Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Psihologija investitora

Investiranje je jedan od najpoznatijih izuma kapitalizma i tržišne ekonomije. Ono predstavlja ulaganje novca ili kapitala u određeni poslovni poduhvat na tržištu, sa ciljem ostvarivanja dodatnog profita. Investiranje sa sobom nosi brojne prednosti, ali i nedostatke. Njega nije nemoguće savladati, ali zahteva znatno vreme i trud investitora. Psihologija igra ključnu ulogu u investiranju. Psihološki profili investitora utiču na performanse portfolija investitora, jer su odluke o ulaganju direktno povezane sa emocijama.

Dobar i iskusan investitor treba da zna da se na tržištu ponaša u skladu sa kretanjima koja se na njemu dešavaju. Trebalo bi da ume da predvidi tržišna kretanja, sa ciljem ostvarivanja dobitka i izbegavanja potencijalnog gubitka. Gubitak gotovo uvek deluje negativno na investitore i izaziva snažnija osećanja od onih koja izaziva dobitak. Gubitak investitoru može da poremeti odluke i ponašanje, te istovremeno ugrozi sposobnost opstanka na tržištu. Investitori se ponekad previše fokusiraju na gubitke, pa ne vide ni situacije u kojima mogu ostvariti potencijalnu dobit.

Kurs Psihologija investitora sadrži različite primere i ilustracije, koji će polaznicima praćenje materije učiniti zanimljivijim, a istovremeno olakšati i savladavanje gradiva. Ako želite da dublje zađete u tematiku ponašanja investitora na tržištu, onda je ovaj kurs pravi izbor za vas.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Psihologija investitora

Kurs Psihologija investitora sastoji se iz jednog modula, kojim je obuhvaćeno četiri nastavne jedinice. U prvoj od njih (Biheviorističke finansije) polaznici će imati priliku da se upoznaju sa pojmom biheviorističkih finansija, koje danas imaju sve veći primat u ekonomiji. Biće reči o tradicionalnoj finansijskoj teoriji, koja je bila dominantna do pojave biheviorističkih finansija, istoriji biheviorističkih finansija i nekim od primera za njih (mentalno računovodstvo, mentalitet stada, nepovratni trošak, averzija prema gubitku i kockarska zabluda).

Sledeća nastavna jedinica (Tipovi investitora: čuvar i službenik) pruža kratak uvod u istoriju teorije ličnosti, a zatim se navode neki od testova za njenu procenu (Majers–Brigs test, Ajzenkov tip ličnosti, Multifazni test inventara ličnosti u Minesoti i test 16 faktora ličnosti). Nakon toga objašnjeni su tipovi investitora. Postoje četiri tipa: čuvar, sledbenik, nezavisan tip investitora i sakupljač. U ovoj lekciji biće objašnjena dva tipa investitora – čuvar i sledbenik. Zatim se u trećoj nastavnoj jedinici (Tipovi investitora: nezavisan tip i sakupljač) nadovezujemo na tipove investitora koji su spomenuti u prethodnoj lekciji.

Objašnjavaju se preostala dva tipa investitora – nezavisan tip investitora i sakupljač, a pored toga predstavljen je i kraći kviz na osnovu kog će polaznici imati priliku da provere svoju sličnost sa ovim tipovima investitora. I za kraj, u poslednjoj nastavnoj jedinici (Percepcija rizika i višak samopouzdanja) objašnjeni su pojam rizika, kako investitori percipiraju rizik i kako on utiče na odluke koje donose. Biće reči i o višku samopouzdanja i o tome kakve posledice ostavlja po investitora kada se udruži sa rizikom.

Cilj kursa Psihologija investitora jeste da polaznika upozna sa konceptom biheviorističkih finansija i tipovima investitora. Pored toga, detaljnije će biti razmotreni percepcija rizika i višak samopouzdanja. Na osnovu ovog kursa polaznik će biti u stanju da prepozna ponašanje koje investitori ispoljavaju, te se bolje osposobi za poslove ulaganja.

