Upisni rok je počeo

Kurs Krizni menadžment

Reč kriza jedna je od najčešće korišćenih reči u svakodnevici i vrlo često se upotrebljava za opisivanje neke lične i privatne situacije. Pojam krize sa aspekta političkog, ekonomskog, kulturnog i socijalnog sistema potiče iz medicinske literature, u kojoj je kriza definsana kao opasno stanje organizma, koje nije moguće oporaviti bez spoljašnje intervencije. Kriza čini životni ciklus jedne kompanije. Svaka organizacija je tokom svog poslovanja zapala u neku manju ili veću finansijsku ili poslovnu krizu. Ukoliko postoji minimalna pažnja menadžera, mnoge krizne situacije mogle bi se izbeći. Ako je reč o životnom ciklusu kompanije, postoje različite faze razvoja – od njenog nastanka pa sve do prestanka poslovanja. Kompanije se često tokom prelaska u narednu fazu razvoja suočavaju sa kriznom situacijom prilikom prilagođavanja funkcionisanju u novim okolnostima

Ukoliko se u organizaciji kriza uoči na vreme, posledice će biti slabijeg intenziteta i trajanje krize će biti kraće. Kako bi kompanija sprovela određene mere za prevazilaženje krize, neophodno je da obrati pažnju na simptome krize, jer oni predstavljaju vidljiva dejstva uzroka krize. Prvi znak krize se manifestuje kroz pad porudžbina od strane kupaca i tržišnog učešća, a nakon toga dolazi do pada prodaje, likvidnosti i dobiti kompanije. U primarne ciljeve organizacije spadaju: očuvanje likvidnosti, postizanje uspeha i potencijal uspeha. Ukoliko, na primer, organizacija ne ostvari cilj likvidnosti, postaje nelikvidna i nije u mogućnosti da podmiri svoje obaveze. 
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment.

Kurs Krizni menadžment – opis i cilj

Danas je reč kriza jedna od najčešće korišćenih u svakodnevnom životu. Kriza predstavlja sastavni deo životnog ciklusa jedne kompanije. Ne postoji organizacija koja tokom svog poslovanja nije zapala u neku manju ili veću poslovnu ili finansijsku krizu. Ukoliko govorimo o životnom ciklusu kompanije, mogu se identifikovati različite faze razvoja – počevši od nastanka organizacije pa sve do prestanka njenog poslovanja. Kompanija veoma često prilikom prelaska u narednu fazu razvoja može doći u kriznu situaciju usled prilagođavanja funkcionisanju u novim okolnostima. Kako bi kompanija na vreme uvidela nastajanje krize i sprovela određene mere za njeno prevazilaženje, potrebno je da obrati pažnju na simptome krize. Oni predstavljaju vidljiva dejstva uzroka krize.

Poslovnu krizu možemo definisati kao neplanirani i neželjeni proces ograničenog trajanja, sa ograničenim mogućnostima uticaja, koja ima štetno dejstvo na primarne organizacione ciljeve. Uzroke nastanka krize možemo definisati kao faktore koji dovode do krizne situacije. Ukoliko se posmatra poreklo promena, uzroke krize možemo podeliti na interne i eksterne uzroke. Krize koje nastaju u kompanijama, a imaju interni uzrok, veoma su opasne po poslovanje organizacije. U eksterne uzroke krize možemo svrstati sve veće promene koje nastaju u okruženju. Promene koje se dešavaju na nivou jedne privrede, a mogu se negativno odraziti na poslovanje kompanije, mogu se podeliti u dve grupe: recesija i kriza privredne grane.

U kursu će biti reči o pojmu krize u okviru kompanije i o kriznom menadžmentu kao disciplini koja se bavi identifikacijom i savladavanjem kriznih situacija u organizacijama koje prete da ugroze njen opstanak. Takođe, biće predstavljene i vrste kriznog menadžmenta, gde će se posebno govoriti o reaktivnom i aktivnom kriznom menadžmentu. Biće predstavljen sam proces razvoja tima za upravljanje kriznim situacijama, kao i razvoja znanja, veština i liderskih sposobnosti koje bi članovi tima trebalo da poseduju, ali i o pojedinim faktorima koji mogu uticati na efektivnost tima. 
Takođe, biće objašnjene i vrste rizika, kao i to sa kojim osnovnim rizicima se susreću organizacije. Ciljevi kursa su: približavanje pojma krizni menadžment polaznicima, razumevanje procesa nastanka kriznih situacija u kompanijama, razumevanje načina na koji se kompanija suočava sa kriznim situacijama i načina njihovog rešavanja, definisanje uloga koje imaju članovi tima za upravljanje kriznom situacijom.

Kurs Krizni menadžment odgovoriće vam na pitanja:

Koji su uzroci nastanka krize?

