Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Korporativne komunikacije

Korporativna komunikacija (engl. Corporate Communications) predstavlja pojam koji se sve više upotrebljava u savremenom svetu i poslovnim odnosima. Korporativne komunikacije se odnose na način na koji poslovni sistemi i organizacije komuniciraju sa unutrašnjom i spoljnom „publikom“. Ove „publike“ obično uključuju: kupce i potencijalne kupce, zaposlene, medije i širu javnost, vladine i državne organizacije i sl. 

Korporativne komunikacije mogu biti različite u zavisnosti od publike kojoj se obraćaju. Komunikaciona strategija organizacije obično se sastoji od internih i eksternih izveštaja, oglasa, veb stranicy, promotivnih materijala, e-pošte, beleški, saopštenja za štampu), sastanaka, konferencije za štampu, intervjua video konferencija, fotografija, ilustracija, infografike, opšte brendiranje itd. 

Korporativna komunikacija u funkcionalno-organizacionom smislu podrazumeva upravljanje komunikacijama od strane kompanije sa njenom ciljnom javnošću. Korporativnim komuniciranjem, kompanija šalje informacije ciljnoj javnosti o svom poslovanju. Prema definiciji, korporativne komunikacije predstavljaju modernu komunikacijsku disciplinu koja se primenjuje u poslovnom okruženju radi komunikacije sa ključnim stejkholderima. U elemente korporativne komunikacije spadaju:

 • Korporativna kultura
 • Korporativni identitet
 • Korporativni brend
 • Korporativni imidž
 • Korporativna reputacija

Osnovni cilj poslovnog komuniciranja je da se uspostavi optimalna komunikacija i interakcija između kako internih tako i eksternih stejkholdra a u svrhu uspešnog obavljanja poslovnih aktivnosti. Kada je reč o efektima poslovnog komuniciranja, oni se identifikuju sa efektima poslovnih aktivnosti koji su rezultat komunikacije i interakcije između kompanija. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracijaOdnosi s javnošću i Marketing i marketing menadžment.

Opis i cilj kursa Korporativne komunikacije

U okviru kursa „Korporativne komunikacije“ polaznici će imati prilike da se upoznaju sa pojmom korporativnih komunikacija, kao i sa njihovom ulogom i značajem u savremenom poslovanju. Biće predstavljeni osnovni elementi korporativnih komunikacija kao što su korporativna kultura, korporativni identitet, korporativni brend, imidž i reputacija.   Ujedno će biti predstavljena uloga i značaj kreiranja korporativnog identiteta, imidža za poslovanje kompanije. Takođe će biti predstavljen odnos korporativnog identita i imidža, kao i na koje stavke treba obratiti pažnju prilikom kreiranja komunikacijskog plana. 

Biće više reči i o kreiranju korporativnog imidža putem interneta. U kursu  će se takođe govoriti o eksternoj komunikaciji i stejkolderma i biće predstavljen pojam korporativnih komunikacija sa stanovišta komunikacije kompanije sa njenim eksternim stejkolderima. Ujedno će biti opisan i pojam stejkoldera i njihov značaj za poslovanje kompanije u savremenim uslovima.U kursu je posebno biti stavljen akcenat na komunikaciju kompanije sa medijima, kao jednog od najvažnijeg stejkoldera koji utiče na imidž i reputaciju kompanije.

U kursu se takođe govori i o internoj komunikaciji i internim stejkholderima kao i o  značaju interne komunikacije za poslovanje kompanija.. U kursu će takođe biti više reči i o ulozi zaposlenih prilikom internih komunikacija, kao i o značaju dvosmerne komunikacije za organizaciju. 

U kursu se takođe govori i o poslovna komunikacija koja može biti masovna i interpersonalna. Masovna komunikacija je kada kompanija istovremeno komunicira sa većom grupom ili sa više različitih grupa u isto vreme. Dok se interpersonalna komunikacija obavlja neposredno između dva ili nekoliko lica koji se nalaze u ulozi poslovnih partnera koji kroz proces komunikacije treba da ostvare postavljeni cilj. Cilj ovog kursa je razumevanje pojma korporativnih komunikacija i njene uloge u savremenom poslovanju. Opisivanje elemenata korporativnih komunikacija, ali i načina građenja dobrog korporativnog identiteta, imidža i reputacije. Takođe, jedan od  ciljeva je razumevanje značaja internih i eksternih stejkholdera za kompaniju i njeno funkcionisanje.

