Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Upravljanje investicijama

Aktuelno društvo odlikuju rast i razvoj tržišta, oštro nadmetanje konkurencije, konstantne inovacije, a sve s ciljem zauzimanja što bolje pozicije na tržištu. Da bi se ovo ostvarilo, neophodno je adekvatno upravljanje. Upravljanje, pogotovu u današnjim dinamičnim vremenima, zahteva velika znanja. Ranije okruženje je moglo da mirno živi u sadašnjosti, čekajući promene kojima će se prilagoditi tek nakon izvesnog vremena. U današnje vreme to je skoro nemoguće. Organizacije ne samo da se moraju brzo prilagođavati promenama već im se moraju prilagoditi i pre nego što do njih dođe kako ne bi izgubile trku sa konkurentima.

Od organizacija se očekuje da se buduće promene prilagođavaju njima, a ne one promenama. Da bi se došlo do implementiranja investicije, potrebno je proći kroz dosta faza koje joj prethode. Za jednu organizaciju investicija predstavlja put do uspeha ili fijasko, kom će se konkurencija rado obradovati. Da bi se došlo do dobre investicije, pre svega treba da se prvo rodi i razradi sama ideja, a zatim i da se izvrše procena, priprema i realizacija. Organizacije koje su uspele da iskoriste svoje stvaralačke potencijale usmerene ka budućnosti nezaustavljivo rastu i razvijaju se. U kursu Upravljanje investicijama mogu se dobiti sve potrebne informacije neophodne za uspešno upravljanje investicijama. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Međunarodno poslovanje.

Opis kursa Upravljanje investicijama

Kurs Upravljanje investicijama obuhvata obradu celog procesa realizacije investicionih projekata. Na kursu su obrađeni opšti pojmovi o investicijama i upravljanje procesom investiranja. U današnjim uslovima vrlo je bitno da neko, ako se upušta u konkretan investicioni posao, donese pravu odluku i na pravi način obezbedi uspešno upravljanje datim projektom. Sve polazi od ideje i njenog daljeg planiranja kojim se projektuje željena budućnost. Naravno, potrebno je imati i jasno definisan cilj koji će se putem investicije ostvariti.

Cilj mora biti jasan, izvodljiv i merljiv. Kada se sa investicijom započne, potrebno je pratiti njen tok realizacije. Investicija mora biti realizovana u okviru definisanog vremenskog perioda i definisanog budžeta. Potrebno je pratiti stvarno napredovanje i porediti ga sa planiranim. Ukoliko dođe do odstupanja, potrebno je što brže primeniti korektivne mere. Upravljanje investicijama ima jedan osnovni zadatak, a to je njegova realizacija u što kraćem vremenskom periodu uz što manje troškove i uz korišćenje adekvatnih resursa. 

Cilj kursa je da upozna polaznike sa celom problematikom upravljanja projektima. Kurs je osmišljen kako bi korisnicima na što jednostavniji način približio samu materiju upravljanja investicijama. Kursom je obuhvaćen ceo proces realizacije, od ideje za investiranjem do završetka investicije i puštanja u rad. Podeljen je na nekoliko jedinica u kojima se možete upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi sa investicijama, njihovom klasifikacijom, najvažnijim elementima investicionog projekta i načinima za uspešno upravljanje datim projektima. Na kursu će se obrađivati predinvesticiona studija, izrada investicionog programa i ocena investicionih projekata.

Posebna pažnja se posvećuje upravljanju investicionim projektima i finansiranju investicija. Od velikog je značaja procena investicije i kriterijumi na osnovu kojih se investicione odluke donose. Materija je koncipirana tako da upozna polaznike sa najvažnijim elementima i faktorima koji utiču na uspešnu realizaciju investicije. U vremenima kada je dobra investicija više nego poželjna za jednu organizaciju mora se pristupiti njenoj detaljnoj analizi kako to ne bi bio poduhvat koji bi organizaciju učinio nekonkurentnom.

