SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Upravljanje marketingom

Uspešne kompanije teže tome da adekvatno i temeljno sprovode upravljanje marketingom kako bi plasirani proizvodi i usluge imali dobre poslovne rezultate. Koraci koji prethode procesu upravljanja marketingom jesu temeljna identifikacija tržišnih mogućnosti i ostvarivanje konkurentske prednosti. Težnja kompanija je da zauzmu dobru tržišnu poziciju, ali kako bi to ostvarile, neophodno je da upravljaju tražnjom. U zavisnosti od sektora privrede, svaka organizacija nailazi na različite oblike tražnje i, kada istraži potrebe svojih potrošača i počne da ih razume, kompanija može da se fokusira na marketinške aktivnosti. 

Marketinška kompetetivnost zavisi od poslovnih aktivnosti koje kompanije mogu da sprovode, pa tako prvi nivo kompetetivnosti podrazumeva reagovanje na zahteve i potrebe potrošača. Ovaj nivo kompetetivnosti naziva se responzivni ili reagujući marketing. Mogućnost da se kompanije prilagođavaju događajima koji se dešavaju na tržištu jeste drugi nivo i on se naziva anticipativni marketing. Kompanije koje mogu same da stvaraju tržište i kreiraju proizvode ili usluge za kojima trenutno ne postoji potreba, ali se plasiranjem naprave odlični poslovni rezultati, spada u treći nivo i naziva se kreativni marketing. 

Nakon definisanja kompetetivne prednosti i potreba potrošača, sprovode se faze upravljanja marketingom. Proces upravljanja marketingom podrazumeva tri faze: planiranje marketinga, organizovanje marketinga i kontrola marketinga. Glavni zadatak ovog procesa je da istraži, analizira i utvrdi uzroke negativnog odnosa prema proizvodu ili usluzi. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjeMenadžment projekata i Strategijski i operativni menadžment.

Kurs Upravljanje marketingom – opis i cilj

Kurs se sastoji iz pet nastavnih jedinica. Na početku kursa polaznik se uvodi u pojam upravljanja marketingom i zadatke koje ova funkcija obavlja. Slede nastavne jedinice koje se odnose na faze upravljanja marketingom, a to su planiranje marketinga, organizovanje marketinga i kontrola marketinga. Poslednja nastavna jedinica je posvećena konkurenciji, kao i konkurentskoj prednosti kompanije u svom okruženju.

U prvoj nastavnoj jedinici polaznik se upoznaje sa upravljanjem marketingom, uz poseban osvrt na situacije sa tražnjom sa kojom se preduzeće može susresti na tržištu i potrebne aktivnosti kako bi se sve prepreke u tom smislu prevazišle. Ovde se obrađuje i pojam marketing strategije, uz jedan konkretan primer.

Druga nastavna jedinica bavi se delom upravljanja marketingom koji se odnosi na planiranje marketinga. Prvo će biti reči o targetiranju potrošača i koracima potrebnim za to kod pristupanja određenom tržištu. Zatim se obrađuje pojam marketing plana, uz detaljan opis njegove strukture. Na kraju, pristupa se izboru marketing strategija kako bi se ostvarila konkurentska prednost na tržištu.

U trećoj nastavnoj jedinici reč je o narednom delu upravljanja marketingom, odnosno o organizovanju marketinga, gde je posebna pažnja posvećena modelima organizovanja marketing funkcije i njihovim karakteristikama i načinima upotrebe.

Četvrta nastavna jedinica fokusira se na kontrolu marketinga kao dela upravljanja marketingom, gde su detaljno opisane sve vrste kontrole.

Peta nastavna jedinica bavi se konkurentskom pozicijom organizacije. U tom smislu je posebno obrazložen način utvrđivanja konkurentske pozicije na tržištu, kao i Boston Consulting Group matrica, koja je u širokoj upotrebi za klasifikaciju proizvoda i poslovnih aktivnosti.

Cilj je da se polaznik upozna sa fazama upravljanja marketingom. Detaljnije će se upoznati sa izradom plana marketinga, uvođenjem organizacionih modela marketinga u postojeću i novu organizaciju, kao i sa definisanjem pokazatelja kontrole i njihovim merenjem. Polazniku će biti predstavljeno kako da definiše portfolio organizacije i kako da primeni BCG matricu. U ovom kursu, dodatno, polaznik će se upoznati sa konkurentskim strategijama koje može primeniti kako bi uspešno poslovao na tržištu.

Kurs Upravljanje marketingom odgovoriće na pitanja:

1. Koji su koraci preduzeća kod inicijalnog nastupanja na tržištu?

Postoji veliki broj aktivnosti i koraka koji su neophodni za uspeh u nastupanju na određenom tržištu i koji su sastavni deo planiranja marketinga jer su polazna tačka za ustanovljavanje trenutnog stanja na tržištu, pozicije i aktivnosti konkurencije, kao i za postavljanje očekivanih rezultata poslovanja. Prvi korak svakako mora biti definisanje tražnje za datim proizvodom i njeno poređenje sa ponudom koja već postoji na tržištu od strane konkurentskih preduzeća, kako bi se ustanovio potencijal za uspeh na tom tržištu. Zatim se pristupa detaljnoj analizi potrošača i segmentaciji ciljne grupe kako bi se definisali podsegmenti, kao i koje potrebe definisanih podsegmenata zadovoljava proizvod koji nudi konkretno preduzeće.

2. Šta je kontrola marketinga i kako se sprovodi?

Kao što je to slučaj sa svakom funkcijom u preduzeću, kontrola se sprovodi i nad marketingom. Svrha kontrole je da se aktivnosti usklade tako da omogućavaju najbolje moguće dostizanje prethodno postavljenih ciljeva, ali i da se naknadno utvrde svi razlozi i uzroci nepodudaranja realnih rezultata u odnosu na planirane, da bi se otklonili i da bi se postigao željeni rezultat. Kontrola se u marketingu sprovodi na različitim nivoima, korišćenjem različitih alata, kako bi se sagledala cela slika i donele adekvatne odluke o daljem toku aktivnosti u preduzeću. Kontrola se razlikuje i u odnosu na delatnost preduzeća, jer se razlikuju i procesi poslovanja i krajnji ciljevi, pa je potreban drugačiji pristup kontroli.

3. Kako utvrditi svoju poziciju u odnosu na tržišne konkurente?

U svakom momentu menadžeri preduzeća moraju znati svoju poziciju na tržištu i pratiti tržišna dešavanja i u smislu tražnje i u smislu aktivnosti konkurenata, kako bi uvek bili spremni da adekvatno odgovore na promene koje se dešavaju i usklade svoje poslovanje s tim tako da održe ili unaprede svoju tržišnu poziciju. Postoje četiri moguće konkurentske pozicije na tržištu i svaka zahteva drugačiji pristup poslovanju, kako bi se ostvarili planirani poslovni rezultati i kako bi se uopšte opstalo na datom tržištu. Jasno je da ne mogu svi biti lideri na tržištu, ali moraju svakako postupati u skladu sa svojom pozicijom i ugledom koji imaju među potrošačima i utvrditi jasno svoju poziciju, da bi znali kako odatle dalje unaprediti svoje poslovanje.

upravljanje marketingom

Plan i Program kursa Upravljanje marketingom

Modul 1: Upravljanje marketingom

  • Uloga marketinga u strategijskom upravljanju organizacijom
  • Planiranje marketinga
  • Organizovanje marketinga
  • Kontrola marketinga
  • Konkurentska pozicija organizacije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se