Upisni rok je počeo

Kurs Upravljanje marketingom

Uspešne kompanije teže tome da adekvatno i temeljno sprovode upravljanje marketingom kako bi plasirani proizvodi i usluge imali dobre poslovne rezultate. Koraci koji prethode procesu upravljanja marketingom jesu temeljna identifikacija tržišnih mogućnosti i ostvarivanje konkurentske prednosti. Težnja kompanija je da zauzmu dobru tržišnu poziciju, ali kako bi to ostvarile, neophodno je da upravljaju tražnjom. U zavisnosti od sektora privrede, svaka organizacija nailazi na različite oblike tražnje i, kada istraži potrebe svojih potrošača i počne da ih razume, kompanija može da se fokusira na marketinške aktivnosti. 

Marketinška kompetetivnost zavisi od poslovnih aktivnosti koje kompanije mogu da sprovode, pa tako prvi nivo kompetetivnosti podrazumeva reagovanje na zahteve i potrebe potrošača. Ovaj nivo kompetetivnosti naziva se responzivni ili reagujući marketing. Mogućnost da se kompanije prilagođavaju događajima koji se dešavaju na tržištu jeste drugi nivo i on se naziva anticipativni marketing. Kompanije koje mogu same da stvaraju tržište i kreiraju proizvode ili usluge za kojima trenutno ne postoji potreba, ali se plasiranjem naprave odlični poslovni rezultati, spada u treći nivo i naziva se kreativni marketing. 

Nakon definisanja kompetetivne prednosti i potreba potrošača, sprovode se faze upravljanja marketingom. Proces upravljanja marketingom podrazumeva tri faze: planiranje marketinga, organizovanje marketinga i kontrola marketinga. Glavni zadatak ovog procesa je da istraži, analizira i utvrdi uzroke negativnog odnosa prema proizvodu ili usluzi. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeMeđunarodno poslovanje i Strategijski i operativni menadžment.

Kurs Upravljanje marketingom – opis i cilj

Kao proces, upravljanje marketingom podrazumeva faze upravljanja, a to su planiranje marketinga, organizovanje marketinga i kontrola marketinga. Nastavne jedinice detaljnije razmatraju zauzimanje tržišne pozicije, očuvanje i napredovanje kompanije, kao i kreiranje poslovnog portfolija. 

Cilj je da se polaznici upoznaju sa fazama upravljanja marketingom, sa upravljanjem tražnjom, planiranjem, organizovanjem i kontrolom marketinških aktivnosti i kreiranjem poslovnog portfolija. Planiranje marketinga predstavlja složenu aktivnost kojoj prethodi tergetiranje potrošača. Korak targetiranja podrazumeva da kompanija definiše svoj ciljni segment i identifikuje želje i potrebe svojih konačnih potrošača. Svrha targetiranja je definisanje ka kom se tržišnom segmentu usmeravaju sve marketinške aktivnosti jer se ne mogu obuhvatiti svi segmenti jednom marketinškom aktivnošću. Polaznici će se detaljnije upoznati sa izradom marketing plana, sa uvođenjem organizacionih modela marketinga u postojeću i novu organizaciju, kao i sa definisanjem pokazatelja kontrole i njihovim merenjem. 

Struktura marketing plana se sastoji od nekoliko stavki: uvod u marketing plan, situaciona analiza, ciljna tržišta, problem i šanse, marketing ciljevi, marketing strategija, marketing taktike, primena i kontrola i zaključak. Planiranje predstavlja samo jedan korak upravljanja marketingom i potrebno je adekvatno organizovati aktivnosti kako bi se što efikasnije i efektivnije sprovodile. Kako bi se poslovni ciljevi realizovali, organizovanje je veoma važan korak i kod kompanija koje se pojavljuju na tržištu i kod onih koje su već dugo godina na tržištu. Korekcije i metrika marketinških aktivnosti podrazumevaju kontrolu ovog procesa, ali potrebno je na adekvatan način redovno sprovoditi faze kontrole.

