Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Kurs Interni odnosi s javnošću

Bez komunikacije je nezamislivo voditi bilo kakav posao. Da bi ljudi uspostavili međusobni odnos, oni stupaju u komunikaciju jedni sa drugima. Za uspostavljanje efikasne poslovne komunikacije korišćenje urođenih komunikativnih sposobnosti nije dovoljno. 

Bez obzira na to što interna komunikacija u organizaciji predstavlja bazičnu pojavu, nju je potrebno usavršavati kao i ostala znanja. U današnje vreme, sa modernizacijom tehnologije i dostupnosti interneta, briga o blagovremenoj i tačnoj komunikaciji je veća nego ikad dosad. Ukoliko se desi propust, on će vrlo lako napustiti okvir kancelarije i postati problem na globalnom nivou. Zato se i teži uspostavljanju uspešne komunikacije, pre svega na internom, a zatim i na eksternom nivou kako bi se eventualni propusti mogli izbeći. Komunikacija ne samo da omogućava ostvarivanje poslovanja već poslovanje i pospešuje. Uspostavljanjem dobre komunikacije benefite koriste obe strane. Suprotno od toga, ukoliko komunikacija nije uspešna, ni efekti koji proizlaze iz nje neće biti uspešni. 

U jednom proizvodnom preduzeću sektor proizvodnje mora sarađivati sa sektorom marketinga, koji ispituje tržište i potrebe potrošača kako bi znali šta i u kojoj količini treba proizvoditi, a takođe i sa sektorom zaduženim za nabavku kako bi dobili odgovarajuće količine inputa koje će transformisati u gotov proizvod. Svi zajedno moraju komunicirati sa sektorom zaduženim za finansije kako bi bili uvereni da posluju u okviru budžeta. Ukoliko se negde pojavi propust u komunikaciji, automatski će se reflektovati na celokupno poslovanje preduzeća kako su svi sektori međusobno povezani zajedničkim ciljem. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošću i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Interni odnosi s javnošću

Kurs se sastoji iz šest nastavnih jedinica. Na početku se polaznici uvode u pojam internih komunikacija, odnosno internih odnosa sa javnošću. Objašnjava se zašto su zaposleni javnost, a time i zašto oblast internih komunikacija spada u oblast odnosa s javnošću. 

Interna komunikacija u organizaciji kao takva odgovornost je svih zaposlenih, a posebno menadžmenta kompanije koji svoje zaposlene mora držati informisane i pripremljene za svaku situaciju. U drugoj nastavnoj jedinici biće reči o vrstama interne komunikacije koje se javljaju u kompanijama. 

Sledeća nastavna jedinica govori o samom značaju interne komunikacije za jednu kompaniju, kao i na koji način poznate svetske kompanije njom upravljaju i kako stimulišu zadovoljstvo zaposlenih. U petoj nastavnoj jedinici biće reči o posrednoj internoj komunikaciji, odnosno objašnjeno je preko kojih kanala se ona ostvaruje. 

Poslednja nastavna jedinica govori o upravljanju internom komunikacijom u kriznim situacijama. Plan interne komunikacije je alat koji se koristi za uspešno sprovođenje ovih aktivnosti i kao takav je predstavljen u nastavnim jedinicama.

Opšti cilj je upoznavanje polaznika sa značajem internih komunikacija. Detaljnije, cilj je upoznati polaznike sa vrstama internih komunikacija i tehnikama za uspešno upravljanje internom komunikacijom. 

Konstatacija da su ljudi najvažniji resurs jedne organizacije je blaga u odnosu na istinsku vrednost ljudi. Zdravlje jedne organizacije opredeljuje znanje i sposobnost njenih zaposlenih, ali i motivacija zaposlenih za obavljanje posla, kao i komunikacija koja se uspostavlja. 

Važnost komunikacije sa eksternim stejkholderima ne bi smela da se stavlja ispred važnosti komunikacije sa internim stejkholderima. Upravo je to razlog uvrštavanja interne komunikacije u strategijske ciljeve kompanije. U 21. veku sposobnost vođenja interne komunikacije predstavlja glavnu odliku uspešnog lidera. 

