Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Strategijski menadžment

Glavna razlika između uspešnih preduzeća i njihovih manje uspešnih konkurenata leži u odgovarajućoj strategiji. Strategija je način odlučivanja i sprovođenja aktivnosti koje preduzimaju menadžeri kako bi ostvarili zacrtane ciljeve organizacije. Cilj se može definisati kao stanje u kojem preduzeće želi biti, a strategija način kako stići do tog stanja. Strategija je zapravo „plan igre” u okrutnoj tržišnoj utakmici. Stoga, ne možemo, a da se ne zapitamo šta onda predstavlja pojam strategijskog menadžmenta, koja je njegova veza sa strategijom i kakav on ima značaj za svakodnevno poslovanje.

Strategijski menadžment predstavlja pristup u upravljanju preduzećem, koji polazi od jasno definisanih ciljeva, adekvatnih resursa za njihovo dostizanje i od traženja i korišćenja šansi, koje ne moraju biti u vezi sa prirodom tekućeg poslovanja preduzeća. Faktički se odnosi na odlučivanje o strategijama i na planiranje kako bi izabrana strategija trebalo da se sprovede. Ovaj pristup se oslanja na kontinuelno korišćenje informacija o okruženju. Strategijski menadžment možemo posmatrati kao proces koji uključuje strategijsku analizu, strategijski izbor i sprovođenje strategije.

Menadžeri danas treba da razmišljaju strategijski, tačnije da imaju širi i dugoročan pogled ka budućnosti, a da su pritom svesni svojih obaveza i odgovornosti. Samo tako mogu ostvariti rezultate koje priželjkuju, a upravo će vam ova obuka pomoći u tome. Kurs omogućava razumevanje pojma strateškog menadžmenta i njegove primene u savremenom poslovanju. Pomoću ovog kursa možete naučiti koje metode treba da primenite u zavisnosti od načina svog poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnostiMenadžment projekata i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Strategijski menadžment

Kurs Strategijski menadžment se sastoji od dva modula. Prvi modul nosi naziv „Uloga strategijskog menadžmenta u savremenom poslovanju”, a drugi „Priprema i razvoj koncepta strategije”. U uvodu kursa reći ćemo više o samom procesu planiranja, ali sa strategijskog aspekta. Biće ukazano na razliku između strategijskog i dugoročnog planiranja, promene koje se dešavaju u organizaciji i van nje i njihov značaj za proces strategijskog planiranja. Takođe će biti objašnjeni različiti pristupi u strategijskom planiranju, kao i način na koji strategijsko planiranje doprinosi efektivnosti kompanije.

Predstavićemo ulogu strateškog menadžmenta u funkcionisanju kompanije, kao i glavne stejkholdere (interne i eksterne) koji mogu uticati na poslovanje organizacije. Poseban fokus će biti stavljen na upotrebu strateških resursa, tačnije značaj ljudskih resursa za ostvarivanje konkurentske prednosti. Ljudski resursi predstavljaju sastavni deo strategijskog menadžmenta, stoga poslovna strategija organizacije zahteva od njih da poseduju određena znanja, stručnost i veštine. Objasnićemo koje je razlika između generičkog i specifičnog ljudskog kapitala.

Takođe ćemo predstaviti dve globalne strategije rasta koje se primenjuju u organizacijama: strategija diverzifikacije i intenziviranja napora. U okviru strategije diverzifikacije govorićemo o načinima na koje kompanija realizuje svoj rast uvođenjem novih proizvoda na nova tržišta. Kod strategije intenziviranja napora biće posebno predstavljene metode penetracije tržišta (strategija kompanije koja izvore za rast nalazi u postojećem proizvodu ili usluzi i postojećem tržištu), strategija razvoja tržišta (javlja se kao logičan nastavak strategije penetracije tržišta, kada su iskorišćene mogućnosti rasta na postojećem tržištu) i planiranje razvoja proizvoda (podrazumeva rast koji kompanija ostvaruje na bazi uvođenja poboljšanja postojećih ili novih proizvoda na postojećem tržištu). 

Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs biće u mogućnosti da vrlo lako definišu pojam strateškog planiranja i strategijskog menadžmenta. Biće upoznati sa razlikom između neaktivističkog, reaktivističkog, preaktivističkog i interaktivističkog stava kompanije prema budućnosti. Polaznici će znati da prepoznaju glavne komponente modela strategijskog menadžmenta, a to su: analiza okruženja, planiranje pravaca akcije, planiranje i sprovođenje strategija. Pravljenje diferencijacije između pojmova vizije, misije i ciljeva biće olakšano kompletiranjem ovog kursa.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Kako se definišu strategijske poslovne jedinice?

Strategijske poslovne jedinice (Strategic Business Units – SBU) predstavljaju pojedinačne delove poslovanja koji su u interakciji sa eksternim okruženjem na tako osoben i kohezivan način da se mogu posmatrati kao nezavisne strategijske jedinice.

