Upisni rok je počeo

Kurs Finansijska i investiciona analiza

Finansijska analiza je važna za donošenje odluke koje se tiču kako preduzeća, vlade, preduzetnika i pojedinačnih subjekata. Iako se organizacione strukture razlikuju od preduzeća do preduzeća, finansijski direktori (chief financial officer – CFO), koji često imaju titulu potpredsednika za finansije, imaju skoro isti cilj i zaduženja koja se tiču novčanih tokova u preduzeću, uključujući prilive i odlive. Finansije su važne za sve vrste preduzeća, nezavisno od toga da li su ona u privatnom ili državnom vlasništvu, da li se bave finansijskim uslugama ili proizvodnom delatnosti.

Vrste zaduzuženja koje se sreću u finansijama kreću se od donošenja odluke o proširenju postojećih proizvodnih kapaciteta do odabira vrste finansijskog instumenta koji bi trebalo da se emituje da bi se finansiralo takvo proširenje. Kroz analizu finansijskih izveštaja ocenjuje se trenutna finansijska pozicija preduzeća kako bi se utvrdila njegova trenutna snaga ili slabost i predložile konkretne akcije da bi se prednost te snage iskoristila, a slabost svela na minimum. Da bi se sprovela finansijska analiza, osnovni finansijski izveštaji se podvrgavaju ispitivanju.

Oni uključuju bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje (u ovom kursu će samo prva tri koja se smatraju najvažnijim biti obrađena). Uz osnovne finansijske izveštaje prilažu se i dva propratna izveštaja, kao što su izveštaj o poslovanju i mišljenje ovlašćenog revizora. Pomoću analize preduzeće stiče detaljniji uvid u svoje poslovanje i u stanju je da donese relevantne odluke na osnovu njih.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentMenadžment projekata i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Finansijska i investiciona analiza

Kurs Finansijska i investiciona analiza sadrži osnovne definicije i podele osnovnih metoda finansijske i investicione analize. U prvom modulu je obrađen pojam finansijske analize, njen značaj, kao i osnovne vrste finansijske analize, ali i načini rada svake analize ponaosob. Analiza predstavlja neophodan alat za bolje razumevanje poslovanja preduzeća. Ona daje odgovor na pitanje kako je preduzeće poslovalo u prethodnom periodu, na koji način se poslovanje može poboljšati i kako se propusti mogu eliminisati. Posebno su obrađene sledeće vrste finansijske analize: opšta, racio analiza, analiza neto obrtnog kapitala, kao i analiza novčanih tokova.

U drugom modulu je detaljnije obrađena investiciona analiza. Prve nastavne jedinice su posvećene investicionom ulaganju i vrstama finansiranja investicija, kao i oceni investicionog potencijala. Ponaosob su obrađene statička i dinamička investiciona analiza, a zatim detaljnije dinamičke metode investicione analize po metodu neto sadašnje vrednosti, indeksa rentabilnosti i interne stope prinosa. Kraj drugog modula je rezervisan za osvrt na valjanost pojedinih metoda i statički metod perioda vraćanja.

Cilj kursa Finansijska i investiciona analiza je da upozna polaznike sa osnovama i načinom rada kako finansijske, tako i investicione analize, ali i vrstama tih analiza, kao i specifičnostima pojedinih metoda. Polaznici će steći znanje o najznačajnijim finansijskim izveštajima i o tome na koji način se mogu tumačiti njihovi podaci kako bi se analiza poslovanja uspešno sprovela. Preduzeća su u obavezi da finansijske izveštaje redovno sastavljaju, kako zbog svog ličnog interesa, tako i zbog eksternih revizora kojima su potrebne informacije o njihovom poslovanju.

Da bi preduzeća bila u stanju da donose smislene odluke, moraju se oslanjati na precizne i pouzdane informacije. Bez ovih informacija, koje omogućava finansijska i investiciona analiza, odluke u sferi finansija, menadžmenta i računovodstva mogu da budu pogubne po njih. Uvidom u podatke koje analiza pruža i njihovim pravilnim tumačenjem, preduzeće može bolje sagledati sliku svog poslovanja i pozicije koju zauzima u poslovnom okruženju. U stanju je da donosi ispravne odluke i na vreme reaguje ukoliko se propusti u poslovanju jave. 

