Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Stil i personalni marketing

Svakog pojedinca u datom okruženju odlikuju određene lične osobine i ponašanja. Na ponašanja i sliku koju pojedinac može da emituje u okruženju utiču određene formalne i neformalne edukacije, definisane snage, prednosti i potencijali koje je on tokom različitih situacija i iskustava stekao. Kako se situacija na tržištu menja, tako je sve veća potreba za isticanjem njegovih određenih jedinstvenih osobina. 

Savremeni trendovi podrazumevaju da se pojedinci sve lakše pozicioniraju, promovišu i da znaju da adekvatno, u najboljem svetlu, predstave svoja znanja i veštine koje poseduju. Stil pojedinca predstavlja način na koji se određene aktivnosti obavljaju i najčešće se dugo godina gradi, dok personalni marketing predstavlja primenu metoda i tehnika marketinga radi definisanja određenih snaga i nedostataka pojedinaca. 

Uslovi koji se sve brže menjaju dovode do pojave sve većeg broja jednoličnih prijava na raznim konkursima. Dobro definisane prednosti, mogućnosti i iskustva pojedinac može da predstavi elektronskim putem, pisanjem dobrog CV-ja (Curriculum Vitae), kao i rezimea i propratnog pisma za određene konkurse, stipendije, zaposlenja. Poslovna komunikacija, poštovanje procedura i tehničkih načela jedne radne biografije, odnosno CV-ja, govori o svakom kandidatu mnogo. 

Dobro napisani i strukturno definisani propratni elementi pospešuju lični marketing pojedinca. Pojedinac koji na pravi način koristi tehnike personalnog marketinga i koji je upoznat sa svojim potencijalima može da promeni svoj imidž i da brže napreduje u poslovnim poduhvatima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentProdaja i menadžment prodaje i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Stil i personalni marketing

Kurs Stil i personalni marketing obuhvata nastavne jedinice koje opisuju primenu i postupak građenja personalnog marketinga pojedinca. Lični marketing podrazumeva sve elemente koje sadrži marketing s ciljem što boljeg pozicioniranja pojedinca na tržištu. Nastavne jedinice obrađuju termine: marketing miks, SWOT analiza, radni stil pojedinca, definisanje ključnih tačaka radne biografije i značaj neverbalne komunikacije. Ovaj marketing kroz SWOT analizu i ostale tehnike definiše prednosti i mane, slabosti i mogućnosti pojedinca. 

Radni stil je predstavljen tako da se razumeju razlike među pojedincima, određene reakcije koje govore o razlikama u orijentaciji prema ljudima, različitom načinu obavljanja aktivnosti i različiti stilovi komunikacije u datom okruženju. Nije zasigurno da će jednom definisan radni stil pojedinca ostati takav tokom njegovog života, do promene može doći shodno okruženju, situacijama u kojima se on nalazi i psihološkim predispozicijama.

Na ovom kursu, tehnike i metode personalnog marketinga najbolju primenu imaju kroz segmente CV-ja, pripreme za intervju i rezime. Razlozi zašto i kako predstaviti svoje potencijale, prednosti i mane od ključnog su značaja za građenje personalnog marketinga. Ključne tačke radne biografije su fotografija, tehničke i personalne informacije. Neformalna obrazovanja, seminari i obuke dodatno pospešuju sliku pojedinca i mogu da istaknu radnu biografiju na nekom konkursu. Na personalni marketing pojedinca može da utiče i neverbalna komunikacija. Njeni elementi koji se posebno ističlu su: aktivno slušanje, dubina glasa, facijalne ekspresije i mimika. Primena ovih elemenata po poslovnom bontonu treba biti umerena i treba obratiti pažnju na to da ne preraste u negativnu pojavu, što može ostaviti negativan utisak na sagovornika.

Cilj kursa Stil i personalni marketing jeste da polaznike upozna sa tehnikama koje mogu da iskoriste da se u najboljem svetlu predstave svom okruženju. Nastavne jedinice polazniku omogućavaju uvid u tehnike i metode koje može da primeni na svom individualnom planu i planiranju poslovnih ciljeva. Sve više pojedinaca oslanja se na građenje ličnog brenda i rad na sebi i tehnike kursa Stil i personalni marketing mogu da pomognu u profesionalnom razvoju. 

