Započnite karijeru HR menadžera od nule

Investiciono bankarstvo

Kurs Investiciono bankarstvo će se baviti investicionim bankama i investicionim aktivnostima na primarnom tržištu, kao što su na primer emisije hartije od vrednosti. Takođe, tokom ovog kursa imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa aktivnostima koje investiciona banka obavlja na sekundarnom tržištu, kao što su obavljanje posredničkih usluga, odnosno trgovina hartijama od vrednosti u ulozi brokera i dilera. Kurs Investiciono bankarstvo obrađuje temu aktivnosti koje obavlja investiciona banka na finansijskom tržištu i bavi se finansijskim konsaltingom, odnosno investicionim savetovanjem i ostalim aktivnostima koje su u okviru zakona. Uz to, tokom ovog kursa saznaćete sve što je važno a tiče se kastodi banke i investicionih portfolija.

Cilj kursa Investiciono bankarstvo je da vas upozna sa osnovnim pojmom investicionih banaka i investicionog bankarstva. Osim toga, upoznaćete se i sa aktivnostima investicionih banka na primarnom i sekundarnom tržištu hartija od vrednosti, zatim ulogom i značajem kastodi banke, kao i sa investicionim portfolijom banke.

Nastavnim planom i programom kursa Investiciono bankarstvo predviđeno je da polaznike upozna sa delovanjem finansijskih instucija koje se bave posredovanjem na finansijskom tržištu, ulogom i značajem investicionih banaka kao i da se bliže upoznaju sa njihovom organizacijom i načinom poslovanja.

Savladavanje ovog kursa, polaznicima će omogućiti da razumeju i primenjuju osnovna znanja iz oblasti investicionog bankarstva kao i osposobiti da prate, razumeju i tumače sva događanja na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Investiciono bankarstvo

Kurs „Investiciono bankarstvo“ govori o investicionim bankama, investicionim aktivnostima na primarnom tržištu, poput emisija hartija od vrednosti, ali i o aktivnostima koje investiciona banka obavlja na sekundarnom tržištu, kao što su obavljanje posredničkih usluga, odnosno trgovina hartijama od vrednosti u ulozi brokera i dilera. Takođe, kurs govori i o svim ostalim aktivnostima koje investiciona banka obavlja na finansijskom tržištu, kao što su finansijski konsalting, odnosno investiciono savetovanje i ostale aktivnosti koje su u okviru zakona. Kurs će predstaviti faktore koji utiču na investicionu politiku banke, poput ograničenja koja proističu iz prirode delatnosti investicionih banaka, ograničene sposobnosti banaka da trpe gubitak, poreske pozicije banke i državnih propisa. Veoma detaljno ćemo prezentovati najvažniju funkciju investicione banke, a to je animiranje tržišta. Navešćemo koje prednosti ostvaruju kompanije koje pribavljaju kapital pomoć investicionih banaka. U ovom  kursu je takođe reč i o kastodi banci i o investicionom portfoliju. Objasnićemo i poslove koje obavlja kastodi banka, kao što su naplata potraživanja, izvršavanje naloga, usluge pozajmljivanja hartija od vrednosti, obaveštavanje akcionara o godišnjim skupštinama, zastupanja na skupštinama akcionara itd. Polaznici će naučiti nešto više o biranju investicionih banaka, kao posrednika emisije, na osnovu ranijih iskustava ili na osnovu ponude od banaka o njihovim uslovima plasiranja.

Cilj kursa je da upozna polaznika sa osnovnim pojmom investicionih banaka i investicionog bankarstva, kao i sa aktivnostima investicionih banka na primarnom i sekundarnom tržištu hartija od vrednosti. Ovaj kurs će pomoći polaznicima u boljem shvatanju oblika investicione banke, a to su ortakluk, konglomeratske jedinice i akcionarsko društvo. Polaznici će biti u stanju da prepoznaju razlike između ulaganja u kredite i ulaganja u hartije od vrednosti. Kurs će ih upoznati sa pojmovima primarne i sekundarne rezerve. Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs znaće da uporede pasivnu politiku investicionog portfolija i aktivnu politiku investicionog portfolija. Takođe će naučiti kako se investicioni planovi vode sa dobrovoljnog i automatskog aspekta.

