunarodnih finansijskih organizacija, poput Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Međunarodne finansijske korporacije, Multilateralne agencije za garantovanje investicija, Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova itd. biće uveliko olakšano uz ovaj kurs. Polaznici će naučiti kakva je struktura platnog bilansa, koje vrste neravnoteže platnog bilansa postoje i kako se one mogu korigovati. Oni koji savladaju gradivo kursa znaće šta je spoljni dug i koji načini podele spoljnog duga se primenjuju u teoriji i praksi.

Kurs obiluje primerima koji će polaznicima pomoći da što bolje shvate materiju koja se obrađuje u okviru nastavnih jedinica.

Kurs Međunarodne finansije odgovoriće vam na sledeća pitanja:

1. Kako se definiše međunarodno kretanje kapitala i koji su njegovi osnovni oblici?

Međunarodno kretanje kapitala podrazumeva transfer realnih i finansijskih sredstava između subjekata različitih zemalja sa odloženim kontratransferom za određeni vremenski period, s ciljem ostvarivanja određenih ekonomskih i političkih interesa učesnika u tom transferu. Tri osnovna oblika međunarodnog kretanja kapitala su:

 • Međunarodno kretanje zajmovnog kapitala – predstavlja odraz najklasičnije finansijske transakcije, gde dolazi do posredovanja bankarskog sektora u realizaciji finansijskih viškova jednog sektora u finansiranju potreba drugog sektora na međunarodnom planu.
 • Portfolio investicije – definišu se kao ulaganja u različite hartije od vrednosti, tačnije dionice ili obveznice.
 • Strane direktne investicije – ulaganje u preduzeće zbog ostvarivanja vlasništva nad njim, gde vlasnik kapitala zadržava punu kontrolu nad plasiranim sredstvima.

2. Šta predstavlja platni bilans?

Platni bilans je sistemski pregled svih transakcija koje rezidenti jedne zemlje obave u datom vremenskom periodu (najčešće u periodu od godine dana) sa rezidentima drugih zemalja. U njemu se beleže sve robne (izvoz i uvoz robe, devizni priliv i odliv), nerobne (usluge koje obavljaju domaća lica u inostranstvu i usluge koje se vrše nad domaćim licima u inostranstvu) i kapitalne transakcije (kretanja novčanog kapitala koja su povezana sa investicijama iz inostranstva i u inostranstvu). Struktura platnog bilansa se sastoji od tekućeg, kapitalnog i finansijskog računa. U platnom bilansu se pojavljuju i prihodi i rashodi, a u zavisnosti od toga koja je od navedenih kategorija veća, razlikujemo deficit i suficit platnog bilansa.

3. Koja je uloga Međunarodnog monetarnog fonda?

Međunarodni monetarni fond je osnovan 1994.godine u Breton Vudsu, u Sjedinjenim Američkim Državama, sa ciljem nadgledanja ekonomskih politika zemalja njegovih članica. On vrši regulisanje i nadzor nad radom banaka i drugih finansijskih institucija, upravlja novcem i kreditima, provodi budžetsku politiku, kontroliše politiku kursa i politiku finansijskog sektora. MMF savetuje svoje članice kako da što efikasnije realizuju ciljeve kao što su visoka zaposlenost, niska inflacija i održiv privredni razvoj. Cilj funkcionisanja Fonda je smanjenje platnobilansnih neravnoteža, poboljšanje međunarodne saradnje, širenje međunarodne trgovine, obezbeđivanje finansijskih sredstava za pomoć zemljama članicama u uravnoteženju platnog bilansa itd. MMF pruža članicama različite vrste kredita, kao što su: kredit u pripravnosti, aranžman za produženo finansiranje, proširene fondove olakšice, brze kreditne olakšice i sl.

Novac i globus (međunarodne finansije)

Plan i program kursa Međunarodne finansije

1. Pojam međunarodnih finansija

 • Međunarodne finansije
 • Međunarodno kretanje kapitala

2. Devizni kurs

 • Veza između realnog i nominalnog deviznog kursa
 • Devizno tržište

3. Međunarodni monetarni sistem

 • Zlatni standard
 • Bretonvudski monetarni sistem
 • Evropski monetarni sistem
 • Platni bilans
 • Vrste neravnoteže platnog bilansa
 • Metode korekcije platnog bilansa
 • Devizna kontrola
 • Spoljni dug

4. Međunarodne finansijske organizacije

 • Međunarodni monetarni fond
 • Vrste kredita Međunarodnog monetarnog fonda
 • Međunarodna banka za obnovu i razvoj
 • Ostale međunarodne finansijske organizacije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se