Upisni rok je počeo

Upravljanje rizikom kurs

Proces upravljanja rizikom nastao je kao potreba da se prepozna potencijalna opasnost ili mogućnost kompanije. Donošenje poslovnih odluka i poslovne aktivnosti nose određeni rizik. Rizik u najširem smislu predstavlja potencijalnu opasnost, odnosno verovatnoću da se mogu dogoditi određene poteškoće u poslovnom procesu. Pojmovi rizika, opasnosti i hazarda se često poistovećuju, ali mogu da donesu ozbiljnu štetu kompaniji. Savremena poslovanja se neretko susreću sa štetom koja može biti materijalna i nematerijalna.

Potreba za upravljanjem rizikom u jednoj kompaniji nastaje kao mogućnost da se predvide opasnosti, razmatranje opcija i modela ponašanja u kriznom periodu i minimiziranje mogućih negativnih efekata. Proces upravljanja rizikom podrazumeva identifikaciju rizika, analizu rizika, kontrolu rizika i tretman rizika. Efekti rizika mogu biti pozitivni (mogućnosti) i negativni (opasnosti). U zavisnosti od reakcije kompanije, pozitivni rizici mogu da prerastu u negativne rizike ukoliko se neadekvatno reaguje i ne prate reakcije okruženja i situacije na tržištu. Odgovarajuće analitičke metode u proceni rizika pripremaju listu za vrednovanje rizika. Metode koje mogu da pomognu u kreiranju liste su: upitnici, matrica rizika, intervjui, brainstorminzi, SWOT analiza i drvo odlučivanja. 

Kompanije koje adekvatno primenjuju strategije upravljanja rizikom imaju uvek spremne alternative u slučaju da se krizna situacija dogodi. Sprovođenje kontrole i izveštavanje o riziku omogućava rukovodiocima da iz registra rizika koji se beleži u bazi podataka daje uvid u informacije donosiocima odluka za budućnost kompanije. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment.

Kurs Upravljanje rizikom - opis i cilj kursa

Svaka kompanija i organizacija suočavaju se sa rizikom neočekivanih, štetnih događaja koji mogu napraviti trošak kompaniji, pa čak je i trajno zatvoriti. Upravljanje rizikom omogućava organizacijama da se pripreme za neočekivane događaje, minimiziranjem rizika i dodatnih troškova. Upravljanje rizikom ili menadžment rizika je proces aktivnosti i pristup menadžmenta usmeren na očuvanje imovine i prinosne moći preduzeća i sprečavanje rizika gubitka, posebno slučajnih i nepredviđenih.

Rizik se može smanjiti tako što će se preduzeti preventivne akcije i povećati mere opreza, izdvojiti fondovi za plaćanje gubitaka ili tako što će se rizik prebaciti na nekog drugog, kao što su osiguravajuća društva. U prvim nastavnim jedinicama biće vam detaljno opisan rizik, šta to utiče na njegovu pojavu, kakva je veza između rizika, izvesnosti i neizvesnosti. Biće više reči o riziku na koji treba obratiti pažnju u svakoj situaciji bila da je ona vezana za svakodnevicu ili za poslovne aktivnosti. Tako ćete biti pripremljeni na sve izazove pre investiranja u posao.

Takođe, biće vam predstavljeni i načini za rešavanje rizika. U kursu će biti detaljno predstavljen proces upravljanja rizikom i na koji način se može smanjiti gubitak za organizaciju ukoliko se obezbedi pravilno upravljanje rizicima. Biće vam predočen značaj kreiranja mogućih scenarija u slučaju nastanka rizične situacije za kompaniju, a biće objašnjeno i na koji način organizacija pristupa rešavanju rizičnih događaja. Nakon toga ćete se susresti sa klasifikacijom rizika, biće objašnjena svaka vrsta rizika, kao i odgovor na pitanje u kojoj se meri odražava na poslovanje kompanije. Ujedno će biti više reči i o rizicima u industriji, kao što su rizik požara, rizik prekida rada usled požara i drugih opasnosti.

Saznaćete sve o povezanosti funkcije upravljanja rizikom sa ostalim funkcijama u preduzeću kao što su finansije, ljudski resursi, marketing, proizvodnja i pravna funkcija. Osnovni cilj ovog kursa je da naučite teoriju i primere iz prakse upravljanja rizikom koja će vam pomoći u formulisanju, analizi, razvoju i implementiranju strategija za uspešno upravljanje rizikom. Cilj ovog kursa je da naučite kako da stvorite sigurno radno okruženje, povećate stabilnost poslovanja i kako da pružite zaštitu od događaja koji štete i kompaniji i okolini.

Kurs Upravljanje rizikom će vam odgovoriti na pitanja:

Koje su faze u procesu upravljanja rizikom?