Kurs Upravljanje investicijama će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je investicija?

Investicija (latinska reč „investitio” – ulaganja kapitala u neki unosan posao) predstavlja neki oblik ulaganja (suštinski novčanih sredstava) radi ostvarivanja dodatnog profita ili neke druge dobiti. Glagol „investiranje” označava proces ulaganja u neki unosan posao, ulaganje sa ciljem da se u budućnosti vrati kroz uvećani efekat poslovanja. Osnovna karakteristika investiranja je ulaganje sredstava. Osnovna karakteristika ulaganja, to jest investiranja, jeste da podrazumeva odricanje od potrošnje zarad ostvarivanja određenih koristi u budućnosti. Zato je poznata čuvena krilatica da je to ulaganje u budućnost. Zbog toga je priroda investicionog ulaganja drugačija od drugih tipova ulaganja, jer se odnosi na ulaganje u budući period.

Koje faze investicioni proces obuhvata?

Upravljanje investicionim projektima predstavlja proces u kome se odlučuje i utvrđuje potreba za investiranjem, mogućim i prihvatljivim investicionim rešenjima, koristima i troškovima svih investicionih rešenja, o izboru kriterijuma i metoda za ocenu investicionih rešenja, izradi analitičko-dokumentacione osnove projekta, investicionih odluka, pripremi građenja, gradnji, pripremi proizvodnje. Realizacija investicionog projekta je proces investicionog odlučivanja koji uključuje niz odluka koje se postupno donose kroz nekoliko faza, od osmišljavanja ideje do njene realizacije. Proces investiranja se sastoji od nekoliko faza i aktivnosti. Te faze možemo definisati na sledeći način:

 • pojava ideje o potrebi investiranja, 
 • identifikacija mogućih i prihvatljivih investicionih mogućnosti,
 • procena korisnosti i pratećih troškova za svako od mogućih rešenja, 
 • definisanje kriterijuma i izbor metoda za ocenu prihvatljivosti investicionih rešenja,
 • priprema i izrada dokumentacije, 
 • donošenje investicione odluke, 
 • priprema realizacije,
 • implementacija – investiranje.

Ko je investitor?

Investitor je strana koja investira, ulagač. Termin ima specifično značenje u finansijama i opisuje poseban tip ljudi i/ili kompanija koji redovno trguju na tržištu hartija i na taj način ostvaruju finansijsku korist u zamenu za finansijsko investiranje. Osim toga, ovaj termin se odnosi i na stranke koje kupuju nekretnine, ulažu u druge valute, ličnu imovinu i druge imovine. Posedovanje imovine od strane ovih ljudi znači da subjekti kupuju i poseduju imovinu u nadi da će ostvariti kapitalnu ili novčanu dobit. 

Postoje ražličiti tipovi investitora:

 • individualni investitori,
 • kolekcionari u umetnosti i sl.,
 • fondovi rizičnog kapitala, 
 • investicione banke,
 • privredna preduzeća, 
 • investicioni trustovi,
 • zajednički fondovi. 

Plan i program predavanja

1.  Pojam, karakter i klasifikacija investicija

2. Upravljanje investicionim projektima

 • predinvesticiona studija
 • investicioni program
 • studija izvodljivosti

3. Elementi investicionog projekta i načini finansiranja investicija

 • investicioni elementi
 • investitor
 • investicioni projekat
 • cena investiranja
 • rizik investiranja
 • načini finansiranja investicionih projekata

4. Karakteristike upravljanja investicijama

 • permanentnost
 • proces razmene
 • uvremenjenost
 • postojanje očekivanja 

5. Metode procene investicionog projekta

 • važnost procene investicija
 • koncept vremenske vrednosti novca
 • kriterijumi za donošenje investicionih odluka
 • nacionalna (društvena) ocena investicija
 • ocena investicionih projekata u uslovima neizvesnosti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se