SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Finansijska i investiciona analiza

Finansijska analiza je važna za donošenje odluke koje se tiču kako preduzeća, vlade, preduzetnika i pojedinačnih subjekata. Iako se organizacione strukture razlikuju od preduzeća do preduzeća, finansijski direktori (chief financial officer – CFO), koji često imaju titulu potpredsednika za finansije, imaju skoro isti cilj i zaduženja koja se tiču novčanih tokova u preduzeću, uključujući prilive i odlive. Finansije su važne za sve vrste preduzeća, nezavisno od toga da li su ona u privatnom ili državnom vlasništvu, da li se bave finansijskim uslugama ili proizvodnom delatnosti.

Vrste zaduzuženja koje se sreću u finansijama kreću se od donošenja odluke o proširenju postojećih proizvodnih kapaciteta do odabira vrste finansijskog instumenta koji bi trebalo da se emituje da bi se finansiralo takvo proširenje. Kroz analizu finansijskih izveštaja ocenjuje se trenutna finansijska pozicija preduzeća kako bi se utvrdila njegova trenutna snaga ili slabost i predložile konkretne akcije da bi se prednost te snage iskoristila, a slabost svela na minimum. Da bi se sprovela finansijska analiza, osnovni finansijski izveštaji se podvrgavaju ispitivanju.

Oni uključuju bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje (u ovom kursu će samo prva tri koja se smatraju najvažnijim biti obrađena). Uz osnovne finansijske izveštaje prilažu se i dva propratna izveštaja, kao što su izveštaj o poslovanju i mišljenje ovlašćenog revizora. Pomoću analize preduzeće stiče detaljniji uvid u svoje poslovanje i u stanju je da donese relevantne odluke na osnovu njih.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programPreduzetništvo i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Finansijska i investiciona analiza

Kurs Finansijska i investiciona analiza sadrži osnovne definicije i podele osnovnih metoda finansijske i investicione analize. U prvom modulu obrađen je pojam finansijske analize, njen značaj, kao i osnovne vrste finansijske analize, ali i načini rada svake analize ponaosob.

Posebno su obrađene sledeće vrste finansijske analize: opšta, racio analiza, analiza neto obrtnog kapitala, kao i analiza novčanih tokova.

U drugom modulu je detaljnije obrađena investiciona analiza. Prve nastavne jedinice su posvećene investicionom ulaganju i vrstama finansiranja investicija, kao i oceni investicionog potencijala. Ponaosob su obrađene statička i dinamička investiciona analiza, a zatim detaljnije dinamičke metode investicione analize po metodi neto sadašnje vrednosti i metodi interne stope prinosa. Kraj drugog modula je rezervisan za osvrt na valjanost pojedinih metoda i statičku metodu period vraćanja.

Cilj kursa Finansijska i investiciona analiza je da upozna polaznike sa osnovama i načinom rada kako finansijske, tako i investicione analize, vrstama tih analiza, kao i specifičnostima pojedinih metoda. Polaznici će kroz praktične primere steći znanje o najznačajnijim finansijskim izveštajima i tome na koji način se mogu tumačiti podaci iz njih kako bi se analiza poslovanja uspešno sprovela. Preduzeća su u obavezi da finansijske izveštaje redovno sastavljaju, kako zbog svog ličnog interesa tako i zbog eksternih revizora kojima su potrebne informacije o njihovom poslovanju. Da bi preduzeća bila u stanju da donose smislene odluke, ona se moraju oslanjati na precizne i pouzdane informacije. Bez ovih informacija, koje finansijska i investiciona analiza omogućavaju, odluke u sferi finansija, menadžmenta i računovodstva mogu da budu pogubne po njih. Uvidom u podatke koje analiza pruža i njihovim pravilnim tumačenjem preduzeće može bolje sagledati sliku svog poslovanja i pozicije koje zauzima u poslovnom okruženju. Na osnovu ove dve vrste analize u stanju je da donosi ispravne odluke i na vreme reaguje ukoliko se jave propusti u poslovanju. To je siguran način da svoje poslovanje održite uspešnim. 

