Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Menadžment znanja

Živimo u vremenu globalizacije, brzih i stalnih promena. Ako žele da opstanu u ovakvom surovom okruženju, kompanije moraju pronaći nove izvore konkurentske prednosti. Sirovine i materijal više nisu dovoljni za ostvarivanje prevlasti na tržištu. Stoga se javlja upravljanje znanjem kao ključni faktor kreiranja konkurentske prednosti u novoj ekonomiji i menadžmentu.

Uspešna kompanija mora imati sposobnost da uči brže i bolje od drugih, te da naučeno sprovodi u akcije, kako bi ostvarila željene prednosti. Njeno znanje treba da bude dato u pravo vreme, na pravom mestu i pravim osobama, koje će znati kako to znanje da iskoriste i donesu najbolje poslovne odluke. Upravo tim aspektima upravljanja znanjem bavi se disciplina koja se naziva menadžment znanja.

Menadžment znanja je koncept koji omogućava da kompanija generiše vrednost svoje intelektualne imovine koja je bazirana na znanju, čime istovremeno poboljšava svoje performanse i efektivnost. Pored nabrojanog, doprinosi i smanjenju troškova, povećanju inovativnosti, poboljšava reputaciju kompanije itd. Koristi od koncepta menadžmenta znanja su brojne, stoga nema sumnje da će ovaj kurs biti od velike pomoći onima koji žele da iskoriste pogodnosti koje menadžment znanja nudi. 

Sigurno je da će teorija i praksa menadžmenta znanja u budućnosti dobijati na značaju i da će se sve više kompanija okretati ovakvom pogledu na znanje – kao primarnom resursu za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursaCambridge poslovni program i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Menadžment znanja

Kurs Menadžment znanja detaljnije objašnjava šta je upravljanje znanjem. Znanje je danas najvažniji resurs, koji obezbeđuje konkurentsku prednost organizaciji, stoga ćemo određene delove kursa posvetiti obrađivanju upravo te oblasti. Organizacije se u uslovima savremenog poslovanja okreću znanju koje poseduju kako bi poboljšale kvalitet i podigle efikasnost na što viši nivo. Takođe, u ovom kursu pažnja je posvećena distribuiranom menadžmentu znanja, hijerarhijskom modelu menadžmenta znanja, deljenju i transferu znanja. 

Ono što je još obuhvaćeno ovim kursom i u savremenom svetu je veoma važno za menadžment znanja jesu i softverska rešenja kao podrška menadžmentu znanja, kao i intranet i organizaciono učenje. Intranet, kao računarska mreža koja koristi tehnologiju internet protokola za razmenu informacija i usluga unutar organizacije, ima poseban značaj za menadžment znanja. Upravo će zbog toga čitava nastavna jedinica biti posvećena ovoj oblasti. U kursu ćemo predstaviti pojam menadžmenta znanja o kupcima i opisati njegov značaj za poslovanje. 

Takođe, navešćemo koje vrste znanja o kupcima postoje u praksi. U kursu će takođe biti više reči i o bazi znanja kao korisnom alatu za osiguravanje strukturiranog i organizovanog pristupa velikoj bazi informacija.

Cilj kursa Menadžment znanja je svakako taj da polaznicima približi pojam i značaj menadžmenta znanja i da upozna polaznika sa modelima menadžmenta znanja. Menadžment znanja u kompanijama dovodi do unapređenja komunikacije i poboljšanja saradnje između ljudi, stoga će polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs znati kako da ovaj koncept primene u svom poslovanju. Polaznici će biti u stanju da definišu i prepoznaju razlike između eksplicitnog i implicitnog znanja. U kursu ćemo objasniti koji se alati i tehnike mogu koristiti u procesu primene menadžmenta znanja, shodno tome će i polaznici biti u mogućnosti da nabroje najpopularnije. 

Polaznici će se upoznati sa beneficijama koje sa sobom nosi menadžment znanja – brz protok ideja, optimizacija vremena, poboljšanje usluga, smanjenje troškova, povećanje prihoda itd. Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs znaće da definišu bazu znanja, predstave njenu ulogu i precizno navedu informacije koje se mogu nalaziti unutar nje.

Kurs Menadžment znanja će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Kako se definiše znanje i koje vrste znanja postoje?

Znanje je kategorija koja se shvata kao sveukupnost prihvaćenih i akumuliranih informacija, vrednosti, stanja. Ono je značajno jer u sebi objedinjuje politike, ciljeve, praksu, stvarajući koherentnu celinu. Znanje osigurava informacije o efikasnosti biznisa i ispunjavanju njegovih ciljeva u skladu sa mogućnostima u okruženju. Postoje dva tipa znanja: eksplicitno i implicitno. Eksplicitno znanje može biti izraženo u formalnom jeziku i može se razmenjivati između individua (mogu ga koristiti svi kojima je dostupno). 

