Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju

Informacione tehnologije su postale strateški resurs svake kompanije i bez njih je nemoguće zamisliti uspeh u poslovanju. One kompanijama otvaraju nove šanse i mogućnosti, koje su pre uvođenja informacionih tehnologija bile nezamislive. U prošlosti su informacione tehnologije bile ograničene samo na određene aspekte poslovanja, dok su danas zastupljene praktično u svakoj ozbiljnoj kompaniji.

Informacione tehnologije su promenile načine prikupljanja informacija, vođenja poslovanja, komunikacije sa klijentima, dobavljačima i drugim stejkholderima itd. Slobodno možemo reći da su informacione tehnologije imale značajan uticaj na napredak celokupnog društva.

Pravilna upotreba informacionih tehnologija povećava produktivnost i smanjuje troškove kompanije, što na kraju dovodi do prednosti u odnosu na njihovu konkurenciju. One omogućavaju brz odgovor na zahteve klijenata, kao i na ostale zahteve iz okruženja, što je od posebnog značaja u današnje vreme. Zahvaljujući informacionim tehnologijama, kompanija lakše može povećati efikasnost i efektivnost poslovanja u celini.

Ako želite biti uspešni u svom poslu, neophodno je da poznajete rad informacionih tehnologija i njenih alata, koji će vam olakšati obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka. Ulaganje u IT nije trošak, već neophodna investicija u savremenom vremenu u kom živimo. Ako ste zainteresovani da saznate kako da izvučete maksimum iz ove investicije, onda je kurs Informacione tehnologije u poslovanju pravi izbor za vas.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoMenadžment projekata i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Informacione tehnologije u poslovanju

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju obrađuje elemente primene informacionih tehnologija (IT) u poslovanju, odnosno pravilnu primenu hardvera i softvera koji čine jedan kvalitetan informacioni sistem. Polaznici će na ovom kursu moći da nauče kako da na najbolji način iskoriste potencijal koji računari pružaju u obradi informacija i kako da pravilno koriste internet i njegove servise. Pored toga, korisnici će moći da prepoznaju modele informacionih tehnologija uopšte i saznaju kako da u isto vreme usklade ulaganja smanjenjem troškova i povećanjem efikasnosti poslovanja. 

Informacione tehnologije pružaju dobru podršku poslovanju i one su unapredile sam način poslovanja. Poslovanje se danas oslanja na razvoj informacionih tehnologija i na taj način dolazi do pojave novih trendova. Najnoviji trendovi se tiču upotrebe bežičnih mreža u poslovanju i različitih formi e-trgovanja koje povećavaju broj transakcija i pružaju uvid u analize podataka. Srž poslovanja su informacije koje upotrebom informacionih tehnologija kompanije mogu da koriste. U kursu ćemo se baviti i aspektima bezbednosti, privatnosti i etičnosti u kontekstu savremenog poslovanja. 

Adekvatnom upotrebom informacija kompanije razvijaju dugoročne odnose sa potrošačima, ostvaruju veći profit i samim tim poslovanje se bolje razvija. Kurs je podeljen u tri modula: Osnovni pojmovi informacionih sistema, Informacioni sistemi u poslovanju i Savremeno poslovanje. Svaki modul ima po tri nastavne jedinice. Nastavne jedinice prate korake od značaja implementacije informacionih sistema do upotrebe informacionih sistema u kompanijama.

Cilj kursa je da polaznici prepoznaju prednosti i mogućnosti informacionih tehnologija i usvoje načine njihove primene. Takođe, cilj je da se polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima koji su u vezi sa informacionim tehnologijama, u smislu hardvera i različitih tipova softvera, i razumeju neke od koncepata implementacije IT-ja, kao i značaj investiranja u IT i njegov sve brži razvoj i doprinos u modernom poslovnom okruženju. Informacione tehnologije i informacioni sistemi su od suštinske važnosti za IT menadžere i poslovne ljude. Kurs služi tome da upozna polaznike sa osnovnim pojmovima informacionih tehnologija u poslovanju. Poznavanje informacionih tehnologija možemo danas istaći kao jednu od glavnih veština.

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Koje su osnovne komponente računarskog sistema?

Savremeni računarski sistemi imaju šest osnovnih komponenti: centralnu procesorsku jedinicu (CPU, koju čine kontrolna i aritmetičko-logička jedinica), radnu memoriju, trajnu memoriju, ulazno-izlazne (input/output) jedinice i komunikacione uređaje. CPU je procesor ili mozak računara koji upravlja svim logičkim operacijama i instrukcijama na računarskom sistemu. Radna memorija privremeno čuva podatke i instrukcije programa za vreme obrade. Trajna memorija čuva podatke i programe za dalju upotrebu. 

