Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Međunarodne finansije

Za svakog stručnjaka iz oblasti finansija, jako je važno poznavanje međunarodnih prilika u toj oblasti. Važno je poznavanje finansijskog tržišta u najrazvijenijim državama sveta, koji raspolažu sa najvećom količinom novca. Tokom kursa polaznici će se upoznati sa pojmom međunarodnoih finansija, o međunarodnom monetarnom sisitemu i njegovom razvoju. Takođe, o deviznom kursu, deviznom tržištu, platnom bilansu, spoljnom dugu i međunarodnim finansijskim organizacijama.

Kurs ima cilj da polaznika upozna sa osnovnim pojmovima međunarodnih finansija, sa deviznim tržištem, deviznim sistemom, međunarodnim kretanjem kapitala, bilansom plaćanja, spoljnim dugom i načinima njegove otplate. Cilj je da se polaznika upozna sa međunarodnim monetarnim sistemom, njegovim osnivanjem, kao i međunarodnim finansijskim organizacijama.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeMeđunarodno poslovanje i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Međunarodne finansije

Međunarodne finansije su naučna disciplina koja se bavi monetarnim aspektima međunarodnih ekonomskih odnosa. Kao i druge naučne discipline, i međunarodne finansije imaju svoju teoretsku i praktičnu osnovu. Prilikom pisanja ovog kursa pokušali smo da obradimo sva aktuelna pitanja međunarodnih finansija, te kurs polaznicima može poslužiti kao osnovna literatura za razumevanje ove oblasti.

Na početku kursa definisaćemo pojam međunarodnih finansija. Reći ćemo više i o međunarodnom kretanju kapitala, oblicima međunarodnog kretanja kapitala u koje spada međunarodni zajmovni kapital, portfolio investicije i direktne investicije. Predstavićemo faktore koji su imali snažan uticaj na razvoj međunarodne trgovine. Polaznici će u kursu naučiti nešto više o devizama, kao potraživanju koje je nominovano u stranoj valuti, te o razlici između konvertibilnih i nekonvertibilnih deviza. Takođe će biti u stanju da prepoznaju razliku između nominalnog i realnog deviznog kursa. Veoma detaljno ćemo predstaviti međunarodne finansijske institucije, od kojih su najznačajniji Međunarodni monetarni fond i Međunarodna banka za obnovu i razvoj, osnovani 1994. godine u Breton Vudsu.

Polaznici koji uspešno završe ovaj kurs razumeće pojam međunarodnih finansija. Znaće šta je devizni sistem, devizni kurs i devizno tržište. Moći će na praktičnim primerima da prepoznaju promene deviznog kursa, kao što su aprecijacija, deprecijacija, devalvacija i revalvacija. Polaznici će biti veoma detaljno upoznati sa međunarodnim monetarnim sistemom, događajima u istoriji koji su imali uticaj na njegov razvoj, poput uspostavljanja zlatnog standarda i potpisivanja Bretonvudskog sporazuma. Razumevanje rada međunarodnih finansijskih organizacija, poput Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Međunarodne finansijske korporacije, Multilateralne agencije za garantovanje investicija, Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova itd., biće uveliko olakšano uz ovaj kurs. Polaznici će naučiti kakva je struktura platnog bilansa, koje vrste neravnoteže platnog bilansa postoje i kako se one mogu korigovati. Polaznici koji savladaju gradivo kursa znaće šta je spoljni dug i koji načini podele spoljnog duga se primenjuju u teoriji i praksi.

Kurs obiluje primerima koji će polaznicima pomoći da što bolje shvate materiju koja se obrađuje u nastavnim jedinicama.

Kurs Međunarodne finansije odgovoriće vam na sledeća pitanja:

Kako se definiše međunarodno kretanje kapitala i koji su njegovi osnovni oblici?

Međunarodno kretanje kapitala podrazumeva transfer realnih i finansijskih sredstava između subjekata različitih zemalja sa odloženim kontratransferom za određeni vremenski period, radi ostvarivanja određenih ekonomskih i političkih interesa učesnika u tom transferu. Tri osnovna oblika međunarodnog kretanja kapitala su:

  • međunarodno kretanje zajmovnog kapitala – predstavlja odraz najklasičnije finansijske transakcije, u kojoj dolazi do posredovanja bankarskog sektora u realizaciji finansijskih viškova jednog sektora u finansiranju potreba drugog sektora, na međunarodnom planu,
  • portfolio investicije – definišu se kao ulaganja u različite hartije od vrednosti, tačnije deonice ili obveznice,
  • strane direktne investicije su ulaganje u preduzeće, zbog ostvarivanja vlasništva nad tim preduzećem, pri čemu vlasnik kapitala zadržava punu kontrolu nad plasiranim sredstvima.

Šta predstavlja platni bilans?

Platni bilans je sistemski pregled svih transakcija koje rezidenti jedne zemlje obave u datom periodu vremena (najčešće u periodu od godine dana) sa rezidentima drugih zemalja. On beleži sve robne (izvoz i uvoz robe, devizni priliv i odliv), nerobne (usluge koje obavljaju domaća lica u inostranstvu i usluge koje se vrše nad domaćim licima u inostranstvu) i kapitalne transakcije (kretanja novčanog kapitala koja su povezana sa investicijama iz inostranstva i u inostranstvu). Struktura platnog bilansa se sastoji od tekućeg, kapitalnog i finansijskog računa. U platnom bilansu se pojavljuju i prihodi i rashodi, a u zavisnosti od toga koja od navedenih kategorija je veća, razlikujemo deficit i suficit platnog bilansa.

Koja je uloga Međunarodnog monetarnog fonda?

Međunarodni monetarni fond je osnovan 1944. godine u Breton Vudsu u Sjedinjenim Američkim Državama, sa ciljem da nadgleda ekonomske politike zemalja njegovih članica. On vrši nadzor nad radom banaka i drugih finansijskih institucija, reguliše njihov rad,  upravlja novcem i kreditima, sprovodi budžetsku politiku, kontroliše politiku kursa i politiku finansijskog sektora. MMF savetuje svoje članice kako da što efikasnije realizuju ciljeve kao što su visoka zaposlenost, niska inflacija i održiv privredni razvoj. Cilj funkcionisanja Fonda je smanjenje platnobilansnih neravnoteža, poboljšanje međunarodne saradnje, širenje međunarodne trgovine, obezbeđenje finansijskih sredstava za pomoć zemljama članicama u uravnoteženju platnog bilansa itd. MMF pruža članicama različite vrste kredita, kao što su: kredit u pripravnosti, aranžman za produženo finansiranje, proširene fondove olakšice, brze kreditne olakšice...

Plan i program kursa Međunarodne finansije

Modul 1 – Međunarodne finansije

  1. Pojam međunarodnih finansija
  2. Devizni kurs
  3. Međunarodni monetarni sistem
  4. Međunarodne finansijske organizacije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.