Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Zakonska regulativa za ljudske resurse

Područje upravljanja ljudskim resursima je pod velikim uticajem državnih i saveznih zakona koji uređuju pitanja zapošljavanja, te ga oni i oblikuju. Jedan od najvažnijih delova zakonodavstva o ljudskim resursima je Zakon o građanskim pravima. Ovi akti učinili su diskriminisanje zaposlenih na osnovu boje kože, rase, vere, pola i nacionalnog porekla nezakonitim. Pojedini menadžeri i supervizori proglašeni su krivim od strane suda kako su prilikom zapošljavanja ili donošenja odluka o unapređenju diskriminisali zaposlene, pa čak i kada su shvatili šta su uradili, nisu preduzeli potrebne korake da to i zaustave. Takođe, svaki izneti problem zaposlenog mora biti razmotren, jer kad se poslodavci ne bi bavili problemom zaposlenih, to bi dovelo do negativnih efekata kada je reč o drugim zaposlenima i radnim grupama. 

Zakon prisiljava poslodavce da prate i dokumentuju pravičnost u vezi sa zapošljavanjem, obukom, platom, beneficijama i svim drugim aktivnostima i odgovornostima koje se tiču upravljanja ljudskim resursima. Dobra je praksa da menadžeri razvijaju politike ljudskih resursa koje pomažu njihovim centrima da ispune svoje zakonske obaveze, kao i da se bave svakodnevnim pitanjima. Politika i praksa ljudskih resursa koju organizacija koristi mora odražavati lokalne zakone i propise o svakom pitanju. Uvođenje nove politike mora biti pažljivo i postepeno. Propusti prilikom preispitivanja, dodavanja ili brisanja stavki neke politike mogu dovesti do raznih problema.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjeCambridge poslovni program i Marketing i marketing menadžment.

Opis i cilj kursa Zakonska regulativa za ljudske resurse

Oblast zakonske regulative ljudskih resursa u ovom kursu je predstavljena u pet nastavnih jedinica. Kurs počinje prikazom prednosti kupovine polise osiguranja od odgovornosti za prakse zapošljavanja, objašnjava suštinu prava zaposlenih i poslodavaca, ističe kada dolazi do njihove ugroženosti i na koji način se mogu rešavati sporovi. Potom se u kursu iznose promene u odnosima između poslodavaca i zaposlenih, kao i uzroci tih promena. Objašnjeno je na koji način poslodavci balansiraju između zabrinutosti za poslovanje i bezbednosti zaposlenih i to kroz regulisanje čuvanja evidencije zaposlenih, regulisanje ograničavanja prava na slobodu govora, posebno imajući u vidu rast upotrebe tehnologije koja može da doprinese ovom ograničavanju ukoliko nije kontrolisana. Objašnjeni su pojmovi politike, procedura i pravila oblasti ljudskih resursa, kao i važnost i značaj HR komunikacija, pri čemu je stavljen naglasak na razvoj elektronskih i telekomunikacionih tehnologija, pa je sa tim u vezi akcentovan i značaj i nivo primene elektronske pošte i telekonferencije u komunikaciji sa zaposlenima. Kao deo prikaza održavanja komunikacije opisani su sistemi za predloge, jedan od veoma važnih faktora za dobijanje povratnih informacija od zaposlenih. Kurs se završava pojašnjavanjem značaja disciplinskog sistema kao načina održavanja discipline u organizacijama. U ovom delu kursa su navedeni koraci za primenu disciplinskog sistema. Objašnjeni su pojmovi pozitivnog i naprednog pristupa disciplini, kao i pojedini razlozi zbog kojih menadžeri nerado primenjuju disciplinovanje zaposlenih. Naglašena je važnost obuke supervizora i menadžera u oblasti sprovođenja discipline. Opisan je otkaz kao poslednja faza disciplinskog postupka u kojoj odgovornost može da snosi i menadžer, osim zaposlenog, jer u izvesnoj meri dele odgovornost za neuspehe.

U kursu su predstavljene različite vrste praksi, slučajeva i rešenja problema u sporovima između poslodavaca i zaposlenih. Kurs obiluje primerima, slikama i šemama kao dodatnom pomoći u savladavanju lekcija.

