Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Strateško upravljanje ljudskim resursima

Koncept strateškog upravljanja ljudskim resursima razvijen je početkom 90-ih godina prošlog veka, a zatim popularizovan početkom 21. veka. Ovaj koncept postao je suštinska komponenta kako za mala preduzeća u razvoju, tako i za srednja preduzeća i velike korporacije. Strateško upravljanje ljudskim resursima (Strategic Human Resource Management – SHRM) predstavlja vezu između ljudskih resursa u jednoj kompaniji i ciljeva i strategija kompanije. Cilj strateškog upravljanja ljudskim resursima je da se unaprede fleksibilnost inovacija i konkurentska prednost, razvije organizaciona struktura koja odgovara svrsi, ali i da se poboljšaju poslovne performanse. 

Ljudski resursi u kompaniji igraju ključnu ulogu kada se kreiraju i primenjuju politike kompanije. Kada su svi timovi usmereni ka istim ciljevima, veća je verovatnoća da će kompanija biti uspešnija. Strateško upravljanje ljudskim resursima vrši analizu zaposlenih i određuje akcije potrebne za povećanje njihove vrednosti za kompaniju. Strategijski menadžment ljudskim resursima se od svakodnevnog ili tradicionalnog upravljanja ljudskim resursima razlikuje po tome što svakodnevno upravljanje ljudskim resursima podrazumeva administrativni i reaktivni pristup upravljanju ljudima. 

Jednostavnije rečeno, svakodnevno upravljanje ljudskim resursima se odnosi na održavanje neometanog poslovanja, te omogućava da sve sfere poslovanja koje iziskuju ljudski faktor rada budu popunjene i da svi budu zadovoljni. Vreme i okruženje u kojima kompanije posluju nameću strateško upravljanje ljudskim resursima, te je tradicionalno upravljanje nedovoljno.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Strateško upravljanje ljudskim resursima

Kurs Strateško upravljanje ljudskim resursima sastoji se od pet nastavnih jedinica, koje su obuhvaćene jednim modulom. Počinje se od definisanja pojma strategije, strateškog menadžmenta i strateškog upravljanja ljudskim resursima. Potom se govori o formiranju i organizovanju odeljenja za ljudske resurse, što predstavlja uslov za efikasno i efektivno upravljanje projektima, odnosno ljudskim resursima u organizacijama. Smatra se da uvođenjem ove funkcije u okviru organizacije menadžment ljudskih resursa dobija strateški okvir.

Imaćete priliku da se upoznate sa različitim tipovima strategija koje se mogu koristiti, kao i da vidite proceduru za kreiranje strategije ljudskih resursa. U jednoj od nastavnih jedinica dat je prikaz upravljanja ljudskim resursima u preduzetničkim organizacijama i u malim i srednjim preduzećima, zato što se dosta razlikuje od menadžmenta ljudskih resursa u velikim organizacijama. 

Zaposleni u organizaciji su najznačajniji resurs, zato zaposlenima treba upravljati na strateški način, kako bi rezultati poslovanja bili dobri, a zaposleni motivisani. Kada govorimo o strateškom upravljanju ljudskim resursima, ne možemo zaobići razvoj zaposlenih. U poslednje vreme posebna pažnja se posvećuje razvoju zaposlenih u organizacijama na svim nivoima, jer su svi zaposleni direktno ili indirektno uključeni u strateško upravljanje organizacijom. 

Na kraju kursa ćete imati priliku da se upoznate sa konceptima ličnog i organizacionog razvoja zaposlenih u organizaciji, jer predstavljaju bitne aspekte strateškog upravljanja ljudskim resursima.

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom strateškog menadžmenta ljudskih resursa i strategijama koje su date u teoriji upravljanja ljudskim resursima. Polaznicima će biti predstavljene procedure za kreiranje strategije ljudskih resursa i imaće priliku da se upoznaju sa modelom kompetencija. Takođe, jedan od ciljeva ovog kursa je da ukaže na značaj motivisanosti zaposlenih i na obaveznost ovog elementa prilikom kreiranja strategije za upravljanje ljudskim resursima. Pored toga, cilj je da ukaže i na koji način se mogu uvesti modeli kompetencija u organizaciju, kao i koje sve metode za lični i organizacioni razvoj zaposlenih postoje i kakav je njihov značaj.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja

Koje su faze procesa upravljanja ljudskim resursima na strateškom nivou?

