Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Upravljanje rizikom kurs

Proces upravljanja rizikom nastao je kao potreba da se prepozna potencijalna opasnost ili mogućnost kompanije. Donošenje poslovnih odluka i poslovne aktivnosti nose određeni rizik. Rizik u najširem smislu predstavlja potencijalnu opasnost, odnosno verovatnoću da se mogu dogoditi određene poteškoće u poslovnom procesu. Pojmovi rizika, opasnosti i hazarda se često poistovećuju, ali mogu da donesu ozbiljnu štetu kompaniji. Savremena poslovanja se neretko susreću sa štetom koja može biti materijalna i nematerijalna.

Potreba za upravljanjem rizikom u jednoj kompaniji nastaje kao mogućnost da se predvide opasnosti, razmatranje opcija i modela ponašanja u kriznom periodu i minimiziranje mogućih negativnih efekata. Proces upravljanja rizikom podrazumeva identifikaciju rizika, analizu rizika, kontrolu rizika i tretman rizika. Efekti rizika mogu biti pozitivni (mogućnosti) i negativni (opasnosti). U zavisnosti od reakcije kompanije, pozitivni rizici mogu da prerastu u negativne rizike ukoliko se neadekvatno reaguje i ne prate reakcije okruženja i situacije na tržištu. Odgovarajuće analitičke metode u proceni rizika pripremaju listu za vrednovanje rizika. Metode koje mogu da pomognu u kreiranju liste su: upitnici, matrica rizika, intervjui, brainstorminzi, SWOT analiza i drvo odlučivanja. 

Kompanije koje adekvatno primenjuju strategije upravljanja rizikom imaju uvek spremne alternative u slučaju da se krizna situacija dogodi. Sprovođenje kontrole i izveštavanje o riziku omogućava rukovodiocima da iz registra rizika koji se beleži u bazi podataka daje uvid u informacije donosiocima odluka za budućnost kompanije. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekataProdaja i menadžment prodaje i Poslovna administracija.

Kurs Upravljanje rizikom - opis i cilj kursa

U ovom kursu će polaznici imati prilike da se upoznaju sa osnovnim terminima koji se odnose na rizik i proces upravljanja rizicima u kompaniji. Biće im predstavljena osnovna klasifikacija rizika u organizacijama, kao i metode procene i analize rizika koje kompanije najčešće primenjuju u svom poslovanju. Biće više reči o riziku na koji treba obratiti pažnju u svakoj situaciji, bilo da je ona u vezi sa svakodnevicom ili poslovnim aktivnostima. Biće predstavljeni načini rešavanja rizika, kao i najčešći sinonimi koji se upotrebljavaju za reč rizik. Opisaćemo pojam hazarda i predstaviti četiri osnovne vrste: fizički, moralni, morale i zakonski. U kursu ćemo se upoznati sa podelom rizika na poslovni, finansijski, dinamički, statički, fundamentalni, poseban, čist i špekulativni rizik. Biće objašnjena svaka vrsta rizika, kao i razjašnjen odgovor na pitanje koliko se on odražava na poslovanje kompanije. Ujedno će biti više reči i o rizicima u industriji, kao što su rizik od požara i nekih drugih opasnosti, rizik od loma i nekih drugih opasnosti, rizik od prekida rada usled požara i drugih opasnosti, rizik odgovornosti iz delatnosti i rizik odgovornosti za greške na proizvodima. Predstavićemo povezanost funkcije upravljanja rizikom sa ostalim funkcijama u preduzeću kao što su finansije, ljudski resursi, marketing, proizvodnja i pravna funkcija. Takođe će biti više reči o načinu upravljanja rizicima uz pomoć eksternih stručnjaka koje organizacije angažuju po potrebi. Definisaćemo različite metode koje se koriste prilikom procene i analize rizika, kao što su metoda Delfi, metoda analize osetljivosti, metoda analize verovatnoće, metoda očekivanog uticaja rizika, drvo odlučivanja i simulacione metode. Svaka metoda će posebno biti objašnjena, te će biti predstavljene njene karakteristike, prednosti, kao i načini upotrebe.

Cilj ovog kursa je razumevanje značaja upravljanja rizicima u kompanijama. Polaznici će biti u stanju da prepoznaju razliku između rizika i neizvesnosti. Takođe će naučiti sa kojim vrstama rizika se preduzeće može susresti u poslovanju, te će znati da primene reaktivni i proaktivni način rešavanja tih rizika. Polaznici će biti u mogućnosti i da identifikuju delove procesa upravljanja rizikom i primene ih na praktičnom primeru. Znaće da definišu uloge rizika i da imenuju odeljenja koja se bave upravljanjem rizikom u odnosu na druge sektore  kompanije. Vrlo lako će moći da primene različite metode procene i analize rizika.

