Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Upravljanje lancem nabavke

Izraz upravljanje lancem nabavke ili snabdevanja podrazumeva dobro organizovanu, koordinisanu funkciju nabavke. Pojam upravljanje lancem nabavke obuhvata sve aktivnosti u vezi sa upravljanjem nabavkama organizacije koje treba da omoguće smanjenje troškova, poboljšanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, kao i zadovoljavanje tražnje za proizvodima. 

Budući da su troškovi povezani sa postizanjem ovih ciljeva, neophodno je da organizacije osmisle i primene planove ili strategije lanca nabavke. Svakako da ciljevi treba da budu osmišljeni tako da budu kompatibilni sa poslovnim strategijama preduzeća. Pored toga, važno je ukazati i na obrt zaliha, troškove prodate robe, nedeljne nabavke, profitabilnost imovine i slično. O svemu ovome govori se i u ovom kursu.  

Lanac nabavke se može posmatrati i kao skup preduzeća kroz koja se kreće određeni proizvod ka krajnjem kupcu. U proizvodnju i prodaju određenog proizvoda je po pravilu uključeno nekoliko nezavisnih preduzeća (proizvođači sirovina i komponenata, sklapači proizvoda, veletrgovci, trgovci na malo i transportne kompanije).

Lanac nabavke bi se mogao definisati kao usklađivanje rada preduzeća koja snabdevaju tržište određenim proizvodima ili uslugama. Kada se upravlja lancima nabavke, važno je poznavati metode predviđanja, kao i pristupe predviđanju i njima vladati. Takođe, neophodno je planirati aktivnosti lanca nabavke i sprovoditi koordinaciju u tom lancu. Kada govorimo o upravljanju snabdevanjem, važno je spomenuti ažuriranje predviđanja prodaje, grupisanje porudžbina, fluktuaciju cena, nestašice, softvere za upravljanje lancem nabavke i drugo, o čemu će takođe biti reči u kursu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentFinansijski menadžment i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Upravljanje lancem nabavke

Kurs Upravljanje lancem nabavke govori o pojmu lanca nabavke i upravljanju tim lancem sa svim pratećim procesima i aktivnostima. Takođe, u kursu se govori i o ulozi predviđanja u lancu nabavke, metodama predviđanja i pristupima predviđanju, a posebna pažnja je posvećena planiranju aktivnosti lanca nabavke, kao i koordinaciji u tom lancu, značaju upravljanja zalihama, ciljevima upravljanja zalihama i modelima upravljanja zalihama. Svakako, neizostavno se moraju spomenuti i obrazložiti statički i dinamički modeli upravljanja zalihama i njihove karakteristike. Informacije su od ključnog značaja kod snabdevanja i stoga se govori i o principima upravljanja tokovima informacija u lancima nabavke, kao i o informacionim izazovima sa kojima se susreću učesnici lanca nabavke. Kada je reč o softverskoj podršci, u kursu su predstavljeni osnovni moduli SCM softvera. Foresterov efekat u upravljanju lancem nabavke je takođe značajan jer objašnjava najčešće uzroke pojave efekta biča, kao što su ažuriranje predviđanja prodaje, grupisanje porudžbina, fluktuacija cena, racionalizacija i nestašica, o čemu ćemo govoriti u kursu. U eri informacionih tehnologija neizostavno se moraju spomenuti i prednosti elektronskog poslovanja prilikom upravljanja lancem nabavke, ali i prednosti koje su internet i elektronsko bankarstvo doneli lancima nabavke. Ovde je takođe posvećena pažnja i upravljanju rizicima u lancima nabavke. 

Cilj kursa je da polaznika upozna sa pojmovima skladištenja, transporta, zaliha i rukovanja materijalima, što može znatno unaprediti lanac nabavke, odnosno procese koji se kreću od nabavke repromaterijala za izradu nekog proizvoda do isporuke tog proizvoda krajnjem korisniku – kupcu, odnosno potrošaču. Pored toga, cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa softverskom podrškom upravljanju lancem nabavke, kao i sa osnovnim modulima SCM softvera. Još jedan od ciljeva kursa je da se polaznici upoznaju i sa primenom e-biznisa i interneta u snabdevanju, s prednostima koje su internet i elektronsko bankarstvo doneli lancima nabavke, sa rizicima u snabdevanju i načinima kako lancima nabavke treba da se upravlja.

Kurs Upravljanje lancem nabavke odgovoriće vam na pitanja:

1. Šta je upravljanje lancem nabavke?