Kurs Psihologija investitora će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Šta su biheviorističke finansije?

Biheviorističke finansije su podoblast biheviorističke ekonomije i zasnivaju se na shvatanju da, pri donošenju finansijskih odluka poput ulaganja, ljudi nisu ni približno racionalni kao što smatra konvencionalna finansijska teorija, odnosno da psihološki faktori i pristrasnost utiču na finansijsko ponašanje investitora. Tradicionalna finansijska teorija je normativna (temelji se na idealizovanom ponašanju koje se zasniva na neoklasičnoj političkoj ekonomiji), dok su, nasuprot tome, biheviorističke finansije deskriptivne (proučavaju kako se ljudi zaista ponašaju na osnovu ljudske psihologije).

Tradicionalna finansijska teorija polazi od pretpostavki da ljudi donose racionalne odluke i da su nepristrasni u svojim predviđanjima o budućnosti, dok biheviorističke finansije smatraju da se ljudi često ponašaju iracionalno i zbog svoje pristrasnosti prave predvidljive greške u svojim prognozama.

2. Šta karakteriše čuvara, jednog od tipova investitora?

Čuvar se opisuje kao tip investitora koji veliki akcenat stavlja na finansijsku stabilnost i očuvanje imovine umesto na rizike koji bi je eventualno uvećali. Oni su čuvari svoje imovine, a gubitke će shvatiti veoma ozbiljno. Iz bojazni da bi mogli da donesu pogrešne odluke kada je reč o ulaganjima izbegavaju preduzimanje akcija i pribegavaju statusu kvo.

Ne iznenađuje činjenica da se dosta starijih investitora ponaša u skladu sa prethodnim opisom, što je i prirodno. Sa godinama izvesnost ponašanja novčanih tokova postaje prioritet. Čuvare karakterišu averzija prema riziku, pristrasnost statusu kvo i sklonost ka zadužbinarstvu i mentalnom računovodstvu.

3. Šta je percepcija rizika?

Koncept percepcije rizika podrazumeva način na koji investitori gledaju na rizik koji finansijska imovina nosi sa sobom i predstavlja faktor koji utiče na sam proces donošenja investicionih odluka. Može se reći da je rizik karakteristika svojstvena svim vrstama finansijskih ulaganja. On predstavlja verovatnoću da će stvarni prinos od investicije biti manji od očekivanog. Percepcija rizika predstavlja uverenje (racionalno ili iracionalno) o šansi za nastanak rizika, njegovom obimu i veličini.

Analizu finansijskog rizika otežava činjenica da svaki investitor ima sopstvenu percepciju rizika i toleranciju na rizik. Investiciona odluka podrazumeva odluku investitora o tome koliko sredstava će uložiti, kada, gde i kako. Obično investitori prilikom ulaganja procenjuju rizik, ali i prinos koji investicija nosi sa sobom. Na ponašanje investitora prilikom donošenja odluke utiče njihov odnos prema riziku. Od njihove percepcije rizika zavisiće i odluke koje budu donosili.

Ljudi pohađaju kurs Psihologija investitora

Plan i program

Modul – Psihologija investitora

1. Biheviorističke finansije 

 • Tradicionalna finansijska teorija 
 • Biheviorističke finansije
 • Istorija biheviorističkih finansija 
 • Primeri biheviorističkih finansija 

2. Tipovi investitora – čuvar i sledbenik 

 • Istorija teorije ličnosti 
 • Testovi ličnosti 
 • Tipovi investitora 
 • Čuvar 
 • Sledbenik 

3. Tipovi investitora – nezavisan tip i sakupljač 

 • Nezavisan tip
 • Sakupljač 
 • Tipovi investitora – najznačajnije karakteristike 

4. Percepcija rizika i višak samopouzdanja 

 • Percepcija rizika 
 • Efekat na investitore 
 • Višak samopouzdanja
 • Višak samopouzdanja i percepcija rizika 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se