UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

Kurs Portfolio menadžment

Portfolio menadžment ili upravljanje portfoliom hartija od vrednosti predstavlja osnov efikasnog upravljanja finansijskim rizikom i finansijskim inženjeringom, s obzirom na to da je za njegovu realizaciju neophodno poznavati karakteristike svih hartija od vrednosti koje mogu ući u sastav portfolija. Značaj odabira prave investicione politike u smislu minimalnog rizika i maksimalnog prinosa naziva se upravljanje portfoliom. Ono predstavlja upravljanje investicijama pojedinca u obliku hartija od vrednosti kao što su obveznice, akcije, gotovine, fondovi i slično na takav način da portfolio u predviđenom vremenskom okviru ostvari maksimalan profit. Teži se odabiru takve kombinacije hartija od vrednosti koja će omogućiti određeni stepen diverzifikacije rizika. Diverzifikacija predstavlja kombinaciju nekoliko instrumenata, hartija od vrednosti, čiji prinos može varirati, ali čiji se rizik kompenzuje postojanjem portfolija, jer je rizik portfolija manji od rizika svakog pojedinačnog instrumenta koji se u njemu nalazi.

Uspešno upravljanje portfoliom podrazumeva optimalni odabir kombinacije hartija od vrednosti, uočavanje hartija koje imaju potencijal pozitivnih cenovnih kretanja, zaštitu od neočekivanih promena, odnosno blagovremeno uočavanje takvih kretanja. Portfoliom upravlja uglavnom portfolio menadžer, koji nakon upoznavanja sa zahtevima i željama klijenata, a naročito sa procenom sposobnosti da preuzmu rizik, kreira određeni portfolio za koji veruje da će doneti najveći mogući prinos.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Portfolio menadžment

Kurs Portfolio menadžment počinje objašnjenjem pojma investicije, kao i procesa investiranja, a potom se dolazi i do tumačenja pojma portfolija, kao i portfolio menadžmenta. Daje se pregled tumačenja dve faze razvoja teorije koja se odnosi na upravljanje portfoliom hartija – tradicionalna portfolio teorija i moderna portfolio teorija. Takođe, govori se i o tipovima portfolio strategija, ali i o tome kolikom je riziku investitor spreman da se izloži, kao i koliki prinos na investiciju očekuje, pa tako razlikujemo aktivnu i pasivnu strategiju.

Posebna pažnja u kursu se posvećuje riziku koji se javlja prilikom poslovanja na inostranom tržištu. Predstavlja se značenje pojma rizika i neizvesnosti i ukazuje na razlike između njih. Objašnjavaju se sistematski i nesistematski rizik, opšti ekonomski rizik, inflacioni rizik, specifični poslovni rizik kompanija, finansijski rizik, rizik dospeća, međunarodni rizik itd. Kurs takođe značajan deo posvećuje modelima za utvrđivanje prinosa kod hartija od vrednosti, kao što su model jednog faktora, multifaktorski model, kombinovani model, multifaktorski model na bazi fundamentalnih varijabli itd. Kurs govori o merenju performansi portfolija, i to putem Trejnorovog i Džensenovog indeksa, ali i o mogućim načinima smanjenja rizika putem diverzifikacije.

Cilj kursa Portfolio menadžment je razumevanje pojma portfolio menadžmenta, njegovog razvoja, ali i različitih tipova koji mogu postojati. Polaznicima se predstavlja pojam rizika, ali i različiti oblici rizika koji se mogu javiti u kontekstu upravljanja portfoliom. Takođe, cilj kursa je i predstavljanje brojnih modela putem kojih je moguće utvrđivati prinos kod hartija od vrednosti – model jednog faktora, multifaktorski model i kombinovani model. Teži se tome da polaznici saznaju kako se upravlja portfoliom, koje strategije se prilikom toga mogu primeniti, ali i putem kojih modela se mogu meriti performanse portfolija. Kroz kurs Portfolio menadžment se polaznicima predstavljaju i različiti načini odabira optimalnog portfolija kroz aktivnosti kao što su diverzifikacija, analiza korisnosti, maksimiranje geometrijske sredine prinosa, korišćenje modela preferiranja sigurnosti i modela stohastičke dominacije.