Ulazne jedinice (tastatura, miš, skener, mikrofon itd.) prihvataju podatke i instrukcije i konvertuju ih u format koji računar može da razume, dok izlazne jedinice (monitor, zvučnik, štampač, projektor itd.) predstavljaju podatke i informacije u obliku koji ljudi mogu da razumeju. Pored ovih, postoje i komunikacioni uređaji kao što su modemi, ruteri i prekidači (svičevi) kojima se računarski sistemi mogu međusobno umrežiti radi razmene podataka ili povezati na internet ili intranet mrežu.

Kako se definiše informacioni sistem i koji su njegovi sastavni delovi?

Informacioni sistem (IS) prikuplja, snima, skladišti, obrađuje i prenosi informacije za specifične potrebe. Kompjuterizovani informacioni sistem (Computer-based Information System – CBIS) jeste informacioni sistem koji bar neke svoje postavljene zadatke obavlja uz upotrebu kompjuterske tehnologije. 

Danas je većina informacionih sistema kompjuterizovana iako se to još uvek ne odnosi na sve. Upravo stoga, termin informacioni sistem (IS) upotrebljava se kao termin za kompjuterizovani informacioni sistem (CBIS). Ključni sastavni delovi informacionih sistema su sledeći:

 • hardver je uređaj poput procesora, monitora, tastature i štampača, ti uređaji zajedno prihvataju podatke i informacije, analiziraju ih i prikazuju;
 • softver je program ili skup programa koji omogućavaju hardveru da obrađuje podatke;
 • baza podataka je skup srodnih datoteka ili tabela koje sadrže podatke;
 • mreža je sistem žičnog i bežičnog povezivanja koji omogućava zasebnim kompjuterima da dele resurse.

Koje forme elektronske trgovine postoje?

B2B – poslovanje između dve organizacije putem interneta (pravna lica);

B2C – poslovanje organizacije i potrošača (fizičko lice) putem interneta;

B2E – forma poslovanja organizacije sa zaposlenima – primer intranet jednog preduzeća;

B2G – poslovanje organizacija sa vladinim agencijama putem interneta;

C2B – poslovanje potrošača sa organizacijom putem interneta;

C2G – poslovanje potrošača sa vladinim agencijama putem interneta;

C2C – poslovanje potrošača sa potrošačima putem interneta;

G2C – poslovanje vladinih agencija sa potrošačima putem interneta;

G2B – poslovanje vladinih agencija sa organizacijom putem interneta;

G2G – poslovanje između vladinih agencija putem interneta;

G2E – poslovanje vladinih agencija sa zaposlenima putem interneta

B2B2C – kombinacija B2B i B2C poslovanja u kome jedna organizacija posluje sa drugom organizacijom da bi druga organizacija prodavala proizvod potrošačima;

C2B2C – potrošač posluje sa organizacijom putem interneta, potom organizacija prodaje proizvode potrošačima kao posrednik (primer online prodaje polovnih telefona);

P2P – internet protokol za deljenje različitih dokumenata (primer Torrent).

Plan i program predavanja

Modul 1 – Osnovni pojmovi informacionih tehnologija

1. Hardver

 • Značaj IT-ja
 • Komponente računarskog sistema
 • Kategorije računara
 • Ulazni i izlazni uređaji
 • Savremeni trendovi kod hardvera

2. Softver

 • Uloga softvera
 • Kategorije softvera
 • Sistemski softver
 • Aplikativni softver
 • Defekti softvera
 • Primena softvera u poslovanju

3. Mreže i telekomunikacije

 • Osnovni telekomunikacioni sistem
 • Komunikacioni kanali i mediji
 • Računarska mreža
 • Mrežni protokoli
 • Tipovi mrežne obrade

Modul 2 – Informacioni sistemi u poslovanju

1. Vrste informacionih sistema

 • Delovi informacionih sistema
 • Tipovi informacionih sistema
 • Informacioni sistemi u poslovanju

2. Informacioni sistemi i menadžment

 • Informacioni sistemi funkcionalnih celina
 • Softver ERP
 • Softver CRM
 • Softver SCM

3. Investiranje u informacione tehnologije

 • Evaluacija i odabir softvera
 • Licenciranje softvera
 • Otvoreni sistemi
 • Kriterijumi za nabavku softverskih paketa

Modul 3 – Savremeno poslovanje

1. Pojam e-poslovanja

 • E-trgovina
 • Elektronska plaćanja
 • Elektronski čekovi

2. Bežične i mobilne tehnologije

 • Bežični prenos
 • Mobilna telefonija
 • Posebne bežične tehnologije

3. Bezbednost, privatnost i etičnost

 • Osnovna etička pitanja upotrebe IT-ja
 • Glavne pretnje zaštite informacija
 • Softverske pretnje bezbednosti i privatnosti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se