Jednostavno je za deljenje i prenošenje. Eksplicitno znanje se dobija procesom obrazovanja. Implicitno znanje predstavlja lično znanje, koje se izražava preko individualnog iskustva i sposobnosti pojedinca. Ono uključuje veštine i neopipljive faktore inovativnosti, kreativnosti, lične vrednosti itd. Pristup implicitnom znanju je otežan jer se ono nalazi u umovima pojedinaca, te ono uglavnom ostane neotkriveno i neiskorišćeno. Značaj implicitnog znanja se ogleda u tome što sve inovacije i kreativni procesi svoju osnovu nalaze baš u ovoj vrsti znanja.

Šta predstavlja menadžment znanja?

Menadžment znanja predstavlja eksplicitno i implicitno upravljanje znanjem radi ostvarivanja ciljeva poslovanja. Upravljanje znanjem podrazumeva proces kreiranja, organizovanja, širenja, upotrebe i korišćenja znanja. Cilj ovog procesa jeste postizanje zadovoljenja aktuelnih i budućih poslovnih potreba, identifikovanje, korišćenje i razvijanje znanja, te stvaranje novih mogućnosti za uspešno razvijanje biznisa. 

Menadžment znanja ima zadatak da osigura da ljudi imaju znanje koje im je potrebno, tamo gde im je potrebno i u trenutku kada im je potrebno, to jest pravo znanje, na pravom mestu i u pravo vreme. Drugim rečima, svrha menadžmenta znanja je da poveća efektivnost organizacijskih aktivnosti koje su povezane sa znanjem. 

Od kojih faza se sastoji životni ciklus procesa menadžmenta znanja?

1. Stvaranje znanja (engl. creation) – podrazumeva kreiranje znanja od strane ljudi kroz formu organizacionog učenja, korišćenjem mnoštva sredstava i tehnologija menadžmenta znanja.

2. Osvajanje znanja (engl. capture) – prećutno znanje je mnogo teže da se usvoji, jer ono postoji samo u umovima pojedinaca iz organizacije. Usvajanje prećutnog znanja i njegovo konvertovanje u eksplicitnu formu koja je svima dostupna vrlo je komplikovan posao.

3. Čuvanje znanja (engl. storing) – znanja moraju biti čuvana u formi dokumenta i ekspertnih sistema. Čuvanje znanja u bazi znanja omogućava njegovo redovno ažuriranje.

4. Deljenje znanja sa drugima (engl. sharing) – znanje se može deliti putem međusobne komunikacije zaposlenih ili nekog vida kolektivne komunikacije (npr. seminari).

5. Primena znanja (engl. application) – predstavlja krajni cilj procesa upravljanja znanjem. Ako se znanje ne koristi pravilno, prethodni koraci bi bili besmisleni.

Plan i program predavanja

1. Pojam i značaj menadžmenta znanja

 • Pojam znanja
 • Pojam menadžmenta znanja
 • Osnovni elementi menadžmenta znanja
 • Menadžment znanja o kupcima
 • Značaj znanja o kupcima
 • Vrste znanja o kupcima
 • Praktične primene menadžmenta znanja
 • Alati i tehnike menadžmenta znanja
 • Kritični faktori uspeha menadžmenta znanja
 • Koristi od menadžmenta znanja
 • Izazovi koncepta menadžmenta znanja
 • Životni ciklus menadžmenta znanja

2. Konkurentska prednost menadžmenta znanja

 • Baza znanja
 • Pojam konkurentske prednosti
 • Znanje i konkurentske prednosti
 • Identifikovanje kritičnih oblasti znanja
 • Infrastruktura za menadžment znanja
 • Odnos između kritičnih oblasti znanja i konkurentskih prednosti

3. Distribuirani menadžment znanja

 • Teorijske osnove distribuiranog menadžmenta znanja
 • Principi distribuiranog menadžmenta znanja
 • Definicija čvorišta znanja
 • Metodologija za otkrivanje čvorišta znanja u okviru kompleksne organizacije

4. Hijerarhijski model menadžmenta znanja

 • Hijerarhijski model menadžmenta znanja
 • Procesi u hijerahijskom modelu menadžmenta znanja

5. Deljenje znanja i transfer znanja

 • Deljenje znanja
 • Problemi povezani sa deljenjem znanja
 • Znanje kao javno dobro
 • Transfer znanja

6. Softver za menadžment znanja

 • Sistemi zasnovani na intranetu
 • Sistemi za upravljanje sadržajem
 • Sistemi za grupni rad
 • Tokovi poslova
 • Sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji
 • Poslovne informacije
 • Sistemi za mapiranje znanja
 • Alatke za podršku inovacijama
 • Portali znanja

7. Intranet i organizaciono učenje

 • Definisanje intraneta
 • Intranet i organizaciono učenje
 • Tri dimenzije uticaja intraneta na organizaciono učenje

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se