SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Poslovna etika

Reč etika potiče od grčkih reči ethos (običaj) i ethikos (moralan). Etika je filozofska disciplina koja proučava moral, njegovo poreklo, ciljeve i smisao moralnog delovanja. Definisanje etike u poslovnom svetu nije jednostavno i može se objasniti kao ponašanje koje bi trebalo da bude u skladu sa poslovnim pravilima ponašanja. Poslovna etika predstavlja način na koji se procenjuje moral pojedinih ponašanja pojedinaca koji obavljaju poslovnu delatnost, zatim navike koje imaju lideri organizacija, ali i to kako vrše svoje izbore pri procesu odlučivanja. Kada su u pitanju ekonomske aktivnosti, kao i u svakodnevnom životu, postoje određena pravila, zakoni koji moraju da se poštuju u okviru jedne ekonomske sredine. 

Poslovna etika se razlikuje od obične etike, zato što je u poslovnoj etici zastupljena i važnost dobiti, pored principa kao što su fair play ili iskrenost. Za poslovnu etiku je bitno da obe strane izvrše svoje obaveze i postavljene ciljeve. Činjenica koju ne treba zanemariti jeste da u poslovnom svetu ništa ne činimo za opšte dobro, već da je prisutna i sopstvena korist, mada, i u takvim uslovima korektnost je neophodna i cenjena. Ova disciplina se takođe odnosi na osnovne oblasti poslovnog odlučivanja, koje mogu biti u okviru: zakonskih propisa, širih ekonomskih i socijalnih pitanja izvan zakonskih propisa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Preduzetništvo.

Opis i cilj kursa Poslovna etika

Na savremeno poslovanje sve više utiču etička pitanja, zbog velikih promena na tržištu. Ključne oblasti koje će se obraditi u ovom kursu jesu: pojam etike i morala, pojam poslovne etike, uticaj etike na korporativnu kulturu, korporativnu odgovornost i aktuelna pitanja poslovne etike. Etička pitanja i primena poslovne etike utiču na pojedinca i poslovne organizacije. Etička pitanja koja se odnose na pojedinca jesu razlikovanje moralnog ponašanja od nemoralnog i donošenje etičkih odluka na radnom mestu. Na kreiranje etičkih stavova pojedinca najviše su uticali detinjstvo, odrastanje i uzori na koje se pojedinci ugledaju.

Primena poslovne etike na pojedinca podrazumeva ponašanje u radnom kolektivu, dok primena poslovne etike na organizacije podrazumeva etička pitanja koja se odnose na korporativnu kulturu i korporativnu odgovornost. Značaj etike u modernom poslovanju ogleda se u primeni etičkih normi, standarda i pravila, poštujući sve stejkholdere u poslovanju. Interesi poslovnih organizacija i interesi društva uopšteno često dolaze u sukob. Cilj kursa je da se shvati značaj etike i morala, kao i njihov uticaj na sve elemente tržišta. Problematika etičkih pitanja na osnovu primera iz prakse pokušaće polaznicima da pojednostavi način potencijalnog rešavanja aktuelnih problema poslovne etike.

Aktuelni problemi poslovne etike su: globalizacija, informatizacija i ekološka kriza. Izvor ovih problema javlja se krajem XX veka, kada je na globalnom tržištu došlo do velikih promena. Poslovne organizacije su se udruživale i stvarale multinacionalne kompanije, potom su koristile prirodne resurse do iscrpivih izvora i tako dovele do ekološke krize. Sve je više marketinških i kompanijskih aktivnosti da se poveća svest o ovim problemima. Poslovna etika je svoju primenu našla kroz inicijative društveno odgovornog poslovanja, etičkog marketinga i uvođenje odnosa profitabilnosti i etičnosti. Smatra se da ponašanje koje je zarad najveće profitabilnosti korporacije mora da bude i u skladu sa etičkim normama. Vlasnici i direktori velikih korporacija poslednjih godina počeli su da obraćaju posebnu pažnju na primenu poslovne etike u praksi.

Kurs Poslovna etika odgovoriće vam na pitanja:

Koji je značaj poslovne etike u savremenom poslovanju?

Glavna načela poslovne etike utiču na savremeno poslovanje kompanija. Primena moralnih i etičkih standarda na način poslovanja podrazumeva primenu etičkog kodeksa u kompaniji i izvan nje. Poslovna etika zasniva se na ideji da profitabilnost kompanija i etičko postupanje prema okruženju, potrošačima i zaposlenima moraju biti podjednako važni za rukovodioce kompanija. Koncept poslovne etike podrazumeva da se poslovanje obavlja društveno odgovorno i da su svi uslovi radnog okruženja transparentni i da ne zavise od drugih faktora. Efekti poslovne etike mogu se videti ne samo u poslovnom svetu već i u sociokulturnom okruženju, kao i u sektoru informacionih tehnologija, u kome se sve više pažnje poklanja etičkim propustima.

Kako etika utiče na korporativnu kulturu?

Dobro strukturisana korporativna kultura može da utiče na zaposlenog ili celokupni tim koji vodi određenu kompaniju. Korporativna kultura jedne kompanije mora da ima jasno definisana pravila ponašanja svih zaposlenih kako bi se sprečile loše poslovne odluke. Veliki je izazov za menadžere da se bave etičkim pitanjima, jer njihove odluke uvek imaju uticaj na karijerni put pojedinca i produktivnost na poslu. Razvoj poslovne etike je doprineo tome da se ulaže u programe zaposlenih kako bi se stvorili što bolji uslovi u radnom okruženju. Predlozi za unapređenje korporativne kulture su: kreirati zdravo i zabavno okruženje, podsticati zaposlene da ostvaruju i lične ciljeve, proslavljati pobede tima, raditi na tome da su svi zaposleni deo tima i stvarati na taj način zajednicu koja se međusobno poštuje. 

Kakva je etička odgovornost jedne kompanije?

Etička odgovornost jedne kompanije predstavlja primenu etičkih principa, pravila i etičkih kodeksa u savremenom poslovanju. Mnoge etičke dileme se svakodnevno javljaju u rukovodstvu jedne kompanije. Etička odgovornost jedne kompanije zavisi i od etičke odgovornosti rukovodstva. Definisana etička pravila kompanije ostvaruju dodatnu vrednost za potrošače tako što potrošači na osnovu poverenja i dobrih sprovedenih inicijativa smatraju da su deo dobre akcije koju je sprovela kompanija. Etička odgovornost je raznolika, u zavisnosti od regije, države i kontinenta, i mnoge velike međunarodne organizacije su predlagale globalne etičke kodekse kako bi se rešio problem etičkih dilema, odluka i poslovne prakse. Najveći izazovi etičke odgovornosti su interesi kompanija i interesi društva.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Poslovna etika pojedinca

1. Pojam etike i morala

  • poreklo i pojam morala
  • opis osnovnih karakteristika morala
  • etika

2. Radni moral pojedinca

  • izvori moralnih vrednosti i etičke vrednosti

Modul 2 – Poslovna etika organizacija

3. Pojam i predmet poslovne etike

  • poslovna etika, pojam i definicija
  • istraživanja poslovne etike po sektorima i oblastima

4. Značaj etike u korporativnoj kulturi

  • etičke dileme u odlukama
  • implikacije menadžerskih akcija

5. Odgovornost i etika poslovanja organizacija

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se