Kurs Investiciono bankarstvo će vam odgovoriti na pitanja:

Koji oblici investicionih banaka postoje?

nvesticione banke se mogu oformiti u obliku:

 • Ortakluka – društva koje ugovorom osnivaju dva fizička lica ili više njih i pod zajedničkom firmom obavljaju neku delatnost, a primer za ovako oformljenu investicionu banku je Goldman Sachs.
 • Konglometarske jedinice – reč je o preduzetniku ili koncentraciji preduzetnika koji se bave relativno velikim brojem različitih, najčešće sasvim nepovezanih delatnosti u različitim industrijama (sektorima), odnosno na različitim tržištima. Svrha stvaranja konglomerata je smanjivanje rizika, lakši pristup izvorima finansiranja i efikasnija alokacija resursa, a primer za ovako oformljenu investicionu banku je Solomon Brothers.
 • Akcionarskog društva – predstavlja udruženja više lica koja posluju pod zajedničkom firmom i sa određenim kapitalom, koji se unosi kupovinom akcija koje predstavljaju druge delove unapred utvrđene glavnice kapitala društva. Primer za ovako oformljenu investicionu banku je Merril Lynch.

Koje su osnovne funkcije investicione banke?

Osnovne funkcije koje obavlja investiciona banka su: emisiona, brokersko-dilerska i funkcija finansijskog restrukturiranja većih kompanija.

 • Emisiona funkcija se ogleda u pružanju podrške kompanijama prilikom emisije akcija i obveznica na primarnom tržištu, koja takođe podrazumeva pružanje konsultantskih usluga i davanje garancije da će određeni obim biti plasiran po unapred utvrđenim uslovima.
 • Brokersko-dilerska funkcija podrazumeva obavljanje brokersko-dilerskih transakcija na sekundarnim tržištima kapitala, na kojima dolazi do kupoprodaje ranije emitovanih hartija od vrednosti. Kada se na sekundarnom tržištu kapitala investicione banke jave u svojstvu brokera, one vrše posredničke funkcije, dok u ulozi dilera obavljaju transakcije u svoje ime i za svoj račun, ali uz preuzimanje određenog finansijskog rizika.
 • Funkcija finansijskog restrukturiranja većih kompanija podrazumeva uključenje sredstava za privremeno finansiranje i ekspertska znanja u vezi s procenjivanjem kompanija koje treba da budu restrukturirane.

Koje politike kompleksnog portoflija postoje?

Banka se može opredeliti između dve politike kompleksnog portoflija: pasivne i aktivne.

Pasivna politika investicionog portfolija podrazumeva da banka kupuje određene finansijske instrumente sa namerom zadržavanja primarne strukture portfolija. U tom slučaju ona ne ostvaruje dobit od tekućih transakcija na tržištu, jer je njen osnovni cilj ostvarivanje željenog prinosa na prihvaćeni nivo rizika. U osnovi pasivne politike investicionog portfolija je formiranje fer cene na tržištu hartija od vrednosti, jer se polazi od pretpostavke da informacije koje investitor ima o hartiji imaju i svi ostali učesnici na tržištu.

Aktivna politika investicionog portfolija podrazumeva stalnu kupovinu i prodaju hartija od vrednosti radi ostvarivanja prinosa, uz angažovanje analitičara koji prate kretanja i promet na tržištu. Osnova ove investicione politike je pretpostavka da uvek postoje precenjene i potcenjene hartije od vrednosti, koje je bitno otkriti.

Plan i Program predavanja

Modul 1 – Investiciono bankarstvo

 • Nastanak, razvoj i organizacija investicionog bankarstva 
 • Uloga investicionih banaka na primarnom tržištu hartija od vrednosti
 • Uloga investicionih banaka na sekundarnom tržištu hartija od vrednosti
 • Ostale aktivnosti investicionih banaka na tržištu hartija od vrednosti
 • Kastodi banka i investicioni portfolio banke

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se