Kurs Portfolio menadžment odgovoriće na pitanja:

1. Šta je portfolio menadžment?

Postoji uže i šire razumevanje portfolio menadžmenta. Kada govorimo o širem smislu, tu se misli na kombinaciju različite aktive. U užem smislu portfolio menadžment podrazumeva kombinaciju različitih hartija od vrednosti, gde se najveća pažnja stavlja na dugoročne hartije od vrednosti (akcije, obveznice itd.), jer se putem njih odvija većina prometa na finansijskom tržištu kapitala.

Portfolio investitora čini skup finansijskih i drugih investicija, među kojima je i kapital ulagača. Disciplina koja se bavi načinima formiranja odgovarajuće raspodele kapitala na više različitih nosilaca vrednosti predstavlja portfolio menadžment. Portfolio menadžment se bavi upravljanjem investicijama, a sastavni delovi su: portfolio analiza, selekcija portfolija, merenje performansi portfolija i revizija portfolija.

2. Koji su tipovi portfolio strategija?

U zavisnosti od toga koliki je rizik koji se preuzima, kao i koji nivo prinosa se želi postići, razlikujemo dva tipa portfolio strategija – aktivnu portfolio strategiju i pasivnu portfolio strategiju. Aktivna portfolio strategija sa sobom nosi veći stepen rizika, ali i mogućnost ostvarenja većeg prinosa. Ključne prednosti se ogledaju, pored mogućnosti većih prihoda, i u mogućnosti zaštite portfolija, dok se jedan od glavnih nedostataka odnosi na visoke troškove upravljanja. Sa druge strane, investitor koji ne želi da se izlaže dodatnom riziku i koji želi da obezbedi siguran prinos opredeliće se za pasivnu portfolio strategiju, čija se glavna prednost odnosi na niže transakcione troškove, dok kao nedostatak možemo navesti to što performanse portfolija diktira tržišni indeks.

3. Koje su vrste rizika kod poslovanja hartijama od vrednosti?

Rizik se može definisati kao verovatnoća dešavanja nepoželjnog događaja. Kod poslovanja sa hartijama od vrednosti možemo nabrojati nekoliko vrsti rizika, među kojima ćemo pomenuti sistematski rizik, nesistematski rizik, opšti ekonomski rizik i inflacioni rizik. Sistematski rizik je deo ukupnog rizika na koji se ne može uticati i predstavlja ocenu kretanja očekivanog prinosa na hartije od vrednosti. Nesistematski rizik je rizik koji se diverzifikacijom može eliminisati i ne može se predvideti. Najširi oblik rizika koji se odnosi na investiranje u vrednosne papire jeste opšti ekonomski rizik i zbog ovog rizika investitori svakodnevno na osnovu kretanja ekonomske privrede modifikuju svoje ponašanje. Inflacioni rizik je odraz mogućeg opšteg rasta cena u privredi.

Čovek sa računarom izučava portfolio menadžment

Plan i program kursa Portfolio menadžment

1. Pojam i tipovi portfolio menadžmenta 

 • aktivna i pasivna portfolio strategija

2. Pojam i vrste rizika hartija od vrednosti 

 • sistematski i nesistematski rizik

3. Modeli utvrđivanja prinosa kod hartija od vrednosti 

 • mere disperzije prinosa na hartije od vrednosti
 • model jednog faktora
 • multifaktorski modeli
 • kombinovani modeli
 • multifaktorski modeli na bazi fundamentalnih varijabli

4. Merenje performansi portfolija

 • Trejnorov indeks
 • Džensenov indeks

5. Izbor optimalnog portfolija

 • diverzifikacija
 • analiza korisnosti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.