Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Krizni menadžment

Reč kriza jedna je od najčešće korišćenih reči u svakodnevici i vrlo često se upotrebljava za opisivanje neke lične i privatne situacije. Pojam krize sa aspekta političkog, ekonomskog, kulturnog i socijalnog sistema potiče iz medicinske literature, u kojoj je kriza definsana kao opasno stanje organizma, koje nije moguće oporaviti bez spoljašnje intervencije. Kriza čini životni ciklus jedne kompanije. Svaka organizacija je tokom svog poslovanja zapala u neku manju ili veću finansijsku ili poslovnu krizu. Ukoliko postoji minimalna pažnja menadžera, mnoge krizne situacije mogle bi se izbeći. Ako je reč o životnom ciklusu kompanije, postoje različite faze razvoja – od njenog nastanka pa sve do prestanka poslovanja. Kompanije se često tokom prelaska u narednu fazu razvoja suočavaju sa kriznom situacijom prilikom prilagođavanja funkcionisanju u novim okolnostima

Ukoliko se u organizaciji kriza uoči na vreme, posledice će biti slabijeg intenziteta i trajanje krize će biti kraće. Kako bi kompanija sprovela određene mere za prevazilaženje krize, neophodno je da obrati pažnju na simptome krize, jer oni predstavljaju vidljiva dejstva uzroka krize. Prvi znak krize se manifestuje kroz pad porudžbina od strane kupaca i tržišnog učešća, a nakon toga dolazi do pada prodaje, likvidnosti i dobiti kompanije. U primarne ciljeve organizacije spadaju: očuvanje likvidnosti, postizanje uspeha i potencijal uspeha. Ukoliko, na primer, organizacija ne ostvari cilj likvidnosti, postaje nelikvidna i nije u mogućnosti da podmiri svoje obaveze. 
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentProdaja i menadžment prodaje i Cambridge poslovni program.

Kurs Krizni menadžment – opis i cilj

U ovom kursu će polaznici imati priliku da se upoznaju sa pojmom krize i da uvide značaj tog pojma u savremenom životu. Mogu naučiti više o nastanku krizne situacije, simptomima krize, vrstama i fazama kriznog menadžmenta. Predstavićemo detaljnije proces razvoja tima za upravljanje kriznim situacijama, kao i članove tima. Principi efikasnog kriznog menadžmenta će biti opširnije opisani.

Ujedno ćemo se upoznati i sa pojmom rizika i sa njegovom ulogom u kriznom menadžmentu. Polaznike ćemo informisati o najčešćim vrstama rizika koje se javljaju u organizaciji. Predstavićemo pet koraka kao odgovor na kriznu situaciju u organizaciji. U kursu će biti objašnjena destruktivna i konstruktivna dejstva krize. Biće detaljnije pojašnjeni koraci u definisanju rizika, kao i opcije tretmana rizika. Polaznici će saznati koje strategije se mogu primeniti za redukovanje verovatnoće i posledica rizika.

Ciljevi kursa su: predstavljanje pojma krize u kompaniji, opisivanje pojma kriznog menadžmenta u institucionalnom i funkcionalnom smislu, razumevanje procesa nastanka kriznih situacija u kompanijama, razumevanje načina na koji se kompanija suočava sa kriznim situacijama, definisanje uloga koje imaju članovi tima za upravljanje kriznom situacijom. Polaznik će takođe naučiti koje su pozitivne a koje negativne strane formiranja timova u organizaciji i koji faktori mogu narušiti efektivnost tima. Biće u stanju da uvide razliku između rukovođenja u tradicionalnom okruženju i rukovođenja u kriznoj situaciji. Ovaj kurs će podučiti polaznike kako da prepoznaju uzroke nastanka krize, bili oni eksterni ili interni, te na koji način da na njih pravilno odgovore kako bi smanjili ili u potpunosti eliminisali efekat krize. Polaznici će saznati kako da prepoznaju i poštuju etička pitanja o kojima organizacija treba da vodi računa prilikom nastanka krizne situacije. Shvatiće značaj brze reakcije na kriznu situaciju u kompaniji, kao i značaj zaštite ljudskih života za vreme krize. Naučiće kako da razlikuju recesiju od krize privredne grane i umeće da objasne značaj metodološkog postupka u kriznoj situaciji.

