Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Operacioni menadžment

U literaturi širom sveta možemo pronaći mnogobrojna značenja reči „menadžment”, ali su najčešće prisutna tri, a to su: upravljanje, rukovođenje i organizacija. Prema različitim kriterijumima postoji i više tipologija menadžmenta, ali kako bismo bolje razumeli operacioni menadžment, važna je podela menadžmenta prema hijerarhijskom nivou. Prema navedenom kriterijumu imamo podelu menadžmenta na top menadžment, menadžment srednjeg nivoa i linijski menadžment. Top menadžment se nalazi na najvišem hijerarhijskom nivou organizacione strukture. 

Na ovom nivou menadžmenta se donose dugoročne odluke, dakle odlučuje se o najvažnijim pitanjima iz domena planiranja, koordinisanja, raspodele i kontrole. Takođe, brine se o misiji i viziji i planira strategija poslovanja, zbog čega se i zove strateški menadžment. Na najnižem nivou organizacione strukture nalazi se menadžment najniže linije koji je nadređen neposrednim izvršiocima.

U ovom kursu je akcenat na operacionom menadžmentu, koji podrazumeva aktivnosti, odluke i odgovornosti kojima se bave operacioni menadžeri. Uređivanje resursa koji se koriste u proizvodnji i distribuciji proizvoda i usluga organizacije obavlja operaciona funkcija u organizaciji. Dakle, možemo rezimirati da je operacioni menadžment oblast menadžmenta koja se bavi pre svega nadgledanjem, zatim dizajnom i redizajnom operativnih procesa u proizvodnji dobara i usluga. Obezbeđuje sigurnost postizanja poslovne efikasnosti korišćenjem minimalne količine resursa za ostvarenje postavljenih ciljeva i poslovne efektivnosti s ciljem zadovoljenja potreba korisnika.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžmentStrategijski i operativni menadžment i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Operacioni menadžment

Kurs Operacioni menadžment obrađuje aktivnosti koje se povezuju sa upravljanjem procesima i resursima koje organizacije koriste kako bi svojim kupcima isporučile vrednosti koje će zadovoljiti njihova očekivanja. Kod operacionog menadžmenta se poseban akcenat stavlja na obezbeđivanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa koji se odvijaju u okviru organizacije. Kurs je u okviru dela koji se odnosi na pojam operacionog menadžmenta usmeren na razliku operacionog menadžmenta proizvodnje i usluga, gde je istaknuta važnost operacionog menadžmenta u svetu poslovanja. 

Zaseban segment kursa je posvećen operacionim strategijama, nivoima operacionih strategija, ulogama operacija u razvoju strategija, kao i trendovima koji utiču na odluke operacione strategije. U kursu je takođe obrađen Lean koncept poslovanja, kao i njegove prednosti i principi. Ovaj segment kursa takođe ukazuje na značaj koncepta planiranja zaliha Just-in-time (JIT). 

Radi razumevanja problematike operacionog menadžmenta obrađen je i kompletan lanac snabdevanja u poslovanju, kao i menadžment totalnog kvaliteta i njegovog značaja u operacionom menadžmentu. Poslednji segment kursa je posvećen planiranju kapaciteta i inventara i upravljanju njima.

Cilj kursa Operacioni menadžment je da polaznici steknu znanja o integrisanju i upravljanju svim proizvodnim i uslužnim operacijama u organizaciji, počev od planiranja i projektovanja, nabavke i organizovanja, proizvodnje i razvoja proizvoda/usluge, pa sve do njihove distribucije i isporuke krajnjim korisnicima. Konkretno, cilj je potpuno razumevanje pojma, uloge i značaja operacionog menadžmenta u proizvodnji i pružanju usluga, kao i savladavanja i razumevanja značaja operacionih strategija. Razumevanje Lean metodologije poslovanja, sposobnost primene koncepta upravljanja zalihama Just-in-time (JIT) i uspešno rešavanje izazova u lancu snabdevanja takođe su ciljevi kursa. Zatim upoznavanje sa greškama u okviru total menadžmenta kvaliteta i osposobljavanje za njihovo savladavanje.

