Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Osnove marketinga

Marketing se kao nauka i disciplina prvi put počinje upotrebljavati početkom 20. veka, kada je i počeo da se izučava kao univerzitetska disciplina. Osnove marketinga možemo definisati kao skup aktivnosti koje proizvođač realizuje radi usmeravanja tokova proizvoda i usluga ka potrošaču (odnosno korisniku ili kupcu). Marketing podrazumeva razvoj proizvoda i upravljanje proizvodom tako da se zadovolje potrebe potrošača. Pomoću marketinga proizvod postaje dostupan na pravom mestu, u pravo vreme i po prihvatljivoj ceni.

Pre četrdesetak godina u kompanijama nije postojalo odeljenje marketinga, već su umesto toga bila odeljenja prodaje sa menadžerima koji su se bavili oglašavanjem i nekim od osoblja ko se bavio istraživanjem tržišta, dok se za promociju i oglašavanje ponekad angažovala agencija. Sa rastom kompanija i razvojem proizvoda došlo je do promena, naime javljao se sve veći broj proizvoda i tada se javila i potreba za postojanjem menadžera brenda ili određenog segmenta tržišta, kao i ostalih specijalizovanih pozicija koje bi se bavile i preispitivanjem potreba svojih tržišta. 

Marketinško odeljenje u kompaniji postaje od vitalnog značaja, te zato i snosi veću krivicu ako neki deo posla ili neki proizvod doživi neuspeh. Sektor marketinga treba da bude vodič i da vodi druge sektore kroz razvoj, proizvodnju i servisiranje proizvoda ili usluga za svoje kupce. U tom smislu komunikacija je od vitalnog značaja, jer ovaj sektor svakako bolje razume osnove marketinga, a pre svega potrebe kupaca i tržišta.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentPoslovna administracija i Prodaja i menadžment prodaje.

Opis i cilj kursa Osnove marketinga

Kurs Osnove marketinga bavi se pojmovnim određenjem marketinga, kao i trendovima iz ove oblasti. Potom je pažnja posvećena razvoju marketinga i koncepcijama koje su u stvari bile aktuelne tokom njegovog razvoja. Marketinško okruženje, koje je isto tako veoma bitno za razumevanje pojma i predmeta marketinga, takođe je temeljno obrađeno. Pažnja je posvećena kako mikrookruženju i njegovim subjektima, tako i makrookruženju i vezama marketinga sa učesnicima u tom okruženju. 

Takođe, proces upravljanja marketingom zauzima važno mesto u ovom kursu, jer se na osnovu njega predočava to koliko je marketing značajan i koji se sve instrumenti koriste kako bi se privukli kupci i kako bi se osvojilo tržište. Marketinški miks, kao krucijalni element osnove marketinga, temeljno je predstavljen u svoja tri oblika – 4P, kao osnovni oblik, zatim 7P, koji se primenjuje u uslužnim delatnostima, i marketinški miks 4C – savremeni oblik marketinškog miksa.

Cilj kursa Osnove marketinga je razumevanje marketinga kao veoma važnog segmenta u tržišnoj privredi, zahvaljujući kome se postižu dobri rezultati na tržištu, bolja pozicioniranost preduzeća i razumevanje potrošača. Ovaj kurs će polaznike upoznati sa pojmom marketinga i njegovim koncepcijama, odnosno s pristupima prilikom obavljanja marketinških aktivnosti. Takođe, u ovom kursu polaznicima će biti objašnjeno kako se upravlja marketinškim aktivnostima, odnosno marketinškim procesom, kao i to kako da pomoću marketinškog miksa preduzeće unapredi svoju prodaju zarad što boljeg plasmana i pozicioniranja na tržištu. Nakon odslušanog kursa, polaznik će znati da objasni osnove marketinga, da razlikuje makrookruženje i mikrookruženje. Umeće da navede osnovnu segmentaciju tržišta, tipove tražnje za određenim proizvodom, a znaće i da objasni osnovne modele marketinškog miksa. 

Svakako je cilj ovog kursa da polaznika upozna sa svim mogućnostima i vrstama marketinga, na osnovu kojih će steći osnove znanja koje bi upotrebio za razumevanje trendova i za korišćenje različitih oblika marketinga, kao i da ume da načini izbor između tradicionalnog i digitalnog marketinga, zatim da zna šta je dobra primena video-marketinga, pa i primena veštačke inteligencije, koja je svakako budućnost marketinga.

Kurs Osnove marketinga će vam odgovoriti na pitanja

Koji su trendovi u marketingu?

