Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Elektronsko bankarstvo

Pojava i razvoj informacione i telekomunikacijske tehnologije su u potpunosti transformisali koncept bankarstva. Javila se želja da, bez obzira na geografske udaljenosti, klijenti i tokovi informacija budu što brže povezani. Upravo se zato pojavilo i elektronsko bankarstvo, kao ideja banaka da svoje usluge ponude na mnogo efikasniji način i uz znatno manje troškove. Iz ugla korisnika bankarskih usluga, ova vrsta bankarstva je pružila mogućnost pogodnog načina za realizaciju transakcija sa bankom po modelu 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Na taj način korisnici mogu da u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu obavljaju neophodne finansijske operacije, imaju uvid u  stanje svog računa i promene na njemu na dnevnom nivou, prate arhivske izvode itd. Ono nudi i brojne druge prednosti, poput izbegavanja čekanja u redovima ili bespotrebnog odlaska u banku u toku radnog vremena. Prebacivanjem poslovanja banke na internet kreirali su se uslovi za poboljšanje i povećanje obima posla.

Elektronsko bankarstvo se danas podrazumeva u ponudi svake moderne banke. Ako banke žele da budu konkurentne na tržištu, one moraju raditi na konstantnom razvoju ovog aspekta poslovanja. Elektronsko bankarstvo je usmereno ka svim klijentima banke, bili oni pravna ili fizička lica. Današnji klijenti su nestrpljivi, oni žele brz, jeftin i jednostavan pristup svojim sredstvima. Takvim zahtevima može odgovoriti jedino elektronsko bankarstvo.

Ako se želite upoznati sa funkcionisanjem elektronskog bankarstva, njegovim sredstvima i sistemima plaćanja, prednostima ali i rizicima koje on nosi, onda je ovaj kurs pravi izbor za vas.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoFinansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo je koncept koji korisnicima bankarskih usluga i samim bankama omogućava da obavljaju svoje uobičajene aktivnosti elektronskim putem. Preduslov za funkcionisanje elektronskog bankarstva je dobar informacioni sistem banke, dobra infrastruktura mreže i svakako zaštita informacija i transakcija. Razvoju sistema elektronskog bankarstva doprineo je razvoj tehnologije, koja je uslovila promene u načinu na koji banke obavljaju obračun i plaćanja među sobom, kao i način na koji svoje usluge nude krajnjim korisnicima. 

U kursu su objašnjeni pojavni oblici elektronskog bankarstva i pojmovi kao što su virtuelna banka, PayPal, kriptografija, elektronski novac, elektronski čekovi itd. Predstavljene su razlike između pojmova home banking, internet bankarstva i onlajn-bankarstva. Obrađuju se i osnovni modeli sistema plaćanja na internetu, a to su model usmeren na gotovinu, model usmeren na čekove, model plaćanja platnom karticom i model plaćanja nalogom. Poslednjih godina pojavile su se i nove forme sistema plaćanja na internetu u vidu P2P (Person-to-Person) sistema plaćanja koji objedinjuju funkcije više različitih modela plaćanja i maksimalno koriste njihove prednosti, što je dovelo do velike prihvaćenosti ovih sistema kod populacije koja koristi internet. 

U kursu ćemo se detaljno baviti ovim sistemom plaćanja i slikovito prikazati način njegovog funkcionisanja. Posebna pažnja je posvećena izučavanju mobilnog bankarstva – trendu koji se javio usled ekspanzije mobilnih telefona. Jasno su definisani razlozi za uvođenje mobilnog bankarstva, kao i prednosti koje ono donosi.

Osnovni cilj kursa jeste da se polaznici upoznaju sa konceptom elektronskog bankarstva. Svako od nas se svakodnevno susreće sa uslugama elektronskog bankarstva, tako da je od velike važnosti da postoji osnovno znanje o tome kako čitav taj sistem funkcioniše. Cilj kursa je da polaznike upozna sa sistemima za obračun i plaćanja u bankarstvu, modelima sistema plaćanja na internetu, kao i s rizicima koji su prisutni u elektronskom bankarstvu, poput operativnog, reputacionog, pravnog, rizika internacionalnog poslovanja itd. Polaznici će naučiti koje korake mogu učiniti kako bi minimizirali pojavu ovih rizika i izbegli mogućnost zloupotrebe njihovih podataka.

Kurs Elektronsko bankarstvo odgovoriće na pitanja:

1. Šta predstavlja elektronski novac i koje su njegove osobine?

Elektronski novac je specifična monetarna informacija koja se putem elektronskih impulsa u realnom vremenu prenosi između transaktora koji obavljaju plaćanja. Postoje dva osnovna oblika elektronskog novca: oblik zasnovan na platnim karticama i mrežni elektronski novac. Elektronski novac je kulminacija procesa dematerijalizacije novca i njegovo pretvaranje u informaciju koja postoji jedino onlajn. Kroz njega se označava, markira pravo nekog subjekta u odnosu na robu i usluge koji postoje u jednom društvu. Osobine elektronskog novca mogu se predstaviti na sledeći način.

 • Za razliku od papirnih novčanica, elektronski novac je digitalna informacija koja je zaštićena primenom kriptografskih mehanizama. Ovakav novac je zbog toga lako prenosiv kroz računarsku mrežu.
 • Elektronski novac karakteriše visok nivo inteligencije, jer se zasniva na primeni informacionih tehnologija.
 • Ne postoje geografska ograničenja, dakle, može se koristiti u globalnim razmerama.
 • Može se programirati, pratiti i ograničavati.
 • Ako se eventualno izgubi, može se vrlo jednostavno zameniti, pri čemu se na vrlo jednostavan način može kontrolisati izdavanje duplikata.