Kurs Upravljanje rizikom će vam odgovoriti na pitanja:

Kako se definiše izvesnost, rizik i neizvesnost?

Izvesnost je situacija kod koje su sve činjenice u vezi sa stanjem prirode poznate i moguće je odrediti sve potrebne veličine i sva moguća rešenja.

Rizik je situacija u budućnosti kod koje je stanje prirode nepoznato, ali postoji objektivna i empirijska evidencija o njemu, to jest postoji više alternativnih rešenja (stanja budućnosti) sa poznatom verovatnoćom pojavljivanja.

Neizvesnost je takođe situacija u budućnosti u kojoj je nepoznato stanje prirode, kao i sve informacije na osnovu kojih bi se mogle dodeliti odgovarajuće verovatnoće nastupanja pojedinih stanja. To je, dakle, situacija sa više rešenja, ali u ovom slučaju ne znamo koja će se od njih ostvariti.

Koje vrste rizika možemo susresti u kompaniji?

Opšta podela rizika sa kojima se kompanije mogu suočiti obuhvata sledeće kategorije rizika:

 • Poslovni rizici su rizici koji nastaju pri obavljanju poslovnih aktivnosti.
 • Tržišni rizik nastaje zbog kretanja u tržišnim stopama ili cenama.
 • Kreditni rizik nastaje pri investiranju finansijskih sredstava, pri čemu dolazi do situacije u kojoj jedna strana u ugovoru nije delimično ili u potpunosti ispunila svoju obavezu.
 • Rizik likvidnosti predstavlja rizik nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital kompanije usled nesposobnosti te kompanije da ispunjava svoje dospele obaveze.
 • Operativni rizici nastaju usled propusta operativnih sistema ili ljudi koji upravljaju tim sistemima.
 • Pravni (zakonski) rizici su oni koji se javljaju usled neizvesnosti pravnog postupka ili nesigurnosti u primeni zakona, ugovora ili regulative.
 • Finansijski rizik podrazumeva finansijskih gubitak, koji kompanija nadoknađuje iz osiguravajućeg fonda.
 • Dinamički rizici nastaju usled promena u ekonomiji koje podrazumevaju promene cene, prihoda, rashoda, tehnologije, koje mogu izazvati finansijski gubitak.
 • Statički rizici nastaju zbog nepoštenja pojedinca.
 • Fundamentalni rizici predstavljaju grupu rizika koja je izazvana ekonomskim, društvenim i političkim pojavama.
 • Poseban rizik se povezuje sa osiguravajućim kućama i osiguravajućim fondovima.
 • Čist rizik se pojavljuje u situacijama koje obuhvataju samo mogućnost štetnog uticaja i ostvarenja gubitka. 
 • Špekulativni rizik predstavlja situaciju u kojoj postoji mogućnost gubitka, ali ujedno postoji i mogućnost dobitka.

Koje metode procene i analize rizika postoje?

U procesu analize i procene rizika najčešće se primenjuju sledeće metode:

 • Metoda Delfi – bazirana je na sistematskom prikupljanju i usklađivanju mišljenja većeg broja stručnjaka, odnosno korišćenja njihovog znanja za predviđanje budućih stanja i događaja.
 • Metoda analize osetljivosti – predstavlja složen postupak istraživanja uticaja promena ulaznih veličina na rezultate jednog modela.
 • Metoda analize verovatnoće – uzima u obzir mogućnost pojavljivanja različitih ishoda za jedan problem i da je moguće odrediti verovatnoću pojavljivanja svakog od tih ishoda.
 • Metoda očekivanog uticaja rizika – ova metoda se može primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa nekom drugom metodom za ocenu i definisanje budućih aktivnosti u okviru posmatranog poduhvata ili za dalju analizu rizika u poduhvatu (projektu, zadatku).
 • Drvo odlučivanja – tehnika koja se koristi za rešavanje problema i donošenje odluka u uslovima neizvesnosti i rizika.
 • Simulacione metode – bazirane su na korišćenju računara, jer zahtevaju uključivanje velikog broja parametara, njihovu analizu i uticaj promena na ponašanje složenih poslovnih sistema.

Kurs upravljanje rizikom

Plan i program kursa

Modul 1: Kurs Menadžment rizika

 • Pojam rizika
 • Pojam upravljanja rizicima
 • Klasifikacija rizika
 • Uloga rizika u organizaciji
 • Metode procene i analize rizika

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se