Uzroci nastanka krize mogu se definisati kao faktori koji dovode do krizne situacije. Ukoliko se posmatra poreklo promena, uzroke krize možemo podeliti na:
 • interne uzroke krize;  
 • eksterne uzroke krize.
Interni uzroci krize – u proseku, 70% kriznih situacija u kompanijama nastaje usled nedovoljne stručnosti menadžmenta. Krize koje se stvaraju u kompanijama čiji je uzrok interni uzrok veoma su opasne po poslovanje organizacije. Najčešći uzroci nastanka krize su:
 • nedovoljna snabdevenost sopstvenim kapitalom; 
 • greške menadžmenta kompanije;
 •  loša lokacija organizacije;  
 • unapređenje nedovoljno kvalifikovanog osoblja;
 • preširok ili preuzak proizvodni program.
S druge strane, u eksterne uzroke krize možemo svrstati sve veće promene nastale u okruženju. Promene koje mogu negativno uticati na kompaniju su:
 • visoke cene na tržištu nabavke;
 • siromaštvo;  
 • mere u oblasti zaštite sredine;     
 • štrajkovi;
 • promene valutnog kursa;
 • mere u oblasti socijalne politike;
 • ratovi;
 • prirodne katastrofe;
 • konkurencija; 
 • poreska politika.

Kako možemo podeliti krizni menadžment?

Krizni menadžment možemo podeliti na:
 • aktivni krizni menadžment;
 • reaktivni krizni menadžment.
Aktivni krizni menadžment je ofanzivnog karaktera i podrazumeva aktivnosti za izbegavanje krizne situacije i sprečavanje krize. Usmeren je na identifikaciju potencijalnih kriza i njihovo sprečavanje. Reaktivni krizni menadžment je defanzivnog karaktera i usmeren je na krize koje su već nastale u kompaniji. Aktivnosti kriznog menadžementa usmerene su na suzbijanje nastale krize i na ublažavanje neizbežnih destruktivnih dejstava. Aktivni i reakativni krizni menadžment možemo podeliti u još dve grupe.
Aktivni krizni menadžment se deli na: anticipativni i preventivni krizni menadžment.
Reaktivni se deli na: repulzivni i likvidativni krizni menadžment. 

Koje vrste rizika postoje i koji su ciljevi upravljanja rizikom?

Pod rizikom se podrazumeva unapred poznata verovatnoća nastupa događaja u budućnosti, dok je kod neizvesnosti verovatnoća nastupanja tih događaja u potpunosti nepoznata. Osnovni rizici sa kojima se susreću kompanije su:
 • Rizik likvidnosti – predstavlja verovatnoću da kompanija u budućem poslovanju neće imati dovoljno finansijskih sredstava da obezbedi nesmetano funkcionisanje.
 • Valutni rizik – nastaje kada su prilivi vezani za jednu valutu, a odlivi za drugu valutu.
 • Finansijski rizik – na finansijski rizik utiču struktura izvora finansiranja investicije i vrsta ugovorene kamatne stope.
 • Ekonomski rizik – nakon okončanja investicije, nastaje opasnost da potražnja za robama i uslugama neće obezbediti adekvatan novčani tok u narednom periodu.
 • Politički rizik – nastaje kao posledica promena odluka i aktivnosti lokalnih i regionalnih vlasti.
 • Operativni rizik – pod ovom vrstom rizika podrazumeva se rizik upravljanja poslovnim sistemom.
 • Ekološki rizik – javlja se ako je poslovanje organizacije štetno po okolinu. 
Kao jedan od najvažnijih ciljeva upravljanja rizikom izdvaja se maksimizacija profita.  Međutim, pored ovog opšteg cilja, postoje i drugi specifični ciljevi, kao što su:
 • održavanje kompanije na tržištu;
 • kontinuirano poslovanje;
 • stabilnost prihoda;
 • društvena odgovornost;
 • kontinuirani rast.

Plan i program predavanja

1. Pojam krize
 • simptomi krize
 • uzroci nastanka krize
2. Pojam kriznog menadžmenta
 • vrste kriznog menadžmenta
 • faze kriznog menadžmenta
3. Formiranje tima za upravljanjem krizom 
 • razvoj tima za upravljanje krizom
 • etička pitanja tima za upravljanje krizama
4. Principi efikasnog kriznog menadžmenta
 • suočavanje sa realnošću
 • brzo delovanje u kriznoj situaciji
 • zaštita ljudi
 • prisustvo lidera na mestu događaja
 • otvorena komunikacija i dejstva krize
5. Krizni menadžment i rizik
 • upravljanje rizikom
 • vrste rizika
 • ciljevi upravljanja rizikom
 • metodološki postupak u kriznoj situaciji

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.