Prijavite se na vreme &ndash prolećni upisni rok na BusinessAcademy je u toku.

Kurs Međuljudski odnosi u organizaciji

Međuljudski odnosi u organizaciji su od suštinskog značaja. Oni predstavljaju interakciju između dva ili više učesnika, a učesnici u interakciji su pojedinci i grupe. Organizacione vrednosti podrazumevaju određena ponašanja ili egzistencijalna stanja za koja smatramo da su lično i socijalno poželjnija za određeni poslovni sistem, dok organizacione norme predstavljaju mere, propise i pravila jednog poslovnog sistema. Važno je napomenuti da se organizacione norme zasnivaju na vrednostima jednog poslovnog sistema. 

Liderstvo je od suštinskog značaja za uspešno poslovanje. Možemo izdvojiti transakcione i transformacione lidere. Od suštinskog značaja za efektivno i efikasno poslovanje je pravilno formiranje i funkcionisanje timova. Tim definišemo kao formalnu grupu čiji članovi imaju komplementarne veštine, koji su privrženi zajedničkim radnim ciljevima i zadacima za koje se smatraju odgovornim. Po dužini funkcionisanja timovi se mogu podeliti na stalne i privremene timove. Ključne faze tokom razvoja timova, odnosno početka njegovog delovanja su: faza formiranja, „olujna” faza, faza normiranja, faza funkcionisanja i faza rasformiranja.

Načini komunikacije u osnovi mogu biti asertivni, agresivni i pasivni. Povratna informacija je značajan oslonac zaposlenom tokom planiranja sprovođenja aktivnosti, ali i u određivanju ciljeva u vezi sa daljim aktivnostima. Povratne informacije su vrlo važne, jer omogućavaju kontrolu procesa razmene poruka i interakcije između kolega / nadređenog i podređenog. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Međuljudski odnosi u organizaciji

Međuljudski odnosi u organizaciji u ovom kursu predstavljeni su u pet nastavnih jedinica. Kurs počinje objašnjenjem pojma međuljudskih odnosa, zatim problemima psihologije međuljudskih odnosa, a nastavlja se prikazom savremenih stilova vođenja. Pred kraj se osvrćemo na socijalnu dinamiku grupa i timova u organizaciji, gde se ukazuje na značaj stvaranja tima, faze u razvoju timova, kao i prednosti timskog rada. U kursu se takođe objašnjavaju i koraci za proces grupnog rešavanja problema. Kurs se završava opisom načina za unapređenje međuljudskih odnosa u organizaciji. Pored toga, kurs ukazuje na pasivno, agresivno i asertivno ponašanje na poslu, kao i na pravilno davanje povratne informacije o postignuću učinka zaposlenih. Uravnotežena povratna informacija se predstavlja i putem „sendvič tehnika” – kako postupno tako i putem primera i ilustrativno. Tim bilding je od suštinskog značaja za međuljudske odnose u organizaciji i u ovom kursu je predstavljen njegov značaj. Kurs obiluje primerima i slikama koji su dodatna pomoć u savladavanju lekcija.

Cilj kursa „Međuljudski odnosi u organizaciji” je da upozna polaznike sa pojmom međuljudskih odnosa u organizaciji i da ukaže na njihov značaj. Pored toga, polaznici se upoznaju sa pojmovima i karakteristikama savremenih stilova vođenja i uticaja na međuljudske odnose u organizaciji. Takođe, ukazano je i na bihevioristički model vođstva, kao i na virtuelno vođstvo, sa ciljem da se polaznicima približi značaj ovih modela za efikasno i efektivno vođenje i upravljanje međuljudskim odnosima u organizaciji. U ovom kursu cilj je takođe da se polaznici upoznaju sa predmetom psihologije međuljudskih odnosa na radu, te važnošću formiranja timova, postupno i ilustrativno. Polaznici će naučiti kako mogu da unaprede psihološku klimu organizacije, šta su to organizacione vrednosti i norme, kako ih definisati i prepoznati, kako da prepoznaju pasivno, agresivno i asertivno ponašanje na poslu i na koji način da pravilno daju povratnu informacije zaposlenima.

Kurs Međuljudski odnosi u organizaciji će vam odgovoriti na pitanja:

Šta su međuljudski odnosi u organizaciji?

Međuljudski odnosi odnose se na čvrstu vezu između dvoje i više ljudi. Pojedinac provodi u proseku oko sedam do osam sati na svom radnom mestu i praktično nije moguće da radi sam, već je neophodno da komunicira sa zaposlenima i poslovnim partnerima o raznim pitanjima na radnom mestu. Međuljudski odnosi predstavljaju interakciju između dva ili više učesnika, a učesnici u interakciji su pojedinci i grupe. Psihologija međuljudskih odnosa na radu proučava odnose među ljudima u svim oblicima rada, odnosno ona se najčešće definiše kao nauka koja se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja i odnosa među ljudima na radu sa ciljem da se preduzme akcija kako bi poslovni sistem funkcionisao efikasno i efektivno.

Šta je transakciono vođstvo, a šta transformaciono?

Kada su međuljudski odnosi u organizaciji u pitanju, postoji takozvani „Model grupne dinamike”, koji polazi od stava da je organizacija sastavljena od grupa koje su organizovane i vođene. Ovaj model razlikuje dva stila vođstva, a to su transakciono i transformaciono vođstvo.

Transakciono vođstvo je više tradicionalno vođstvo i ogleda se u tome što menadžeri utvrđuju šta podređeni treba da urade da bi se ostvarili ciljevi organizacije, definišu zadatke i raspoređuju poslove podređenima, a zatim ih podstiču i motivišu da postignu zadate ciljeve. Takođe, više se fokusira na rezultate i prilagođava se postojećoj strukturi organizacije i meri uspeh prema sistemu nagrada i kazni te organizacije. S druge strane, transformaciono vođstvo se odnosi na one lidere koji imaju ličnu viziju i energiju za inspiraciju svojih sledbenika. Oni redefinišu stvarnost, pomeraju granice mogućeg i snagom svoje ličnosti pokreću sledbenike da prihvataju, ali i da kreiraju inovacije.

Na koji način treba da dajemo povratnu informaciju?

Povratne informacije su vrlo važne, jer omogućavaju kontrolu procesa razmene poruka i interakcije između kolega / nadređenog i podređenog. Takođe, važno je napomenuti da povratna informacija ne mora biti ili kritička ili podržavajuća, već dobra povratna informacija uključuje i jedno i drugo. Osoba će najbolje prihvatiti kritiku ako se saopšti na sledeći način: 

  • POHVALA (+);
  • KRITIKA / pitanje (-);
  • SUGESTIJA (+).

Odnosno – prvo treba početi pohvalom i onim dobrim što želimo da osoba zadrži u svom ponašanju. Potom sledi kritika, odnosno saopštava se ono što nam se nije svidelo, i tu treba biti specifičan i naglasiti da je to samo utisak. A nakon toga sledi sugestija, odnosno predlog za poboljšanje koji uključuje optimizam, podržavanje i poverenje da će sagovornik uspešno unaprediti delove koji su kritički procenjeni.

Plan i program predavanja

Modul 1: Međuljudski odnosi u organizaciji

  • Psihologija međuljudskih odnosa
  • Savremeni stilovi vođenja i uticaj na međuljudske odnose u organizaciji
  • Grupe u organizaciji i socijalna dinamika grupe
  • Timovi u organizaciji
  • Unapređenje međuljudskih odnosa u organizaciji

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.