Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Preduzetništvo

Preduzetništvo je nastalo u drevnim vremenima i može se reći da je staro koliko i ljudska civilizacija, ali je naravno s vremenom menjalo karakteristike. Savremeno preduzetništvo možemo definisati kao delatnost, veštinu, proces, ali njegov cilj  je svakako stvaranje i organizovanje biznisa, unapređenje postojećeg biznisa i, možda i najbitnije, stvaranje dobiti. Kurs za preduzetnike je važan jer su za uspešan biznis neophodne određene veštine i osobine koje je potrebno usavršiti i unaprediti, bez obzira koliko ste talentovani. Iz napred navedenog možemo zaključiti da je preduzetnik osoba koja je usmerena na budućnost. Prepoznaje prilike i ne boji se da preduzme akciju, ali je istovremeno i svestan rizika koji može da se desi. Preduzetnička znanja i veštine su bitni za sve sfere života, a kao preduzetnik vi sami možete da birate čime želite da se bavite, koju ideju želite da razvijete i u kom pravcu će se razvijati vaša karijera. 

Koliko je važno preduzetništvo, vidljivo je kroz nove izvore poslovanja, stvaranje i kreiranje novih proizvoda i kroz ekonomski razvoj. Preduzetništvo je lančana reakcija gde se, pored stvaranja profita i dobiti vlasnika, otvaraju nova radna mesta i povećava životni standard celih nacija. Preduzetničko učenje nas uvodi u svet rada, planiranja karijere i sticanja biznis veština i ekonomskog znanja.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjeMenadžment prometa nepokretnosti i Marketing i marketing menadžment.

Opis i cilj kursa Preduzetništvo

Kurs za preduzetnike se sastoji iz dva modula. Prvi modul nosi naziv „Preduzetništvo”, a drugi „Porodično preduzetništvo”. U prvom modulu kursa možete saznati šta je to što čini jednog preduzetnika, odnosno koje dominantne osobine preduzetnici imaju i na koji način razmišljaju. Ovaj modul je koncipiran tako da na osnovu njega možete proceniti da li se vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspešnih preduzetnika.

Prva nastavna jedinica upoznaje polaznika sa značajem i značenjem preduzetništva. Druga nastavna jedinica se bavi interesantnim pitanjima kao što su: koje su to osobine koje jedan preduzetnik treba da poseduje, kako okruženje utiče na razvoj preduzetnika i kako nastaju ideje. U nastavku kursa naredna poslovna jedinica govori o šest tipova strategija preduzetničkog ulaska u poslovnu aktivnost i tržište, od kojih su dve razvoj novog proizvoda/usluge i razvoj sličnog proizvoda/usluga.

Kurs za preduzetnike će potaknuti polaznika da razmišlja o veštinama koje bi mogao da razvije ukoliko želi da postane uspešan preduzetnik, a takođe i o tome koji su to mitovi vezani za preduzetništvo. Poslednje nastavne jedinice su više posvećene izučavanju porodičnog biznisa i preduzetništva – za sve polaznike koji planiraju ili bi želeli da započnu sopstveni biznis. Takođe, na ovom mestu biće reči o pretpostavkama uspešnog preduzetništva, strategijama nastupa na tržištu, motivima i osobinama uspešnih preduzetnika. U drugom modulu, kao što sam naziv kaže, predstavljeni su pojam i značaj porodičnog preduzetništva i preduzeća, kao i priroda njegovih ciljeva i razvoj.

Kurs za preduzetnike ima za cilj da osposobi polaznike da bolje shvate osobine preduzetnika, kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća. Kurs za preduzetnike će vam takođe pomoći da hrabro i preduzimljivo sprovode aktivnosti i razviju kompetencije koje će im pomoći da se vešto i uspešno uključe na tržište rada ili razviju svoj biznis. Pored toga, cilj je i da vam se prezentuju znanja potrebna za uspešno upravljanje preduzećem, dok je cilj drugog dela kursa upoznavanje sa pojmom i specifičnostima porodičnog preduzetništva.

Kurs Preduzetništvo će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Šta je preduzetništvo i koji je njegov značaj?

U današnjim uslovima kada posao postaje sve nesigurniji, a ostvarivanje većeg ličnog primanja samo nedostižan cilj mnogi vide preduzetništvo kao mogući način dostizanja potrebne sigurnosti i ostvarivanja uspeha. U literaturi koja obrađuje poslovne procese mogu se naći brojne definicije preduzetništva. Najranije definicije, koje potiču iz XVIII veka, koriste ovaj izraz u smislu preuzimanja rizika kupovine robe po određenoj, poznatoj ceni i njihove naknadne prodaje po nekim, u trenutku kupovine nepoznatim, drugim cenama. Naknadno je ova definicija proširena i na povezivanje proizvodnih faktora. Na osnovu ovih definicija se došlo do pitanja postojanja jedinstvene preduzetničke funkcije ili toga da je preduzetništvo možda samo jedna od funkcija menadžmenta.