2. Koje su prednosti mobilnog bankarstva?

 • Mobilnost – Korisnici usluga mobilnog bankarstva imaju mogućnost da, ukoliko je ispunjen minimum uslova u pogledu tehničke infrastrukture, obave transakcije posredstvom mobilnih uređaja sa bilo koje lokacije u svetu.
 • Dostupnost – Usluge mobilnog bankarstva su dostupne 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.
 • Ušteda – Osnovna karakteristika elektronskog bankarstva uopšte jesu znatno niži troškovi realizacije transakcija.
 • Sigurnost – Činjenica je da su transakcije koje se obavljaju u internet okruženju osetljive na različite vrste napada i pokušaja zloupotreba, ali je isto tako činjenica da je čitava bankarska industrija svesna toga da je potrebno uložiti ogroman novac i napor da se klijentima ponudi vrhunski nivo zaštite u onlajn-plaćanjima, a usluge u domenu mobilnog bankarstva ne zaostaju u pogledu primene najboljih dostupnih mehanizama zaštite.
 • Kontrola – Klijenti u svakom trenutku imaju apsolutnu kontrolu nad transakcijama koje obavljaju u smislu davanja naloga za plaćanje, imaju mogućnost praćenja istorije transakcija i veoma jednostavno razrešavanje eventualnih sporova sa trgovcima i bankom.
 • Jednostavnost – Korisnički interfejs je kreiran tako da klijentima omogući jednostavno snalaženje sa različitim opcijama mobilnog bankarstva i da omogući plaćanje u svega nekoliko koraka.
 • Podrška – Za stvaranje dobrog imidža i lojalnih korisnika veoma je značajno ponuditi korisnicima različite varijante korisničke podrške, poput priručnika za korišćenje usluga mobilnog bankarstva, opcija pomoći na ekranu mobilnog uređaja, besplatnog info-telefona i savetnika u poslovnicama banke.

3. Kako se grupišu rizici elektronskog bankarstva?

 • Operativni rizik – Javlja se usled nedostatka pouzdanosti i integriteta u sistemu. Takođe, do operativnog rizika može doći i usled zloupotrebe od klijenata ili neadekvatno dizajniranog i primenjenog bankarskog sistema i elektronskog novca.
 • Reputacioni rizik – Rizik negativnog javnog mnjenja, koji rezultira znatnim gubitkom sredstava ili odlaskom klijenata iz banke. Njegov negativni efekat na imidž banke može da bude trajan. Znatno narušavanje imidža banke može nastati i usled loših komunikacionih mreža, pri čemu klijenti nisu u stanju da saznaju informacije o stanju na svojim računima i slično.
 • Pravni rizik – Nastaje usled neusaglašenosti sa zakonima, pravilima, regulativama ili propisane prakse, ili u slučaju kada zakonska prava i obaveze učesnika u transakcijama nisu pravno regulisani.
 • Rizici internacionalnog poslovanja – U internacionalnom poslovanju povećan je i kreditni rizik usled otežane ocene kreditne sposobnosti tražioca kredita. Ukoliko se finansijske institucije, banke, odluče za poslovanje van granica matične države, pre svega je neophodno da se upoznaju sa pravnim regulativama, da upoznaju nacionalne zahteve, da razumeju očekivanja i poznavanje proizvoda tamošnjih klijenata.
 • Rizici sajbernapada – U poslednjih nekoliko godina možemo primetiti da je znatno porastao rizik od sajbernapada na sve sfere interneta. Informatički napad predstavlja napad na računarski sistem, pronalaženjem i zloupotrebom ranjivosti tog sistema. Napadači su vrlo inovativni prilikom izbora metoda za informatički napad. Najučestaliji načini jesu krađa identiteta ili brojeva platnih kartica klijenata i korišćenje programa za praćenje unosa znakova i karaktera sa tastature (keylogger), ubacivanjem malicioznih programa u sistem korisnika, kao što su trojanski konji, crvi, virusi i drugo.
Čovek sa računarom koristi aplikaciju za elektronsko bankarstvo

Plan i program kursa Elektronsko bankarstvo

Modul 1 – Elektronsko bankarstvo

1. Pojam elektronskog bankarstva

 • Pojam i definicija elektronskog bankarstva
 • Kućno bankarstvo
 • Telefonsko bankarstvo
 • Onlajn-bankarstvo
 • Internet bankarstvo
 • Virtuelne banke

2. Sredstva plaćanja kod elektronskog bankarstva

 • Elektronski novac
 • Osobine elektronskog novca
 • Elementi sistema elektronskog novca
 • Modeli plaćanja
 • Elektronski čekovi
 • Platne kartice

3. Modeli i sistemi plaćanja na internetu

 • P2P sistemi plaćanja
 • Sistemi plaćanja zasnovani na elektronskom novcu
 • Mikroplaćanja
 • Koncepcija i organizacija SWIFT mreže
 • Kategorije SWIFT poruka
 • SWIFT Net

4. Mobilno bankarstvo

 • Pojam mobilnog bankarstva
 • Prednosti mobilnog bankarstva
 • Modeli plaćanja u mobilnom bankarstvu
 • Problemi mobilnog poslovanja

5. Rizici i zaštita u elektronskom bankarstvu

 • Operativni rizik
 • Reputacioni rizik
 • Pravni rizik
 • Rizici internacionalnog poslovanja
 • Rizici sajbernapada
 • Vrste malicioznih programa
 • Sistemi identifikacije u elektronskom bankarstvu
 • Kriptografski metodi zaštite
 • Ostali mehanizmi zaštite koji se primenjuju u elektronskom bankarstvu

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se