Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Digital marketing

Internet je sve od svog nastanka pa do danas značajno uticao na način poslovanja organizacija. U turbulentnom okruženju koje se sve brže razvija, za uspeh poslovanja ključno je pratiti sve trendove i promene. Zahvaljujući marketingu koji se sprovodi putem interneta, a koji nazivamo digital marketing, ostvaruju se brojne prednosti. Digitalni marketing postao je gotovo neophodan i ključan za uspeh u predstavljanju proizvoda i usluga što većem broju potencijalnih kupaca. Postoje brojni oblici digital marketinga, strategija nastupa koje se primenjuju, kao i metoda kojima je moguće realizovati plaćanje marketinških aktivnosti na internetu. 

Kada organizacija odluči da njene aktivnosti po pitanju marketinga postanu digitalne, ona se može opredeliti za brojne mogućnosti – nastup na društvenim mrežama, kontekstualni marketing, direktni marketing… Takođe, sve ovo zahteva i da se optimizacijom sajta obezbedi visoka pozicioniranost u razultatima pretrage, jer samim sprovođenjem marketinških aktivnosti na internetu bez dobre vidljivosti ne može doneti mnogo toga. 

Pored ovoga veoma je važno govoriti i o marketing trgovini tako da svaki sajt posetiocu pruža brojne mogućnosti poput kupovine, plaćanja i dostave proizvoda za koji se opredelio. Na digital marketing značajno utiče razvoj tehnologije. Neka buduća očekivanja jesu sve veća primena veštačke inteligencije, chatbotova, video i mobilnog marketinga, e-mail i widget marketinga. Ne zaboravite da postoje mnoge knjige iz digitalnog marketinga koje mogu da vam olakđaju obradu gradiva iz ovog kursa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuStrategijski i operativni menadžment i Preduzetništvo.

Opis i cilj kursa Digital marketing

Digitalni marketing obrađuje pojam digitalnog marketinga od njegovog nastanka, odnosno prvih oblika, pa sve do danas. Posebna pažnja posvećuje se elementima internet marketing plana koji predstavlja uslov za uspešnu primenu marketinške strategije, kao i objašnjenju razlika između online i offline marketinga. Objašnjava se način izgradnje identiteta organizacije na internetu i ključnim pravilima ovog procesa. Kurs Digital marketing bavi se i pojmom direktnog marketinga, njegovim prednostima i nedostacima, kao i razlikama u odnosu na klasični marketing. 

Takođe, analizira se i kontekstualni marketing, potom aplikacija Google AdSense, marketing na društvenim mrežama, kao i tehnike koje se na društvenim mrežama primenjuju, imajući u vidu njihovu sve širu primenu. Opisani su različiti modeli za naplatu online oglašavanja, kao i njihova primena u zavisnosti od željenog ishoda. Kurs se, pored ovoga, bavi i temom prijavljivanja veb-sajta na pretraživače i optimizacijom veb-stranica za pretraživače. U okviru kursa Digital marketing objašnjava se pojam trgovine na internetu i ključni elementi i principi gradnje veb-sajta koji prodaje. Na samom kraju kursa navode se trendovi u ovoj oblasti, predviđanja i budući trendovi i forme. 

U ovom kursu teži se temeljnom analiziranju različitih tehnika internet marketinga i objašnjenju brojnih principa koji se primenjuju na internetu. Naime, digitalni marketing teži boljem razumevanju ovog pojma, kao i opisu njegovog razvoja od prvih dana do danas. Cilj kursa je približavanje ključnih elemenata marketing plana, a sve kako bi željena online marketing strategija bila uspešno primenjena. Internet marketing koji se bavi direktnim marketingom, marketingom na društvenim mrežama i kontekstualnim marketingom ima za cillj objašnjavanje različitih vidova promocije na internetu. Cilj je da se predstave metode plaćanja  kampanja, kao i da se ukaže na to kada je optimalno koristiti svaku od ovih metoda. Pri samom kraju objašnjavaju se budući trendovi i dalji razvoj online promocije. Na ovaj način se stiče kompletna slika o metodama marketinških aktivnosti na internetu.