Potom, cilj je savladavanje tehnika planiranja kapaciteta i prevazilaženje prepreka u tom procesu, kao i razumevanje značaja i koristi u procesu planiranja inventara. Cilj kursa Operacioni menadžment je i savladavanje konkretnih tehnika upravljanja inventarom, a to su: selektivna kontrola inventara, sistemi kontrole inventara, ekonomski kvantitet narudžbe, tačka ponovne narudžbine i sigurne zalihe, aplikacija kompjuterske tehnologije u menadžmentu inventara, menadžment inventara Just-in-time, planiranje zahteva materijala i revizija inventara.

Kurs Operacioni menadžment će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je operaciona strategija?

Operaciona strategija, bez obzira na to da li je delatnost kojom se kompanija bavi proizvodna ili uslužna, odnosi se na način razvoja dugoročnog plana upravljanja glavnim resursima potrebnim za obavljanje poslovanja kompanije, uz visoku kompatibilnost sa dugoročnom korporativnom strategijom. Operaciona strategija uzima u obzir sva pitanja s ciljem definisanja optimalne konfiguracije potrebnih resursa radi ostvarenja željenih ciljeva kompanije. U okviru operacione strategije neki od glavnih problema koji se razmatraju su sledeći: na koji način osiguravamo kvalitet, koliko radimo na povećanju kapaciteta, koje procese instaliramo radi proizvodnje proizvoda ili usluga, kako treba da izgleda lanac snabdevanja, kakva treba da bude priroda radne snage i slično. U organizaciji operacionu strategiju možemo posmatrati kroz tri nivoa, a to su: korporativni, poslovni i operaciono-funkcionalni nivo.

U čemu se ogleda Lean koncept?

Najjednostavnije rečeno, Lean koncept predstavlja skup metoda i tehnika koji se primenjuju radi smanjenja gubitaka koji nastaju tokom samog procesa proizvodnje, kao i svih ostalih procesa u preduzeću. Najpre je ovaj koncept bio isključivo u vezi sa procesom proizvodnje dok se kasnije došlo do zaključka da je važno u svim procesima u preduzeću eliminisati suvišne troškove. U primeni Lean koncepta najvažnije je prvo prepoznavanje vrednosti za kupca, dok je sve ono što se troši, a ne doprinosi stvaranju vrednosti za kupca u stvari gubitak i treba da bude eliminisan. S vremenom su se identifikovali najveći generatori gubitaka, a to su: prekomerna proizvodnja, greške u poslovanju, zalihe, transport, čekanje, korekcija, kretanje ili prazan hod između operacija u proizvodnji, prekomerna obrada, nepovezanost znanja i sl.

Koje su prednosti Total Quality Managementa (TQM)?

Sam naziv Total Quality Management ima sledeće značenje: Total – sačinjen od celine; Quality – stepen izvrsnosti proizvoda ili usluga i Management – način upravljanja, kontrole i planiranja. Na osnovu navedenog, Total Quality Management znači umeće upravljanja celinom s ciljem postizanja kvaliteta. Kvalitet, sa njim i zarada, ima nekoliko dimenzija, a to su pre svega fokusiranje na kupce, zatim orijentacija na procese, uvažavanje osoblja kao nekoga ko predstavlja važan resurs, kao i spremnost na brze promene. Zadovoljan kupac, dobre reference, niži troškovi poslovanja, proširenje poslovanja bez angažovanja dodatnih radnika, dobro obučeno zaposleno osoblje je u stvari ono što se dobija naspram visokih troškova za uvođenje Total Quality Managementa.

Plan i program predavanja

1. Pojam operacionog menadžmenta
 • proizvodnja i uslužni procesi
 • sistematski pogledi na operacioni menadžment
 • procesni pogled na organizacije
 • važnost operacionog menadžmenta u savremenom svetu poslovanja
2. Operacione strategije
 • strategija i strateške odluke
 • pojam operacione strategije
 • nivoi strategija
 • uloga operacija u razvoju strategija
 • prioriteti operacione funkcije
 • trendovi koji utiču na odluke operacione strategije
3. Just-in-time and Lean sistemi
 • Principi i prednosti Lean poslovanja
 • Just-in-time koncept upravljanja zalihama
4. Menadžment lanca snabdevanja 
 • osnovni ulazi u lancu snabdevanja
 • razvijanje integrisanih lanaca snabdevanja
 • rešavanje pet najvećih izazova lanca snabdevanja
5. TQM – Menadžment totalnog kvaliteta
 • pojam
 • prednosti
 • faze menadžmenta totalnog kvaliteta 
 • greške u TQM programima.
6. Planiranje kapaciteta i inventara

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se