Kurs Stil i personalni marketing će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je personalni marketing?

Personalni marketing predstavlja proces u kome pojedinac prezentuje svoje kvalitete, osobine i svoju ličnost na najbolji način. Veliki značaj u personalnom marketingu imaju osobine ličnosti kao npr. otvorenost, osmeh, ljubaznost, ali i negativne strane ličnosti – npr. arogancija, nametljivost i nadmenost. Lični imidž čini slika pojedinca koju on svesno i nesvesno prezentuje na svoje okruženje. 

Prilikom kreiranja dobrog ličnog imidža potrebno je proći kroz određene faze. Za početak, potrebno je da shvatimo značaj posedovanja dobrog imidža, njegovog dodatnog usavršavanja i nadgradnje i eksternog komuniciranja, segmenta u kome je imidž pokazan širem okruženju. Profesionalni imidž je bitan segment svih zaposlenih – od početničkih do menadžerskih pozicija.

Koje stilove razlikujemo na osnovu ličnosti pojedinaca?

U zavisnosti od osobina koje dominiraju kod pojedinaca razlikuju se i stilovi. Postoje četiri različita stila: mislioci, aktivisti, stvaraoci i slušaoci. Svaki od ovih stilova ima svoje karakteristike koje su u najvećoj meri dominantne. Mislioci su skloni detaljnoj analizi i sistematičnosti, za njih važi pravilo „jedno po jedno” prilikom obavljanja radnih obaveza, dok se kod aktivista uočava velika praktičnost, preuzimanje rizika i pobeda im je imperativ kako na poslovnom, tako i na privatnom polju. 

Zajednička crta mislioca i stvaraoca je orijentisanost na zadatke. Stvaraoci su slobodni kreativci koji vole promene, otvoreni su ka velikim idejama i ljudima. Pored stvaraoca, okrenutost ka ljudima pokazuju i slušaoci. Slušaoci posebnu pažnju poklanjaju odnosima sa ljudima, optimistični su i posvećeni ostvarivanju najboljeg rezultata.

Kako se uspešno predstaviti na radnom mestu kroz intervju i biografiju?

Radna biografija ili CV omogućava pojedincima da se prikažu profesionalnom okruženju u najboljem svetlu. Elementi biografije koji mogu da pospeše sliku pojedinca su lični podaci, pristojna fotografija, obrazovanje, radno iskustvo, razne veštine i interesovanja u slobodno vreme. Pored selekcije kompanije, dobro sastavljena radna biografija i propratno pismo su preduslov za intervju. Dobro sastavljena radna biografija podrazumeva da pojedinac sve svoje prednosti koje može da ponudi poslodavcu prikaže na najbolji način. Pored zaposlenja, biografija može da se priloži i u nastavku studija, stipendija, raznih konferencija, ali uvek mora da sadrži tehničke, objektivne i relevantne podatke. Velika veština je danas znati „prodati” svoje prednosti. Stil i personalni marketing podrazumevaju sagledavanje prednosti, nedostataka, mogućnosti i pretnje za pojedinca u poslovnom okruženju.

Kurs Stil i personalni marketing

Plan i program predavanja

1. Pojam personalnog marketinga

  • Uvod u osnovne marketinške aktivnosti koje mogu da definišu okvire personalnog marketinga;

2. Lični stil i uloga ličnosti u profesionalnom nastupu i razvoju

  • Različitosti u stilu i podela u zavisnosti od toga koje osobine preovlađuju kod pojedinca;

3. Psihološke predispozicije ličnog stila

  • Prepoznavanje konkretnih psiholoških predispozicija radi obavljanja određenih poslova koji najviše odgovaraju prirodi pojedinca;

4. Predstavljanje kroz biografiju i intervju

  • Elementi biografije koji pospešuju nastup pojedinca na određenim konkursima;

5. Neverbalna komunikacija i kreiranje ličnog imidža

  • Predstavljanje elemenata neverbalne komunikacije koji mogu da utiču na komunikaciju i predstavljanje pojedinca. 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se