Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Osnove menadžmenta

Da bismo bolje razumeli osnove menadžmenta, pomoći će nam njegovo pojmovno određivanje. Dakle, reč menadžment potiče od engleske reči management, čiji je koren francusko-engleska reč manage, što u svom izvornom smislu znači biti slobodan (kadar), učiniti nešto, upravljati nečim, te je menadžment najbolje prevesti kao upravljanje i rukovođenje. U svim poslovima i drugim organizacionim sistemima neophodan je menadžment. Menadžment je usmeren ka iznalaženju i primeni mera i akcija koje se primenjuju da bi se uspešnije realizovale određene aktivnosti, a samim tim čini efikasnijim funkcionisanje različitih privrednih ili društvenih sistema.

Postoji veći broj definicija procesa menadžmenta, međutim, ono što im je svima zajedničko jeste to da je proces menadžmenta kontinuiran proces obavljanja poslovnih aktivnosti koji se odvija putem menadžerskih funkcija planiranja, oganizovanja, vođenja i kontrole. Pre svega, upotreba raspoloživih resursa na efektivan i efikasan način jeste suština menadžmenta. Efektivnost i efikasnost predstavljaju merila poslovnog uspeha i i nisu sinonimi. 

Pod efektivnošću se u menadžmentu podrazumeva činjenje pravih stvari, dakle, tada je menadžment usmeren na rezultat, dok se pod efikasnošću podrazumeva činjenje stvari na pravi način, dakle, ovaj segment se odnosi na postupak ispravnog rada. Efikasnost pokazuje u kojoj su meri resursi koji su na raspolaganju menadžmentu dobro korišćeni, zatim, pokazuje vreme, napor ili trošak za predviđenu namenu ili svrhu. Dakle, efikasnost se odnosi sposobnost realizacije određene aktivnosti kako bi se postigao određen rezultat sa minimalnim troškovima. 
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programMeđunarodno poslovanje i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Osnove menadžmenta

Kurs Osnove menadžmenta pomoći će vam da se upoznate sa osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta, planiranja, organizovanja, liderstva, kontrole, kao i sa bazičnim principima rada menadžera u savremenom poslovanju. Kurs se sastoji iz pet celina. U samom uvodu kursa akcenat je na pojmu menadžmenta, na osnovnim funkcijama menadžmenta, primeni menadžmenta, kao i na pojmovima strategijskog i operativnog menadžmenta. Školama menadžmenta i evoluciji menadžmenta kroz vreme posvećena je pažnja u posebnoj celini.

Na tom mestu su pomenute škole naučnog menadžmenta, zatim škole klasične teorije organizacije, Bihevioristička škola, kao i sistemski menadžment. Da bi se razumeli značaj i funkcionisanje menadžmenta, u kursu je posvećena pažnja i organizacionom okruženju – time su obuhvaćeni analiza stejkholdera, njihovih potreba i načina zadovoljenja, zatim održivi razvoj, kao i koncept društvene odgovornosti. Funkcionalne oblasti u menadžmentu takođe su nešto što se mora razumeti da bi se savladala suština menadžmenta, te su u kursu obrađene funkcionalne oblasti: istraživanje i razvoj, proizvodnja, finansije, ljudski resursi i marketing. Kako prilikom svakog poslovanja postoje ljudi koji su nosioci menadžerske funkcije, obrađeni su i uloga i značaj menadžera prvog nivoa, srednjeg nivoa, kao i top menadžera.

Cilj kursa Osnove menadžmenta jeste da steknete osnovna znanja iz oblasti menadžmenta i poslovne organizacije kako biste bolje mogli da razumete ulogu menadžera, radno okruženje, te da time brže ostvarite uspešnije poslovanje. Dakle, krajnji cilj je pre svega razumevanje menadžmenta kao procesa, a samim tim i uloge osnovnih funkcija, odnosno potpuno razumevanje suštine, značaja i realizacije njegovih osnovnih funkcija sa krajnjim ishodom uspešnog planiranja, organizacije, vođenja i kontrole poslovanja u realnom poslovnom okruženju kojem pripadate.

Dakle, cilj je potpuno razumevanje uloge i značaja funkcionalnih oblasti menadžmenta, koje čine istraživanje i razvoj, proizvodnja, finansije, ljudski resursi i marketing poslovnog sistema kojem pripadate ili koji je u fokusu vašeg interesovanja. Materija kursa je takođe usmerena i na shvatanje krucijalne važnosti i uloge menadžera na svim nivoima menadžerskog procesa, kao i uticaja i značaja faktora iz internog i eksternog okruženja na konkretno poslovanje.

Kurs Osnove menadžmenta odgovoriće vam na pitanja:

Koje su osnovne funkcije menadžmenta?