Kurs Finansijska i investiciona analiza će vam odgovoriti na pitanja:

Koji su glavni ciljevi preduzeća?

Cilj svakog preduzeća, bez obzira na delatnost kojom se bavi i njegovu veličinu, da maksimizuje svoju dobit. Međutim, u glavne ciljeve preduzeća treba svrstati i težnju da ono posluje rentabilno, likvidno i solventno, kako u kratkom, tako i u dugom roku:

 • Rentabilnost označava težnju preduzeća da se sa što manje angažovanih sredstava ostvari što veća dobit.
 • Likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da u svakom momentu može da izmiri svoje dospele obaveze prema poveriocima.
 • Solventnost se može definisati kao sposobnost preduzeća da može svim svojim sredstvima da izmiri obaveze ukoliko bi one sve dospele u istom času. Solventnost predstavlja dugoročnu sposobnost preduzeća da izmiruje svoje obaveze.

Ko su korisnici finansijske analize u jednom preduzeću?

Tipični korisnici finansijske analize i vrsta odluke koju na osnovu nje usvajaju su sledeći:

 • Menadžment – na osnovu analize donosi svakodnevne odluke o korektivnim merama prilikom upravljanja finansijama preduzeća.
 • Vlasnici – dolaze do zaključka da li preduzeće ima dobru perspektivu i da li je finansijski i top menadžment uspešan.
 • Poverioci – oni su zainteresovani za finansijsku situaciju preduzeća da bi ocenili da li će njihova potraživanja biti naplaćena u roku dospeća ili su rizična pa je potrebno zahtevati čvrsta obezbeđenja potraživanja.
 • Kreditori – finansijskom analizom dolaze do informacija koje su im neophodne prilikom razmatranja odluke da li da odobre kredit preduzeću i pod kojim uslovima, odnosno sa kojom garancijom da će se dug izmiriti.

Šta je bilans stanja a šta bilans uspeha?

Podatke o stanju sredstava i izvora sredstava sa stanovišta obima, dinamike i strukture na određen dan (obično se sastavlja svakog 31. 12. u godini) pruža bilans stanja. Bilans stanja uvek ima dve strane, što ga karakteriše kao dvostrani pregled aktive i pasive, i mora biti u ravnoteži. Bilans stanja može biti prikazan u formi: konta i liste. Bilans uspeha predstavlja finansijsko–računovodstveni izveštaj o profitabilnosti preduzeća u određenom periodu. Sastoji se od rashoda i prihoda. Dobitak se javlja kada su prihodi veći od rashoda, a u slučaju gubitka su rashodi veći od prihoda. Može, takođe, biti prikazan u formi konta i formi liste.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Finansijska analiza

1. Pojam i ciljevi finansijske analize

 • kriterijumi podele finansijske analize
 • pretpostavke finansijske analize

2. Predmet finansijske analize 

 • bilans kao predmet analize
 • bilans stanja
 • bilans uspeha
 • izveštaj o tokovima gotovine

3. Opšta analiza finansijskih izveštaja

 • vertikalna analiza finansijskih izveštaja
 • horizontalna analiza finansijskih izveštaja
 • grafička analiza finansijske strukture

4. Racio analiza finansijskih izveštaja

 • pokazatelji likvidnosti
 • pokazatelji finansijske strukture
 • pokazatelji poslovne aktivnosti
 • pokazatelji rentabilnosti

5. Analiza neto obrtnog kapitala (fonda)

Modul 2 – Investiciona analiza

1. Analiza novčanih tokova

 • metode izveštavanja o novčanim tokovima

2. Analiza investicionog potencijala 

 • izračunavanje ukupnog izraza uspešnosti
 • analiza dodatne vrednosti

3. Investiciona politika i finansiranje investicija

 • forfeting
 • faktoring
 • lizing
 • franšizing

4. Dinamički pristup investicionoj analizi

 • neto sadašnja vrednost
 • indeks rentabilnosti
 • interna stopa prinosa

5. Statički pristup investicionoj analizi

 • period povraćaja
 • ostali statički pokazatelji

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.