BusinessAcademy je pravi izbor za unapređenje vaše karijere. Prijavite se!

Upravljanje rizikom kurs

Proces upravljanja rizikom nastao je kao potreba da se prepozna potencijalna opasnost ili mogućnost kompanije. Donošenje poslovnih odluka i poslovne aktivnosti nose određeni rizik. Rizik u najširem smislu predstavlja potencijalnu opasnost, odnosno verovatnoću da se mogu dogoditi određene poteškoće u poslovnom procesu. Pojmovi rizika, opasnosti i hazarda se često poistovećuju, ali mogu da donesu ozbiljnu štetu kompaniji. Savremena poslovanja se neretko susreću sa štetom koja može biti materijalna i nematerijalna.

Potreba za upravljanjem rizikom u jednoj kompaniji nastaje kao mogućnost da se predvide opasnosti, razmatranje opcija i modela ponašanja u kriznom periodu i minimiziranje mogućih negativnih efekata. Proces upravljanja rizikom podrazumeva identifikaciju rizika, analizu rizika, kontrolu rizika i tretman rizika. Efekti rizika mogu biti pozitivni (mogućnosti) i negativni (opasnosti). U zavisnosti od reakcije kompanije, pozitivni rizici mogu da prerastu u negativne rizike ukoliko se neadekvatno reaguje i ne prate reakcije okruženja i situacije na tržištu. Odgovarajuće analitičke metode u proceni rizika pripremaju listu za vrednovanje rizika. Metode koje mogu da pomognu u kreiranju liste su: upitnici, matrica rizika, intervjui, brainstorminzi, SWOT analiza i drvo odlučivanja. 

Kompanije koje adekvatno primenjuju strategije upravljanja rizikom imaju uvek spremne alternative u slučaju da se krizna situacija dogodi. Sprovođenje kontrole i izveštavanje o riziku omogućava rukovodiocima da iz registra rizika koji se beleži u bazi podataka daje uvid u informacije donosiocima odluka za budućnost kompanije. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment.

Kurs Upravljanje rizikom - opis i cilj kursa

U ovom kursu će polaznici imati prilike da se upoznaju sa osnovnim terminima koji se odnose na rizik i proces upravljanja rizicima u kompaniji. Biće im predstavljena osnovna klasifikacija rizika u organizacijama, kao i metode procene i analize rizika koje kompanije najčešće primenjuju u svom poslovanju. Biće više reči o riziku na koji treba obratiti pažnju u svakoj situaciji, bilo da je ona u vezi sa svakodnevicom ili poslovnim aktivnostima. Biće predstavljeni načini rešavanja rizika, kao i najčešći sinonimi koji se upotrebljavaju za reč rizik. Opisaćemo pojam hazarda i predstaviti četiri osnovne vrste: fizički, moralni, morale i zakonski. U kursu ćemo se upoznati sa podelom rizika na poslovni, finansijski, dinamički, statički, fundamentalni, poseban, čist i špekulativni rizik. Biće objašnjena svaka vrsta rizika, kao i razjašnjen odgovor na pitanje koliko se on odražava na poslovanje kompanije. Ujedno će biti više reči i o rizicima u industriji, kao što su rizik od požara i nekih drugih opasnosti, rizik od loma i nekih drugih opasnosti, rizik od prekida rada usled požara i drugih opasnosti, rizik odgovornosti iz delatnosti i rizik odgovornosti za greške na proizvodima. Predstavićemo povezanost funkcije upravljanja rizikom sa ostalim funkcijama u preduzeću kao što su finansije, ljudski resursi, marketing, proizvodnja i pravna funkcija. Takođe će biti više reči o načinu upravljanja rizicima uz pomoć eksternih stručnjaka koje organizacije angažuju po potrebi. Definisaćemo različite metode koje se koriste prilikom procene i analize rizika, kao što su metoda Delfi, metoda analize osetljivosti, metoda analize verovatnoće, metoda očekivanog uticaja rizika, drvo odlučivanja i simulacione metode. Svaka metoda će posebno biti objašnjena, te će biti predstavljene njene karakteristike, prednosti, kao i načini upotrebe.

Cilj ovog kursa je razumevanje značaja upravljanja rizicima u kompanijama. Polaznici će biti u stanju da prepoznaju razliku između rizika i neizvesnosti. Takođe će naučiti sa kojim vrstama rizika se preduzeće može susresti u poslovanju, te će znati da primene reaktivni i proaktivni način rešavanja tih rizika. Polaznici će biti u mogućnosti i da identifikuju delove procesa upravljanja rizikom i primene ih na praktičnom primeru. Znaće da definišu uloge rizika i da imenuju odeljenja koja se bave upravljanjem rizikom u odnosu na druge sektore  kompanije. Vrlo lako će moći da primene različite metode procene i analize rizika.