Kurs Finansijska i investiciona analiza će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je bilans stanja?

Podatke o stanju sredstava i izvora sredstava sa stanovišta obima, dinamike i strukture na određen dan (obično se sastavlja svakog 31. 12. u godini) pruža bilans stanja. Bilans stanja uvek ima dve strane, što ga karakteriše kao dvostrani pregled aktive i pasive i on mora biti u ravnoteži. Aktiva potiče od latinske reči „agere” što znači raditi, biti aktivan. Pasiva potiče od latinske reči „pati” što znači trpeti, podnositi, snositi. Bilans stanja može biti prikazan u formi:

 • konta (dvostranog računa), gde će sa leve strane biti prikazana aktiva, odnosno sredstva kojima preduzeće raspolaže, dok će se sa desne strane prikazati pasiva, odnosno izvori sredstava;
 • liste (jednostranog računa), gde će se prvo prikazati aktiva preduzeća, a onda ispod nje i njegova pasiva.

Šta je franšizing?

Franšizno poslovanje je sistem trgovanja robom i/ili uslugama i/ili tehnologijom koji se bazira na bliskoj i stalnoj saradnji pravno i finansijski samostalnih kompanija vlasnika franšize i njegovih pojedinačnih korisnika franšize. Pri tome, vlasnik franšize daje korisnicima pravo, a u isto vreme i dužnost da posluju u skladu sa konceptom franšize. To pravo i dužnosti omogućuju svakom pojedinačnom korisniku franšize da koristi zaštitno ime vlasnika franšize, odnosno njegove robne marke, za proizvod ili uslugu know-how, poslovne i tehnološke metode, sistem procedura i druga prava koja dolaze iz intelektualne svojine. Vlasnik franšize im garantuje stalnu poslovnu i tehničku pomoć na način i za vreme koji su određeni franšiznim ugovorom i koji su upravo u tu svrhu sklopili vlasnik i korisnik franšize.

Šta je neto sadašnja vrednost?

Iz grupe dinamičkih metoda neto sadašnja vrednost (NSV) svakako spada u jednu od njenih najznačajnijih. Oduzimanjem sadašnje vrednosti priliva (očekivanih efekata investicije) od sadašnje vrednosti odliva gotovine (inicijalnog kapitalnog izdatka) dobijamo razliku koja predstavlja neto sadašnju vrednost. Ova metoda se zasniva na krucijalnoj pretpostavci po kojoj se svi troškovi i prihodi svode na prilive i odlive novca, odnosno na novčane tokove u predviđenom periodu eksploatacije investicionog projekta. Ovi novčani tokovi moraju biti diskontovani, tj. svedeni na sadašnju vrednost, odnosno momenat početka eksploatacije investicionog projekta. U okviru metode neto sadašnje vrednosti svi prihodi i troškovi se svode na prilive i odlive, tj. na novčane tokove u predviđenom vremenskom periodu eksploatacije investicionog projekta. Ovi novčani tokovi se svode na sadašnju vrednost (diskontuju), odnosno početak eksploatacije projekta. Razlika između ulaganja i primanja utiče na odluku investitora da li će prihvatiti ili odbiti projekat.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Finansijska analiza

 1. Pojam i ciljevi finansijske analize
 2. Predmet finansijske analize
 3. Opšta analiza finansijskih izveštaja
 4. Racio analiza finansijskih izveštaja
 5. Analiza neto obrtnog kapitala (fonda)

Modul 2 – Investiciona analiza

 1. Analiza novčanih tokova
 2. Analiza investicionog potencijala
 3. Investiciona politika i finansiranje investicija
 4. Dinamički pristup investicionoj analizi
 5. Statički pristup investicionoj analizi

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se