Upravljanje rizikom se odnosi na predviđanje i procenu finansijskih i poslovnih rizika, kao i identifikovanje procedura i mera za izbegavanje ili minimiziranje njihovog potencijalnog uticaja. Upravljanje rizikom uključuje razumevanje i analizu rizika kako bi se osiguralo da organizacije postignu svoje ciljeve. U današnjem poslovnom okruženju koje se brzo menja, organizacijama i kompanijama potrebni su kompetentni, efikasni i odgovorni profesionalci za upravljanje rizikom, ali i dobre strategije donošenja odluka kako bi ostali konkurentni. Upravljanje rizikom je profesija koja pokriva širok spektar disciplina. Menadžeri rizika identifikuju i mere rizike sa kojima se susreću njihovi poslodavci. Menadžeri mogu pokrivati više različitih oblasti ili specijalizovati se samo za određeno područje.

Koji su podprocesi upravljanja rizikom?

Neizvesnost se nalazi u središtu rizika. Verovatnoća da će se neki događaj dogoditi i posledica, odnosno ishod nekog događaja, dve su komponente koje karakterišu veličinu rizika. Svi procesi upravljanja rizikom slede iste korake, odnosno imaju potprocese upravljanja rizikom, koji se često koriste u kombinaciji da bi se dobio jednostavan i efikasan proces upravljanja rizikom. Ti potprocesi su: identifikacija rizika, analiza i procena rizika, planiranje i reakcija na rizik i kontrola primene reakcije na rizik. 

Proces identifikacije počinje iznalaženjem i definisanjem rizičnih događaja. Da bismo to mogli da uradimo korektno, potrebno je najpre napraviti jednu podelu rizika u opštem smislu, kao kategorije koje dovode do štetnih uticaja ili gubitaka. Jednom kada se rizici identifikuju, neophodno je odrediti verovatnoću i posledice svakog rizika. Analiza i procena će pomoći da se razume priroda rizika i koji je njegov potencijal da utiče na ciljeve kompanije. Nakon izvršene identifikacije i analize rizika dobijaju se informacije o vrstama rizika koje postoje, o tome gde i kada se mogu očekivati, koja je verovatnoća nastajanja rizika i koji je stepen izlaganja riziku. 

Pošto se na taj način dobija jedna relativno jasna slika o tome šta organizaciju u pogledu rizika očekuje, treba planirati i formulisati određene odbrambene akcije, odnosno unapred pripremiti određene aktivnosti kojima bi se smanjila verovatnoća ostvarenja rizičnih događaja i mogućnosti nastajanja štetnih i neželjenih posledica i rezultata. I na kraju, kontrola primene reakcije na rizik koja se preduzima kako bi se utvrdilo da li su planirani odgovori adekvatni i da li treba uvoditi nove odgovore.

Koje metode se koriste u proceni rizika?

Metode koje se koriste u proceni rizika su: delfi metoda, metoda analize osetljivosti, metoda analize verovatnoće, metoda očekivanog uticaja rizika, drvo odlučivanja i simulacione metode. Značaj ovih metoda ogleda se u sastavljanju liste rizika koji mogu naneti ozbiljnu štetu kompanijama. Jedna od najrasprostranjenijih i najkompleksnijih metoda je delfi metoda. Ova metoda podrazumeva celokupan proces od definisanja problema i prikupljanje eksperata da bi se došlo do rešenja i preporuka o kojima odlučuje lider grupe i, ukoliko dođe do konsenzusa, sprovodi se određena odluka.

Predviđanje budućih stanja i problema najbolje definiše analiza osetljivosti, dok se analiza verovatnoće primenjuje u postupku analize i procene rizika u uslovima neizvesnosti. Drvo odlučivanja je metoda koja nudi najviše alternativa prilikom procene rizika, dok metoda očekivanog uticaja rizika definiše i nudi rešenja koja mogu da smanje određeni uticaj rizika na poslovanje.

Kurs upravljanje rizikom

Plan i program kursa

1. Pojam rizika

  • Definicija rizika
  • Razlika između rizika i neizvesnosti
  • Način rešavanja rizika

2. Pojam upravljanja rizicima

  • Pojam upravljanja rizicima
  • Analiza i procena rizika
  • Planiranje reakcije na rizik

3.Klasifikacija rizika

  • Podela rizika na poslovni, finansijski, dinamički, statički, fundamentalni, posebni, čist i špekulativni rizik

4. Uloga rizika u okviru organizacije

  • Odnos funkcije upravljanja rizikom prema drugim funkcijama u organizaciji

5. Metode procene i analize rizika

  • Metode koje se koriste prilikom procene i analize rizika: delfi metoda, metoda analize osetljivosti, metoda analize verovatnoće, metoda očekivanog uticaja rizika, drvo odlučivanja  i simulacione metode.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.