Kurs Upravljanje rizikom će vam odgovoriti na pitanja:

Kako se definiše izvesnost, rizik i neizvesnost?

Izvesnost je situacija kod koje su sve činjenice u vezi sa stanjem prirode poznate i moguće je odrediti sve potrebne veličine i sva moguća rešenja.

Rizik je situacija u budućnosti kod koje je stanje prirode nepoznato, ali postoji objektivna i empirijska evidencija o njemu, to jest postoji više alternativnih rešenja (stanja budućnosti) sa poznatom verovatnoćom pojavljivanja.

Neizvesnost je takođe situacija u budućnosti u kojoj je nepoznato stanje prirode, kao i sve informacije na osnovu kojih bi se mogle dodeliti odgovarajuće verovatnoće nastupanja pojedinih stanja. To je, dakle, situacija sa više rešenja, ali u ovom slučaju ne znamo koja će se od njih ostvariti.

Koje vrste rizika možemo susresti u kompaniji?

Opšta podela rizika sa kojima se kompanije mogu suočiti obuhvata sledeće kategorije rizika:

 • Poslovni rizici su rizici koji nastaju pri obavljanju poslovnih aktivnosti.
 • Tržišni rizik nastaje zbog kretanja u tržišnim stopama ili cenama.
 • Kreditni rizik nastaje pri investiranju finansijskih sredstava, pri čemu dolazi do situacije u kojoj jedna strana u ugovoru nije delimično ili u potpunosti ispunila svoju obavezu.
 • Rizik likvidnosti predstavlja rizik nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital kompanije usled nesposobnosti te kompanije da ispunjava svoje dospele obaveze.
 • Operativni rizici nastaju usled propusta operativnih sistema ili ljudi koji upravljaju tim sistemima.
 • Pravni (zakonski) rizici su oni koji se javljaju usled neizvesnosti pravnog postupka ili nesigurnosti u primeni zakona, ugovora ili regulative.
 • Finansijski rizik podrazumeva finansijskih gubitak, koji kompanija nadoknađuje iz osiguravajućeg fonda.
 • Dinamički rizici nastaju usled promena u ekonomiji koje podrazumevaju promene cene, prihoda, rashoda, tehnologije, koje mogu izazvati finansijski gubitak.
 • Statički rizici nastaju zbog nepoštenja pojedinca.
 • Fundamentalni rizici predstavljaju grupu rizika koja je izazvana ekonomskim, društvenim i političkim pojavama.
 • Poseban rizik se povezuje sa osiguravajućim kućama i osiguravajućim fondovima.
 • Čist rizik se pojavljuje u situacijama koje obuhvataju samo mogućnost štetnog uticaja i ostvarenja gubitka. 
 • Špekulativni rizik predstavlja situaciju u kojoj postoji mogućnost gubitka, ali ujedno postoji i mogućnost dobitka.

Koje metode procene i analize rizika postoje?

U procesu analize i procene rizika najčešće se primenjuju sledeće metode:

 • Metoda Delfi – bazirana je na sistematskom prikupljanju i usklađivanju mišljenja većeg broja stručnjaka, odnosno korišćenja njihovog znanja za predviđanje budućih stanja i događaja.
 • Metoda analize osetljivosti – predstavlja složen postupak istraživanja uticaja promena ulaznih veličina na rezultate jednog modela.
 • Metoda analize verovatnoće – uzima u obzir mogućnost pojavljivanja različitih ishoda za jedan problem i da je moguće odrediti verovatnoću pojavljivanja svakog od tih ishoda.
 • Metoda očekivanog uticaja rizika – ova metoda se može primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa nekom drugom metodom za ocenu i definisanje budućih aktivnosti u okviru posmatranog poduhvata ili za dalju analizu rizika u poduhvatu (projektu, zadatku).
 • Drvo odlučivanja – tehnika koja se koristi za rešavanje problema i donošenje odluka u uslovima neizvesnosti i rizika.
 • Simulacione metode – bazirane su na korišćenju računara, jer zahtevaju uključivanje velikog broja parametara, njihovu analizu i uticaj promena na ponašanje složenih poslovnih sistema.

Kurs upravljanje rizikom

Plan i program kursa

Modul 1: Kurs Menadžment rizika

 • Pojam rizika
 • Pojam upravljanja rizicima
 • Klasifikacija rizika
 • Uloga rizika u organizaciji
 • Metode procene i analize rizika

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.