SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Računovodstvo troškova

Jednu od prihvatljivijih definicija računovodstva troškova dao je Melerovič: „Računovodstvo troškova je obuhvatanje i obračunavanje pogonskih troškova i učinaka. Ono je samo jedan deo računovodstva preduzeća i nalazi svoje granice u područjima koja se obrađuju u drugim njegovim delovima. Računovodstvo troškova je obračun proizvodnog procesa, unutrašnjih pogonskih događaja. Njegovo područje otpočinje, prema tome, onde gde otpočinje proizvodni proces, ulaganje dobara u proizvodnju, a završava se tamo gde su učinci pripremljeni za prodaju.” Kurs Računovodstvo troškova poseban akcenat stavlja na interno poslovanje u okviru jedne organizacije. Ono podrazumeva fokusiranje na obračun troškova pomoću kalkulacija. Obračun troškova i učinaka je deo računovodstvenog informacionog sistema. Istovremeno predstavlja i računsku osnovu računovodstva troškova. 

U teoriji i praksi ne postoji jedinstveno mišljenje o nazivu ovog dela računovodstvenog informacionog sistema. Najčešći nazivi koji se sreću u stručnoj literaturi i praksi su: upravljačko računovodstvo, obračun troškova i učinaka, pogonsko knjigovodstvo, interni obračun, obračun proizvodnje, pogonski obračun itd. Bavi se prikupljanjem podataka o troškovima, a zatim i njihovim korišćenjem u svrhe informisanja za potrebe bilansiranja, donošenja poslovnih odluka, planiranja na kratak i dug rok, kontrolisanja troškova i rezultata. Kako ova materija ima veliki značaj za pružanje znanja polaznicima da efikasno sprovode obračun troškova i koriste dobijene podatke o njima za buduće odlučivanje i upravljanje, potrebno joj je s pažnjom pristupiti.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Računovodstvo troškova

Kurs Računovodstvo troškova govori o osnovnim zaduženjima računovodstva troškova i osnovnim informacijama koje pruža. Dok je poslovanje bilo jednostavno i po obimu malo, privrednik je mogao da pamti mnoge informacije potrebne za uspešno poslovanje. Međutim, kada je poslovanje postalo obimnije i složenije, pamćenje je postajalo nedovoljno, pa se beleške javljaju kao nužna dopuna nesavršenom ljudskom pamćenju. Te beleške su, u suštini, početni oblici knjigovodstva. U početku, beleške su bile nesistematizovane, da bi sa razvojem privrede i poslovanja postajale sve sistematičnije i sređenije. Stalno povećavanje i usavršavanje tih evidencija dovodilo je do razvoja knjigovodstva.

Polaznici će steći uvid u pojam troškova, osnovne komponente troškova i njihovu klasifikaciju. Upoznaće se sa glavnim ciljevima područja troškovnog računovodstva i osnovnom razlikom između finansijskog i upravljačkog računovodstva prilikom obračunavanja amortizacije. Kroz naredne nastavne jedinice informisaće se o troškovima klasifikovanim prema zakonitosti ponašanja u odnosu na promenu obima proizvodnje. Takođe će i grafički videti kako njihovo kretanje izgleda. Upoznaće se sa posrednim i neposrednim troškovima, njihovom pripadnosti u fazi proizvodnje i u fazi prodaje, kao i sa sadržinom komercijalne cene koštanja. 

U okviru marginalnih troškova videće kako se izračunavaju i kako grafički izgledaju. Upoznaće se sa različitim vrstama kalkulacija prema dva osnovna kriterijuma – prema vremenu izrade kalkulacije i prema metodu raspoređivanja troškova na nosioce. U toku ovog kursa polaznici stiču uvid u tri osnovna sistema obračuna troškova sa njihovom sadržinskom strukturom proizvodne cene koštanja koju odbacuju. Polaznici će imati priliku da sagledaju koji su to centri odgovornosti u preduzeću u zavisnosti od organizacione strukture preduzeća, da li se radi o funkcionalnoj ili divizionalnoj organizaciji preduzeća. Upoznaće centre troškova i profitne centre.

