Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Upravljanje radnim performansama

Zaposleni su ključni resurs svake kompanije, stoga su njihova znanja, veštine, sposobnosti, rad i zalaganje glavni aspekti uspešnog poslovanja. Efikasno upravljanje radnim performansama vodi ka ostvarivanju ciljeva organizacije. Stoga, ako ste trenutno zaposleni u HR oblasti ili želite da budete u budućnosti, potrebno je da znate kako pravilno sprovoditi taj postupak.

Radne performanse predstavljaju način na koji određeni posao obavljaju pojedinci, grupe ili organizacije. Praćenje i ocenjivanje uspešnosti performansi podrazumeva čitav niz zadataka menadžmenta ljudskih resursa. To je kontinuiran proces vrednovanja i usmeravanja ponašanja i rezultata rada u određenoj situaciji, a svaki dobar menadžer trebalo bi da zna kako se on obavlja.

Na ovom kursu se kroz pet nastavnih jedinica obrađuju načini da se za dostigne zadovoljavajuća produktivnost zaposlenih, ali i samih menadžera u kompaniji. Cilj obuke jeste da polaznik ovlada metodama i tehnikama koje će mu pomoći da upravlja svojim performansama, kao i performansama svojih podređenih prilikom rešavanja radnih zadataka.

Ukoliko želite da naučite kako da nadgledate i unapređujete produktivnost zaposlenih, da stvorite produktivno radno okruženje i unapredite svoja teorijska i praktična znanja iz HR oblasti, onda je kurs Upravljanje radnim performansama pravi izbor za vas. Kurs obiluje primerima i slikama, kao vidom dodatne pomoći u savladavanju materije iz lekcija.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekataPoslovna administracija i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Upravljanje radnim performansama (produktivnost zaposlenih)

Upravljanje performansama u ovom kursu predstavljeno je kroz pet nastavnih jedinica. Obuka počinje objašnjenjem pojma performansi, zatim govorimo o organizacionim performansama i performansama pojedinaca. Navešćemo i objasnićemo svih pet faza procesa upravljanja radnim performansama, a to su:

1. planiranje posla i definisanje očekivanih performansi;
2. monitoring ostvarenih performansi;
3. razvoj kapaciteta za ostvarivanje definisanih performansi;
4. periodično poređenje ostvarenih performansi zaposlenih;
5. nagrađivanje za ostvarenje očekivanih performansi.

U nastavku se bavimo prikazom razvojnog plana radnih performansi zaposlenih. Razvoj plana radnih performansi zaposlenih je veoma složen proces čiji je cilj da uspostavi standarde obavljanja posla kada je reč o zaposlenima, kako bi se organizacioni ciljevi ostvarili na adekvatan način. Ovaj proces se sastoji od osam faza, koje su detaljno pojašnjene u drugoj nastavnoj jedinici. 

U kursu se osvrćemo na proces ocenjivanja radne uspešnosti. Proces procenjivanja uspešnosti ćemo predstaviti kroz tri važna i međusobno povezana koraka, a to su: određivanje posla i kriterijuma uspešnosti; ocenjivanje uspešnosti i pružanje povratnih informacija, tj. razgovor o uspešnosti. Jedna od lekcija je posvećena sistemima merenja radnih performansi sagledavanjem i prihvatanjem. Izreći ćemo više reči i o jednom od koncepata merenja performansi organizacije (Balanced Scorecard – BSC). BSC predstavlja suštinski instrument sistema strategijskog menadžmenta. On usklađuje, podržava i obezbeđuje međusobnu korelaciju ključnih procesa menadžmenta, usmeravajući ih na definisanu strategiju. 

Kurs se završava razlikom između grešaka koje menadžeri i zaposleni čine prilikom procenjivanja uspešnosti. Greške koje se često prave na kraju obezvrede proces koji je važan za sve zaposlene i njihove nadređene. Najčešće greške koje prave menadžeri prilikom procenjivanja uspešnosti su: trošenje više vremena na ocenjivanje učinka umesto na planiranje učinka ili aktivne razgovore o učinku; upoređivanje zaposlenih; smatranje da je formular za kvantitativno ocenjivanje objektivno sredstvo. Najčešće greške zaposlenih su: usmeravanje pažnje na formulare za ocenjivanje; izostanak pripreme za ocenjivanje učinka; komuniciranje samo tokom perioda ocenjivanja, ne i tokom čitave godine itd.

Cilj obuke Upravljanje radnim performansama je upoznavanje polaznika sa prednostima i problemima koje donosi produktivnost zaposlesnih (ili nedostatak iste), odnosno sa ocenjivanjem radne uspešnosti, postupno i ilustrativno. Polaznici će imati priliku da uoče najčešće greške koje čine menadžeri, ali i zaposleni prilikom ocenjivanja uspešnosti.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Na šta se odnosi upravljanje radnim performansama i koje su faze tog procesa?