Skup aktivnosti koje čine osnovu menadžmenta podeljen je na četiri osnovne grupe aktivnosti. Osnovne funkcije menadžmenta su planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola. Planiranje kao funkcija menadžmenta predstavlja proces postavljanja ciljeva, određvanje rokova i toka za realizaciju da bi se ostvario krajnji poslovni cilj. Organizovanje kao funkcija menadžmenta sledi nakon planiranja i predstavlja proces organizovanja i raspoređivanja aktivnosti kako bi se realizovale planirane aktivnosti koje vode do poslovnih ciljeva. Vođenje, kao funkcija menadžmenta, ogleda se u procesu upravljanja zaposlenima, motivacije i uticaja na njih s ciljem uspešnog obavljanja planiranih i osnovnih aktivnosti poslovnog sistema. Kontrola je funkcija menadžmenta koja je od velike važnosti i sprovodi se s ciljem praćenja realizacije planiranih aktivnosti na osnovu utvrđenih standarda i utvrđivanja odstupanja, a sve to da bi se sprovodile korektivne akcije koje vode do ostvarenja utvrđenih poslovnih ciljeva.

Koje su ključne funkcionalne oblasti menadžmenta u organizaciji?

Funkcionalne oblasti menadžmenta u stvari predstavljaju poslovne funkcije organizacije. O značaju funkcionalnih oblasti menadžmenta govori to što se proces upravljanja organizacijom sastoji iz upravljanja oblastima poslovanja. Istraživanja i razvoj, proizvodnja, finansije, ljudski resursi i marketing predstavljaju osnovne funkcionalne oblasti menadžmenta. Istraživanje i razvoj je jedna od osnovnih funkcionalnih oblasti organizacije jer od nje zavisi na koji način će teći dalje funkcionisanje i razvoj organizacije. Proizvodna funkcija organizacije čini skup zadataka i poslova u vezi sa direktnom proizvodnjom, kao i pomoćnih i sporednih zadataka koji su u vezi sa realizacijom proizvodnje.

Finansijska funkcionalnost menadžmenta organizacije ima zadatak uspešnog obavljanja aktivnosti prikupljanja neophodnih finansijskih sredstava za normalno poslovanje organizacije, kao i racionalnog korišćenja tih sredstava. Takođe, značajnu funkcionalnu oblast menadžmenta predstavlja i upravljanje ljudskim resursima, čiji je zadatak pre svega utvrđivanje potreba za zaposlenima i njihovo obezbeđivanje radi normalnog funkcionisanja i razvoja organizacije. Marketing kao funkcionalna oblast menadžmenta organizacije ima zadatak da uspostavlja i održava nivo tražnje radi postizanja ciljeva organizacije.

Koja je uloga menadžera u procesu menadžmenta?

Uloga menadžera u poslovanju je veoma važna i ona može biti višestruka. Osnovna uloga je da obezbedi ostvarenje postavljenih ciljeva kompanije. Pre svega, menadžer ima ulogu integratora, što podrazumeva da on integriše napore svih zaposlenih i sve resurse u svrhu ostvarivanja svih ciljeva organizacije. Uloga komunikatora menadžera ogleda se u konstatnom primanju, analizi, selektovanju i dristribuiranju informacija s ciljem stvaranja veza između pojedinih izvršilaca. Takođe, obavljanjem uloge vođe menadžer usklađuje i usmerava ljudske i druge resurse s ciljem efikasnog vođenja i realizacije poslova. Izvršavanjem upravljačkih procesa i vođstva menadžer obavlja i ulogu donosioca odluka, koja proizilazi iz njegovih ovlašćenja ili vršenja upravljačkih procesa. Uloga koju menadžer takođe obavlja jeste uloga kreatora atmosfere i ogleda se u stvaranju dobre atmosfere među izvršiocima i motivisanja kako bi što bolje obavljali svoje aktivnosti.

Plan i program predavanja

1. Uvod u menadžment – pojam menadžmenta, osnovne funkcije menadžmenta, primena menadžmenta i strategijski i operativni menadžment
2. Evolucija menadžmenta – škole menadžmenta
3. Organizaciono okruženje – analiza stejkholdera (interni i eksterni stejkholderi), elementi indirektnog uticaja, održivi razvoj, društvena odgovornost 
4. Funkcionalne oblasti menadžmenta – upravljanje istraživanjem i razvojem, upravljanje proizvodnjom, upravljanje finansijama, menadžment ljudskih resursa i marketing menadžment
5. Menadžer kao nosilac menadžerske funkcije – tipovi menadžerskih pozicija, uloga menadžera, osobine, znanja, sposobnosti i selekcija menadžera 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se