Upravljanje ljudskim resursima na strateškom nivou je proces koji ima dve faze: formulisanje i implementacija strategije.

Formulisanje strategije – U ovoj fazi se odlučuje o strateškim pravcima, uzimajući u obzir i misiju i ciljeve kompanije, eksterne šanse, to jest mogućnosti, opasnosti, kao i njene interne snage i slabosti. Nakon ovoga, trebalo bi formulisati više strateških alternativa i uporediti njihove mogućnosti u ostvarenju ciljeva i postizanju misije kompanije.

Implementacija strategije – Ovo je druga faza, u kojoj organizacija prolazi kroz odabranu strategiju, što podrazumeva odgovarajuće strukturiranje organizacije, alokaciju resursa i odabir radnika koji će svojim znanjima i veštinama uspeti da omoguće ostvarenje organizacionih ciljeva i razvoj takvog sistema nagrađivanja koji će uskladiti ponašanje zaposlenih sa strategijskim ciljevima organizacije.

Koji su tipovi strategija upravljanja ljudskim resursima?

U teoriji postoje dva tipa strategija: strategija vođstva globalnog ukupnog troška i strategija diferencijacije.

Strategija vođstva globalnog ukupnog troška ogleda se u ostvarenju cilja da se postane najjeftiniji proizvođač u industriji. Kod troškovne strategije cilj je pronaći zaposlene:

 • koji vode računa o kvantitetu;
 • koji imaju kratkoročan pristup;
 • kojima odgovara stabilnost;
 • koji nisu skloni rizicima.

Strategija diferencijacije ogleda se u postizanju utiska da su proizvodi kompanije različiti od ostalih u industriji. Kod strategije diferencijacije cilj je pronaći zaposlene koji:

 • su kreativni i kooperativni;
 • imaju slabo interesovanje za kvantitet;
 • imaju dugoročan pristup;
 • tolerišu nesigurnost;
 • prihvataju rizik.

Ovi tipovi strategija su korisni kada organizacija vrši selekciju novih kandidata, te tada mora da se odluči za kandidata čiji će profil najbolje odgovarati strategiji organizacije. 

Koji su najčešći vidovi obuke koja se sprovodi?

Najčešći vidovi obuke koja se sprovodi su:

1. Obuka uz rad – Cilj je da zaposlene upućuje na to kako da na najbolji način rade i završavaju poslove. Ova vrsta obuke je korisna i za nove zaposlene i za one koji u okviru organizacije samo menjaju radno mesto. Ovaj vid obuke se sastoji od četiri dela, a to su:

 • priprema – trening menadžer treba da otkrije šta zaposleni već znaju;
 • demonstracija – trening menadžer zaposlenima pokazuje kako da urade određeni posao;
 • aplikacija – zaposleni samostalno obavljaju određeni posao;
 • inspekcija – trening menadžer kontroliše urađeni posao.

2. Obuka bazirana na rotaciji – Omogućava zaposlenima da savladaju nova znanja i veštine radeći različite poslove.

 • Specijalizovana obuka – Cilj je da zaposleni obnove svoja stara znanja i usvoje nova u okviru precizno definisane oblasti, kao što je, na primer, upravljanje određenom mašinom ili prezentacija usluge ili proizvoda.

Plan i program predavanja

1. Uvod i definicija strateškog menadžmenta ljudskih resursa

 • Strateški menadžment 
 • Hijerarhija strategija
 • Definicija strateškog upravljanja ljudskim resursima

2. Formiranje i organizovanje odeljenja za ljudske resurse

 • Formiranje odeljenja ljudskih resursa 
 • Organizacija odeljenja ljudskih resursa 
 • Funkcija ljudskih resursa 
 • Opisi poslova u HR odeljenju  

3. Kreiranje strategije ljudskih resursa

 • Faze procesa strateškog upravljanja ljudskim resursima
 • Interna i eksterna analiza radi formiranja strategije ljudskih resursa 
 • Tipovi strategija upravljanja ljudskim resursima 
 • Motivacija zaposlenih 

4. Primena strategije u različitim organizacijama

5. Model kompetencija i lični razvoj zaposlenih

 • Model kompetencija 
 • Implementacija modela kompetencija
 • Lični razvoj zaposlenih 
 • Procena učinka zaposlenih (performance appraisal)

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se