Upravljanje radnim performansama se odnosi na skup svih menadžerskih aktivnosti i instrumenata koji osiguravaju postizanje ciljeva uspešnosti u okviru strategijskih ciljeva organizacije. Prilikom radnim performansama bitno je povezati organizacione ciljeve i rezultate sa individualnim ciljevima i rezultatima rada. Zbog toga je praćenje i ocenjivanje individualne radne uspešnosti važan segment praćenja i poboljšavanja ukupne organizacione uspešnosti. Ovo je važan segment strategijskog menadžmenta ljudskih resursa kroz koji se postavljaju sistem i metode koji prevode strategijske ciljeve organizacije u individualne zadatke i standarde radne uspešnosti. 

Proces upravljanja radnim performansama se sastoji iz nekoliko faza:

 • planiranje posla i definisanje šta će biti očekivana produktivnost zaposlenih,
 • monitoring ostvarenih performansi,
 • razvoj kapaciteta za ostvarivanje definisanih performansi,
 • periodično poređenje ostvarenih performansi zaposlenih,
 • nagrađivanje za ostvarenje očekivanih performansi.

Šta predstavlja skraćenica Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard (BSC) predstavlja koncept merenja performansi organizacije. BSC je sistem koji prevodi misiju i strategiju organizacije u merljive ciljeve i pokazatelje u četiri osnovne oblasti, a to su finansije, interni procesi, potrošači i učenje i rast. To znači da BSC koncept, kao sistem merenja, podrazumeva pokazatelje među kojima je postignuta ravnoteža između eksternih pokazatelja, koji se odnose na akcionare i potrošače, i internih pokazatelja kritičnih procesa, inovacija, kao i učenja i rasta, ali i ravnoteža između pokazatelja ostvarenih rezultata i pokazatelja budućih performansi. Drugim rečima, BSC je sistem merenja performansi organizacija koji podrazumeva ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, finansijskih i nefinansijskih pokazatelja, kao i internih i eksternih perspektiva performansi organizacija.

Kako se vrši monitoring ostvarenih performansi?

U efektivnim organizacijama, vrši se efikasno upravljanje projektima i nadgledanje radnih operacija. To podrazumeva konzistentan pristup merenju performansi i pružanju povratnih informacija zaposlenima i radnim grupama na putu realizacije postavljenih ciljeva.

Monitoring podrazumeva praćenje napredovanja zaposlenih u obavljanju svojih poslova, pri čemu se njihove performanse upoređuju sa unapred definisanim elementima i standardima performansi. Time se supervizoru omogućava da redovno proverava da li zaposleni ostvaruju definisane elemente i standarde, kao i da vrši izmene ukoliko su standardi nerealni za dostizanje ili su problematični iz nekog drugog aspekta. Zahvaljujući kontinuiranom monitoringu, supervizor u svakom trenutku može da identifikuje neprihvatljive radne performanse i da pristupi popravljanju trenutnog stanja.

Plan i program predavanja

1. Pojam performansi i prikaz različitih vrsta performansi

 • Radne performanse naspram organizacionih performansi i performansi pojedinca
 • Performanse organizacije
 • Upravljanje radnim performansama
 • Planiranje posla i definisanje očekivanih performansi
 • Monitoring ostvarenih performansi
 • Razvoj kapaciteta za ostvarivanje definisanih performansi
 • Periodično poređenje ostvarenih performansi zaposlenih
 • Nagrađivanje po ostvarenju očekivanih performansi

2. Razvoj plana radnih performansi zaposlenih

 • Faza 1 – Sagledavanje celokupne slike organizacije
 • Faza 2 – Ustanoviti rezultate (outpute) na nivou organizacionih jedinica
 • Faza 3 – Utvrđivanje željenih rezultata pojedinaca
 • Faza 4 – Konverzija željenih rezultata u elemente performansi
 • Faza 5 – Definisanje kriterijuma za merenje performansi
 • Faza 6 – Definisanje standarda za merenje performansi
 • Faza 7 – Definisanje načina na koji će se nadgledati performanse
 • Faza 8 – Provera plana radnih performansi

3. Proces ocenjivanja radne uspešnosti

 • Određivanje posla i kriterijuma uspešnosti
 • Ocenjivanje uspešnosti
 • Razgovor o uspešnosti zaposlenih 

4. Principi merenja radnih performansi

 • Sagledavanje sistema merenja radnih performansi
 • Prihvatanje sistema merenja radnih performansi
 • Balanced Scorecard (BSC), kao koncept merenja performansi organizacije

5. Greške koje menadžeri i zaposleni najčešće prave prilikom procenjivanja uspešnosti

 • Greške koje menadžeri najčešće prave prilikom procenjivanja uspešnosti
 • Greške koje zaposleni najčešće prave prilikom procenjivanja uspešnosti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se