Kurs Korporativne komunikacije će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je korporativna komunikacija?

Korporativna komunikacija se odnosi na to kako kompanije komuniciraju sa ciljnom javnošću i zainteresovanim stranima. Timovi korporativne komunikacije grade imidž kompanije, komuniciraju sa unutrašnjom i spoljnom publikom kako bi održali pozitivnu reputaciju u industriji. Strategija korporativne komunikacije kompanije može se odvijati na više načina, često se sastoji od pisanog (veb lokacija, saopštenja za javnost, beleške), usmenog (intervjui, video snimci, konferencije za štampu) i vizuelnog (fotografije, infografika, ilustracije).  

Da bi se stvorio snažan identitet brenda, unutrašnja i spoljna komunikacija moraju biti usklađene. Interna korporativna komunikacija odnosi se na komunikaciju unutra kompanije, na  zaposlene, menadžere, rukovodioce i članove odbora koji komuniciraju unutar kompanije. Eksterna korporativna komunikacija je komunikacija koju kompanija ima sa predstavlja spoljnom svetu. Važno je upravljati ovom vrstom korporativne komunikacije jer ona utiče na javni imidž  kompanije.

Koji elementi korporativne komunikacije postoje?

U elemente korporativne komunikacije spadaju: korporativna kultura, korporativni identitet, korporativni brend, korporativni imidž kao i korporativna reputacija. Korporativna kultura podrazumeva zajedničke vrednosti, stavove i pretpostavke, tj. ono što je zajedničko svim članovima organizacije. 

Korporativni identitet u sebi sažima vrednosti i ciljeve jedne organizacije. Korporativni identitet po definiciji jeste vrsta spoljašnje prezentacije kompanije kroz njenu individualnost i specifičnost po kojoj se može razlikovati i prepoznati u konkretnom okruženju. Korporativni brend se nalazi u tesnoj vezi sa korportivnim identitetom. Korporativni brend treba da reflektuje i oslikava korporativni identitet, Korporativni imidž predstavlja subjektivnu sliku koju javnost ima o organizaciji. Mišljenje javnosti o kompanji koje je formirano na osnovu korporativnog identiteta i imidža je korporativna reputacija.

Koliko je značaj korporativne komunikacije?

Važnost zdrave korporativne komunikacije ne može se zanemariti. Pre svega adekvatna korporativna komunikacija pomaže zaposlenima da rade efikasno i pruža potencijalnim kupcima široke šanse da saznaju više o proizvodima i uslugama poslovnog sistema. 

Pored toga, korporativna komunikacija olakšava komunikaciju izvršnih rukovodilaca, proces informisanja medija ili zainteresovanih strana o najnovijim vestima i kako / zašto se određeni brend pričljivo razlikuje od svojih konkurenata.  

Kako rastu, sve kompanije shvataju važnost komunikacionog tima koji je u stanju da se bavi spoljnim zahtevima medija i kupaca, marketinškim porukama i porukama brendiranja. Adekvatna korporativna komunikacija utiče na poboljšanje kako korporativne kulture, korporativnog identiteta tako i korporativni brend, korporativni imidž i korporativnu reputaciju. 

Plan i program predavanja

1. Pojam korporativnih komunikacija

 • Uloga i značaj poslovnih komunikacija
 • Korporativna kultura
 • Korporativni identitet
 • Korporativni brend

2. Korporativni imidž

 • Odnos identiteta i imidža
 • Kreiranje korporativnog imidža
 • Korporativni imidž putem interneta

3. Korporativna reputacija

 • Pojam korporativne reputacije
 • Kreiranje korporativne reputacije
 • Karakteristike online reputacije

4. Eksterna komunikacija i stejkholderi

 • Korporativna komunikacija i stejkholderi
 • Odnosi s medijima

5. Interna komunikacija i interni stejkholderi

 • Pojam internih komunikacija
 • Interne komunikacije i glasine

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se