Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Ekološki menadžment

Ekološki menadžment predstavlja proces upravljanja poslovanjem na održiv način, radi uspostavljanja ravnoteže između poslovnih ciljeva i očuvanja prirodnih resursa, minimiziranja negativnog uticaja na okolinu i stvaranja društvene odgovornosti preduzeća. Ovaj koncept je sve značajniji u savremenom poslovnom svetu, jer poslovni uspeh više nije povezan samo sa finansijskim performansama, već i sa održivim pristupom poslovanju i zaštiti životne sredine.

Ključni pojmovi koji se koriste u ekološkom menadžmentu uključuju održivi razvoj, koji predstavlja koncept društveno odgovornog poslovanja, usmeren na dugoročno održavanje prirodnih resursa i zadovoljenje potreba kako današnjih tako i budućih generacija. 

Drugi ključni koncepti uključuju procenu životnog ciklusa proizvoda (LCA), koji podrazumeva proces koji se koristi za identifikaciju i kvantifikaciju uticaja proizvoda na okolinu tokom čitavog životnog ciklusa, uključujući faze proizvodnje, upotrebe i odlaganja, te Environmental Management System (EMS), koji se koristi za upravljanje ekološkim performansama organizacije i kontinuirano poboljšanje procesa, proizvoda i usluga u skladu sa principima održivog razvoja. Takođe, značajni su i zakonski propisi – različite zakonske regulative koje se odnose na zaštitu životne sredine i utiču na poslovanje organizacija, uključujući propise o reciklaži, odlaganju otpada, emisiji štetnih gasova i sl.

Ekološki menadžment je važan za poslovni svet jer pruža organizacijama strategije i alate koji im pomažu da smanje negativni uticaj na okolinu, što zauzvrat može imati pozitivan uticaj na njihovu reputaciju i finansijske performanse. U ovom kontekstu, ekološki menadžment može pomoći organizacijama da stvore održivi poslovni model koji zadovoljava potrebe današnjih generacija bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekataStrategijski i operativni menadžment i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Ekološki menadžment

Kurs Ekološki menadžment počinje objašnjenjem pojma ekologije i pojma i značaja ekološkog menadžmenta. Objašnjavaju se benefiti za organizacije koje svoje poslovanje usklađuju sa principima ekološkog menadžmenta, koji se ogledaju u poboljšanju imidža, smanjenju operativnih troškova, efikasnijem poslovanju, kao i povećanju zadovoljstva korisnika. Nastavna jedinica obrađuje i manje dobre strane, odnosno nedostatke i izazove koji se javljaju prilikom primene principa ekološkog menadžmenta u poslovanju.

Kurs obrađuje proces ekološke procene proizvoda (Life Cycle Assessment – LCA) i ključne faze tog procesa: definisanje cilja i opsega, izrada inventara, procena uticaja i interpretacija, kao i sistem upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management System – EMS) koji čine politika upravljanja životnom sredinom, planiranje, implementacija, i provera i pregled.

Kurs pažnju posvećuje i održivom razvoju – pojmu, značaju i ciljevima održivog razvoja. Objašnjava se koncept trodimenzionalnog koncepta održivog razvoja, koji se sastoji iz elemenata ekonomije, društva i životne sredine. Ukazuje se na svaku od dimenzija, ali i na njihov integrisani odnos. Akcenat kod obrađivanja pojma održivog razvoja stavlja se u kontekst biznisa, odnosno na načine na koje biznis može doprineti održivom razvoju, i to pre svega kroz aktivnosti ekološke održivosti, društvene odgovornosti i ekonomskog uticaja.

Poseban deo kursa posvećen je međunarodnim sporazumima o zaštiti životne sredine: Konvenciji o klimatskim promenama, Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti, Konvenciji o zaštiti ozonskog omotača i Konvenciji o prekograničnom prevozu opasnog otpada. Pored ovoga, kurs obrađuje i pojmove međunarodnog standarda za ekološki menadžment: ISO 14001, ISO 14004, ISO 14031 i ISO 14064.