Faze kontrole su: utvrđivanje pokazatelja i kriterijuma, merenje postignutih efekata na osnovu pokazatelja i sama korekcija odstupanja u odnosu na željenu situaciju. Nakon sprovođenja marketinških aktivnosti, kompanije se mogu pozicionirati na četiri konkurentske pozicije. Polaznicima će biti predstavljeno kako da definišu portfolio organizacije i kako da primene BCG matricu. U ovom kursu polaznici će se upoznati sa konkurentskim strategijama koje mogu primeniti kako bi uspešno poslovali na tržištu.

Kurs Upravljanje marketingom odgovoriće na pitanja:

Koje su faze procesa upravljanja marketingom?

Upravljanje marketingom je proces koji sprovodi marketing aktivnosti sa ciljem ostvarivanja konkurentne prednosti na tržištu. Faze procesa upravljanja marketingom su planiranje, organizovanje i kontrola. Planiranje predstavlja fazu procesa u kojoj se definišu ciljevi, strategije i planovi, dok organizovanje podrazumeva stvaranje organizacione strukture marketinških aktivnosti u kompaniji. U ovom koraku definišu se modeli organizovanja marketinške funkcije. Razlikuju se pet modela: predmetni model, funkcionalni model, geografski model, model organizacione strukture marketinga po kupcima i korporativni model. Faza kontrole, često zanemarena posle marketing kampanje, kada bi se proceduralno ispoštovala, mogla bi da opiše probleme i izazove koji su se pojavili u sprovođenju marketinških aktivnosti.

Koje su konkurentne pozicije na tržištu?

Konkurentna pozicija na tržištu predstavlja veoma važan segment u upravljanju marketingom. Razlikuju se četiri konkurentne pozicije na tržištu: tržišni vođa, tržišni izazivač, tržišni sledbenik i tržišni selektor. Pozicija tržišnog vođe predstavlja strategiju u kojoj kompanija na tržištu sprovodi sve izmene u cenovnoj politici, uvodi nove promene i primenjuje promotivnu strategiju. Pozicija tržišnog izazivača prati tržišnog vođu, ali u odnosu na tržišnog vođu mora da ponudi kvalitetniji proizvod ili nižu cenu. Tržišni sledbenik je usmeren na sve aktivnosti tržišnog lidera i slepo prati i sprovodi marketinške aktivnosti. Razlikuju se tri tipa tržišnog sledbenika: kloner, imitator i adapter. Tržišni selektor je strategija koju najčešće primenjuju male kompanije koje su finansijski limitirane da bi se odlučile za neku od prethodnih tržišnih strategija.

Šta podrazumeva kreiranje poslovnog portfolija?

Kreiranje poslovnog portfolija je faza koja nastaje posle definisane misije, vizije i ciljeva, a svrha izrade portfolija jeste prepoznavanje pravca u kom kompanija želi da ide. Najbolja metoda za kreiranje biznis portfolija je Boston Consulting Group, odnosno BCG matrica, koja razlikuje četiri moguće poslovne situacije. BCG matrica razlikuje: proizvode „znak pitanja”, proizvode „zvezda”, proizvode „krava muzara” i proizvode „psi”. Svaka od ovih poslovnih situacija ima različitu stopu učešća na tržištu i naravno da sve kompanije teže da ostvare najbolji tržišni rezultat, odnosno da zauzmu poziciju „zvezde”. Pored BCG matrice, za izradu portfolija može se koristiti i pristup General Electric, koji prednost daje strategijskim jedinicama.

upravljanje marketingom

Plan i Program predavanja

1. Uloga marketinga u strategijskom upravljanju organizacijom 

  • Definisanje osnovnih aktivnosti marketinga i definisanje tražnje

2. Planiranje marketinga 

  • Definisanje pojma i koraci izrade marketing plana

3. Organizovanje marketinga 

  • Predstavljanje modela organizovanja

4. Kontrola marketinga 

  • Poslednja faza upravljanja marketingom, koja redovnim sprovođenjem može da ukaže na izazove 

5. Konkurentska pozicija organizacije 

  • Trenutna situacija kompanije u odnosu na tržišne lidere, sledbenike, izazivače i selektore

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.