Kurs Digital marketing će vam odgovoriti na pitanja:

Kako je internet uticao na marketing?

Pojavom interneta, u potpunosti se menja način na koji potrošači dolaze do informacija o proizvodu/uslugama. Shodno tome, kompanije koje su i dalje želele dobar profit i poziciju na tržištu morale su da promene svoje marketinške metode kako bi mogle adekvatno da odgovore na potrebe kupaca. Jedna od najbitnijih promena koje su se desile u marketingu jeste upravo smanjenje troškova, kao i neograničeno ciljanje potrošača širom sveta 24 časa 7 dana u nedelji. 

Takođe, brendovi sada mogu dobiti povratnu informaciju istog trenutka. Imaju uvid o broju korisnika koji su kliknuli na reklame, broju korisnika koji su izvršili određenu akciju, uvid u reakcije korisnika na reklamu i sl. Osnovu najvećeg broja online kampanja čini plaćeno oglašavanje. Razlikujemo različite modele plaćenog oglašavanja, a najkorišćeniji su:

 • Cost-per-Thousand – CPM,
 • Cost-per-Click – CPC,
 • Cost-per-Action – CPA,
 • Cost-per-View – CPV,
 • Cost-per-Conversion.

Koje su osnovne razlike između offline i online marketinga?

Cilj offline i online marketinga jeste povećanje svesti o brendu, prodaje i sl. bez obzira na to da li radite offline ili online. Online marketing se odnosi na sve aktivnosti koje koriste internet kao sredstvo komunikacije, dok offline marketing predstavlja suprotno od toga. Velike kompanije uspešno kombinuju obe ove tehnike s ciljem boljeg komuniciranja brenda sa potrošačima. 

Svakako, između offline i online marketinga postoje neke fundamentalne razlike. Glavne prednosti online marketinga jesu smanjeni troškovi, preciznije targetiranje, merljivost, rezultati u realnom vremenu, lakše upravljanje kampanjama, dugotrajna izloženost itd. Iako digital marketing ima brojne prednosti, zabluda je da se npr. jedan veb-sajt može promovisati samo online, naprotiv – veb-sajt treba promovisati i preko offline kanala, kao što su štampani mediji, reklame i ostale marketinške metode.

Koji su poslednji trendovi digital marketinga?

Digital marketing industrija se razvija velikom brzinom svakodnevno. Svaka nova godina donosi određene promene u tehnikama i metodama koje se koriste u okviru marketinške industrije. Digital marketing predstavlja veoma dinamičnu industriju, gde se iz dana u dan dešavaju promene, menjaju pravila, navike potrošača, pa tako i trendovi koje treba pratiti ukoliko želite da vaše poslovanje bude uspešno i prisutno na internetu.

Ukoliko redovno pratite promene i prilagođavate im se, možete ostvariti značajnu prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu. S druge strane, ukoliko zaostajete sa praćenjem najnovijih trendova i ne primenjujete ih u okviru svoje marketinške strategije, to može imati negativan uticaj na vaše poslovanje i prisutnost brenda na internetu. Trendovi na koje treba obratiti pažnju odnose se na:

 • korišćenje pretraživača kao načina oglašavanja,
 • video-marketing,
 • mobilni marketing,
 • društvene mreže,
 • e-mail marketing i sl.
Digitalni marketing kurs

Plan i program predavanja

1. Marketing na internetu 

 • Internet – pojam i značaj
 • Internet marketing plan
 • Offline i online marketing
 • Imidž i identitet na internetu 

2. Strategije marketinškog nastupa 

 • Direktni marketing na internetu
 • Marketing na društvenim mrežama
 • Kontekstualni marketing
 • Plaćeno reklamiranje
 • Prijavljivanje veb-sajta na pretraživače i SEO
 • Ostale strategije i tehnike internet marketinga
 • Trgovina na internetu
 • Principi gradnje veb-sajta koji prodaje
 • Trendovi u internet marketingu

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se