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa oblicima zakonske regulative za ljudske resurse, to jest sa time na koji način se regulišu prava i odnos između poslodavaca i zaposlenih. Upoznaće se sa posebnom vrstom osiguranja pod nazivom osiguranje od odgovornosti za prakse zapošljavanja, shvatiće njegovu suštinu i razloge sve većeg značaja. Polaznici će se upoznati i sa praksama zapošljavanja, primenom na granične slučajeve i prikazom mogućih rešenja, postupno, uz ilustrativne primere. Naučiće na koje načine je moguće da se zasnuje radni odnos, kakve vrste ugovora o radu je moguće zaključivati i koje su njihove osnovne karakteristike. Uvideće na koji način poslodavci uspostavljaju ravnotežu između zabrinutosti za svoje poslovanje i poštovanja prava zaposlenih. Shvatiće suštinu politike, procedura i pravila oblasti ljudskih resursa i njihov značaj. Naučiće koliki je značaj HR komunikacije i koliko je važno da ta komunikacija bude dvosmerna. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa suštinom discipinskog sistema i da nauče kako mogu da prepoznaju i primene različite disciplinske postupke.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je suština zakonske regulative za ljudske resurse?

Zakonska regulativa za ljudske resurse je okvir prava i odgovornosti zaposlenih na radnom mestu. Prava zaposlenih su zagarantovana ustavom, zakonskim i sudskim odlukama, politikama i pravilima organizacija, ali su istovremeno ovim aktima i ograničena. Osnovno pravo poslodavca je da primenjuje disciplinu, dok sa druge strane zaposleni koji smatraju da su akcije koje su poslodavci preduzeli bile neprimerene mogu da ih ospore – kako u organizaciji, tako i izvan organizacije, pozivajući se na pravni sistem. Borba za prava zaposlenih i poslodavaca se zaoštrava.

Zakonska prava zaposlenih su rezultat specifičnih zakona, donetih od saveznih, državnih i lokalnih vlasti, i garantuju zaposlenima jednake mogućnosti zapošljavanja, pravo na kolektivno pregovaranje, bezbednost itd. Ugovorna prava se zasnivaju na određenom ugovoru između zaposlenog i poslodavca. Ugovori se prave kada treba formalizovati, odnosno regulisati radni odnos.

Na koji način se uspostavlja ravnoteža između prava poslodavaca da osiguraju ispravno obavljanje posla zaposlenih i zabrinutosti za bezbednost zaposlenih?

Balans se uspostavlja zaštitom individualnih prava na privatnost, regulisanjem bezbednog čuvanja evidencije zaposlenih, kao i omogućavanjem pristupa zaposlenih sopstvenim datotekama. Bitno je obratiti pažnju na pravo na slobodu govora, koje se ograničava samo u pojedinim slučajevima, kao što su: zagovaranje spornih stavova zaposlenih, kada je potrebno da poslodavac pokaže da su disciplinske akcije preduzete protiv zaposlenih opravdane iz razloga koji su povezani sa poslom i da u potpunosti poštuju proceduru; uzbunjivanje, gde odmazda protiv uzbunjivača nije dozvoljena, na osnovu brojnih sudskih odluka. Razmatrajući slobodu govora uzbunjivača bitno je odgovoriti na dva ključna pitanja:

 • Kada zaposleni imaju pravo da progovore, a da budu zaštićeni od odmazde?
 • Kada zaposleni krše poslovnu tajnu, iznoseći tajne podatke van posla?

Pažnja se usmerava i na regulisanje prava poslodavaca na praćenje imejlova i sistema govorne pošte, regulisanje toga na koji način zaposleni upotrebljavaju internet na radnom mestu, regulisanje monitoringa i nadzora, kao i video-nadzora.

Značaj i primena disciplinskog sistema

Disciplinski sistemi se koriste za rešavanje disciplinskih problema koje izazivaju problematični zaposleni, kao što su: odsustvovanja sa posla, kašnjenja, slaba produktivnost, alkoholizam, neposlušnost. Sastoje se od disciplinskih mera kojima se upravlja disciplinom. Razlog uvođenja disciplinovanja je da se poboljša učinak zaposlenih.

Pozitivan pristup disciplini fokusira se na rešavanje problema i podrazumeva četiri koraka:

 1. savetovanje,
 2. pismena dokumentacija,
 3. konačno upozorenje,
 4. otpuštanje.

Napredni pristup disciplinovanju usmeren je na modifikovanje lošeg ponašanja i podrazumeva:

 1. verbalnu opomenu,
 2. pismeno upozorenje,
 3. suspenziju,
 4. otpuštanje.

Disciplinski sistem može se posmatrati kao primena modifikovanog ponašanja na problem ili neproduktivnost zaposlenih. Najbolja disciplina je samodisciplina – kada većina ljudi shvati šta se zahteva na poslu i da se na njih može računati da će efikasno obaviti posao.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Zakonska regulativa za ljudske resurse

 • Osnove odnosa između zaposlenih i poslodavaca;
 • Prava i odnos poslodavaca i zaposlenih;
 • Balansiranje poslodavaca između zabrinutosti za poslovanje i bezbednosti zaposlenih;
 • HR politika, procedure i pravila oblasti ljudskih resursa;
 • Disciplinski sistem.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se