Prijavite se odmah i iskoristite popuste koji važe do 31. januara.

Identifikacija ključnih stejkholdera

Kurs Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera predstaviće vam pojam stejkholdera i tipologiju stejkholdera. Tokom kursa ćete upoznati koncept upravljanja očekivanjima i potrebama stejkholdera i saznati sve detalje koji se tiču procesa identifikacije ključnih stejkholdera.

Ovaj kurs se, između ostalog, bavi kako tradicionalnim, tako i savremenim pristupima upravljanja stejkholderima i njihovim značajem.

Pripremićete se za efikasnu identifikaciju ključnih stejkholdera. Kroz analizu i primenu teorije upravljanja stejkholderima naučićete kako da zadovoljite interese stejkholdera i efikasno utičete na kompletan proces poslovnog sistema.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera

Kurs „Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera“ detaljno se bavi proučavanjem termina stejkholdera i sagledavanjem konteksta u kome se ovaj pojam javlja. Reč stejkholder potiče od engleskih reči „stake“, što znači interes, i „holder“, što znači onaj koji drži ili poseduje nešto. Ovim terminom se određuju sve one zainteresovane strane na koje utiče poslovanje jedne kompanije. Zarad jasnijeg određivanja ovog pojma, kao i opisa delovanja na svakog od stejkholdera, biće objašnjene ključne faze koje se realizuju kroz proces strategijskog menadžmenta – definisanje misije, vizije, ciljeva i strategije, analiza eksternog i internog okruženja, formulisanje strategije, implementacija strategije i evaluacija rezultata. Kurs prikazuje i dva pristupa teorijama upravljanja stejkholderima – tradicionalni, koji zastupa stav da su jedini značajni stejkholderi akcionari, odnosno vlasnici, i – savremeni pristup, koji zastupa tezu da su, pored akcionara, za kompaniju od važnosti i brojni drugi stejkholderi – zaposleni, konkurencija, dobavljači, zajednica, državni organi...

Kurs se detaljno bavi klasifikacijom različitih tipova stejkholdera i objašnjava interne i eksterne, primarne i sekundarne, kao i direktne i indirektne stejkholdere. Stavlja se akcenat na analizu stejkholdera, polazeći od načina njihove identifikacije, a potom i od procene interesa i moći koju imaju na određeni projekat ili na samo poslovanje kompanije. Zato se daje i prikaz stejkholdera kroz matricu uticaja i moći i klasifikacija stejkholdera na četiri grupe – ključni igrači, manje ključni igrači, značajni igrači, kritični igrači.

Cilj kursa „Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera“ jeste da polaznicima što preciznije približi pojam stejkholdera, odnosno njihov značaj i ulogu u poslovanju svake kompanije. Takođe, kroz kurs se želi objasniti i proces strategijskog menadžmenta kao osnovnog procesa kojim se teži definisati odnos prema svakom od stejkholdera radi ostvarenja uspešnog poslovanja. Teži se tome da se stejkholderi sagledaju prema različitim kriterijumima i da se objasni njihova uloga, sve u zavisnosti od toga da li govorimo o internim, eksternim, primarnim, sekundarnim, direktnim ili indirektnim stejkholderima. Polaznicima se želi predstaviti poređenje dve teorije upravljanja stejkholderima, ali i ukazati na mogući način analize stejkholdera, pre svega kroz jedan od najčešće korišćenih modela – model matrice nivoa interesa i moći, kojom se svaki stejkholder svrstava u određenu kategoriju, koja potom određuje način i nivo komunikacije sa svakim od njih.

Kurs Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Ko su interni stejkholderi?

Interni stejkholderi su one zainteresovane strane koje su na direktan način uključene u upravljanje poslovanjem i čine ih svi oni koji rade za organizaciju – vlasnici, investitori, zaposleni i menadžeri. Svi oni mogu biti pogođeni uspesima ili neuspesima koje poslovanje doživljava. Ovi stejkholderi takođe se nazivaju i primarnim stejkholderima, upoznati su sa svim internim problemima organizacije i imaju značajan uticaj na poslovanje organizacije. Svi oni svakodnevno donose različite odluke u vezi sa brojnim poslovnim aktivnostima. Veoma je bitno naglasiti da interni stejkholderi ne predstavljaju grupe koje su homogene, već se najčešće u okviru internih stejkholdera dalje grupišu različiti oblici i vrste internih interesnih koalicija.

Ko su eksterni stejkholderi?

Eksterni stejkholderi predstavljaju spoljne partnere sa kojima kompanije posluju na različite načine i podrazumevaju – potrošače, odnosno kupce, dobavljače, sindikate, konkurenciju, vladu, medije, finansijske institucije, posrednike, kreditore... Dakle, eksterni stejkholderi ne predstavljaju deo menadžmenta, ali rad kompanije na njih ipak utiče, iako na indirektan način. Nazivaju se i sekundarnim stejkholderima. Oni nisu upoznati sa internim informacijama, ali ih zanimaju javno dostupne finansijske informacije kompanija kako bi raspolagali informacijama o njihovoj profitabilnosti i likvidnosti. Eksterni stejkholderi su obično znatno brojniji od internih stejkholdera. Zbog značaja koji imaju ovi stejkholderi veoma je važno na vreme sve njih identifikovati, proceniti njihov značaj i uticaj na poslovanje i u skladu sa time planirati način komunikacije i izveštavanja.

Kako je moguće analizirati stejkholdere?

Prvi korak u procesu analize stejkholdera jeste njihova identifikacija, odnosno utvrđivanje ko su zainteresovane strane na projektu, kako interne, tako i eksterne strane. Jedan od najčešće korišćenih modela analize stejkholdera jeste matrica nivoa interesa i uticaja stejkholdera. Interes se odnosi na to koliko je stejkholder zainteresovan za realizaciju konkretnog projekta, a uticaj na to koliko stejkholder svojim delovanjem može uticati na uspeh, odnosno neuspeh projekta. Kao rezultat analize, a na osnovu ovih kriterijuma svaki stejkholder može se kategorizovati u jednu od četiri kategorije – ključni igrači, manje ključni igrači, značajni igrači, kritični igrači. Zahvaljujući ovoj analizi može se uvideti uloga svakog stejkholdera i na osnovu toga i odrediti buduće aktivnosti i delovanje prema svakom od njih.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera

  • Strategijski menadžment i stejkholderi
  • Interni i eksterni stejkholderi
  • Teorija upravljanja stejkholderima
  • Analiza stejkholdera

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.