Cilj ovog kursa je da upozna polaznike sa različitim klasifikacijama troškova, načinima formiranja cena, sistemima obračuna troškova u zavisnosti od kojih troškova polaze, da približi polaznicima značaj pojedinih koncepata troškova i njihovog značaja za obračun troškova, kao i to da ukaže na odgovornost za određene troškove. Kako troškovi predstavljaju složenu ekonomsku kategoriju, savladavanjem ovog kursa polaznici će biti osposobljeni da uspešno sprovode obračun troškova.

Kurs Računovodstvo troškova će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je dodatna kalkulacija?

Ova kalkulacija koristi se kod heterogenih proizvoda. Koristi se i u slučajevima kada se ostali metodi kalkulacije ne mogu primeniti. Ključ za raspodelu troškova je odnos ukupnih indirektnih troškova i ukupnih direktnih troškova ili samo jedne vrste direktnih troškova (troškovi osnovnog materijala ili troškovi rada izrade).

Postupak utvrđivanja cene koštanja:

 • deljenje indirektnih troškova sa onim direktnim troškovima koji su izabrani za kriterijum, čime se utvrđuje ključ za raspodelu indirektnih troškova na različite proizvode;
 • množenjem ovog ključa sa iznosom direktnih troškova za svaki proizvod dobija se iznos indirektnih troškova po vrstama proizvoda;
 • dodavanje direktnih troškova indirektnim troškovima i deljenje tako dobijenog iznosa troškova sa brojem jedinica proizvoda.

Šta je sistem obračuna po stvarnim troškovima?

Ovaj sistem polazi od podele troškova na proizvodne i neproizvodne. Proizvodne još delimo na direktne (troškovi materijala i troškovi plata) i indirektne. Neproizvodne troškove još nazivamo i rashodima perioda. U njih spadaju troškovi marketinga, troškovi opšteg upravljanja i administracije i troškovi istraživanja i razvoja.

Proizvodna cena koštanja dobijena ovim sistemom obračuna troškova služi za:

 • obračun troškova proizvodnje prodatih učinaka koji završavaju u BU (bilansu uspeha) i pokrivaju se iz tekućih prihoda.
 • vrednovanje nerealizovanih zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda koji završavaju u BS (bilansu stanja).

Ovaj sistem sve neproizvodne troškove tretira kao rashod perioda, koje pokriva u BU u periodu kada su nastali.

Šta su profitni centri?

Profitni centri predstavljaju područja koja su odgovorna za profit organizacije. Njihovi menadžeri podnose izveštaje top-menadžmentu (menadžerski vrh) za odluke koje utiču na prihode, troškove, profit, i tako dalje. Preduzetnički način razmišljanja podrazumeva fokusiranje ka ostvarivanju dobitka, tj. profita. Najveća moguća dobit jedino se može ostvariti pomoću dve komponente: najveći mogući prihodi i istovremeno najmanji mogući rashodi. Kako bi se ova ideja promovisala i ostvarila, u preduzeću se utvrđuju profitni centri koji se mogu nazvati i preduzećem u okviru preduzeća. Oni su odgovorni ne samo za svoje troškove koje su sami uzrokovali već i za prihode koje su ostvarili. Na ovaj način se vrši bolja kontrola finansija.

Plan i program predavanja

1. Pojam troškova

 • količinska komponenta
 • međusobna uslovljenost troškova i utrošaka
 • klasifikacija troškova

2. Troškovno računovodstvo 

 • osnovni termini

3. Fiskni i varijabilni troškovi

4. Dugoročno i kratkoročno najniža cena

 • dugoročno najniža cena
 • kratkoročno najniža cena

5. Neposredni, posredni i marginalni troškovi

6. Vrste kalkulacija

 • diviziona kalkulacija
 • kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva
 • kalkulacija vezanih proizvoda
 • dodatna kalkulacija

7. Sistemi obračuna troškova

 • sistem obračuna po stvarnim troškovima
 • sistem obračuna po standardnim (planskim) troškovima
 • sistem obračuna po varijabilnim troškovima

8. Centri odgovornosti

 • centri troškova i profitni centri

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se