Dobro postavljena interna komunikacija u organizaciji od velikog je značaja, posebno u kriznim periodima kada je kompanija okružena pretnjama, a raspoloživa sredstva ograničena. Uspostavljanjem interne komunikacije na visokom nivou omogućava se održivost interesa kompanije umesto uspostavljanja interesa pojedinaca koji mogu da remete filozofiju poslovanja kompanije. Pomoću ovog kursa polaznici će moći da steknu uvid na koji način se interna komunikacija uspešno vodi, a koje modele ponašanja bi trebalo izbeći.

Kurs Interni odnosi s javnošću će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je komunikacioni proces?

U komunikologiji se komunikacioni proces definiše kao razmena poruka između njenog pošiljaoca i primaoca. Pošiljalac oblikuje (kodira) poruku koristeći znakove, simbole, reči itd. Neposredno ili putem nekog medija poruka je poslata primaocu. Kada je primi, on pokušava da interpretira (dekodira) značenje poruke i rekonstruiše prvobitnu zamisao pošiljaoca. 

Kodiranje i dekodiranje nisu savršeno simetrični (jer se pošiljalac i primalac mogu razlikovati u nivou obrazovanja, znanja i interesovanja, mogu pripadati različitim kulturnim grupama i imati različite poglede na svet), što znači da poruka može biti protumačena na suprotan način od onog kako ga je pošiljalac zamislio. U završnoj fazi primalac šalje povratnu informaciju (feedback), čime se uloge u komunikacionom procesu zamenjuju: izvorni primalac poruke sada postaje pošiljalac, i obrnuto. 

Šta je neposredna neformalna komunikacija?

Za razliku od formalne interne komunikacije, koju kompanija potpuno kontroliše i koja se nadgleda i često vidi kao važna, neposredna neformalna komunikacija se odvija „lice u lice”, izvan zvaničnih kompanijskih kanala i odlikuje se spontanošću i fluidnošću formi i sadržaja. Nju iniciraju zaposleni, a ne organizacija, te u ovakvom vidu interakcije znatno više dolazi do izražaja ličnost njenih učesnika. 

Ne postoji nijedna kompanija bez neformalne komunikacije, koja doprinosi boljoj radnoj klimi i međuljudskim odnosima. Zadatak menadžera za interne odnose sa javnošću je da podstiče neformalnu komunikaciju, ali i da je reguliše u slučaju kada ona postane uzrok glasina, panike ili nesporazuma.

Šta je intranet?

Prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku, u 2011. godini 97,2 odsto preduzeća u Srbiji imalo je internet priključak. Kako bi poboljšale svoju internu komunikaciju, kompanije uvode intranet, privatnu računarsku mrežu koja se zasniva na standardnim internet protokolima, a čiji su servisi dostupni samo zaposlenima u kompaniji. 

Intranet funkcioniše tako što se kreira online repozitorijum (skladište) informacija koje radnici mogu koristiti i ažurirati po potrebi. Tako se stvara okruženje koje olakšava saradnju i koordinaciju informacionih tokova i poslovnih procesa unutar kompanije. Takođe, intranet omogućava menadžmentu da vrši nadzor nad pristupom informacijama, odlučujući koji su dokumenti dostupni određenom zaposlenom, a koji nisu.

Plan i program predavanja

1. Pojam internih komunikacija

 • zašto su zaposleni javnost
 • komunikacioni proces
 • ciljevi internih odnosa s javnošću

2. Vrste internih komunikacija

 • vertikalna komunikacija
 • horizontalna i dijagonalna komunikacija

3. Značaj internih komunikacija

 • interni marketing
 • employee value proposition (EVP) 

4. Upravljanje neposrednom internom komunikacijom

 • sastanci
 • organizacija događaja za zaposlene
 • neposredna neformalna komunikacija

5. Upravljanje posrednom internom komunikacijom

 • intranet
 • vizuelne konstante
 • bilten i oglasne table
 • pravilnik ponašanja

6. Interna komunikacija u kriznim situacijama

 • značaj interne komunikacije u vreme krize
 • plan interne komunikacije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.