Cilj kursa Ekološki menadžment jeste da polazniku približi značaj očuvanja životne sredine i važnost ekologije. Takođe, sadržaj polazniku ukazuje na značaj održivog razvoja, kao i na pretnje koje ugrožavaju ekološki sistem. Jedan od ciljeva ovog kursa jeste da polazniku približi sistem ekološkog menadžmenta i ukaže na uticaj biznisa na ekologiju, odnosno načine putem kojih organizacije mogu da utiču na očuvanje okoline. Teži se tome da polaznici bolje razumeju međunarodne konvencije, kao i standarde čiji je cilj da zakonski definišu aktivnosti kojima bi se pozitivno uticalo na smanjenje negativnih efekata kad je reč o uticaju na životnu sredinu.

Kurs Ekološki menadžment odgovoriće vam na pitanja:

1. Šta je ekologija?

Ekologija je nauka o životnoj sredini nastala u drugoj polovini XIX veka. Termin ekologija prvi je upotrebio nemački biolog Ernst Hekel, koji je 1866. godine predložio da se jedna disciplina biologije, odnosno zoologije, nazove ekologija. Njen zadatak je bio istraživanje odnosa između životinjskih vrsta i njihovog organskog i neorganskog okruženja. Ime nauke potiče od grčkih reči oikos – dom, domaćinstvo, kuća, i logosnauka, izučavanje. Iz naziva zaključujemo da je ekologija nauka o odnosu organizama prema staništu. Često se ovaj termin koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno, jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se ekologija bavi.

2. Šta je održivi razvoj?

Održivi razvoj predstavlja razvoj koji ne dovodi do propadanja i iscrpljivanja resursa i koji je uslovljen i praćen buđenjem svesti o potrebi čuvanja i unapređivanja okoline koja doprinosi održivom ekonomskom razvoju. Predstavlja integralni ekonomski, tehnološki, socijalni i kulturni razvoj, a svi oni su usklađeni sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine i omogućavaju sadašnjim i budućim generacijama zadovoljenje njihovih potreba i poboljšanje kvaliteta života. Održivi razvoj je razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje sadašnjih potreba bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Da bi se postigao održivi razvoj, ekološka zaštita mora postati integralni deo razvojnog procesa. Sve države i narodi treba da sarađuju na bitnom zadatku iskorenjivanja siromaštva, jer je to neophodan uslov za održivi razvoj.

3. Šta predstavljaju ISO 14000 standardi?

ISO 14000 se odnosi na grupu dobrovoljnih standarda i smernica koji mogu da pomognu organizacijama pri rešavanju pitanja zaštite okoline. U ovoj grupi standarda su standardi za sisteme ekološkog menadžmenta, zaštitu okoline i EMS auditing, označavanje okoline, vrednovanje i procenu životnog ciklusa. U okviru Komiteta za izradu ekoloških standarda serije 14000 aktivno je šest potkomiteta: komitet za sistem ekološkog menadžmenta, ekološko proveravanje, ekološko obeležavanje, ocenjivanje ekološkog učinka, ocenjivanje životnog ciklusa i definicije i terminološke izraze.

Prilikom priprema standarda, potkomiteti se organizuju u radne grupe sastavljene od eksperata za određenu oblast. Standardi serije ISO 14000 sadrže standarde koji se odnose na ekološke aspekte organizacije, i standard koji se odnosi na proizvod. Grupe standarda koji se tiču sistema ekološkog menadžmenta (14001–14004) i grupe standarda za ocenjivanje ekološkog učinka (14031–14032) odnose se na preduzeće, tj. na uvođenje aktivnosti i preispitivanje sistema za upravljanje životnom sredinom, odnosno na evaluaciju ekološkog učinka konkretnog preduzeća.

Menadžeri izrađuju strategiju za ekološki menadžment

Plan i program kursa Ekološki menadžment

1. Pojam ekologije i ekološkog menadžmenta

 • Pojam ekologije
 • Pojam i značaj ekološkog menadžmenta
 • Nedostaci ekološkog menadžmenta
 • Osnovni principi ekološkog menadžmenta

2. Alati ekološkog menadžmenta

 • Ekološka procena proizvoda (Life Cycle Assessment – LCA)
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management System – EMS)
 • Obuka zaposlenih
 • Standardi upravljanja životnom sredinom

3. Održivi razvoj

 • Pojam, značaj i ciljevi održivog razvoja
 • Održivi razvoj i biznis

4. Zakonski okvir ekološkog mendžmenta

 • Međunarodni sporazumi o zaštiti životne sredine
 • Međunarodni standardi za ekološki menadžment

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se