Kurs Krizni menadžment odgovoriće vam na pitanja:

Šta je kriza, koji su simptomi i uzroci njenog nastanka?

Kriza je sastavni deo životnog ciklusa jedne kompanije i predstavlja okolnost u kojoj ona ne može normalno da deluje i postiže svoje ciljeve. Ona može pogoditi celu kompaniju ili samo neki njen deo.

Simptomi krize su obeležja na osnovu kojih se kriza u kompaniji može identifikovati. Prvi znak dešavanja krize je pad tržišnog učešća kompanije i smanjenje broja narudžbina kupaca. To rezultira padom prodaje i manjom dobiti koju kompanija ostvaruje, kao i opadanjem nivoa likvidnosti.

Uzroke nastanka krize možemo definisati kao faktore koji dovode do krizne situacije. Ukoliko se posmatra poreklo promene, uzroke krize možemo podeliti na interne i eksterne. U interne spadaju loša lokacija organizacije, nemoralnost rukovodstva, preširok ili preuzak proizvodni program, nerealni ciljevi, greške menadžmenta kompanije, loša organizacija rada, neefikasna komunikacija, unapređenje nedovoljno kvalifikovanog osoblja, nedovoljna snabdevenost sopstvenim kapitalom i nedovoljno motivisano osoblje. Eksterni uzroci krize su ratovi, štrajkovi, siromaštvo, konkurencija, poreska politika, prirodne katastrofe, mere u oblasti zaštite sredine, promene valutnog kursa, visoke cene na tržištu nabavke i mere u oblasti socijalne politike.

Šta predstavlja pojam kriznog menadžmenta, koji je njegov cilj i kako se deli krizni menadžment?

Krizni menadžment možemo definisati kao posebnu formu upravljanja organizacijom, čiji je osnovni zadatak da savlada sve procese koji mogu da ugroze opstanak organizacije. Potrebno je da kompanije shvate krizni menadžment kao bitnu aktivnost koja je neophodna za savladavanje situacija koje veoma lako mogu da ugroze egzistenciju kompanije.

Cilj kriznog menadžmenta je da pomogne u očuvanju tržišta, smanji rizike u poslovanju, stvori prilike i uspešno održava ugled kompanije u njenu korist. On treba da proceni i ispituje vrste kriza koje mogu predstavljati veliku opasnost za normalno funkcionisanje organizacije.

Krizni menadžment se može podeliti na aktivni i reaktivni. Aktivni krizni menadžment podrazumeva aktivnosti za izbegavanje krizne situacije i sprečavanje krize. Reaktivni krizni menadžment je usmeren na krize koje su već nastale u kompaniji.

Sa kojim rizicima se kompanija može susresti u svom poslovanju?

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću da kompanija u budućem poslovanju neće imati dovoljno finansijskih sredstava da obezbedi sebi nesmetano funkcionisanje. On nastaje kao posledica kašnjenja naplate potraživanja od kupaca, povećanja operativnih troškova i slično.

 • Finansijski rizik je pod uticajem strukture izvora finansiranja investicije i vrsta ugovorene kamatne stope.
 • Ekonomski rizik se javlja nakon okončanja investicije, kada poslovanje organizacije počinje da se odvija sa planiranim budžetom, međutim tada nastaje opasnost da tražnja za robama i uslugama neće obezbediti odgovarajući novčani tok u narednom periodu.
 • Valutni rizik nastaje kada su prilivi vezani za jednu valutu, a odlivi za drugu valutu.
 • Politički rizik pojavljuje se kao posledica promena odluka i aktivnosti lokalnih i regionalnih vlasti.
 • Ekološki rizik javlja se ako je poslovanje organizacije štetno po okolinu. Veoma često promena određenih ekoloških propisa može uticati na povećanje troškova kako bi se zaštitila okolina.
 • Operativni rizik nastaje zbog neodgovarajućih procedura i pod ovom vrstom rizika podrazumeva se rizik upravljanja poslovnim sistemom.

Plan i program predavanja

Modul 1: Upravljanje kriznim situacijama u organizacijama
 • Pojam krize
 • Pojam kriznog menadžmenta
 • Formiranje tima za upravljanje krizom
 • Principi efikasnog kriznog menadžmenta
 • Krizni menadžment i rizik

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se