Pojam marketinga umnogome se izmenio u odnosu na svoje začetke usled promena na savremenom tržištu izazvanih napretkom tehnologije. U skladu sa time vidimo da je perspektivna budućnost u marketingu primena veštačke inteligencije, što se svakako mnogo odražava na sam marketing, ali i na njegove trendove. 

Tako imamo već uveliko prisutan digitalni marketing, koji je dominantan, samim tim i primenu Chatbota, koji u stvari predstavlja softver koji može simulirati razgovor (ili čet) sa korisnikom na prirodnom jeziku, putem aplikacija za razmenu poruka, lokacija na internetu, mobilnih aplikacija ili putem telefona i koji se sve više koristi u marketingu. Takođe, neki od trendova su i uticajni marketing, primena video-marketinga, programsko oglašavanje i slično.

Koje su razlike između tradicionalnog i digitalnog marketinga?

Pre svega, neophodno je istaći da tradicionalni i digitalni marketing ne isključuju jedan drugog, već se međusobno dopunjuju i kombinuju. Tradicionalni marketing podrazumeva bilo koju vrstu promocije, oglašavanja ili kampanje prilikom koje se koriste starije metode oglašavanja, koje već imaju određeni stepen uspešnosti i koje kompanije koriste godinama. 

Međutim, digitalni marketing predstavlja oblast marketinga koja se prevashodno bavi kreiranjem onlajn-strategije zarad brendiranja i pospešivanja vidljivosti digitalnog lika neke kompanije na internetu. Takođe, do neke ciljne grupe može dosegnuti samo tradicionalni marketing. Zbog načina izdavanja reklamnog materijala, odnosno zbog štampanja na papiru, tradicionalni marketing stvara otpad, dok kod digitalnog marketinga nema otpada. 

Tradicionalni marketing nudi ogroman broj prikaza, jer reklamu na TV-u ili na bilbordu vidi veliki broj ljudi, ali kod njega nema povratnih informacija, dok kod digitalnog marketinga postoji povratna veza i komunikacija. Takođe, tradicionalni marketing ne nudi 100% merljive rezultate. Kada se koriste tradicionalne strategije oglašavanja, ne postoje podaci o tome koliko je ljudi stvarno videlo vaš oglas ili komuniciralo sa vašim oglasom, zbog čega to i nije uvek prava investicija. Digitalni marketing iziskuje manje troškova, merljiv je, ne zagađuje, ostavlja trajno dostupan trag na internetu, što su svakako njegove dobre strane, dok sa druge strane, zbog povećanja broja korisnika interneta, doseg ciljne grupe sve više izostaje.

Koja je razlika između marketinškog miksa 4P, 4C i 7P?

Osnovni model marketinškog miksa je model 4P, koji čine sledeći elementi: proizvod – Product, prodajna cena – Price, distribucija i prodaja – Place i promocija – Promotion. Međutim, savremene definicije marketinga koriste još i model 4C, koji obuhvata rešenje za kupca – Customer solution, trošak kupca – Customer cost, pogodnost – Convenience i komunikaciju – Communication. 

Pored elemenata osnovnog modela marketinškog miksa, tj. proizvoda, cene, promocije i distribucije, model marketinškog miksa 7P obuhvata i element „ljudi”, odnosno uticaj ljudi na formiranje marketinškog miksa i konačnog izgleda proizvoda na tržištu, koji je ogroman. Zatim, kao šesti element postoji „proces”, odnosno proces proizvodnje, koji je izuzetno bitan, pogotovo za one koji pružaju usluge industrijskoj proizvodnji. I kao sedmi element koji razmatra ovaj model marketinškog miksa postoji „fizička sredina u kojoj se pruža usluga”, odnosno to su ambijent, raspoloženje ili prirodna manifestacija okruženja. Dakle, razlika između navedenih modela marketinškog miksa je u broju faktora koji se razmatraju.

Plan i program predavanja

1. Pojam i uloga marketinga

 • uloga marketinga u kompanijama
 • trendovi u marketingu

2. Marketinške koncepcije

 • proizvodna koncepcija
 • orijentacija na proizvod
 • prodajno-komercijalna koncepcija

3. Marketinško okruženje i  orijentacija na potrošače

 • Demografsko okruženje
 • privredno okruženje
 • tehničko-tehnološko okruženje
 • prirodno okruženje
 • političko-pravno okruženje
 • kulturno okruženje
 • Maslovljeva hijerarhija potreba
 • AIDA proces

4. Upravljanje marketingom

 • proces upravljanja marketingom
 • istraživanje tržišta
 • razvoj marketinške strategije

5. Marketinški miks i elementi marketinškog miksa

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se