Upravljanje lancem nabavke možemo posmatrati kao upravljanje svim aktivnostima koje treba da omoguće stvaranje zadovoljstva kod krajnjeg kupca. Ovaj proces uključuje brojne ključne faktore uspeha, poput jasne strategije nabavke sirovina i usluga, efektivnih sistema kontrole, razvoja ekspertize i sl. Možemo zaključiti da se upravljanje lancem nabavke odnosi na celokupan poslovni ciklus, a ne, kao što se često pogrešno smatra, samo na njegove krajnje faze. Važno je istaći i razliku između strategijskog i operativnog upravljanja lancem nabavke. Strategijsko upravljanje lancem nabavke se može definisati kao „selekcija i povezivanje dobavljača i kupaca kroz pregovaranje i ostvarivanje dogovora koji vode ka zadovoljstvu kupaca proizvodima i uslugama sa dodatom vrednošću, uz ostvarivanje koristi i zarade za sve učesnike koji se nalaze u lancu nabavke”, dok operativno posmatrano „upravljanje lancem nabavke predstavlja kontinualno planiranje, razvoj, kontrolu, informisanje i praćenje akcija u okviru i između lanaca nabavke u cilju ostvarivanja integrisanog procesa nabavke koji dovodi do realizacije sveukupnih strategijskih ciljeva”.

2. Kakva softverska podrška upravljanju lancem nabavke postoji?

Od samih početaka upotrebe računara u poslovanju i sa pojavom i razvojem interneta posebno se pojavila želja za automatizacijom procesa upravljanja lancem nabavke. Prvi računarski programi koji su se pojavili podržavali su samo male segmente celokupnog procesa upravljanja nabavkama. Pomoćni softver se najčešće nazivao „program za upravljanje lancima nabavke“. Osnovni zadatak ovog softvera je bio da smanji troškove, ubrza obradu i smanji greške, dok je fokus posebno bio na procedurama za podršku odlučivanju, poput optimizacije aktivnosti i formula za donošenje finansijskih odluka, kao što je na primer izračunavanje optimalnih količina nabavke.

S obzirom na to da između pojedinih aktivnosti u lancu nabavke postoje međuzavisnosti, postojala je osnova da se integrišu proizvodnja, nabavka i upravljanje zalihama kod međusobno povezanih proizvoda. To je omogućilo da se pojave komercijalni softverski paketi za planiranje zahteva materijala i stvore integrisani funkcionalni informacioni sistemi, što je kasnije dovelo i do koncepta planiranja resursa poslovanja (ERP – Enterprise Resource Planning), koji integriše obradu transakcija i ostale rutinske aktivnosti iz svih funkcionalnih oblasti u jednu celinu. Sledeći korak u ovoj evoluciji, koji se dogodio devedesetih godina prošlog veka, jeste pojava poslovne inteligencije i drugačijeg softvera. Integracija se proširila uključivanjem tržišta i zajednica (na primer SAP, SCM).

3. Koji modeli upravljanja zalihama postoje?

Generalno se najveći akcenat tokom upravljanja lancem nabavke stavlja na odnos između držanja zaliha i negativnih efekata koji nastaju zbog smanjenih zaliha, uz pokušaje da se ostvare najmanji mogući ukupni troškovi zaliha. Izbor najpodesnijeg modela upravljanja zalihama zavisi od velikog broja faktora, od kojih su najznačajniji: složenost proizvoda, tip proizvodnje i vrsta materijala koji se nalazi na zalihama.

Možemo izdvojiti dva ključna modela upravljanja zalihama, a to su dinamički model upravljanja, primenljiv kod rešavanja problema zaliha koje se obnavljaju s vremena na vreme, i statički model upravljanja zalihama, koji predstavlja model za optimizaciju zaliha s primenom u slučajevima kada se rešavaju problemi zaliha koje se mogu trošiti u konačnom vremenskom intervalu uz samo jedno popunjavanje prilikom kog se zaliha i formira.

Menadžer za Upravljanje lancem nabavke

Plan i program kursa Upravljanje lancem nabavke

Modul 1: Upravljanje lancem nabavke

1. Pojam upravljanja lancem nabavke

2. Predviđanje i planiranje u proscesu upravljanja lancem nabavke

3. Foresterov efekat u upravljanju lancem nabavke

4. Uloga, troškovi i modeli upravljanja zalihama

5. Informaciona tehnologija i podrška u nabavnom procesu

6. Ocena uspešnosti lanca nabavke

7. Efikasno upravljanje e-biznisom i rizicima u lancu nabavke

Kompetencije

Modul 1: Upravljanje lancem nabavke

  • Poznavanje osnovnih pojmova procesa upravljanja lancem nabavke
  • Sposobnost razumevanja informacijskih standarda koji treba da budu zadovoljeni u lancu nabavke

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Potreban softver i tehnički uslovi

Kurs ne zahteva dodatni softver.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se