Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Ekološki menadžment

Ekologija nije imala čvrste temelje. Jedan od prvih ekologa bio je Aristotel ili možda njegov učenik Teofrast, pošto su obojica bili zainteresovani za mnoge vrste životinja. Teofrast je prvi opisao odnose između organizama i između organizama i njihovog okruženja. Sam termin ekologija prvi je upotrebio nemački zoolog Ernst Hekel (1866) kao izraz za odnos životinje i prema njenom organskom i prema njenom neorganskom okruženju. Termin ekologija potiče od grčke reči oikos, što znači domaćinstvo, dom ili mesto za život. Dakle, ekologija proučava organizme i njihovu okolinu. 

Ekologija se smatra novijom naukom, jer je počela da dobija na značaju tek u drugoj polovini 20. veka usled širenja zabrinutosti za stanje životne sredine. Razmišljanja na temu ekologije postoje već godinama, ali su se njeni naučni principi postepeno razvijali. O alarmantnosti trenutne situacije govore činjenice da se na dnevnom nivou poseče 27.000 stabala radi izrade toalet papira, da se na godišnjem nivou koristi oko 180 milijardi limenki aluminijuma, da plastični otpad godišnje ubije oko 1.000.000 životinja u moru, da je staklu potrebno najmanje četiri hiljade godina da se potpuno razgradi, da u proseku između 150 i 200 vrsta životinja umire u jednom danu itd. Našoj planeti je čovek potrebniji više nego ikad kako bi se sačuvao život, ali i uslovi za njega.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjeStrategijski i operativni menadžment i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Ekološki menadžment

Kurs Ekološki menadžment se sastoji od pet nastavnih jedinica. Najpre se obrađuje sam pojam ekologije i značaj očuvanja životne sredine. U drugoj nastavnoj jedinici biće reči o pojmu i značaju ekološkog menadžmenta, njegovim osnovnim karakteristikama sa aspekta pojedinca, kao i sa aspekta kompanija. Takođe, biće reči i o modelu ekološkog menadžmenta. Kroz narednu nastavnu jedinicu govoriće se o značaju i definisanju održivog razvoja i Brundtland Reportu, o preporukama iz Rio de Žaneira i Agende 21, o samitu u Rio de Žaneiru, o principima održivog razvoja, kao i o primeni održivog razvoja na nivou preduzeća

U pretposlednjoj nastavnoj jedinici pažnja je posvećena sistemu ekološkog menadžmenta, pitanju šta sve sistem ekološkog menadžmenta obuhvata, njegovim ključnim elementima, faktorima koji navode preduzeće da uvede EMS, kao i osnovnim principima sistema ekološkog menadžmenta. U petoj nastavnoj jedinici polaznici će moći da saznaju nešto više o standardima ekološkog menadžmenta, britanskom standardu BS 7750, zatim o ISO 14000 standardima, kao i o EMAS-u (Eco Management and Audit Scheme).

Cilj kursa Ekološki menadžment jeste da polazniku približi značaj očuvanja životne sredine i ekologije. Takođe, sadržaj  polazniku ukazuje na značaj održivog razvoja, kao i na pretnje koje ugrožavaju ekološki sistem. Jedan od ciljeva obuke jeste da polazniku približi sistem ekološkog menadžmenta, kao i da ga upozna sa standardima ekološkog menadžmenta. Treba imati na umu da ekološki sistem ima izrazito osetljivu ravnotežu, tako da je i mala promena na bilo kom nivou hijerarhije u stanju da utiče na biosferu u celini.

Svi procesi i faktori koji utiču na biosferu planetarnog su obima. Ovo uključuje cikluse vode, ugljenika i azota. Trenutno, ekološki faktor koji najviše zabrinjava jeste povećanje gasova staklene bašte, uzrokovano ljudskim delovanjem, što utiče na ubrzavanje efekta staklene bašte, a to dalje rezultira globalnim zagrevanjem. Ekologija nas uči da preokrenemo ili svedemo na minimum negativne efekte koje civilizacija prouzrokuje. Zbog svega ovoga, razvijanje svesti i osmišljavanje reakcija je neophodno u trenutnoj situaciji, što će i biti zadatak ovog kursa. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je ekologija?