Kriterijumi za oblikovanje SBU su sledeći:

 • sopstveni proizvod na određenom tržištu;
 • jasno određena konkurencija na tržištu;
 • mogućnost i sposobnost da se kreiraju strategijske tržišne prednosti sa aspekta sticanja strategijskih boljih pozicija;
 • mogućnost samostalnog određivanja ciljeva rasta i razvoja, kao i
 • strategije za utvrđivanje poslovnih rezultata i profita.

Bitno je naglasiti da se pojam SBU danas ne odnosi samo na fizički proizvod ili uslugu i tržište već na sve ono što donosi profit i što doprinosi rastu preduzeća. Stoga, SBU mogu biti i istraživačko-razvojne poslovne jedinice i profitne jedinice kapitala, koje se stvaraju projektima ulaganja kapitala u projekte stvaranja kapitala. Na ovaj način se ostvaruje profit koji se može ulagati u razvoj postojećih strategijskih poslovnih jedinica ili u stvaranje novih.

Koje su komponente modela strategijskog menadžmenta?

U modelu strategijskog menadžmenta izdvojene su njegove četiri glavne komponente.

 • Analiza okruženja predstavlja istraživanje kako internog, tako i eksternog okruženja i korišćenje dobijenih rezultata kako bi se donele odluke. Ispitivanjem unutrašnjeg okruženja dobijamo sliku o snagama i slabostima organizacije, odnosno o stanju resursa, razvoju pojedinih funkcija preduzeća, stručnosti menadžera, stanju ukupnih snaga preduzeća i slično. Analiza spoljnog okruženja treba da obuhvati faktore koji bi mogli da utiču na poslovanje preduzeća, gde su najvažnije analiza konkurenata i strukture tržišta.
 • Druga komponenta u modelu strategijskog menadžmenta odnosi se na planiranje pravaca akcije, koji su determinisani mnoštvom promenljivih iz okruženja. Najpre se formuliše misija organizacije, koja sažima svrhu postojanja i filozofiju organizacije, kao i dalje, šire indikatore za pravac delovanja.
 • Planiranje strategije se u suštini odnosi na određivanje načina na koji će se slediti planirani pravac akcije. Ono podrazumeva formulisanje više alternativnih strategija, tako da se može razmatrati nekoliko različitih pristupa uz korišćenje određenih metoda koje pomažu u procesu donošenja odluka u vezi sa selekcijom strategije. Pritom se uzima u obzir struktura organizacije, odnosno njeno moguće delovanje, kao ograničenje za strategiju.
 • Sprovođenje strategije je u modelu strategijskog menadžmenta predstavljeno putem tri aspekta: operativnih strategija, upravljanja ljudskim resursima i kontrole i efikasnosti.

Koje kategorije resursa postoje u kompaniji?

Kada je reč o resursima koji se koriste u kompaniji, moguće ih je kategorizovati u tri celine:

 1. Opipljivi (materijalni) resursi – Ovu grupu resursa je lako vrednovati i često su jedini resursi koji se javljaju u bilansu stanja. U ovu grupu resursa spadaju: zgrade, oprema, sirovine, materijali i slično.
 2. Neopipljivi (nematerijalni) resursi – U ovu grupu resursa spadaju reputacija kompanije, brend, tehnologija, patenti. Sa povećanjem vrednosti ovih resursa postiže se konkurentska prednost kompanije. Kao primer možemo navesti kompanije Coca-Cola, Mercedes i druge.
 3. Ljudski resursi – U savremenom svetu ljudski resursi postaju sve veći izvor konkurentske prednosti kompanije. Ljudi, odnosno zaposleni u kompaniji, pokretači su budućih performansi kompanije.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Uloga strategijskog menadžmenta u savremenom poslovanju

1. Pojam strategijskog planiranja

 • Strategijsko planiranje i promene
 • Pristupi strategijskom planiranju
 • Efektivnost strategijskog planiranja

2. Pojam strategijskog menadžmenta

 • Strategijske poslovne jedinice

3. Definisanje vizije, misije i ciljeva kompanije

 • Vizija kompanije
 • Misija kompanije
 • Organizacioni ciljevi

4. Upotreba strateških resursa

 • Značaj ljudskih resursa u kompaniji
 • Uticaj promena na ljudske resurse
 • Ljudski kapital
 • Uticaj poslovne strategije na strategiju ljudskih resursa

Modul 2 – Primena i razvoj koncepta strategije

1. Razvoj koncepta strategije

 • Selekcija strategije
 • Sprovođenje i kontrola strategije

2. Strategija rasta

 • Strategija diverzifikacije
 • Pitanje diverzifikacije u kontekstu strategije preduzeća
 • Strategije intenziviranja napora

3. Strategija stabilizacije i povlačenja

 • Strategije stabilizacije
 • Strategije povlačenja

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se