Početkom ovog veka definiciji preduzetništva je dodat i koncept „inovacija”. Ove inovacije mogu biti inovacije procesa, inovacije marketinga, inovacije proizvoda, pa čak i organizacione inovacije u okviru postojećih preduzeća. Značaj preduzetništva je u sledećem: preduzetništvo omogućava zapošljavanja, doprinosi razvoju istraživačkih i razvojnih sistema, stvara bogatstvo za naciju i pojedince, razvoj novih znanja i veština, predstavlja izazovnu priliku za ljude i pruža samozadovoljnost.

Koje su pretpostavke i strategije uspešnog preduzetništva?

Pretpostavke uspešnog poslovanja su karakterne osobine preduzetnika, okruženje, ideje, sredstva i poslovni plan. Karakterne osobine jednog preduzetnika su: komunikativnost, ambicija, energičnost, znanje, vizija, iskustvo. Osnovne pretpostavke za stvaranje i održavanje podsticajne preduzetničke klime su: razvijeno i otvoreno tržište, adekvatan nivo platežno sposobne tražnje, zdrava konkurencija, sloboda privatne inicijative i pravo na osnivanje preduzeća, zaštita vlasništva, stečenih prava, ugovaranje poslova i obaveza snošenja posledica koje proističu iz poslovnih postupaka, podsticanje i negovanje poslovne inicijative, kreativnosti, spremnosti na neizvesnost i rizik i odgovornosti za efekte. Preduzetnik svoje putovanje kroz svet biznisa počinje odabirom prave ideje, što predstavlja prvi i najvažniji korak.

Upravljanje resursima je važno kako bi se oni uskladili, odnosno kako bi preduzetnik uskladio raspoložive resurse i vreme koje ima na raspolaganju s namerom ostvarivanja svojih ciljeva u zahtevanom kvalitetu. Prema Vesperu, postoji šest tipova strategija preduzetničkog ulaska u poslovnu aktivnost i tržište: razvoj novog proizvoda/usluge, razvoj sličnog proizvoda/usluge, kupovina franšize, iskorišćavanje postojećeg proizvoda/usluge, sponzorstvo nove poslovne organizacije i kupovina postojećeg preduzeća.

Šta je porodično preduzeće i kako ga razviti?

Kada je reč o velikim ekonomijama, potrebno je naglasiti da je porodični biznis stub privrede i ekonomskog napretka. Danas možemo pronaći primere malih porodičnih preduzetništava koja su sada firme džinovi, koje su naslednici za dva-tri veka od osnivanja do danas razvili, i to iz malih porodičnih radionica do prepoznatljivih brendova kao što su Ford, Fiat, Levi Strauss, Swarovski. Da je značaj porodičnih preduzeća veoma veliki, pokazuje činjenica da je 90% preduzeća u SAD u porodičnom vlasništvu, što je negde oko 16 miliona preduzeća. Takođe, kada je u pitanju Evropa, od pet preduzeća u proseku dva posluju sa dužom porodičnom tradicijom.

Nastanku specifičnih obrazaca ponašanja, verovanja, kao i nastanku specifične organizacione kulture porodičnog preduzeća svakako doprinosi koegzistencija porodice i posla u porodičnom preduzeću. U ranom stadijumu razvoja u porodici dominira patrijarhalni kulturni obrazac, vodeći kulturni obrazac koji odlikuje dominacija porodičnih veza nad profesionalnim sposobnostima zaposlenih. Rastom preduzeća raste i potreba za profesionalizacijom upravljanja njegovim poslovanjem. Sa starenjem osnivača i odrastanjem njegovih potomaka svakako raste težnja za zamenom patrijarhalnog i porodičnog kulturnog obrasca nekim manjim autoritativnim kulturnim obrascem, kao što je, na primer, kolaborativni.

Plan i program predavanja

1. Pojam i značaj preduzetništva
 • šta je preduzetništvo
 • definicija preduzetništva
 • značaj preduzetništva
2. Pretpostavke uspešnog poslovanja 
 • osoba i karakter
 • okruženje
 • ideja
 • resursi
 • poslovni plan
3. Strategije preduzetničkog poduhvata
 • razvoj novog proizvoda ili usluge
 • razvoj sličnog proizvoda ili usluge
 • kupovina franšiza
 • iskorišćavanje postojećeg proizvoda ili usluge
 • sponzorstvo novog preduzeća
 • kupovina postojećeg preduzeća
4. Preduzetničke veštine 
 • prodajne i marketinške veštine,
 • znanja i veštine iz oblasti finansija,
 • veštine samomotivacije,
 • sposobnost upravljanja vremenom,
 • administrativne veštine
5. Preduzetničke osobine i motivi
 • bitne osobine preduzetnika
 • preduzetničko ponašanje
6. Pojam i karakteristike porodičnog preduzeća
 • pojam porodičnog preduzeća i karakteristike porodičnog preduzeća
 • dobre i loše strane porodičnog preduzeća
 • motivi za rad u porodičnom preduzeću
7. Razvoj porodičnog preduzeća i proces sukcesije vlasništva
 • priroda ciljeva porodičnih preduzeća,
 • uloge i odnosi u preduzeću,
 • faze razvoja porodičnog preduzeća 
 • sukcesija vlasništva

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se