Ekologija je nauka o životnoj sredini nastala u drugoj polovini XIX veka. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemački biolog Ernst Hekel 1866. godine, koji je predložio da se jedna disciplina biologije, odnosno zoologije, nazove ekologija. Njen zadatak je bio istraživanje odnosa između životinjskih vrsta i njihovog organskog i neorganskog okruženja. Ime nauke potiče od grčkih reči oikos – dom, domaćinstvo, kuća, i logos – nauka, izučavanje. Iz naziva zaključujemo da je ekologija nauka o odnosu organizama prema staništu. Često se ovaj termin koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno, jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se ekologija bavi.

Šta je održivi razvoj?

Održivi razvoj predstavlja onaj razvoj koji ne dovodi do propadanja i iscrpljivanja resursa i koji je uslovljen i praćen buđenjem svesti o potrebi čuvanja i unapređivanja okoline koja doprinosi održivom ekonomskom razvoju. Predstavlja integralni, ekonomski, tehnološki, socijalni i kulturni razvoj, a svi oni su usklađeni sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine i omogućavaju sadašnjim i budućim generacijama zadovoljenje njihovih potreba i poboljšanje kvaliteta života. Održivi razvoj je onaj razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje sadašnjih potreba bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Da bi se postigao održivi razvoj, ekološka zaštita mora postati integralni deo razvojnog procesa. Sve države i narodi treba da sarađuju na bitnom zadatku iskorenjivanja siromaštva, jer je to neophodan uslov za održivi razvoj.

Šta predstavljaju ISO 14000 standardi?

ISO 14000 se odnosi na grupu dobrovoljnih standarda i smernica koji mogu da pomognu organizacijama pri rešavanju pitanja zaštite okoline. U ovoj grupi standarda su standardi za sisteme ekološkog menadžmenta, zaštitu okoline i EMS auditing, označavanje okoline, vrednovanje i procenu životnog ciklusa. U okviru Komiteta za izradu ekoloških standarda serije 14000 aktivno je šest potkomiteta: komitet za sistem ekološkog menadžmenta, ekološko proveravanje, ekološko obeležavanje, ocenjivanje ekološkog učinka, ocenjivanje životnog ciklusa i definicije i terminološke izraze.

Prilikom priprema standarda, potkomiteti se organizuju u radne grupe sastavljene od eksperata za određenu oblast. Standardi serije ISO 14000 sadrže standarde koji se odnose na ekološke aspekte organizacije, i standard koji se odnosi na proizvod. Grupe standarda koji se tiču sistema ekološkog menadžmenta (14001–14004) i grupe standarda za ocenjivanje ekološkog učinka (14031–14032) odnose se na preduzeće, tj. na uvođenje aktivnosti i preispitivanje sistema za upravljanje životnom sredinom, odnosno na evaluaciju ekološkog učinka konkretnog preduzeća.

Plan i program predavanja

1. Pojam ekologije i zaštita životne sredine

 • Definicije ekologije
 • Grane ekologije
 • Osnovni ekološki principi
 • Osnovni zahtevi ekološkog razvoja

2. Pojam ekološkog menadžmenta

 • Definicije ekološkog menadžmenta
 • Karakteristike ekološkog menadžmenta
 • Model ekološkog menadžment sistema

3. Održivi razvoj 

 • Definicije održivog razvoja
 • Principi održivog razvoja
 • Primena principa održivog razvoja na nivou preduzeća

4. Sistem ekološkog menadžmenta 

 • Obaveze i ekološka politika 
 • Planiranje
 • Primena
 • Merenje i ocenjivanje
 • Preispitivanje i poboljšanje 

5. Standardi za ekološki menadžment 

 • Britanski standard BS 7750
 • ISO 14000
 • EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.